Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Економіка підприємства
1. Господарський комплекс України // Відомості Верховної ради України. - 2003. - № 18-22

2. Закон України "Про банкрутство" //Нове законодавство України.-К., 1993.

3. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30.06. 1999 № 784-ХІІ.

4. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 23.12.2998 № 351-ХІV.

5. Закон України "Про інвестиційну діяльність" // ВВР України.-1991.-№47.

6. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2001 № 40-ІV.

7. Закон України "Про іноземні інвестиції" // ВВР України.-1992.- № 26.

8. Закон України "Про режим іноземного інвестування" // ВВР Уряд. кур’єр. -1996.-№ 77-78.

9. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 № 108/95 (з подальшими змінами та доповненнями).

10. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 12.05.1997р. № 283/97-ВР(з подальшими змінами та доповненнями).

11. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 12.12.1993 р.№ 36-88-ХІІ (з подальшими змінами та доповненнями).

12. Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 03.12.1990 № 507-ХІІ (з подальшими змінами та доповненнями).

13. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.1991 № 1201-ХІІ (з подальшими змінами та доповненнями).

14. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. Посіб. для самост. вивчення дисципліни. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2006. – 287с.

15. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій.Навчальний посібник. За ред. Ковальчука К.Ф. -К.: Центр учбової літератури, 2012 – 326с.

16. Афанасьев М. П. Маркетинг: стратегия и тактика фирмы - М.: Банки и биржи , 2004. - 215 с.

17. Бондар Н.М. Економіка підприємства: навч. Посіб. – К.: Видавництво А.С.К, 2004. – 400 с.

18. Гриньова В.М., Колода В.О. Фінанси підприємств: Навч.посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424с.

19. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства.2-ге видання. -К.: Центр учбової літератури, 2012 – 302с.

20. Економіка підприємства: Навч. посіб. / О.В. Ареф'єва, В.Г. Сахаєв, О.В. Ареф'єв та ін.— К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.— 237 с.

21. Економіко-корпопативні основи підприємства / За заг. ред. д.е.н. проф.. І.І.Пилипенко: Навч. посібник. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005.- 378 с.

22. Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Захожай К.В., Литвиненко Р.Я. Система оподаткування та податкова політика. Навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури; 2006.- 468с.23. Іванілов О.С. Економіка підприємства 2-ге видання. -К.: Центр учбової літератури, 2011 – 728с

24. Кейлер В.А. Экономика предприятия: Курс лекций. - М.: ИНФРА - М, 2001. - 132 с.

25. Ковтун О. І. Стратегія підприємства. – Л.: Новий світ-2000, 2005 – 385 с.

26. Круш П.В. Економіка підприємства:навч. посібник.- К.: Ельга-Н;КНТ, 2007. - 777 с.

27. Новікова І.В. Маркетинг сфери послуг: Навчальний посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 72с.

28. Петрович Й. М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В. та ін., Економіка підприємства: Підручник-За загальною редакцією Й.М. Петровича. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 680 с.

29. Сідун В.А. Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 436 с.

30. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка.- К. :КНЕУ, 2005. – 234с.

31. Фінанси підприємств: Підручник А.М. Поддєрогін. 5-те вид., перероб. та допов. – К. :КНЕУ, 2004. – 546 с.

32. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 508 с.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал