Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Управління ОП власником підприємства .
Основні функції управління ОП:- прогнозування і планування робіт, їх фінансування;- організація та координація робіт;- облік показників стану умов і безпеки праці;- аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці;- контроль за функціонуванням СУОП;- стимулювання діяльності з охорони праці.

Основні завдання управління ОП:- навчання працівників безпечним методам праці та пропаганда питань охо­рони праці;- забезпечення безпеки технологічних процесів, виробничого устаткування, будівель і споруд;- нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;- забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту;- забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку;- організація лікувально-профілактичного та санітарно-побутового обслуговування працівників;- професійний відбір працівників з окремих професій;- удосконалення нормативної бази підприємства з питань охорони праці.

Планування роботи з ОП.

Планування роботи з охорони праці поділяється на перспективне, поточне та оперативне.Перспективне планування охоплює найбільш важливі, трудомісткі й довгостро­кові за терміном виконання заходи з охорони праці, виконання яких, як правило, вимагає сумісної роботи кількох підрозділів підприємства.Основною формою перспективного планування робо­ти з охорони праці є розроблення комплексного плану підприємства (на 3-5-років) щодо покращення стану ОП.Поточне планування здійснюється у межах календарного року шляхом розроблен­ня та включення відповідних заходів до розділу "Охорона праці" колективного договору.Оперативне планування роботою з ОП здійснюється за підсумками контролю стану ОП в структурних підрозділах і на підприємстві в цілому або перевірок органів державного нагляду. Оперативні заходи щодо усунення вияв­лених недоліків зазначаються у наказі роботодавця.

Контроль за станом ОП може бути:

1) зовнішнім:- відомчим, що здійснюється посадовими особами, повноважними представни­ками та службами міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, а також асоціації, корпорації, концерну або іншого об'єднання підприємств;- регіональним, що здійснюється посадовими особами, повноважними предста­вниками та службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;- громадським, що здійснюється виборними органами та представниками про­фесійних спілок, інших громадських організацій;- страховим, що здійснюється страховими експертами з ОП Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

2) внутрішнім, що здійснюється в межах підприємства (установи, організації) відповідними службами, посадовими особами та громадськими інспекторами (уповно­важеними трудових колективів) цього підприємства.Внутрішній контроль підрозділяєть­ся на: оперативний (повсякденний); такий, що здійснюється службою ОП підприємства; громадський; адміністративно-громадський трьохступеневий.Оперативний контроль з боку керівників робіт і підрозділів, а також інших посадо­вих осіб підприємства проводиться згідно із затвердженими посадовими обов'язками.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал