Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОДЮЧІСТЬ ГРУНТУ
Родючість — невід’ємна специфічна властивість
грунту. Вона створюється у процесі грунтоутворення і безперервно
змінюється залежно від характеру хімічних, фізичних, фізико-хі-
мічних та біологічних процесів, на які, в свою чергу, впливають
фактори грунтоутворення.

Родючість визначає народногосподарське значення грунту як
основного засобу сільськогосподарського виробництва. Від неї за-
лежить життя на Землі рослин, тварин і людини. Народи старо-
давнього світу обожнювали родючість грунту як сонце, вогонь і
воду. В стародавньому Єгипті богинею родючості була Ізіда, а в
Стародавньому Римі — Церера. Про родючість грунту писали трак-
тати філософи античної Греції.

Вчення про родючість грунту розробляли вчені багатьох поко-
лінь (А. Теєр, Ю. Лібіх, В. В. Вільямс та ін.). В сучасному грунто-
знавстві грунт розглядають як материнський організм, який транс-
формує сонячну енергію та речовини навколишнього середовища і
забезпечує життя рослин необхідними факторами: вологою, по-
живними речовинами, повітрям і частково теплом.

Фактори родючості грунту. Всі фактори життя рослин, крім
світла, є факторами родючості грунту. Рівень родючості грунту
визначають кількісним показником того чи іншого фактора. Для
нормального росту і розвитку рослин грунт повинен мати:

а) оптимальний вміст макро- і мікроелементів в легкодоступній
для рослин формі;

б) оптимальний вміст води в доступній для рослин формі (на-
самперед капілярної);
в) достатню кількість кисню;
г) достатню кількість тепла.


У грунті не повинно бути шкідливих для рослин сполук (кис-
лот, лугів тощо). В конкретних умовах грунтоутворення встанов-
люються певні параметри грунтових режимів, від яких залежить
рівень родючості. Основними грунтовими режимами є: температур-
ний, водний, повітряний, поживний, сольовий, окислювально-від-
новний та інші.

Крім того, родючість грунту залежить від цілого ряду фізичних,
хімічних, фізико-хімічних і біологічних показників (рис. 22).

Науково-дослідними установами і практикою сільського госпо-
дарства розроблений комплекс заходів відтворення родючості грун-
тів, запровадження якого в передових господарствах дає високий
економічний ефект.

Види родючості грунту. Розрізняють такі види родючості грун-
тів: природну, штучну (або ефективну), економічну і потенціальну.

Природна родючість визначається властивостями і режимами
цілинних (природних) грунтів, яка формується під впливом при-
родних факторів. Це та родючість, яку має грунт в природному
стані без втручання людини. Природна родючість оцінюється про-
дуктивністю природних фітоценозів на одиниці площі.

Штучна родючість. У процесі виробничої діяльності людина вно-
сить істотні зміни в хід і спрямування природних процесів грунто-
утворення, змінюючи при цьому режими і властивості грунтів. Такі
зміни зумовлюються обробітком грунту, внесенням добрив, меліо-
ративними заходами тощо. Якісні і кількісні зміни грунту, які зу-
мовлені втручанням людини, характеризують їх штучну родючість.
Отже, штучна родючість—це результат цілеспрямованого впливу
людини на поліпшення властивостей грунту.В літературі часто використовують синоніми видів родючості.
Штучну родючість розглядають як ефективну, інші автори розумі-
ють під ефективною родючістю сукупність природної і штучної ро-
дючості. Крім того, замість терміна ефективна використовують тер-
мін економічна родючість. Цей вид родючості (ефективна, еконо-
мічна) оцінюється урожайністю сільськогосподарських культур.
Вона залежить від рівня природної родючості, умов використання
грунту, рівня розвитку науки, техніки та реалізації їх досягнень.

Економічну родючість пов’язують ще з економічною оцінкою
грунтів на різних ділянках залежно від рельєфу, розташування їх
в земельному масиві, відстані від садиби, зручності використання.
Будь-який грунт має певний запас поживних речовин, який час-
тинами щороку витрачається на формування урожаю сільськогос-
подарських культур. Запасний фонд поживних речовин, форми їх
сполук, певний взаємозв’язок властивостей і режимів визначають
здатність грунту тривалий час підтримувати високий рівень ефек-
тивної родючості. Таку здатність грунту називають потенціальною
родючістю.

Високу потенціальну родючість мають чорноземні грунти, тем-
но-каштанові, низьку—підзолисті. Меліоративні заходи (осушен-
ня, зрошення, вапнування, гіпсування) підвищують потенціальну
родючість грунтів.Крім того, виділяють відносну родючість грунту. При цьому ро-
зуміють родючість цього типу грунту щодо певної групи або виду
рослин. Той самий грунт для одних рослин родючий і низькородю-
чий для інших. Так, дерново-підзолисті грунти Полісся (кислі, ма-
логумусні) родючі для лісових рослин і низькородючі для степових
і культурних рослин.

Оцінка родючості грунтів та шляхи її поліпшення. Після осво-
єння цілинного грунту, залежно від особливостей його використан-
ня, інтенсивності агротехнічних заходів, родючість його зміню-
ється.

При дотриманні науково обгрунтованої системи землеробства
родючість, як правило, підвищується. Однак частіше, в результаті
недбалого ставлення до землі, рівень її знижується. Тому періодич-
но оцінюють рівень родючості грунту.

Основною оцінкою грунтів є якісна оцінка, або бонітування. Під
бонітуванням розуміють порівняльну оцінку грунтів, їх потенціаль-
ної родючості по відношенню до природних або культурних фітоце-
нозів.

Показником якості грунтів є бонітет — кількість балів щодо
найкращого грунту, бонітет якого приймають за 100 балів. Для
кожного типу грунту з урахуванням кліматичних, геохімічних та
інших умов складають шкалу бонітування—перелік властивостей
цього грунту, які корелюють з урожайністю сільськогосподарських
культур.

Другою оцінкою родючості грунтів є агровиробниче групуван-
ня.
Ця оцінка грунтується на виділенні серед великого різноманіт-
тя грунтів території з однорідними грунтами, які мають однакові
або подібні агрономічні показники і які потребують однотипних
меліоративних заходів (наприклад, кислі, лужні, еродовані, забо-
лочені та інші групи).

Бонітування та агровиробниче групування грунтів — основа
економічної оцінки земель. Економічна оцінка земель — порівняль-
на цінність грунту як засобу виробництва на основі економічних
показників його якості.

Крім того, застосовують біологічну оцінку родючості грунтів.
Вона грунтується на визначенні середньорічної біологічної продук-
тивності рослин на даному грунті.

Нераціональне використання грунтів, недотримування основних
законів землеробства призводять до виснаження родючості грун-
ту, до зниження його економічної оцінки.

Основним завданням сучасного землеробства є забезпечення


розширеного відтворення родючості грунтів, тобто одночасного рос-
ту ефективної і потенціальної родючості.

Основними заходами підвищення родючості грунтів є правильна
система обробітку грунту, раціональне застосування органічних і
мінеральних добрив, застосування науково обгрунтованих меліора-
тивних заходів, впровадження сівозмін, високопродуктивних сортів
сільськогосподарських рослин, ефективна боротьба з бур’янами,
шкідниками і хворобами культурних рослин.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал