Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Які ознаки відрізняють державу від будь-яких політичних організацій суспільства?
а) взаємодія з міжнародними організаціями; володіння власністю на основні знаряддя і засоби виробництва;

6) наявність конституційного акта; монополія на освоєння космічного простору;

в) прерогатива на видання загальнообов'язкових нормативно-правових актів; суверенітет; монополія на примусову владу стосовно населення;

г) прерогатива на видання загальнообов'язкових нормативно-правових актів; суверенітет; монополія на примусову владу стосовно населення; взаємодія з міжнародними організаціями; володіння власністю на основні знаряддя і засоби виробництва.

2.Політична партія це-

а) добровільне об'єднання людей, що виражає волю певних соціальних груп, які прагнуть
домогтися або утримати державну владу, впливають на політику держави відповідно до програми і статуту своєї діяльності;

б) впорядкована на засадах права система всіх політичних явищ, які взаємодіють (або протидіють) у суспільстві з метою завоювання, утримання або участі в політичній владі;

в) добровільне об'єднання людей, що створене ними для досягнення особистих і громадських цілей, що діє на засадах самоорганізації, самоврядування, самооплати (спілки, товариства, групи, об'єднання не засновані урядом або міждержавною угодою);

г) добровільне громадське формування людей, створене на основі спільності інтересів для
реалізації своїх прав і свобод.

3.Вольові відносини між людьми з приводу організації їх спільної діяльності, вироблення та здійснення спільної для даного соціального колективу волі (інтересу) це влада:

а) політична;

б) державна;

в) соціальна;

г) демократична.

4.Організація політичної влади, що створює умови для найбільш повного забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина, а також для найбільш послідовного обмеження можливостей утиску (державною владою) громадян, це:

а) соціальна держава;

б) правова держава;

в) демократична держава;

г) громадянське суспільство.

До якого поняття відноситься наведене визначення «Взяті в єдності і взаємодії державні, громадські організації, трудові колективи та інші політичні інститути (норми, відносини, тощо)».

а) політична партія;

б) держава;

в) політична система суспільства.

До якого поняття слід віднести визначення: «Організація політичної влади, панівної частини населення»?

а) демократія;

б) держава;

в) політична система суспільства.

Які відмінності між поняттями державної і політичної влади можна виявити, якщо виходити із концепції нетотожності державної і політичної влади стосовно демократичного громадянського суспільства?

а) поняття політичної влади - ширше за обсягом змісту. Воно включає в себе і поняття державної влади. Разом з тим, відмінність між державною та політичною владою виявляється у складі суб'єктів, яким притаманні відповідні владні повноваження: суб'єктами державної влади є органи держави, а суб'єктами політичної влади виступають політичні партії, інші політичні громадські об'єднання та суб'єкти виборчого процесу;б) відмінності між державною та політичною владою полягають у тому, що вони мають різну сферу реалізації своїх повноважень: полем реалізації державної влади є (переважно) держава та її органи, а полем дії політичної влади є, в основному, громадянське суспільство;

в) все перераховане + відмінність між державною і політичною владою полягає в тому, що метод державно-владного впливу (примусу) є прерогативою суб'єктів державної влади.

8. Як називається властивість державної (політичної) влади, яка показує її подвійний характер владних відносин і виступає водночас як признання (підтримка) соціальними масами цієї влади і як здатність носіїв влади запевнити підвладних у справедливості своїх домагань?

а) легітимність;

б) правомірність;

в) легальність.

9. Політична система - це:

а) виробничі відносини та економічні закони;

б) держава, профспілки, партії, церква та інші державно-політичні організації та рухи, які
переслідують політичну мету, а також норми, політичні відносини і політична культура;

в) сфера діяльності, яка пов'язана із відносинами між класами, націями та іншими соціальними угрупованнями, у центрі якої завдання завоювання, утримання та використання державної влади.

10. Що є центральним елементом політичної системи?а) політичні партії;

б) держава;

в) профспілки.

11. . Які із перерахованих організацій є частиною політичної системи?

а) клуб любителів природи;

б) органи державного управління;

в) політичні партії.

12. Правила поведінки, що регулюють політичні відносини - це:

а) політичні норми,

б) правові норми;

в) політичний режим;

г) політичний процес.

13. Добровільне громадське формування, утворене на основі єд­ності інтересів громадян з метою спільної реалізації прав і свобод - це:

а) політична партія;

б) об'єднання громадян;

в) громадська організація;

г) трудовий колектив.

14. В політичну систему входять:

а) спортивні товариства;

б) транспортна система;

в) політичні партії;

г) нації.

15. Які зобов’язання громадян перед державою в громадянському суспільстві?

а) здійснення підприємницької діяльності;

б) законослухняність і сплата податків;

в) підвищення правової, моральної і політичної культури

16. Вольові відносини між людьми з приводу організації їх спільної діяльності, вироблення та здійснення спільної для даного соціального колективу волі (інтересу) це:

а) політична влада;

б) державна влада;

в) соціальна влада;

г) демократична влада.

Завдання:


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал