Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методика виконання курсової роботи
КУРСОВА РОБОТА

З КУРСУ «ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ХУДОЖНЬОЙ КУЛЬТУРИ»

 

(Методичні вказівки до виконання)

 

для студентів III курсу

 

напрям підготовки 0202 Мистецтво

факультет театрального мистецтва

 

Харків – 2014

 

 

Курсова робота виконується і захищається в VI семестрі.

Обсяг курсової роботи має бути в межах 25 – 30 сторінок (формат А 4) електронного набору без урахування додатків і списку літератури. Як що текст написаний від руки (розбірливо) великим почерком, обсяг роботи має бути до 50 сторінок, дрібним почерком – 35.

Текст курсової роботи набирається на комп'ютері через 1,5 шрифтом Times New Roman, розміром 14.

Сторінки роботи повинні мати поля: ліве – З0 мм, зверху – 20 мм, праве – 10 мм, знизу – 25 мм.

Усі сторінки роботи нумеруються від титульної до останньої без пропусків або літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ній цифра 1 не ставиться, другою вважається сторінка, що містить «зміст», на ній цифра 2 не ставиться, на наступній сторінці (Вступ) проставляється цифра 3 і далі згідно з порядком. Порядковий номер сторінки проставляється посередині верхнього поля.

Курсова робота відкривається титульним аркушем. На ньому вказуються міністерство, назва інституту, в якому виконувалася курсова робота, назва кафедри, на якій вона виконувалась, повна назва теми роботи, прізвище та ініціали студента, курс, група, факультет, де він навчається, прізвище, ініціали, вчене звання наукового керівника, рік і місце виконання роботи.

Приклад титульного листа див. на сторінці 3.

 

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

 

Кафедра культурології та медіа-комунікацій

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки 6.020201 – театральне мистецтво

_____________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник: Шейко В. М., док. іст. наук, проф.

 

Національна шкала ________________

 

Кількість балів: ____Оцінка: ECTS _____

 

 

м. Харків – 2015 рік

 

На наступній сторінці розміщується зміст із позначенням сторінок, на яких кожний з елементів плану викладений у роботі. Всі розділи і підрозділи, що є у плані, мають бути виділені в тексті заголовками та підзаголовками.

 

Зміст

Вступ

Розділ 1. Міфологічна картина загробного світу в уявленняхжителів Боспорського царства

1.1. Грецькі уявлення про загробний світ …………….…………... 5

1.2.Хтоничні культи населення Боспору …………………………. 9

Розділ 2.Типи поховань населення Боспорської держав

2.1. Ґрунтові некрополі Боспорських міст в У1-у ст. до н. е……..14

2.2. Типи поховань на Боспорі в IV-II ст. до н .е………..…………18

Розділ 3. Семантика художніх образів у пам'ятниках

похоронної культури Боспору

3.1. Надгробні пам'ятники – зміст і призначення………..………. 23

3.2. Символіка в похоронному живопису Боспору………..………28

Висновки………………………………………………………..……….….33

Список літератури

Додатки

 

Зі сторінки 3 починається вступ (детальніше про нього дивись на с. 7).

 

Методика виконання курсової роботи

Раціональніше організувати роботу над курсовою, правильно розподілити свій час, спланувати його, глибоко і своєчасно розробити вибрану тему допоможе порядок написання курсової роботи. Її доцільно виконувати в такій послідовності:

- вибір теми;

- з’ясування об’єкта і предмета;

- визначення мети і завдань;

- виявлення і відбір літератури з теми, її вивчення;

- складання попереднього плану;

- написання головної частини;

- написання вступу;

- формулювання висновків і рекомендацій;

- оформлення списку літератури та додатків.

Потім здійснюється літературне й технічне оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захисту і захист курсової роботи.

 

 

Підготовчий етап. Він починається з вибору теми.

При з’ясуванні об’єкта, предмета і мети роботи необхідно зважати на те, що між ними і темою курсової є системні логічні зв’язки.Об'єкт роботи – то, на що спрямовано дослідження. Визначаючи об’єкт, треба знайти відповідь на запитання: що розглядається?

Предмет дослідження – тільки аспект розгляду, те, що конкретно розглядається. Таким чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об’єкт.

Іншими словами, об’єктом є те, що досліджується, а предметом – те, що в цьому об'єкті має наукове пояснення. Визначення об’єкта дослідження – це не формальна, а суттєва, змістова наукова акція, зорієнтована на виявлення місця і значення предмета дослідження. Наприклад, в темі «Основні культи в культурі Стародавнього Єгипту» об’єктом дослідження є культура Стародавнього Єгипту, а предметом – культи фараона і загробного світу.

Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхом його досягнення.

Наявність поставленої мети дозволяє визначити завдання, які можуть включати такі складові:

- вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної проблеми дослідження (наприклад, виявлення сутності понять, явищ, процесів, подальше вдосконалення їх вивчення, розробка ознак, рівнів функціонування, критеріїв ефективності, принципів та умов застосування тощо);

- всебічне вивчення практики вирішення даної проблеми (за необхідності й експериментальне, як що тема зв'язана с сучасним станом художньої культури України чи Харкова.) ;

- виявлення типового стану проблеми, недоліків і труднощів, їх причин, типових особливостей передового досвіду;

- обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної проблеми;

- розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження у практиці роботи відповідних установ (організацій).

Формулювати завдання випливає, починаючи з дієслів: досліджувати, вивчити, розглянути, проаналізувати та ін.

Під час джерелознавчих пошуків необхідно з'ясувати стан вивченості обраної теми сучасною наукою, щоб не повторювати в роботі

 

загальновідомих істин, конкретніше точніше визначити напрями та основні розділи свого дослідження.

Вивчення літератури треба починати з праць, де проблема відображається в цілому, а потім перейти до вужчих досліджень.

 

Робота над текстом курсової роботи починається з вивчення та конспектування літератури з теми курсової роботи.

Конспектуючи матеріал, слід постійно пам'ятати про тему, щоб вибирати тільки те, що має відношення до неї.

Матеріали рекомендовано систематизувати за напрямами чи проблемами. Для цього при роботі на комп'ютері слід завести окрему папку (папки), наприклад: «Архітектура» чи «Скульптура», чи «Міфологія» та ін. Скільки підрозділів – стільки папок.

Угорі, по центрі сторінки, варто вказати автора і назву роботи, що знаходиться в процесі вивчення; ліворуч – номера сторінок, з яких робляться виписки. Така процедура серйозно полегшить роботу над цитатами в тексті вашої роботи.

Після збору матеріалу необхідно перечитати його знову, щоб склалося цілісне уявлення про предмет вивчення.

Кожна цитата, приклад, цифровий матеріал мають супроводжуватися точним описом джерела з позначенням сторінок, на яких опубліковано цей матеріал.

Застосування так званих розлапкованих цитат, коли думки іншого автора видаються за особисті, розглядається як грубе порушення літературної та наукової етики, кваліфікується як плагіат.

Посилання в тексті роботи на джерела зазначається порядковим номером конкретної книги, статті, інтернет видання у вашому Списку літератури в квадратних дужках, наприклад: Основні культи фараона аналізувалися в роботах у працях [1-7]».

Якщо в тексті курсової роботи необхідно зробити посилання на конкретні відомості, цитата наводиться в лапках, а посилання беруться у квадратні дужки із зазначенням порядкового номера джерела в списку літератури та відповідної сторінки. Наприклад «Висота піраміди Хеопса – близько 147 м [8, с. 37]».

Згідно з науковим етикетом текст цитати необхідно точно відтворювати і наводити повністю, щоб не спотворити думки автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. В тексті роботи допускається непряме цитування автора (переказ, виклад думок автора своїми словами), при цьому слід точно викладати думки автора і давати відповідні посилання на джерело.

Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2».

 

На всі таблиці в роботі мають бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 1.2».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

При викладенні матеріалу кожне приведення факту, документу (джерела), події, положення, котре взято з літератури, повинні супроводжуватися посилкою на джерело інформації – підрядковою чи внутрішньо текстовою.

Наприклад:

- підрядкова посилка: «…чуттєво - матеріальний космологізм[1]…» (унизу сторінки)

- внутрішньо текстова посилка (безпосередньо у тексті), наприклад: (5, с. 53). Цифра 5 означає номер книги чи джерела у вашому Списку літератури, а 53 – сторінку, на котрої розташована ця цитата. Така посилка робиться у дужках.

В кінці кожного розділу повинні бути зроблені висновки, які можуть починатися так: Підіб'ємо підсумок ... Як видно з вище викладеного матеріалу ... Таким чином, ..... Отже ... На основі ціх висновків у кінці курсової формулюються висновки до всієї роботи в цілому.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал