Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПЕРЕДМОВА. Для денної та заочної форми навчання
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Для денної та заочної форми навчання

 

з дисципліни

 

“ЛОГІСТИКА”

 

уклав к.е.н., доцент Д.В. Клиновий

 

 

 

Київ - 2016


 

В конспекті лекцій на основі системно-комплексного підходу пропонуються до розгляду теоретико-методологічні засади створення логістичної системи підприєміства та практичні заходзі сталого розвитку логістичних систем з урахуванням сучасних тенденцій розвитку основних факторів логістики в господарському комплексі комплексу України, розкриваються тенденції та проблеми функціонування транспортних і складських комплексів, сервісних служб та основи організації виробничої логістики. Наведено комплексну характеристику основним елементам спеціальної логістики – інформаційній, міжнародній логістицій та вирішенню логістичних задач. Видання орієнтовано на самостійну роботу студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

 

 

© Клиновий Д.В.Київський університет ринкових відносин

укладання конспекту 2013

 

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА

 

ПІСЛЯМОВА

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ПЕРЕДМОВА

Загальна характеристика курсу.Логістика – наука про ефективність виробничо-розподільчих відносин. Метою логістики є надання знань з управління постачанням, збутом, зберіганням товарів, поліпшення маркетингової діяльності і взаємодії поста­чальників, споживачів та посередників, зміни технології руху матеріальних потоків тощо. Логістика, як наука вирішує питання оптимізації матеріальних та інформаційних потоків з товароруху (сировини, матеріалів, запас­них частин), тобто з поставок. Теорія логістики дає змогу визначити такі категорії, як бізнес-логістика, маркетинг-логістика, промислова логістика, логістика менеджменту, логістика розподілу, логістика забезпе­чення, транспортна логістика, логістика сервісу, складська логістика. Курс охоплює основні теоретичні засади та напрями організації логістики на підприємстві та системно-логістичного обслуговування в межах господарських систем країн і регіонів. Дисципліна “Логістика ” призначена для одержання студентами базових, стійких знань у питаннях понятійного апарата, методології й наукової бази логістики, основ функціонального логістичного менеджменту як на рівні організацій бізнесу, так і на макроекономічних рівнях. Дисципліна “Логістика” є однією із загальнопрофесійних дисциплін, що формують випускників за фахом “Менеджмент”.

Сучасний етап становлення напрямків реформування освіти в Україні відповідно європейських норм характеризується відродженням й поглиблення дистанційного навчання. Реформування вищої освіти згідно з Болонським процесом ставить нові вимоги, підвищуючи роль і місце самостійного навчання і самостійних пошукових досліджень у системі підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів. У цьому контексті нагальним завданням сьогодення є підготовка фахівців з менеджменту, спрямованих на вирішення конкретних питань логістичного обслуговування на фірмі, пов’язаних з роботю транспортних служб, сервісу та складу. Ця галузь знань представлена в навчальному процесі дисципліною "Логістика". Розвиток національної економіки потребує винайдення докорінно нових підходів до формування логістичних систем, які б забезпечила сталий розвиток виробництва в країні в умовах глобалізації. Процес реформи вищої освіти і перехід на болонську систему навчання в Україні спричинив значні зміни в різних областях системи підготовки фахівців для народного господарства, у тому числі, в підготовці кадрів без відриву від виробництва. Запропонований посібник для дистанційного навчання, орієнтований на самостійну, творчу та пошукову роботу студентів. У цьому видані з урахуванням останніх досягнень економічної науки та згідно основи Міністерства освіти і науки України, на основі комплексного підходу пропонується оновлена структура навчального курсу за предметом “Логістика”. Вона включає 2 кредитні модулі – "Загальна логістика" та "Спеціальна логістика". Навічальний посібник (конспект лекцій). Укладено Д.В.Клиновим. В підготовці матеріалів до навчального посібника (конспекту лекцій) приймали участь к.е.н., с.н.с., доц., проф. МНТУ Петровська І.О., н.с. Галич Т.В.
.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал