Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Визначення загального розмиву в руслі
Аналітичний розв’язок рівняння балансу наносів, за яким глибина в розмитому руслі під мостом в будь-який момент часу в інтервалі між початком затоплення заплави і звільнення її від паводкової води визначається залежністю

 
 

де hрп змінна в часі природна глибина русла, яка дорівнює різниці між рівнем високої води (РВВ) і відміткою дна до розмиву;

А – коефіцієнт, що враховує фізичні властивості наносів і приймається згідно з даними таблиці 1

Таблиця 1

Грунт Крупність, мм А
Пісок дрібний 0,05-0,25 Більше 7,5·10-4
Пісок середній 0,25-1,0 7,5·10-4-3·10-4
Пісок крупний 1,0-2,5 3·10-4-2,5·10-4
Гравій 2,5-5,0 2,5·10-4-2,2·10-4

Г – інтегральна функція гідрографа руслової витрати

Г = 86400 Σ 0,5((Qрп4)j-1 + (Qрп4)j) Δtj,

де: (Qрп)j-1 та (Qрп)j – руслові витрати в j-1 та j моменти часу від початку затоплення заплав; Δtj – проміжок часу між tj-1 та tj моментами, одиниця міри якого становить доба; 86400 – кількість секунд в добі. Рекомендується значення інтегральної функції гідрографа руслової витрати обчислити заздалегідь. З цією метою в залежності від форми гідрографа весь час затоплення заплав ділиться на 10 – 20 відтинків тривалістю Δtj і для кожного моменту часу tj за наведеною формулою розраховують величину інтегральної функції гідрографа Г. Отримані дані заносяться в таблицю, за ними можна побудувати графік Г = f(t).

Qрп – природна руслова витрата, яка визначається за гідрографом руслової витрати;

Вр – ширина русла під мостом;

 
 

βм – коефіцєнт стиснення потоку під мостом, який змінюється за часом

Q – загальна витрата ріки, яка визначається за гідрографом для того ж моменту часу, що й природна руслова витрата;

qзап – питома витрата заплав;

Lм – ширина отвору мосту;

 
 

с – довжина зони стиснення

В0 – середня ширина розливу ріки;

мз івз – відповідно ширина меншої і більшої заплав.

Належить враховувати, що найбільша величина загального розмиву

Δhзаг = Zп – ( РВВ – h ),

де Zп природна відмітка дна до розмиву, не збігається з піком паводка, а досягається на його спаді. Тому величину Δhзаг належить обчислювати для декількох моментів паводка після його піку і серед них знайти максимальне значення.

Якщо проходження паводків, менших за величиною від розрахункових (найбільших), призводить до невідновлювальних деформацій в підмостовому руслі (що можливо при стисненні потоку більше ніж в 2 рази, на мостових переходах в умовах підпору, в нижніх б’єфах гребель, при деформації русел в заплавних отворах тощо), визначення загального розмиву належить виконувати, виходячи з умов проходження розрахункового (найбільшого) паводку після серії натурних спостережених паводків одного з багатоводних періодів.При багаторічному прогнозуванні загального розмиву в аналітичну залежність для другого і наступних паводків треба підставляти замість величини hрп глибину з урахуванням залишкового розмиву від попереднього паводка, тобто величину, що дорівнює РВВ – ZJ-1, де ZJ-1 – відмітка дна русла на момент звільнення заплав від води попереднього паводка; J – порядковий номер паводка в серії. В усьому іншому методика прогнозування загального розмиву залишається без змін.


Додаток Н
(довідковий)


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал