Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інструменти прямого маркетингу
Вид Характеристика
Поштова розсилка Використання поштової кореспонденції з метою встановлення контакту, як з вже існуючими, так і з потенційними клієнтами.
Телемаркетинг Форма комунікації за допомогою якої персонал, використовуючи техніку спілкування по телефону, здійснює маркетингову діяльність і діяльність по продажу банківських продуктів.
Прямий візит Передбачає безпосередній і неформальний контакт з клієнтом з метою виявлення та задоволення його потреб в депозитній послузі.
Електронний маркетинг Спілкування з споживачем через електронні засоби комунікації, які дозволяють придбати банківські продукти не виходячи з дому.

Одним із напрямків збільшення обсягу ресурсної бази ПАТ «Приватбанк» є сегментування депозитного портфеля за клієнтами. Для залучення клієнтів необхідно розробити пакети послуг, які формуються у двох напрямках: типові та індивідуальні.

Щоб пакет послуг відповідав потребам, можна сегментувати клієнтів, наприклад, за особистими потребами:

- клієнти, які орієнтовані на ціну;

- клієнти, які віддають перевагу новинкам;

- клієнти, які вимагають стабільності.

Також можна класифікувати клієнтів за ступенем пов’язаності з банком: існуючі й потенційні, за рівнем доходу, соціальних характеристик і, відповідно до розподілу пропонувати умови вкладу.

Для більшої за ціка вленості клієнтів ПА Т «Прива тба нк» може за пропонува ти:

– відкрити депозит відра зу в трьох ва люта х – «Мультива лютний». За допомогою якого можливо отримува ти не тільки високі відсотки за вкла да ми, а й легко переводити ча стину коштів з однієї ва люти в іншу, це досить вигідно при колива нні курсів. При цьому ба нк не стягує комісію за да ну опера цію і вкла дник не втра ча є відсотки передба чені депозитним договором;

– диверсифіка ція депозитних продуктів, яка на пра влена на за лучення клієнтів на основі об’єдна ння вкла дних продуктів з кредитними та стра ховими, розробка продуктів на цілених на за доволення клієнта у сфера х освіти, відпочинку, на вча ння;

– для більшої за ціка вленості можна за пропонува ти випла ту відсотків за розміщеними кошта ми вперед з метою компенса ції інфляційних втра т. В да ному випа дку клієнт при розміщенні коштів на відповідний термін відра зу отримує визна чений дохід. Одна к, якщо угода буде розірва на достроково ба нк вира ховує випла чені на перед кошти з суми вкла ду [3].

В суча сних умова х ПА Т «Прива тба нк», як і інші ба нки, зіштовхується з проблемою вилучення вкла дів достроково. З ціллю за безпечення ста більності ресурсної ба зи виника є необхідність здійснюва ти за ходи по мініміза ції нега тивного впливу непередба чува ного вилучення коштів на фіна нсовий ста н. До числа та ких за ходів можна віднести розробку умов за лучення, які на пра влені на стимулюва ння можливого подовження строків депозитів.За да них економічних умов ПА Т «Прива тба нк» доцільно за стосовува ти новітні інструменти а на лізу депозитної політики, одним із та ких інструментів є бенчма ркінг. Бенчма ркінг депозитної політики – це порівняння своїх депозитних пока зників з пока зника ми ба нків конкурентів, особливо з ба нка ми лідера ми та впрова дження їх на йкра щих методів роботи у своїй діяльності.

Основною метою бенчмаркінгу є визначення відмінностей в порівнянні з еталоном, визначення причин цих відмінностей та виявлення можливостей щодо вдосконалення власної депозитної політики.

Для ефективності розробки депозитної політики банк може застосовувати різні види бенчмаркінгу (табл. 3.3) [25].

Таблиця 3.3


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал