Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВОДНИЙ БАЛАНС І ТИПИ ВОДНОГО РЕЖИМУ ГРУНТУ
Під водним режимом грунту розуміють сукупність
всіх явищ надходження води в грунт, її переміщення, змін фізич-
ного стану і витрати з грунту. Кількісним вираженням водного ре-
жиму є водний баланс. Водний баланс — це співвідношення всіх
статей прибутку і всіх статей видатку води з грунту за певний пе-
ріод.

Основними статтями надходження води в грунт є: сума опадів
за весь період спостереження, волога, яка надійшла з грунтових
вод, кількість конденсаційної вологи, вода поверхневого стоку, во-
да від бічного притоку грунтових вод.

Витрачається вода на випаровування з поверхні грунту, на
транспірацію (десукцію), на поповнення поверхневих грунтових
вод (інфільтрацію), на поверхневий стік, на бічний підгрунтовий
стік.

Залежно від клімату і рельєфу в різних грунтово-кліматичних
зонах водний баланс і відповідно водний режим грунтів будуть не-
однакові. Водний режим зумовлюється співвідношенням суми ста-
тей прибутку і суми статей видатку вологи. Практично тип водного
режиму визначають за коефіцієнтом зволоження (КЗ) (відношен-
ня річної суми опадів до річного випаровування), який в природ-
них умовах коливається від 3 до 0,1.

Вчення про типи водного режиму розробили Г. М. Висоцький і
О. А. Роде. В сучасному грунтознавстві виділяють всього 14 типів,
основними серед яких є:

1. Промивний тип (К3 > 1). Характерний для зон, де сума річ-
них опадів більше випаровування. Частина води атмосферних опа-
дів промиває грунтовий профіль на всю глибину. Легкорозчинні
сполуки вимиваються в нижні горизонти. В таких умовах форму-
ються підзолисті грунти, червоноземи і жовтоземи вологих суб-
тропіків (рис. 21).

2. Непромивний тип (КЗ < 1). У цьому разі вода атмосферних
опадів не досягає рівня грунтових вод. Такий тип є характерним
для чорноземних і каштанових грунтів.

3. Випітний тип (КЗ < 1) властивий для грунтів напівпустинь
і пустинь. Тут переважають висхідні токи води по капілярах від рів-
ня грунтових вод, що призводить до засолення грунтів.

4. Застійний тип водного режиму характерний для грунтів бо-
лотного типу, які формуються при високому заляганні грунто-
вих вод.

5. Іригаційний тип встановлюється при систематичному зрошен-
ні грунту. Залежно від режиму зрошення в грунтах періодично
встановлюються промивний, непромивний або випітний режими.Рис.21. Схематичні зображен- ня типів водного режиму (за О. А. Роде) : а — промивний тип; б — непромивний тип; в — випітний тип.  

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал