Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст і послідовність виконання завдань. Підприємство «Каштан», працюючи з нормальною потужністю має основні показники витрат, які відображені в таблиці 5.1.
ЗАДАЧА 1

Підприємство «Каштан», працюючи з нормальною потужністю має основні показники витрат, які відображені в таблиці 5.1.

Вихідні дані для практичного завдання Таблиця 5.1

Показники Одиниці виміру Виріб
А Б
Річна програма випуску шт.
Прямі витрати: - основні матеріали - основна зарплата грн.
Допоміжні матеріали на утримання устаткування грн. 91 000
Заробітна плата допоміжних робітників, які обслуговують виробниче устаткування грн. 36 900
Продовження таблиці 5.1
Витрати на ремонт: - виробничого устаткування - будівель і споруд грн. 18 700 1 940
Амортизація виробничого устаткування грн. 28 500
Додаткова заробітна плата основних і допоміжних робітників, % до їх основної зарплати грн.
Всі види енергії та палива на: - технологічні цілі - утримання цехових будівель і споруд грн. 18 300 1 950
Витрати на придбання палива для обслуговування виробничого процесу грн. 15 100
Витрати на оплату праці працівникам апарату управління цехів грн. 15 000
Оплата послуг сторонніх організацій, пов’язаних з вдосконаленням технології виробництва грн. 13 560
Загальногосподарські витрати, % до основної зарплати виробничих робітників грн.
Витрати на збут, у % до виробничої собівартості грн.
Витрати на утримання апарату управління цеху грн.
Сума загальновиробничих витрат: - постійні - змінні грн. 121 312 142 412 64 865 76 147

 

Для калькуляції собівартості одиниці продукції необхідно здійснити:

1. Скласти кошториси виробничо-накладних витрат за статтями калькуляції та економічними елементами (розподіл витрат на постійні та змінні розраховується 50% на 50%).

2. Про калькулювати собівартість одиниці виробу.

3. Проаналізувати структуру витрат, виділивши змінні та постійні витрати, записати формули функції витрат для кожного продукту за методом аналізу рахунків.

4. Спрогнозувати загальну величину витрат підприємства, якщо фактично запущено у виробництво продукції А – 800 одиниць, а Б – 1000 одиниць.

5. Здійснити розподіл загальновиробничих витрат згідно П(с)БО 16 «Витрати», якщо фактичною потужністю підприємства протягом звітного періоду є випуск продукції А – 800 одиниць, а Б – 1000 одиниць. При чому фактичні загальновиробничі витрати становлять для продукції А і Б по 110 000 грн. на кожну.

Зробіть висновки щодо появи недорозподілених чи зайворозподілених витрат і запропонуйте методи їх списання.Хід виконання:

1. Скласти кошториси виробничих накладних витрат за статтями калькуляції та економічними елементами.

Додаток 1

Кошторис на утримання і експлуатацію обладнання

Статті витрат За економічними елементами Послуги допоміжних виробництв Всього
Матеріальні витрати Витрати на оплату праці Відрахування на соц. страхування Аморти-зація Інші операційні витрати
Амортизація відрахування              
Експлуатація обладнання              
Ремонт устаткування              
Внутрішньо-заводське переміщення вантажів              
Інші витрати              
Всього витрат              
З них: змінні ___________ постійні ____________

 

Додаток 2

Кошторис інших загальновиробничих витрат

Статті витрат За економічними елементами Послуги допоміжних виробництв Всього
Матеріальні витрати Витрати на оплату праці Відрахування на соц. страхування Аморти-зація Інші операційні витрати
Утримання апарату управління цеху              
Амортизація будівель, споруд та інвентаря              
Витрати пов’язані з вдосконаленням технології і організації виробництва              
Витрати на обслуговування виробничого процесу              
Інші витрати              
Всього витрат              
З них: змінні ___________ постійні ____________

 Розподіл непрямих витрат між виробами А і Б здійснюється найпоширенішим методом – пропорційно до основної заробітної плати виробничих працівників.

Всього –

Для виробу А –

Для виробу Б –

Розподіляємо витрати на паливо для технічних потреб між виробами

Для виробу А –

Для виробу Б –

Витрати на утримання експлуатацію машин і обладнання = додаток 2 всього витрат * % розподілу для виробу А і Б.

2. Про калькулювати собівартість одиниці виробу.

3. Проаналізувати структуру витрат, виділивши змінні та постійні витрати, записати формули функції витрат для кожного продукту за методом аналізу рахунків.

Калькулювання собівартості виробу Додаток 3

Показники Виріб А Виріб Б
Сума змінні Сума змінні
постійні постійні
Сировина і матеріали        
   
Повернені відходи        
   
Куплені вироби та напівфабрикати        
   
Паливо і енергія та технологічні цілі        
   
Основна заробітна плата виробничих працівників        
   
Додаткова заробітна плата виробничих працівників (9% * з/п)        
   
Відрахування на соціальне страхування (З/П * 37,3%)        
   
Витрати на підготовку і освоєння виробництва        
   
Витрати на утримання і експлуатацію машин і обладнання        
   
Інші загальновиробничі витрати        
   
Виробнича собівартість        
   
Загальногосподарські витрати        
   
Витрати на збут        
   
Всього загальні витрати        
   

Сукупні витрати у загальному виді записуються по формулі.

у = а + bx.

а – сума постійних витрат

b – витрати на одиницю продукції

х – обсяг діяльності.

Для виробу А

Витрати на одиницю продукції –

у =

Продукція А

Для виробу Б

Витрати на одиницю продукції –

у =

Продукція Б

Сукупні витрати по двох видах продукції уа і уb –

Для розподілу загальновиробничих витрат заповнюємо додаток 4 згідно П(с)БО 16 «Витрати».

Додаток 4

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

Показник Усього На одиницю бази розподілу Включено загальновиробничі витрати до
Витрати на виробництво Собівартість реалізації
Виріб А
База розподілу за нормальною потужністю одиниць продукції        
  Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн. З них: Змінні Постійні (2гр3 – 3гр3)        
База розподілу за фактичною потужністю, одиниць продукції        
Фактичні загальновиробничі, грн.        
змінні        
постійні        
    У тому числі: Постійні розподілені (5*4гр3) Постійні нерозподілені (8 - 9)        
Виріб Б
База розподілу за нормальною потужністю одиниць продукції        
  Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн. З них: Змінні Постійні (2гр3 – 3гр3)        
База розподілу за фактичною потужністю, одиниць продукції        
Фактичні загальновиробничі, грн.        
змінні        
постійні        
    У тому числі: Постійні розподілені (5*4гр3) Постійні нерозподілені (8 - 9)        

 

ЗАВДАННЯ 2

Нехай підприємство має два основні виробничі підрозділи і два підрозділи допоміжного і обслуговуючого виробництв. Їхні витрати за квартал (без урахування витрат підрозділів допоміж­ного й обслуговуючого виробництв у кошторисах основних струк­турних одиниць) складають:

—основні виробничі підрозділи 1 і 2 (В1 і В2)— відповідно 60 000 грн. і 30 000 грн.;

—допоміжний і обслуговуючий підрозділи 1 і 2 (Д1 і Д2) — відповідно 10 000 грн. і 5 000 грн.

Частки обсягів наданих послуг, що є базою розподілу витрат допоміжних і обслуговуючих підрозділів, наведені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ВИТРАТ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗА ПОСЛУГАМИ ПІДРОЗДІЛІВ ДОПОМІЖНОГО І ОБСЛУГОВУЮЧОГО ВИРОБНИЦТВ, %

 

  Постачальники послуг   Споживачі послуг
Основні виробничі підрозділи Підрозділи допоміжного і обслуговуючого виробництв
В1 В2 Д1 Д2
Д1
Д2

 

Необхідно обчислити витрати основних виробничих підрозді­лів з урахуванням послуг структурних одиниць допоміжного й обслуговуючого виробництв за допомогою методів прямого роз­поділу, повторного розподілу і системи рівнянь.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал