Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Предпосылки реформирования экономики.
Країни з транзитивною економікою — колишні соціалістичні країни, в яких відбувається перехід від командно-адміністративних методів господарювання до сучасних ринкових. До них належать республіки колишнього СРСР, країни Центральної Європи, Монголія, Китай, В'єтнам. Хоч Китай у своєму розвитку спирається на комуністичну ідеологію, за мету продовжує мати побудову комунізму, — все ж таки за характером реформ він є країною з транзитивною економікою. Нині тільки Куба та Корейська Народно-Демократична Республіка залишаються типово соціалістичними країнами з класичною для соціалістичної системи політикою управління економікою.

Соціалістична система, яка панувала в економіці певної групи країн понад 70 років, виявилася неефективною наприкінці XX ст. Слід зауважити, що на стадії індустріалізації (орієнтовно з кінця 20-х до кінця 50-х рр. минулого століття) в соціалістичній ек. системі були й позитивні надбання в окремих сферах і напрямах. Централізація управління та жорстке планування дозволяли широко маневрувати ресурсами і спрямовувати їх на найважливіші об'єкти. Мобілізація ресурсів тривалий час сприяла досягненню високих темпів розвитку індустрії. При в цілому невисокому рівні матеріального забезпечення населення вдалося запобігти глибокому соц. розшаруванню.

Але в умовах НТР, коли світова економіка вступає в постіндустріальну стадію розвитку, соціалістична ек. система виявилася неконкурентоспроможною. Темпи ВВП та приросту промислової продукції поступово спадали. Починаючи з 2-ої пол. 60-х рр. сукупна частка соціалістичних країн у світовій економіці зменшується. За рівнем ПТ і за якістю продукції (за винятком вузької галузі аерокосмічного і військово-технічного виробництва) соці­алістичні країни суттєво відставали від розвинутих країн.

Адміністративно-командна система управління економікою виявила свою негнучкість щодо здатності опанування надбанням НТП. Згідно з теорією, що панувала, про пріоритетність виробництва засобів виробництва осн. наголос більше робився на нарощуванні потенціалу важкої індустрії. Це призводило не тільки до занепаду сфери послуг, а й спричинювало деструкцію народного господарства в цілому. Незважаючи на досить великі вливання коштів у НДДКР, соціалістичні країни дедалі помітніше відставали від західних країн у розвитку наукоємного виробництва. Жодна із соціалістичних країн не перейшла до постіндустріальної стадії розвитку.

Соціалістична система господарства оволоділа економікою різних країн неоднаковою мірою. Найбільш глибоко і послідовно вона реалізувалася в СРСР, що пояснюється також і тривалістю її існування. Ця обставина багато в чому визначає той факт, що в колишніх радянських республіках (у т.ч. в Україні) перебудова економіки на ринкових засадах здійснюється значно важче, ніж у країнах Центральної Європи. На початку 90-х рр. в СРСР серед ек. активного населення вже не було поколінь, які пам'ятали б оперативні засоби господарювання в умовах ринкової економіки. Ментальність значної частини населення країни була антиринковою. Ось чому в умовах перехідного періоду наші бізнесмени в багатьох випадках виявили безпорадність, урядовці — непорозуміння ситуації, певні частини населення та чиновництва — потайний і явний опір реформам.Найбільш крайніх і спотворених форм адміністративно-командна система набула в Китаї в 60-х рр., у період «великого стрибка» і «культурної революції». Колективізація відбувалася у формі комун, у яких усуспільнення поширювалося не тільки на засоби виробництва, а в багатьох випадках і на особисті речі селян. Комуна вважалася самодостатньою господарською одиницею, здатною забезпечити своїх членів усім необхідним. Більше того, в с/г комунах насаджувалися примітивні промислові підприємства, які нічого спільного не мали з АПК. Продукція таких підприємств була надзвичайно низької якості, по суті, малопридатна для використання. Таким чином, розтринькувалися ресурси, а віддачі не було.

ПТ в усіх секторах економіки була дуже низькою. В країні існувала розподільча система найпоширеніших продуктів споживання. В зовнішньоек. політиці уряд додержувався автаркії, тобто опори на власні сили при максимальному скороченні обсягів зовнішньої торгівлі. Така політика призвела до голоду нечуваних масштабів, що охопив десятки мільйонів людей.У соціалістичних країнах Центральної Європи (а також у Литві, Латвії, Естонії) запровадження соціалістичної системи відбулося значно пізніше і в більшості країн було не таким глибоким і всеосяжним, як в СРСР. Так, у Польщі та Югославії не було здійснено колективізації с/г, в цій сфері панувала дрібна приватна власність. У Чехословаччині та Угорщині земля не була націоналізована, і поряд з колективними с/г існував і приватний сектор. У цих країнах також дозволялося займатися дрібним приватним бізнесом у сфері послуг (торгівля, перукарні, кав'ярні). В Югославії соціалістичні методи управління економікою багато в чому відрізнялися від канонічної системи, що панувала в інших країнах. Державні підприємства тут мали значний ступінь самоуправління і свободу у визначенні номенклатури своєї продукції, її реалізації та ціноутворення. В країні існувала конкуренція підприємств, централізація управління економікою була не такою жорсткою, як в СРСР. З іншою боку, в Югославії зростало безробіття та інфляція.

Гальмування ек. розвитку соціалістичних країн розпочалося ще в 60-х рр. У той час його могли розглядіти лише фахівці, оскільки за рахунок кількісного нарощування виробничих потужностей у промисловості загальні макроек. показники цих країн виглядали пристойно. Але вже детальний аналіз виявляв структурні негаразди. Відсутність ринкового регулятора призводила до того, що вироблялася велика кількість продукції, яка не знаходила збуту; в той же час відчувався гострий дефіцит багатьох видів продукції. Продукція ставала дедалі більш матеріало- та енергомісткою. Віддача на вкладання в осн. фонди падала, знижувалася ПТ. Спадали темпи зростання нац. доходу. Якщо в 1971 — 1975 рр його середньорічні темпи в країнах Ради Економічної Взаємодопомоги становили 6,4 %, то в 1976 — 1980 рр. вони знизилися до 4,1 %, у 1981 — 1985 рр. — до 3,3 %.

У 80-х рр. криза ек. системи соціалізму вже стала очевидною. Осн. макроек. показники почали стрімко падати. Так, вироблений нац. доход в Україні в 1990 р. порівняно з попереднім роком скоротився на 3,6 %, а в 1991 р. — ще на 13,4 %. Дедалі більшим ставав розрив з розвинутими країнами у використанні наслідків НТП. Стало зрозумілим, що ті позитивні фактори, що стимулювали екстенсивний розвиток ек. системи соціалізму, вже вичерпано. Перехід до ринкової системи господарювання став об'єктивним і неминучим. Настав час обирати принципово нові стратегії ек. розвитку.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал