Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст і послідовність виконання завдань. Підрозділ підприємства виготовляє вироби А і Б
ЗАДАЧА 1.

Підрозділ підприємства виготовляє вироби А і Б. Прямі змінні витрати на ці вироби (матеріали, зарплата) становлять відповідно 60 і 80 грн. планові річні загальновиробничі витрати підрозділу – 2 000 000 грн., у тому числі змінні – 800 000 грн., постійні – 1 200 000 грн. Завантаження парку технологічного устаткування річною виробничою програмою – 400 000 машино – годин.

1. Обчислити загальновиробничі витрати на вироби А і Б, якщо їх машино місткість – відповідно 5 і 8 машино – годин.

2. Визначити виробничу собівартість зазначених виробів.

Вказівка. За базу розподілу загальновиробничих витрат у задачі взято машино-години. Спочатку обчислюється собівартість однієї машино-години, яка в подальшому є нормативом визначення загальновиробничих витрат по кожному виробу.

 

ЗАДАЧА 2

(Ситуація). У механічному цеху виготовляються три комплекти деталей для машин – А,Б,В. деталі обробляються на устаткуванні трьох груп: токарному, фрезерному, свердлильному, а також проходять слюсарну обробку переважно з ручною працею. Загальновиробничі витрати за рік становлять 3000 тис.грн., у тому числі витрати на утримання та експлуатацію машин й устаткування (ВУЕМУ) – 2000 тис.грн., на організацію та управління виробництвом – 1000 тис.грн. ВУЕМУ за групами устаткування, завантаження устаткування у нормованому часі, а також витрати часу на один комплект деталей наведено у табл.7.1. Коефіцієнт виконання норм часу на устаткуванні всіх груп – 1.1.

Таблиця 7.1

Витрати на експлуатацію устаткування

та його завантаження

Група устаткування ВУЕМУ, тис.грн. Завантаження за нормами тис машино-годин Номований час обробки комплекту деталей, машино-годин
А Б В
Токарна 3,30 5,50 5,00
Фрезерна 2,20 3,30 6,00
Свердильна - 2,20 -
Робочі місця для слюсарних робіт 5,50 - -
Разом - 11,00 11,00 11,00

 

Середньогодинна тарифна ставка робітників – верстатників і слюсарів разом із доплатами становить 5,45 грн. Додаткова заробітна плата – 12 % від основної, відрахування та соціальної потреби – 32%. Фонд основної зарплати виробничих робітників за рік становить 1500 тис. грн..

У цеху загальновиробничі витрати в повній їх сумі розподіляються під час калькулювання пропорційно основній зарплаті виробничих робітників. Проте щодо правомірності застосування такої методики за умов підвищення вимог до точності економічних обчислень виникли сумніви. Є підстави вважати, що розподіл ВУЕМУ в складі загальновиробничих витрат пропорційно зарплаті викривлює собівартість окремих виробів, а отже. І їх рентабельність. Вирішено вивчити , як зміниться собівартість комплектів деталей , якщо змінити традиційну методику розподілу загальновиробничих витрат. За аналізу порівнюється розподіл за такими трьома базами: пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників;пропорційно машино-годинам роботи устаткування; на основі кошторисних ставок ВУЕМУ на одну машино-годину.1. Обчислити основну пряму і додаткову зарплату виробничих робітників, а також відрахування на соціальні потреби, на комплекти деталей.

2. Визначити загальновиробничі витрати на комплекти деталей пропорційно основній зарплаті виробничих робітників.

3. Визначити загальновиробничі витрати на комплекти деталей пропорційно витратам часу в машино-годинах.

4. Обчислити собівартість машино-години роботи різних груп устаткування.

5. Обчислити кошторисні вставки ВУЕМУ на комплекти деталей та розподілити витрати на організацію і управління виробництвом пропорційно витратам часу в машино-годинах.

6. Порівняти результати розподілу загальновиробничих витрат за зазначеними базами, оцінки їх переваги та вади й рекомендувати прийнятну для цеху методику.

Вказівка. Для спрощення обчислення сумарні витрати часу на обробку всіх комплектів уважаються однаковими. Однаковими є й тарифні ставки робітників. Унаслідок цього розподіл витрат пропорційно зарплаті та машино-годинам дає однакові результати , що в реальних умовах виробництва трапляється рідко. Обчислення середніх витрат на машино-годину і за групами устаткування слід вести у реальних машино-годинах, тобто з урахуванням коефіцієнта виконання норм. 

ЗАДАЧА 3

Підприємство виготовляє один вид продукції А (одно продуктове виробництво). За місяць виготовлено 1000 виробів, з них продано 900 шт., решта виробів, тобто 100 шт., залишились на складі готової продукції. Запасів готової продукції на складі на початок місяця не було. Ціна продажу одного виробу – 100 грн., виробнича собівартість – 60 грн. Адміністративні витрати й витрати на збут за місяць становлять відповідно 10 000 грн і 12 000грн.

1. Обчислити валовий та операційний прибуток підприємства за місяць у разі калькулювання за виробничими витратами.

2. Визначити операційний прибуток у тому разі, коли на собівартість товарної продукції відносяться всі витрати, окрім витрат на збут.

3. Якщо операційний прибуток у цих випадках різний, з’ясувати причини відхилення.

Вказівка. Слід звернути увагу на вплив методики калькулювання (за неповними і повними витратами) на величину прибутку. Різне охоплення витрат калькулюванням призводить до різної величини прибутку в окремі періоди за зміни запасів готової продукції.

ЗАДАЧА 4

Передбачається виробництво виробу А, зазначеного в попередній задачі , збільшити в наступному місяці з 1000 до 1300 шт. У зв’язку з цим витрати на збут зростуть на 2000 грн. Загальновиробничі витрати в звітному місяці становлять 15 000 грн., у тому числі змінні – 8000 грн., постійні - 7000 грн. Тобто на один виріб припадає 15 грн загальновиробничих витрат і 45 грн прямих змінних витрат.

1. Обчислити, як вплине на виробничу собівартість виробів збільшення їх виробництва.

2. Визначити плановий операційний прибуток в наступному місяці та його зміну порівняно з попереднім періодом, якщо буде продано всі вироби , тобто 1400 шт.

 

ЗАДАЧА 5

Хімічний завод виготовляє з однієї сировини два продукти (А і Б). виробничі витрати за місяць становлять 18 200 грн. Продукти А і Б реалізуються без додаткової подальшої обробки. Обсяг виробництва продукту А за місяць – 1000 л (ціна – 15 грн/л), продукту Б – 500 л (ціна - 22 грн/л). адміністративні витрати і витрати на збут – 5000грн.

1. Обчислити виробничу собівартість одиниці продукції А і Б, розподіливши витрати пропорційно обсягу виробництва в ринкових умовах.

2. Визначити собівартість залишків готової продукції за умови. Що на початок місяця на складі продукції не було, а за місяць передбачається продати продукту А – 800 л, продукту Б – 450л.

3. Обчислити валовий та операційний прибуток за місяць.

Вказівка. задача передбачає розподіл сукупних витрат у сумісному (комплексному) виробництві, коли з однієї сировини і в результаті одного технологічного процесу одержують декілька продуктів. Найпростішим і практично прийнятним методом розподілу витрат за цих умов є розподіл їх пропорційного обсягу виробництва в цінах продажу товару.

Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу:

1. В чому полягає зміст і мета виробничого обліку?

2. Які ви знаєте етапи виробничого обліку?

3. Перерахуйте основні завдання виробничого обліку.

4. Розкрийте взаємозв’язок калькуляційного обліку з виробничим обліком.

5. Перелічіть і обґрунтуйте види калькуляцій.

6. Поясніть зміст кожного виду калькуляційних одиниць.

7. Які види виробництв ви знаєте? Охарактеризуйте їх суть.

8. Що розуміють під об’єктом обліку витрат?

9. Що таке виробнича структура, виробничий підрозділ, цех, відділення, виробнича дільниця?

10. Що таке «калькулювання» і його відмінності від «калькуляції»?

11. Які нормативно-правові акти лежать в основі побудови виробничого обліку на промисловому підприємстві?

 

 

Рекомендована література:

1. Управління витратами: Навч. посіб./ М. Г. Грещак, У 67 В. М. Гордієнко, О. С. Коцюба та ін..; За заг. ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2008. – 264с.

2. Давидович І. Є. Управління витратами: Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.—320 с.

3. Лень В. С. Управлінський облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр.. – К.: Знання- Прес, 2006.—317с. (вища осіта ХХІ століття).

4. Атамас П. Й. управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник – К.:Центр учбової літератури, 2009. – 440с.

5. Панасюк В. Управління витратами виробництва.—Тернопіль: Економічна думка, 1999,--118с.

6. Турило А. М., Кравчук Ю. Б., Турило А. А. Управління витратами підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.—120с.

7. Котляров С. А. Управление затратами. – СПб,: Питер, 2001.—160с.

 .

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал