Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття 1
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З дисципліни «Психологічна експертиза» до практичних занять та для самостійної роботи студентів

(для студентів спеціальності «Психологія» денної та заочної форм навчання)

 

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної та практичної психології

СНУ ім. В.Даля

Протокол №

Від 2011р.

 

 

Луганськ 2011

УДК 159.072.

Методичні вказівки з дисципліни «Психологічна експертиза» до практичних, семінарських занять та самостійної роботи (для студентів спеціальності «Психологія» денної та заочної форм навчання)

Укладач Л.В.Боханова.- Видавництво Луганськ; Східноукраїнського університету ім.В.Даля.- 2011р.

 

Дані методичні вказівки розраховані для використання студентами при підготовці до практичних, семінарських занять та самостійного оволодіння учбовим матеріалом з дисципліни «Методика проведення психологічної експертизи».

Методичні вказівки містять плани семінарських занять, завдання самостійної роботи, зміст запропонованих джерел, методики проведення психологічних експертиз, необхідних для більш глибокого вивчення конкретної теми.

Укладач:

Боханова Л.В.

ст. викладач кафедри соціальної та практичної психології

Відп.за випуск Завацька Н. Є.

проф. доктор психологічних наук

кафедри соціальної та практичної психології

Рецензент Завацька Н.Є.

проф. доктор психологічних наук

 

 

Луганськ 2011

Мета навчальної дисципліни:

Ознайомлення студентів з принципами виконання та методикою психологічної експертизи, набуття основних навичок проведення експертного дослідження та підготовки заключення.

Зв'язок з іншими дисциплінами:теоретичне підґрунтя даної навчальної дисципліни складає курс загальної психології та психодіагностики. Для засвоєння матеріалу необхідні знання з нейро -, патопсихології, юридичної та педагогічної психології.

Розрахунок часу:загальний обсяг часу -108 годин, з них 42 аудиторних,66 години присвячені самостійної роботи студентів.

Контроль знань даної навчальної дисципліни проводиться у формі усного заліку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен :

ЗНАТИ:

поняття, основні задачі та головні цілі проведення психологічної експертизи ;

форми та методи проведення психологічної експертизи ;

сутність, види, характеристики проведення психологічної експертизи

оцінювання обэктів.

Вміти:

Застосовувати на практиці отримані теоретичні знання:

Визначати індивідуальні психологічні особливості індивіда ,що підлягає експертному оцінюванню;

 

 

 

Практичне заняття 1

Тема:1.Основні відомості про історію психологічної експертизи.

2.Методи психологічної діагностики, застосовувані в експертній практиці. Їхня класифікація

Мета: Дати характеристику методам психологічної діагностики в експертній практиці. Познайомити з прийомами застосовування методів психологічної діагностики в експертній практиці. Розглянути класифікацію методів психологічної діагностики в експертній практиці.

I.Питання до самопідготовки. :

1) Дати характеристику методам психологічної діагностики в експертній практиці:

а) Валідність (об'єктивність, обґрунтованість і прогностичність);

б)Надійність (точність і стійкість результатів)

2.Специфіка вибору методик психодиагностичного дослідження в експертній роботі.

3.Методики використовувані у власній експертній діяльності

А)1 група - L - результати реєстрації реального поводження людини (life record data)

Б)2 група - Q-Q- дані опросників, методів самооцінки й самозвітів (questionnairy data), спрямованих на дослідження різних сторін особистості;

В)3 група - Т - дані експериментального дослідження (objective test data), що використовує тестові й патопсихологічні методи.

5.Класифікація методів з процедури дослідження.

1. Екстенсивні методи.

· Біографічний метод.

· Спостереження.

· Діалогові методи, головними з яких є бесіда й глибинне інтерв'ю з підекспертним, його родичами, друзями й знайомими.

2. Інтенсивні методи.

· Об'єктивні тести, що характеризуються наявністю нормативних відповідей. Ними звичайно служать психометрические методи виміру інтелекту (Векслер, Дорівнює) або класичні патопсихологические методи дослідження пізнавальних процесів (10 слів, Піктограма, Класифікація, Порівняння понять, таблиці Шульте й т.д.).· Стандартизовані самозвіти:

а) Тести-Опросники, базовані або на клініко-психологічній типології особистості (MMPI), або на типології рис особистості (Кеттелл), або характеру (Шмишек, ПДО), або темпераменту (Айзенк, Стреляу), або окремих рис особистості або психічних станів (Роттер, Баса-Дарки, Спилбергера й ін.);

б) Суб'єктивне шкалирование, що виявляє особливості самосвідомості. Найчастіше в експертизі застосовуються шкали самооцінки Дембо-Рубинштейн, репертуарні ґрати особистісних конструктів Келли.

· Проективні техніки:

а) словесна апперцепція, коли від випробуваного потрібно дати вербальний опис неструктурованого стимульного матеріалу або скласти на його основі розповідь (ТАТ, тест Роршаха, тест руки Вагнера й ін.).

б) проективна перевага, де випробуваним здійснюється вибір стимулу (тести Люшера, Сонди, Эткинда).

в) напівпроективні тести, до яких можна віднести тест Розенцвейга, метод незакінчених пропозицій, піктограма;

г) рисункові тести. Найчастіше використовуються методики Малюнок людини, Дерево, Неіснуюча тварина, Будинок-Дерево-Людин, які мають досить уніфіковані стандартизовані схеми інтерпретації.

· Аналіз продуктів спонтанної творчості - застосовується в тих випадках, коли в розпорядженні експерта-психолога є літературна й художня продукція випробуваного.

· Асоціативний і метод дистантної оцінки для оцінки особистості без безпосереднього контакту з нею по мовній продукції особистості, що представляється у вигляді фонограми й відеозаписів.

· Метод експертних незалежних оцінок (К.К.Платонов, 1966) покладений в основу конструювання психологом семантичного поля подань навколишніх про випробуваний (через характеристики навколишніх).

· САМОСТІЙНА РОБОТА.

· ВИКОНАТИ ЗАПРОПОНОВАНІ МЕТОДИКИ З ПРОЦЕДУРИ ДОСЛІДЖЕННЯ.

· Райгородский Д.Я.Практическая психодиагностика. Учебное пособие.Самара.Издательский дом» БАХРАХ – М»,2002.-672 с.

· Запропонована література

Конспекти лекцій з дисципліни Методика проведення психологічної експертизи.

1.Адаптшрованный модифицированный вариант детского личностного вопросника Р.Кеттела. — Л., 1985.

2.Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития людей. — М., 1982.

3.АнастазиА. Психологическое тестирование. В 2 т. — М., 1982.

4.Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. — М., 1992.

5.Бернс Р. Развитие Я концепции и воспитание. — М., 1986.

6.Блейхеер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. — Киев, 1986.

7.Блум Ф., Лейзерсон А., Хофтедтер Л. Мозг, разум и поведение. — М., 1988.

8.Бресмав Г.М. Типология аномалий в процессе формирования личностш дошкольника // Актуальные проблемы формирования личностш в теории и практике коммунистического воспита-ния. - Рига, 1982. - С. 49-52.

9.Бреслсав Г.М. Эмоциональные отклонения как первичный по-казатель деформации процесса формирования личности // Личностгь в системе общественных отношений. — М., 1983. — Ч. 2. - (С. 274-276.

10.Бресліав Г.М. Эмоциональные процессы. — Рига, 1984.

11.Бреслсав Г.М. Проблемы эмоциональной регуляции общения у дошколь.ников // Вопросы психологии. — 1984, № 3. — С. 53—59.

12.Бресліав Г.М. Пограничные варианты нормы в онтогенезе лич-ности // Методологические проблемы исследования функций моз-га. — Ршга, 1984. - С. 74—79.

13.Бреслав Г.М. Уровни активности учения школьников и этапы формирования личности // Формирование акгивности учащихся и студентов в коллективе. — Рига, 1985. — С. 45—49.

13.Бреслав Г.М. Временной масштаб эмоционалъной регуляции как показатель отклонений в формировании личности ребенка // Эмоциональная регуляция учебной и трудовой деятельности. — М., ( Одесса, 1986. - С. 61.

14.Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования лич-ности в детстве. — М., 1990.

15.Бурлачук Л. Ф. Исследования личности в клинической психо-логии. — Киев, 1979.

16.Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-пси-хологическое консультирование. — М., 1990.

17.Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации челове-ка. — М., 1990.

18.Возрастные особенности психического развития детей / Под ред. И.В.Дубровиной, М.ИЛисиной. — М., 1982.

19.Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1982.

20.Гайда В.К., Захаров В.П. Психологическое тестирование. — Л., 1982.

21.Детский апперцептивный тест (САТ). Дополнение к детскому апперцептивному тесту (САТ-5). — Обнинск, 1992.

22.Диагностическая и коррекционная работа школьного психо-лога. - М., 1987.

23.Диагностика учебной деятельности и интеллектуального раз-вития детей. — М., 1981.

24.Добсон Дж.Ч. Родителям и молодоженам: доктор Добсон от-вечает на Ваши вопросы. — М.: Центр общечеловеческих ценно-стей, 1991.

25.Дубровина И.В. Индивидуальные особенности школьников. — М., 1975.

26.Дьяконов Г.В. Психология педагогического общения. — Киро-воград, 1992.

27.Зак А.З. Как определить уровень развития мышления школь-ника. — М., 1982.

28.Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. — Л., 1982.

29.Зимбардо Ф. «Застенчивость»: Пер. с англ. — М., 1991.

30.Игры — обучение, тренинг, досуг... / Под ред. В.В.Петрусин-ского. — М., 1994.

31.Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. — Л., 1983.

32.Каган В.Е. Психотерапия аутизма у детей // Руководство по психотерапии / Под ред. В.Е.Рожнова. — Ташкент, 1985.

33.Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую эксперти-зу. - М., 1981.

34.Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. — Л., 1984.

35.Кыверялг. Методы исследования в профессиональной педаго-гике. — Таллин, 1980.

36.Лангмейер Й., Матейчек 3. Психическая депривация в детском возрасте. — Прага, 1984.

37.Лешли Дж. Как работать с маленькими детьми. — М., 1991.

38.Личко А.Е. Подростковая психиатрия. — Л., 1979.

39.Лучшие психологические тесты для профотбора и профкон-сультации. — Петрозаводск, 1992.

40.Малахов Б.Б. Трудовая терапия психически больных. — Л., 1989.

41.Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в эксперименталь-ную психологию личности. — М., 1989.

42.Методика индивидуальной профориентации. — М., 1982.

43.Методика измерения родительских установок и реакций, — Новгород, 1992.

44.Методики психодиагностики в спорте. — М., 1990.

45.Методические рекомендации по определению функциональ-ной готовности к школьному обучению. — М., 1986.

46.Методы системного педагогаческого исследования. — Л., 1980.

47.Методы социально-психологических исследований. — М., 1975.

48.Методы социальной психологии. — М., 1977.

49.Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как фор-ма усвоения социального опыта. — М., 1981.

50.Мухина В.С. Шестилетний ребенок в школе. — М., 1986.

51.Никольская О.С. К типологии раннего детского аутизма // Журн. невропат. и психиатр. им. С.С.Корсакова. — 1987. — Вып. 10.

52.Общая психодиагностика / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Сто-линаХ- М., 1987.

53.Орлов А.Б. Методы современной возрастной и педагогической психологии. — М., 1982.

54.Осорина М. «Черная простыня летит по городу», или зачем дети рассказывают страшные истории // Популярная психоло-гия: Хрестоматия. — М., 1990.

55.Панасюк А.Ю. Адаптированный вариант методики Д.Венсле-ра. - Л., 1973.

56.Платонов К.К. Психологический практикум. — М., 1980.

57.Практические занятия по психологии. — М., 1972.

58.Практикум по патопсихологии. — М., 1987.

59.Практикум по психодиагностике: дифференциальная психо-метрика. — М., 1984.

60.Практикум по психологии. — М., 1972.

61.Практикум по общей и экспериментальной психологии / Под общей ред. А.А.Крылова. — Л., 1987.

62.Профконсультационная работа со старшеклассниками / Под ред. Б.А.Федоршнина. — Киев, 1980.

63.Психодиагностические методы в комплексном лонгитюдном исследовании студентов / Под ред. А.А.Бодалева, И.М.Палея, М.Д.Дворяшиной. — Л., 1976.

64.Психодиагностика: теория и практика. — М., 1986.

65.Психодиагностика и школа. — Таллин, 1980.

66.Психологическая служба: детский сад, школа, вуз / Под ред. И.Б.Котовой, Е.И.Рогова. — Ростов н/Д, 1991.

67.Психология. Словарь / Под ред. А.В.Петровского и М.Г.Яро-шевского. — М., 1990.

68.Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста / Под ред. А.В.Запорожца, Я.З.Неверович. — М., 1986.

69.Рамулъ К.А. Введение в методы экспериментальной психологии. — Тарту, 1963.

70.Рогов Е.И. Личность в педагогической деятельности. — Ростов-н/Д, 1994.

71.Рогов Е.И. Личность учителя: теория и практика. — Ростов-на/Д, 1996.

72.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. — М., 1995.

73.Романова Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической диагностике. — М., 1992.

74.Романова Е.С., Усанова О.С., Потемкина О.Ф. Психологиче-ская диагностика развития школьников в норме и патологии. — М., 1990.

75.Рубинштейн С.Я. Методики экспериментальной патопсихологии. — М., 1970.

76.Савенко Ю.С. Методика «Рисунок человека» // Вопросы психопатологии. — 1970.

77.Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. — М., 1980.

78.Сорокжа Т.М. Амбивалентное поведение у детей раннего возраста // Новые исследования в психологии. — 1978. — № 1(18). — С. 26-31.

79.Сосновский Б.А. Лабораторный практикум по общей психоло-гии. - М., 1979.

80.Спок Б. Разговор с матерью. — М., 1991.

81.Столин В.В. Самосознание личности. — М., 1983.

82.Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. — М., 1991.

83.Франселла Ф., Банностер Д. Новый метод исследования лич-ности. — М., 1987.

84.Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. — М., 1991.

85.Фридман Л.П. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. — М., 1988.

86.Херсонский Б.Г. Метод пиктограмм в психодиагностике пси-хических заболеваний. — Киев, 1988.

87.Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. — М., 1980. Т. 1.

87.Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения — М., 1988.

88.Чада Ф. Педагогическое значение детских рисунков. — СПб., 1911.

89.Шванцара Й. и др. Диагностика психического развития. — Пра-

га, 1978.

90.Школьный Тест Умственного Развития (ШТУР); Методиче-ские рекомендации по работе с тестом. — М., 1987.

91.Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррек-ция / Под ред. В.ВЛебединского, О.С.Никольской, Е.Р.Баен-ской, М.М.Либлинг. — М., 1990.

92.Юнг К. Психологические типы. — М., 1952.

93.Юницкий А.В. Психология детской потери // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. — 1991, № 2. — С. 49—55.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал