Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тапсырма N 4


1.5. Қатты заттар мен сұйықтардың қаныққан будың ілестіру әдісімен анықгау.

 
 

Ілестіру өдісі зертгелінетін затгың буьш индифферентті газ екпінімен шашады. Бұл үшін таза газ агынын белгілі мөлшердегі сүйық немесе қатгы зат арқылы жайлап аныңтайтын қаныққан бу қысымен қақтытыстырады. Ол үшін сұйықтың немесе қатты заттың

температурасы тұрақты болуы керек, буланған затгың мөлшерін массаның кемуімен анықтайды. Зерттелінетін заттың буын газ ағьшынан адсорбент немесе салқын-датылған аулағыш арқылы жинайды, сонан соң салмағын өлшейді. Егер газ "" құрамында зерттелетін затгың молекулалық массасы "em" болса, онда будың парциалды тепе-тендік қысымы берілген температурада мьшаған тең болады:

Жұмыстың орындалу реті:

Қондырғының құрылысы 1 суретте көрсетілген. Тәжірибе кезінде газометрден (1) азот түрақты жылдамдықпен газ ағьшын қамтамасыз ететін реометр (2) арқылы тізбектелген газды қанынтыратьш, мысалы: SO^ мырыш гидросульфші мен су буы ерітіндісі теңескенге дейін, төрт тізбектеліп жалғанған арқылы (5) түседі. Ыдыстар (5) белгілі температурада реггелген термостатқа сальшған. Термостат араластырғьшітан (6), түйіскен термометр (4), электроқоздырғыш және термометр мен (8) жабдықгалған болуы керек. Берілген температурада зерттелегін мырыш гидросульфиті ерітіндісінің үстінен SO^ мен су буымен қаныққан азот екі сорғыш ыдыстар (9,10) арқылы аспираторға (II) өтеді. І-ші сорғьпп ыдысқа "802"-ні сорьш алу үшін 0,1 н 25 мл ерітіндісін, ал екіншісіне І-ші сортьші ыдыстан шыққан газдардағы иод буларын түтып қалуу үшін 0,1 нормальдық 10 мл Na^S^O, қүйылған. Газометрді оттегіден тазартылған азот немесе инертті газбен толтьфамыз. Азотгы NHjOH-Ta қанықкдн NH^Cl ерітіндісімен металды мыспен толтырылған үш кондырғыдан еткізіп, отгегіден тазартамыз. Оттегін жүтқанда металды мыс тотьпьш Си^* түріне түзіліп, мыс ерітіндісі көгеруі тиіс. Газ жіберілген соң СО^ керісінше Си+ (металды мыс) түзіп, ерітінді түссіз ағарады. Термостатгағы температура белгілі деңгейге көтерілген (5) ыдысқа мьфьші гидросульфитін зерттелетін затгы құйьш термостатқа сальш жалпы жүйеге қосамыз. Аспираторға су қүйьшады. Схеманың тығыз жабылғаньш тексеріп, реометрге қарап газ ағынының жылдамдығын ретгеп тәжірибені бастаймыз. Ішіне иод немесе басқа сорғьші затгар сальшған бірінші сорғьпп ыдыспен аспйратордың крандарьш ашқан уақытгы жүмыс басталды деп есептейді. Төжірибе барысыңца термостатпен соңғы ыдыстағы су температурасымен аспиратормен схемадағы қысымды (7) монометр ескеріп отырамыз. Газды иодты ерітіңді арқылы 30 мин. өткіземіз. Сосын қалған иодты титрленген гипосульфид ерітіндісімен титрлейміз, осы уақьгг ішінде аспиратордан цилиндрмен (10) ығыстьфыльш шыққан су көлемін өлшейміз. Ерітінді қүрамьшда "SO^" бар екенін иодометрлік әдіспен тексереміз. Шьпъш болған иодтың сандьш, қүрамьша қарай {"SO" қосылуға кеткен) ЗО^-нщ саңдық қүрамьш анықтау. Тәжірибе барысында өткен газ (N^+H^O) көлемін аспиратордан шыққан су көлеміне қарай табамыз. 25 г. қаныққан "SO^" ерітіндісінің өлшемдісін бокстан 100 мл су қүйылған 250 мл колбаға қүямыз. Ерітіндінің концентрациясы жоғары болмау үшін және "SO^" үшьш кетпеу үшін HjO қүямыз. Сосын колб^а 0,1 %-к 25 мл ерітіндісіне 10 мл ерітіндіні қүямыз.Күкірт диоксиді иодпен езара әсерлеседі. Иодтың артьпьш крахмалы бар 0,1 н Na,S,0,-MeH титрлейміз:Зертгелетін ерітіндіде ЗО^-нің қүрамьш реакцияда шьгғындалған иод мөлшерін табамыз:

Газ қүрамьшда "SO^" бар екенін тексеруді 3-4 рет қайталаймыз. Тексеруді бөлме температурасында бастап, келесі әр тексеруде температурасын А-б^С көтереміз. Осылайша термостаттың температурасьш көтере отьфьш, бірнеше температурадағы ерітіндінің бу қысымьш аныңтаймыз. Мүндай өлшеуді 8-10 рет қайталаймыз. Мырыш гидросульфит ерітіңдісінің жоғарғы жағындағы SO^ газ қысымьш есептеу жолы былайша қарастырылған:

ZnCHSOj)^ мен тепе-тендікте тұрған газ қоспасының қысымы:

Р= Pso^ + Рщо + Ры^ болады.

Төжірибе жолымен келесі өлшемдерін табу керек.

Р=Рбар-Рр мұндағы: Pg -атмосфералыққысым, мм.сьшап бағ. Pj -келесі ыдыстағы қысым (мм.сынап бағ.)

Рн^о -тепе-тендіктегі су буының қысымы. (Рауль тендеуімен есептеледі).

^502 -қүрғақ SOj келемі (иод шығынмен есептеледі).

i>/j -тексеруге альшған иодтың келемі. '^no^s^o^ -артық иодты титрлеуге кеткен гипосульфит мөлшері.

Kj^ -0,1 м ерітіндісінің түзеу коэффициенті.

^n02820^ -0,1м Na^SjOj түзеу коэффициенті.

i>jV2 -құрғақ азот көлемі (аспиратордан шықкдн су көлемімен есептеледі).

Р^^„_— аспиратордағы бу қысымьшың шамасы;

Pj— аспиратордағы берілген температурадағы бу қысымы;

t — асішратордағы газ температурасы.

u — аспиратордан шықкан су мөлшері.

Бір-біріне тәуелділігіне сүйене отырьш:

немесе

будан мырыш гидросульфиті ерітіндісіндегі "SO^" қысымын есептейгін тендеу төмендегідей болады.

"SO2" ерітіндісіндегі қысымнан басқа су буының қысымын есептеуге болады.

Альшған мөліметгерге сүйене отырп өлшеу нәтижелерін кестеге жазу керек:

l.P-t және lgP-1 Д, осындай координаталарда зертгеліп отырған ерітіндінің қысымы мен температураның бір-біріне тэуелсіздігінің графигін түрғызу керек.

2.1gP=a+b/T түзуінің эмпирикалық тендеуін шығарьш "а" және "в" коэффициентін есептеу.

3. Клайперон-Клаузиус теңдеуі бойынша атмосфералық қысымдағы ерітіндінің қайнау температурасьш анықтау.

4. Түзудің эмпирикалық теңдеуі бойьшша ерітіндінің булану жылуын Клайперон-Клаузиус тендеуі бойьшша үш температураның аралығьшда булану жылуьш табу керек.

 

9. Лабораториялық жұмыс: Үш компонентті (системалар) жүйелер

Сабақтың мақсаты Құрамды график арқылы өрнектеу. Үш құралас бөлікті жүйенің бір жүбы өзара жақсы өріп үшіншісі шектеулі еріген жағдайдаты ерігіштік айнасымен (диаграммасымен) танысу.Үш құралас бөлікп жүйелердің өзара ерігіштігіmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал