Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Парадигма та концепція логістики
Логістика як комплексне управління матеріальними та інформа­ційними потоками в межах системи має грунтуватись на таких концептуальних принципах (парадигмі).

1. Розгляд руху матеріальних ресурсів від первинного джере­ла до кінцевого споживача в якості єдиного матеріального пото­ку, що передбачає виконання таких процесів, як транспортуван­ня, завантаження, розвантаження, переміщення, складування і зберігання матеріалів.

2. Впровадження організаційно-управлінських механізмів координації дій спеціалістів різних служб, що беруть участь в управлінні матеріальним потоком. Результат залежить від того, наскільки успішно вдається зв'язати в систему здійснення комп­лексу заходів щодо раціоналізації тари, уніфікування вантажних одиниць, удосконалення складування, оптимізації розміру замо­влень і рівня запасів, вибору найвигідніших маршрутів перемі­щення матеріалів тощо.

Під матеріальним потоком розуміють сукупність сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які надходять від постачальників у вигляді предметів праці до виробничих підрозділів і, перетворюю­чись та» на готові продукти праці, через канали розподілу надхо­дять до споживачів.

Основними положеннями комерційної логістики є:

1. Реалізація принципу системного підходу. Тобто оптимізація матеріального потоку у межах к підприємства, так і його підро­зділів. Однак максимальний ефект можливий тільки при оптимізації або сукупного матеріального потоку від первинного джере­ла сировини до кінцевого споживача, або окремих значних його ділянок. При цьому всі ланки матеріального ланцюга, тобто всі елементи макро- та мікрологістичних систем повинні працювати як єдиний злагоджений механізм.

2. Відмова від випуску універсального технологічного та підйо­мно-транспортного обладнання, використання обладнання, яке б відповідало конкретним умовам. Оптимізаіція потоків за рахунок використання обладнання, що відповідає конкретним умовам роботи, можлива лише у разі випуску і масового використання широкої номенклатури різних засобів виробництва. Тобто засто­сування логістичного підходу до управління матеріальними по­токами можливе лише зависокого рівня науково-технічного розвитку:

3. Гуманізація технологічних процесів, забезпечення сучасних умов праці. Одним з елементів логістичних систем є кадри, тобто персонал, який відповідально виконує свої функції. Логістичний підхід зміцнює суспільне значений діяльності у сфері управління матеріальними потоками, створює об'єктивні передумови для залучення в галузь кадрів з більш високим потенціалом праці. При цьому адекватно мають вдосконалюватись умови праці.

4. Облік логістичних витрат протягом усього логістичного лан­цюга. Одним з основних завдань логістики є мінімізація витрат на доведення матеріального потоку від первинного джерела до кінцевого споживача. Вирішення цього завдання можливе лише за умов, коли система обліку витрат виробництва та обігу дає змогу виокремити витрати на логістику. Отже, виникає важли­вий критерій відбору оптимального варіанта логістичної системи - мінімум сукупних витрат протягом усього логістичного ланцюга.5. Розвиток послуг сервісу на сучасному рівні. Сьогодні мож­ливості різко підвищити якість продукції об'єктивно обмежені. Тому збільшується кількість підприємств, які вдаються до логістичного сервісу як до засобу підвищення конкурентоспромож­ності. Коли на ринку є кілька постачальників однакового товару однієї якості, переваги матиме той з них, котрий в процесі постачання зможе забезпечити вищий рівень сервісу.

6. Спроможність логістичних систем до адаптації в умовах ринку. Поява великої кількості різноманітних товарів та послуг призводить до невизначеності попиту на них, зумовлює різкі коливання Якісних і кількісних характеристик матеріальних по­токів, що проходять через логістичні системи. В цих умовах спроможність логістичних систем адаптуватись до змін зовніш­нього оточення є важливим чинником стійкого, становища на ринку.

Кінцева мета діяльності в галузі логістики виражається «шістьома правилами логістики»:

1) вантаж (потрібний товар);

2) якість (необхідної якості);

3) кількість (в необхідній кількос­ті);

4) час (доставка в належний час);

5) місце (в потрібне міс­це);

6) витрати (з мінімальними витратами).

Зрозуміло, що мета логістичної діяльності досягається тоді, коли ці б правил вико­нуються, тобто коли потрібний товар необхідної якості в належ­ній кількості і в потрібний час доставлений у потрібне місце з мінімальними витратами.

Концепція комерційної логістики передбачає такі її на­прями:

· формування господарських зв'язків;

· визначення потреби в об'ємах і напрямах перевезень про­дукції;

· визначення послідовності проходження продукції через пун­кти складування;

· оперативне регулювання поставок та перевезень;

· формування і управління залишками товарів;

· розвиток складського господарства;

· надання комерційних і транспортно-експедиційних послуг.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал