Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Суть та функції ринку фінансових послуг


ВСТУП

Фінансові послуги — це сукупність різноманітних форм мобілізації й використання фондів фінансових ресурсів для фінансового забезпечення процесу виробництва, виконання робіт і надання послуг, які здійснюються, як правило, на платній основі та мають відмінні риси свого функціонування. Фінансові послуги надаються фізичним і юридичним особам відповідно до чинного законодавства під контролем держави або інших визначених законодавством органів.

За своїм економічним змістом фінансові послуги це, як правило, специфічні методи прискорення обігу капіталу, своєчасне його залучення в ті сфери діяльності, де в ньому є найбільша потреба, переміщення фінансових ресурсів із вільного обігу в інвестиції, а в цілому — досягнення ефективнішого їх використання. Наявність фінансових послуг зумовлена кругообігом фінансових ресурсів у процесі функціонування економічної системи, вони раціонально доповнюють мобілізацію й використання фінансових ресурсів в інших підсистемах фінансової системи держави. Надання фінансових послуг стримує інфляційні процеси в державі, сприяє стабілізації її фінансового становища, впливає на рівень матеріального добробуту населення.

Глибокі зміни, що відбуваються в площині фінансових відносин протягом десятиліть – в останні роки відбуваються особливо стрімко. Каталізатором цих змін окрім науково-технічного прогресу стала поточна фінансово-економічна криза, рецесію котрої світова економіка ще остаточно не подолала. Натомість очевидними стали ті зміни в площині державного регулювання економіки, її фінансової сфери, необхідність котрих вже остаточно визріла. Фінансовий ринок України в цьому контексті потребує уваги науковців як з точки зору сегментарного аналізу в контексті власних системних диспропорцій з метою подальшого реформування, так і з точки зору тих викликів, котрі формує сучасне глобальне фінансове інформаційно-економічне середовище.

 

Об’єктом дослідження курсової роботи є роль та місце ринку фінансових послуг.

Завданням дослідженняє:

1) визначити суть, функції та структуру ринку фінансових послуг;

2) ознайомитись з сучасним станом ринку фінансових послуг в Україні;

3) ознайомитися з перспективами розвитку ринку фінансових послуг тощо.

Метою курсової роботи є дослідження проблеми а перспективи функціонування ринку фінансових послуг.

 

 

РОЗДІЛ 1

РОЛЬ ТА МІСЦЕ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ У СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Суть та функції ринку фінансових послуг

За економічною сутністю ринок фінансових послуг – сукупність економічних відносин, які виникають між його учасниками при формуванні попиту і пропозиції на послуги, пов'язані зі здійсненням операцій із фінансовими активами. Сутнісні ознаки ринку фінансових послуг відображають його спорідненість із фінансовим ринком.На ринку фінансових послуг фінансові посередники здійснюють професійну діяльність з фінансовими активами, яка визначається потребою спрямовувати рух грошових коштів від заощадників до позичальників, забезпечуючи при цьому прийнятний рівень дохідності, ризику та ліквідності.

Ринок фінансових послуг об'єднує різноманітні форми мобілізації, акумулювання та переміщення грошових коштів із вільного обігу в сферу інвестиційного використання за участю фінансових посередників [1,с.50].

Отже, основними ознаками ринку фінансових послуг є такі:

- ринок фінансових послуг постає як сфера взаємодії фінансових посередників із клієнтами;

- обслуговування клієнтів відбувається в процесі здійснення операцій із фінансовими активами;

- ринок фінансових послуг має характер організованого ринку на основі укладання відповідних угод або продажу цінних паперів.

Ринок фінансових послуг у функціональному розумінні - це сукупність економічних відносин, які виникають між його прямими учасниками при формуванні попиту і пропозиції на послуги, пов'язані з процесом купівлі-продажу, розподілу та перерозподілу фінансових активів, що перебувають у власності економічних суб'єктів регіональної, національної та світової економіки.

Ринок фінансових послуг охоплює ряд ринків, де виявляється попит і пропозиція на різні фінансові активи. Фінансові активи - це грошові кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів. Фінансовий актив, як і будь-який інший товар, має споживчу та мінову вартість (Рис. 1.1.).Рис. 1.1. Структура ринку фінансових послуг [10,с.40]

Володіння фінансовим інструментом принципово відрізняється від володіння реальним активом і пов'язане зі своєрідним комплексом переваг та недоліків. Реалізація переваг реального активу в процесі його використання суб'єктом економічних відносин може здійснюватись без участі інших суб'єктів. Реальному активу природно притаманна внутрішня цінність, в основі якої лежать його фізичні властивості. Цінність фінансових інструментів є похідною від цінності реальних активів. Фінансовий інструмент як документ, що засвідчує певні обов'язки інших осіб перед його власником, забезпечує вигоди останньому лише при взаємодії з іншими суб'єктами. Залежність власника від інших учасників економічних відносин має додаткову невизначеність у результати володіння фінансовим інструментом, що потребує вживання додаткових управлінських та правових заходів при його використанні. Також велике значення має невизначеність при оцінці вартості фінансових інструментів. Ринкова оцінка фінансових інструментів може стати чинником системних змін в економічних пропорціях [14,с.38].

В основі практики використання фінансових інструментів лежить компенсація невизначеності та ризику більш раціональним використанням ресурсів у загальноекономічних масштабах. Підвищення ефективності їх використання зумовлюється організаційним ефектом від розподілу функцій, прав та обов'язків учасників фінансових угод, економією витрат фінансування капіталу та ефектом масштабу.

На ринку фінансових послуг як і на будь-якому іншому ринку, ціна на товар формується під впливом попиту та пропозиції. Формування вартості фінансових активів здійснюється з урахуванням специфіки товару, яким є фінансова послуга, і набуває форми відсотка за кредит, дивіденду за цінними паперами, страхового тарифу.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал