Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема. Бюджет.
1. Сутність і роль бюджету, його функції.

2. Бюджетна система України: поняття, склад і принципи побудови.

Тема. Державний кредит і державний борг.

1.Сутність державного кредиту, його роль.

2.Функції та характерні ознаки державного кредиту.

3.Види і форми державного кредиту.

4.Державний борг: сутність, види і методи управління державним боргом.

 

Тема. Спеціальні цільові фонди.

1. Необхідність державних цільових фондів та правові основи їх створення

 

Тема. Місцеві фінанси.

1. Поняття місцевих фінансів, їх склад і призначення.

2. Функції місцевих фінансів.

Тема. Страхування і страховий ринок.

1.Економічна природа і сутність категорії «страхування». Функції та принципи страхування.

2. Класифікація страхування.

3. Поняття і організація страхового ринку. Вторинний ринок страхових послуг.

4.Сутність фінансів страховика та особливості їх організації.

 

Тема. Фінансовий ринок.

1.Фінансовий ринок,як економічна категорія і економічні передумови його функціонування.
2.Класифікація фінансових ринків.

Тема. Міжнародні фінанси.

1. Поняття, призначення та функції міжнародних фінансів

Типові практичні завдання для підготовки до екзамену.

Практичне завдання 1. Розрахувати прибуток від реалізації продукціїпідприємства у плановому періоді на підставі наведених даних:

1.Залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду:

- за собівартістю – 3 000 грн.;

- за гуртовими цінами – 7 000 грн.

2. Випуск продукції в плановому періоді:

- за собівартістю – 17 000 грн.;

- за гуртовими цінами – 22 000 грн.

3. Залишки продукції на кінець планового періоду:

- за собівартістю – 3 500 грн.;

- за гуртовими цінами – 6 500 грн.

Практичне завдання 2.На підставі даних, наведених в таблиці 1, визначити плановий прибуток від реалізації продукції:

Таблиця 1

Показник Сума (розмір)
Плановий обсяг реалізації продукції у натуральному вираженні, тис. шт.
Гуртова ціна за одиницю продукції, грн.
Повна собівартість одиниці продукції,грн.

Практичне завдання 3.На підставі квартальних даних, наведених в таблиці 2, визначити прибуток від реалізації продукції:

Таблиця 2

Показники Сума (розмір)
Залишки нереалізованої готової продукції на початок планового кварталу, тис. грн.
Рентабельність товарної продукції у звітному періоді, %
Обсяг товарної продукції у плановому кварталі у відпускних цінах, тис. грн.
Заплановані витрати на 1 гривню товарної продукції, грн. 0,75
Рентабельність товарної продукції на кінець планового періоду, %
Заплановані залишки нереалізованої готової продукції на кінець планового кварталу, тис. грн.

Практичне завдання 4.За звітний період підприємство досягло таких фінансово-економічних показників (таблиця 3).Таблиця 3

Показник Сума, тис. грн.
Виручка від реалізації продукції, у т.ч. ПДВ
Прямі матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Витрати на утримання устаткування
Загальновиробничі витрати
Доходи від операційної оренди
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Витрати на виплату відсотків за користування кредитом
Нарахований податок на прибуток

Необхідно розрахувати такі показники:

· Чистий дохід від реалізації продукції;

· Собівартість реалізованої продукції;

· Валовий прибуток (збиток);

· Фінансовий результат від операційної діяльності;

· Фінансовий результат до оподаткування;

· Чистий прибуток (збиток) підприємства.

Практичне завдання 5.За звітний період підприємство досягло таких фінансово-економічних показників (таблиця 4).

Таблиця 4

Показник Сума, тис. грн.
Виручка від реалізації продукції, у т.ч. ПДВ
Собівартість реалізованої продукції
Дохід від реалізації іноземної валюти
Дохід від операційної курсової різниці
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Витрати на виплату відсотків за користування кредитом
Нарахований податок на прибуток
Середньорічна вартість активів
Середньорічна вартість власного капіталу

Необхідно розрахувати такі показники:· Чистий прибуток (збиток)підприємства;

· Показники рентабельності, а саме: рентабельності продажів, рентабельності активів, рентабельності власного капіталу і рентабельності продукції.

 

Практичне завдання 6.Використовуючи вихідні дані пекарні за місяць (таблиця 5), розрахувати показник рентабельності кожного виробу:

Таблиця 5

Показники     Асортимент Повна собівартість виготовленої і реалізованої продукції , грн. Відпускна ціна виготовленої і реалізованої продукції, грн. Кількість виготовлених і реалізованих виробів за місяць, шт.
Хліб пшеничний
Хліб житній
Батон київський
Булка українська

 

Практичне завдання 7. Визначити норматив оборотних коштів щодо сировини деревообробного підприємства, якщо деревина надходить від постачальника за 8 днів, а документи - 5 днів. Приймання сировини від постачальника займає 3 дні. Сушіння деревини триває 10 днів. Середній інтервал між поставками деревини - 10 днів. Витрати сировини в ІV кварталі становлять 59 400 грн.

Практичне завдання 8. Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві на плановий рік, використовуючи дані, наведені в таблиці 6.

Таблиця 6

№ з/п Показник Сума (кількість)
Тривалість виробничого циклу, дні
Обсяг витрат на випуск продукції (за виробничою собівартістю) у IV кварталі запланованого року, грн. 13 500
Виробнича собівартість виробу, грн., у т.ч. одноразові витрати на придбання сировини на початку виробничого циклу , грн.  

Примітка: витрати на виробництво наростають рівномірно.

Практичне завдання 9. Визначити норматив оборотних коштів по підприємству на кінець планового року аналітичним методом, виходячи з даних, наведених в таблиці 7:

Таблиця 7

№з/п Показник Сума (розмір)
1. Норматив оборотних коштів підприємства на початок планового року, млн. грн., у т.ч.:   виробничий норматив, млн. грн.     3,0   2,2
2. Зростання виробничої програми на плановий рік у порівнянні з минулим роком передбачається у розмірі, %  
3. У плановому році передбачається прискорення оборотності оборотних коштів на %  

Практичне завдання 10. Витрати на 1 грн. продукції, що реалізується у звітному періоді – 0,82 грн. Планується зниження таких витрат на 0,02 грн. Обсяг реалізації продукції в періоді, що планується, у цінах виробника – 1100 тис. грн. Визначити прибуток від реалізації продукції в плановому періоді.

 

Практичне завдання 11. У звітному році собівартість товарної продукції склала 450,2 тис. грн., витрати на 1 грн. товарної продукції – 0,86 грн. У плановому році витрати на 1 грн. товарної продукції встановлені в розмірі 0,75 грн. Обсяг виробництва продукції у плановому році збільшиться на 11%. Визначити собівартість товарної продукції у плановому році.

Практичне завдання 12. Визначити виручку від реалізації продукції (суб’єкт підприємництва жодних пільг з оподаткування немає) на підставі даних наведених у таблиці 8, щодо діяльності підприємства у 1 кварталі 2014 року:

Таблиця 8

Виріб Залишок нереалізованої продукції на початок планового періоду, шт. Випуск продукції у плановому періоді, шт. Залишок нереалізованої продукції на кінець планового періоду, шт. Собівартість одиниці реалізованої продукції, грн. Ставка акцизного податку з од. продукції, %. Рентабельність одиниці виробу, %
А 100 2560 90 140 0,2 20
Б 80 2423 99 42 1,4 21

 

Практичне завдання 13.На основі приведених даних визначити суми чистого доходу і валового прибутку підприємства:

‪1.За звітний період реалізовано продукції на суму 1080 тис. грн.., продукція оподатковується ПДВ.

‪2. Протягом звітного періоду було повернуто покупцям продукції на суму 18 тис.грн.

3. Матеріальні витрати і амортизація складають 30 тис.грн.; заробітна плата складає 145 тис. грн.

 

Практичне завдання 14.Приватне акціонерне товариство у звітному кварталі отримало оплачену в попередньому періоді сировину – 450 тис. грн., оплатило отримані на початку кварталу матеріали для виробництва – 608 тис. грн., оплатило комунальні послуги – 10,6 тис. грн., виплатило дивіденди акціями на суму 500 тис. грн. На поточний рахунок надійшли кошти в якості попередньої оплати за продукцію 1260 тис. грн. В звітному періоді підприємство відвантажило продукцію на суму 2400 тис. грн., з якої 50% було оплачено у попередньому періоді, отримало надходження від реалізації облігацій на суму 180 тис. грн., надало маркетингові послуги на суму 12,0 тис.грн.

Необхідно визначити суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті підприємством до бюджету за підсумками діяльності у звітному періоді.

 

Практичне завдання 15. Величина поточних активів підприємства на початок звітного періоду складала 9873,5 тис. грн. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) на цю дату становив 1,3.

Чи достатнім буде зменшення на кінець звітного періоду розміру короткострокових зобов'язань на суму 1350 тис. грн. за незмінної величини поточних активів для досягнення коефіцієнтом покриття нормативного значення?

 

Практичне завдання 16. Необхідно визначити суму доходу від операційної діяльності тасуму іншого операційного доходупідприємства за звітний період, якщо:

1) дохід від реалізації готової продукції - 200 000 грн.;

2) дохід від реалізації основних засобів – 50 000 грн.;

3) дохід від реалізації іноземної валюти – 30 000 грн.;

4) дохід від реалізації послуг – 75 000 грн.;

5) дохід від списання кредиторської заборгованості – 6 000 грн.;

6) одержані штрафи за невиконання умов договору – 4 000 грн.;

7) дохід від інвестицій в асоційовані підприємства – 30 000 грн.

Практичне завдання 17. Необхідно визначити суму витрат від операційної діяльності та суму інших операційних витрат підприємства за звітний період, якщо:

1) сума безнадійної дебіторської заборгованості – 5 000 грн.;

2) витрати на придбання ліцензії на здійснення діяльності – 1 800 грн.;

3) витрати на придбання сировини та матеріалів для виробництва продукції – 375 000 грн.;

4) втрати від операційної курсової різниці – 7 200 грн.;

5) витрати на рекламу та дослідження ринку – 11 700 грн.;

6) визнані штрафи, пені, неустойки – 3 500 грн.;

7) плата за розрахунково – касове обслуговування та інші послуги банку – 640 грн.;

8) сплата відсотків за користування кредитом – 6 250 грн. ;

9) заробітна плата робітників, зайнятих у виробництві – 75 000 грн.;

10)сума виплачених дивідендів акціонерам підприємства – 28 000 грн.

 

Практичне завдання 18.Діяльність підприємства на 31 березня звітного року характеризується показниками, наведеними в таблиці 9. Визначити коефіцієнт автономії, коефіцієнт загальної ліквідності (покриття), коефіцієнт швидкої ліквідності і абсолютної ліквідності.Отримані значення коефіцієнтів порівняти з нормативними і зробити висновки.

Довідкова інформація:

нормативне значення коефіцієнта автономії > 0,5;

нормативне значення коефіцієнта покриття – від 1,5 до 2,5;

нормативне значення коефіцієнта швидкої ліквідності ≥ 1;

нормативне значення абсолютної ліквідності від 0,2 до 0,35.

 

Таблиця 9

АКТИВ ПАСИВ
Показник Сума, грн. Показник Сума, грн.
Основні засоби 20 000 Статутний капітал 15 000
Матеріальні запаси 10 000 Резервний капітал 13 000
Дебіторська заборгованість 5 000 Нерозподілений прибуток 5 500
Грошові кошти в національній валюті 5 000 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5 000
Короткострокові цінні папери Короткострокові кредити банку 1 700
Усього 40 200 Усього 40 200

 

 

Список рекомендованої літератури

1.Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: htpp:/zakon.rada.gov.ua

2.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс].- Режим доступу: htpp:/zakon.rada.gov.ua

3.Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 №85/96-ВР зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс].- Режим доступу: htpp:/zakon.rada.gov.ua.

4.Закон України «Про Державний бюджет України» на 2013 і 2014 роки [Електронний ресурс].- Режим доступу: htpp:/zakon.rada.gov.ua.

5.О.Р.Романенко, С.Я. Огородник Фінанси: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 2008.-392с.

6.Фінанси для фінансистів / за загальною редакцією проф. Говорушко Т.А.: підручник - К.: Центр учбової літератури, 2013.-612с.

8.Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. —К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с.

9.О.Д. Данілов, Д.М. Серебрянський - Фінанси у запитаннях і відповідях: навчальний посібник - К:КНТ, 2008.- 535с.

10. Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та інші; Кер. кол. авт. і наук. ред.. проф.. А.М.Поддєрьогін. – 7-те видання, перероб та допов. – К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.

11. Н.Б. Ярошевич «Фінанси підприємств»: навчальний посібник - К.: Знання, 2012.-341с.

12. Т.В. Мединська, Н.І. Власюк Податкова система: Навчальний посібник - Львів: Магнолія-2006, 2010 – 276с.

13. Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков Бюджетна система навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006- 240с.

14. Т.М. Рева, К.Ф. Ковальчук, Н.В. Кучкова Місцеві фінанси: Навчальний посібник - К.: Центр учбової літератури, 2007. — 208 с.

15. О.О. Гаманкова Фінанси страхових організацій: навчальний посібник - К:КНЕУ, 2007.- 328с.

16. Т.А. Говорушко Страхові послуги. Підручник: - К.: Центр учбової літератури, 2007. — 208 с.

17. С.М. Еш Фінансовий ринок: Навчальний посібник-К.:Центр учбової літератури, 2011.-528с.

Матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену з дисципліни «Бюджетна система»

Тема. Сутність, призначення та роль бюджету України

1. Бюджет як економічна категорія, функції бюджету.

2. Бюджетна політика.

3. Бюджетний механізм.

Тема. Бюджет як основний фінансовий план держави.

1. Суть та специфіка бюджету як фінансового плану.

2. Бюджетна класифікація.

3. Бюджетне планування.

4. Бюджетне прогнозування.

 

Тема. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування.

1. Види бюджетного дефіциту.

2. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.

 

Тема. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи.

1. Структура бюджетної системи. Принципи бюджетного устрою.

2. Розмежування доходів і витрат між ланками бюджетної системи.

3. Управління бюджетною системою.

 

Тема. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання.

1. Бюджетне регулювання.

2. Суть, зміст і форми міжбюджетних відносин.

 

Тема. Система доходів бюджету.

1. Суть та класифікація доходів.

2. Загальна характеристика доходів.

3. Планування доходів.

 

Тема. Система видатків бюджету.

1. Суть, склад та класифікація видатків бюджету.

2. Бюджетне фінансування.

3. Кошторис бюджетної установи.

 

Тема. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу.

1. Видатки бюджету на загальну середню освіту.

2. Видатки бюджетів на підготовку кадрів.

3. Видатки бюджетів на фінансування охорони здоров'я.

4. Видатки бюджетів на фінансування закладів культури і мистецтва.

5. Бюджетне фінансування розвитку фізичної культури і спорту.

6. Видатки бюджетів на соціальний захист населення.

 

Типові практичні завдання для підготовки до екзамену.

Практичне завдання 1.Скласти кошторис бюджетної установи, використовуючи дані, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

№з/п Найменування надходжень Значення показника, тис. грн.
1. Надходження-усього ?
1.1. Залишок на початок року спеціального фонду
1.2. Надходження коштів із спеціального фонду
1.3. Бюджетні асигнування згідно лімітної довідки:  
  заробітна плата
  нарахування на заробітну плату ?
  придбання предметів і матеріалів
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2. Видатки:  
2.1. Заробітна плата
2.2. Нарахування на заробітну плату ?
2.3. Придбання предметів та матеріалів 14,0
2.4. Видатки на відрядження ?
2.5. Оплата послуг бюджетної установи ?
2.6. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2.7. Капітальний ремонт ?
3. Залишок доходів на кінець року ?

Примітка: на збільшення фонду оплати праці та нарахувань на нього

спрямовуються кошти спеціального фонду кошторису.

Залишок доходів спеціального фонду розподіляється в розмірах:

– видатки на відрядження – 8%;

– оплата послуг бюджетної установи – 25%;

– капітальний ремонт – 46%.

Практичне завдання 2.Скласти кошторис бюджетної установи використовуючи дані, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

№з/п Найменування надходжень Значення показника, тис. грн.
1. Надходження - усього: ?
1.1. Залишок на початок року
1.2. Надходження коштів із спеціального фонду:
  із них суми за дорученням
1.3. Бюджетні асигнування згідно лімітної довідки:  
  заробітна плата
  нарахування на заробітну плату ?
  оплата комунальних послуг та енергоносіїв
  придбання основного капіталу
2. Видатки:  
2.1. Заробітна плата
2.2. Нарахування на заробітну плату ?
2.3. Придбання предметів та матеріалів ?
2.4. Оплата послуг бюджетних установ ?
2.5. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2.6. Придбання основного капіталу
3. Залишок доходів на кінець року ?

Примітка:На збільшення фонду оплати праці, нарахувань на заробітну

плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовуються спеціальні

кошти.

Залишок доходів спеціального фонду розподіляється в розмірах:

– придбання предметів і матеріалів – 43%;

– оплата послуг бюджетних установ – 31%.

Практичне завдання 3.Обчислити місячний фонд оплати праці вчителів 1-4 класів загальноосвітньої школи, використовуючи дані, наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

І. Відомості про педагогічний персонал:

№ з/п Прізвище та ініціали Звання, категорія Фактичне педагогічне навантаження на тиждень, год Додаткові види робіт Стаж роботи, роки
1. Іванова М.В. класне керівництво, перша категорія -
2. Соловйова І.М. вища категорія Директор школи
3. Паламарчук Г.К. класне керівництво, вища категорія завідувач навчального відділу
4. Юрченко Л.Н. народний вчитель, перша категорія -
5. Юрченко С.Н. кандидат наук, перша категорія -
6. Ванько К.П. спеціаліст із середньою спеціальною освітою -

ІІ. Кількість учнів у школі – 450 осіб.

ІІІ. Ставка заробітної плати завідувача навчального відділу на 10% нижча за оклад директора.

 

Практичне завдання 4.Обчислити кількість педагогічних ставок на один клас, середньорічну кількість класів, річний фонд оплати праці вчителів 5–9 класів середньої школи, використовуючи дані, наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

№ з/п Показники   Одиниця виміру Значення показни-ка
1. Навчальне навантаження на тиждень   год.  
  на 01.01 бюджетного року    
  на 01.09 бюджетного року    
2. Місячний фонд оплати праці вчителів згідно з тарифікаційним списком     тис грн.  
  на 01.01 бюджетного року     72,3
  на 01.09 бюджетного року    
3. Кількість навчальних годин на один клас на тиждень   год.
4. Кількість класів:   класи  
  на 01.01 бюджетного року    
  на 01.09 бюджетного року    

Практичне завдання 5.Обчислити суму бюджетних асигнувань на утримання загальноосвітньої школи, використовуючи дані, наведені в таблиці 5.

Таблиця 5

№ з/п Показники Одиниця виміру Значення показника
1. Середня ставка вчителя в місяць за тарифікацією грн.  
  1-4 класи  
  5-9 класи  
  10-11 класи  
2. Кількість педагогічних ставок станом на 1 січня: ставки  
  1-4 класи  
  5-9 класи  
  10-11 класи  
3. Кількість педагогічних ставок станом на 1 вересня: ставки  
  1-4 класи  
  5-9 класи  
  10-11 класи  
4. Нарахування на заробітну плату тис грн. ?
5. Річна планова сума бюджетних асигнувань за іншими статтями кошторису: тис грн.  
  видатки на харчування  
  видатки на господарські цілі  
  оплата електроенергії  
  оплата водопостачання  
  придбання книг для навчального процесу   4,5
  оплата газопостачання  
  придбання нематеріальних активів   2,5

Практичне завдання 6.Обчислити суму бюджетних асигнувань на утримання ВНЗ, використовуючи дані, наведені в таблиці 6.

 

 

Таблиця 6

Показники Одиниця виміру Значення показника
1. Кількість посад професорсько-викладацького складу: осіб  
на 1 січня  
на 1 вересня  
2. Кількість студентів: -//-  
на 1 січня  
випуск  
плановий прийом з 1 вересня  
3. Середньорічна кількість аспірантів -//-
4. Середньомісячна ставка: грн.  
заробітної плати професорсько-викладацького складу  
стипендії аспірантів  
стипендії студентів  
     
5. Річний фонд оплати праці керівного, навчально-допоміжного, обслуговуючого персоналу; погодинна оплата праці тис грн
6. Планові асигнування за іншими статтями кошторису: тис грн  
нарахування на заробітну плату   ?
придбання м’якого інвентаря  
господарські видатки  
комунальні послуги та енергоносії  
придбання комп’ютерної техніки  

Примітка: Частка студентів денної форми навчання – 65%.

Практичне завдання 7.Обчислити фонд оплати праці лікарів, іншого медичного персоналу районної лікарні, використовуючи дані, наведені в таблиці 7.

Таблиця 7

№ з/п Показники Одиниця виміру Значення показника
1. Середньорічна чисельність лікарських посад хірургічного профілю: осіб  
  вищої категорії  
  першої категорії  
  другої категорії  
  без категорії  
  інтернів  
2. Середньорічна чисельність лікарських посад інших спеціальностей: осіб  
  вищої категорії  
  першої категорії  
  другої категорії  
  без категорії  
  інтернів  
3. Середньорічна чисельність посад середнього медичного персоналу: осіб  
  вищої категорії  
  першої категорії  
  другої категорії  
  без категорії  
4. Середньорічна чисельність посад санітарок (молодших медсестер) осіб
5. Середньорічна кількість ліжок ліжка
6. Нарахування на заробітну плату тис грн ?

Практичне завдання 8.Обчислити суму бюджетних асигнувань на утримання комунальної лікарні хірургічного профілю, використовуючи дані, наведені в таблиці 8.

Таблиця 8

Показники Одиниця виміру Значення показника
1. Середньорічна кількість ліжок ліжка
2. Кількість днів функціонування ліжка в році дні
3. Середньорічна чисельність посад: осіб  
лікарів,  
із них:    
вищої категорії  
першої категорії  
другої категорії  
інтернів  
середнього медичного персоналу  
із них:    
вищої категорії  
першої категорії  
другої категорії  
без категорії  
санітарок  
обслуговуючого персоналу  
4. Кубатура приміщень м3
5. Середній рівень споживання електроенергії за попередні роки у розрахунку на місяць кВт-год
6. Середньорічна сума видатків на теплопостачання, водовідведення тис. грн. 114,5
7. Тариф плати за газ у розрахунку на місяць грн/м3 5,6
8. Тариф плати за спожиту енергію у розрахунку на місяць грн./кВт-год 0,27
9. Норма видатків на харчування грн. 4,00
10. Норма видатків на медикаменти й перев’язувальні засоби грн. 4,50
11. Середньорічні видатки на оплату послуг зв’язку, юридичних консультацій за попередні роки тис. грн. 1,9
12. Планове зростання поштово-телеграфних видатків у зв’язку із зростанням діючих тарифів тис. грн. 1,2

 

Практичне завдання 9.На підставі даних, наведених в таблиці 9, необхідно обчислити розмір державної соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами.

Таблиця 9

П.І.Б. Посада, місце праці Середньомісячний дохід, грн.
Петрова О.С. інспектор ДПА
Кравців Р.М. студентка
Козлова М.П. військовослужбовець
Олексієнко В.Н. працівник заводу
Гаворська Л.В. безробітна

Примітка:У Гаворської Л.В. були ускладнені пологи.

 

Практичне завдання 10.Обчислити розмір допомоги малозабезпеченій сім’ї на підставі наступних даних про склад сім’ї та розмір доходів (таблиця 10)

Таблиця 10

П.І.Б. Дохід за 6 місяців, грн. Примітка
Іваненко А.В. – батько -
Іваненко М.П. – мати - непрацездатна
Іваненко І.А. – син - вік 5 років
Іваненко В.А. – син студент, 20 років
Іваненко Р.А. – дочка - школярка, 18 років

 

Практичне завдання 11.Розрахувати допомогу малозабезпеченій сім'ї з чотирьох осіб: батько, мати і двоє дітей 4 та 12 років. Батько отримував зарплату 4 місяці по 1250 грн. і 2 місяці по 1200 грн. Мати працювала на 0,5 ставки і отримувала 6 місяців по 680 грн.

 

Практичне завдання 12.Розрахувати допомогу одинокій матері, в якої 2 дітей віком 5 років та 9 років. Особа звернулася за призначенням допомоги 04.11.2014 року. Заробітна плата особи за останні 6 місяців наведено в таблиці 11.

Таблиця 11

Місяці Розмір заробітної плати, грн.
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень

 

Практичне завдання 13. Розрахувати допомогу малозабезпеченій сім'ї, членами якої є: 3 дітей (віком 1,6; 5; 15 років) , батько – тимчасово безробітний, мати отримувала 2690 грн. в місяць. За допомогою звернулися 10.10.2014 року. Сім'я проживає у гірському населеному пункті.

 

Практичне завдання 14.Визначити кількість учнів і класів на 1 вересня поточного року та середньорічну кількість по групах класів типової школи, виходячи з даних, наведених в таблиці 12.

Таблиця 12

Класи
Кількість класів
Кількість учнів

У поточному році у перші класи буде прийнято 96 учнів, у п'яті будуть зараховані усі учні, що закінчили четверті класи, а у десяті – 70% учнів, що закінчили дев'яті класи.

 

Список рекомендованої літератури

1. Бюджетний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N50-51 ст.572) від 08.07.2010 № 2456 - VI
2. Федосов В.М., Юрій С.І. Бюджетна система: Підручник.-К.: Центр учбової літератури, 2012.
3. Сорока Р.С., Благун І.Г. Бюджетна система: Навч. посіб.- Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ,2011.
4. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : Навч. посібник – 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Пасічник Ю.В. – К., 2008.
5. Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
6. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Знання – Прес, 2006.
7. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затверджено Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» від 12.03.2012 р. № 333
8. Карлін М.І. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008;
9. Юрій С.І., Стоян В.І. Казначейська система: підручник.- Тернопіль, 2002. – 394 с.

Матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену з дисципліни «Податкова система»

Тема. Податок на додану вартість.

1. Сутність податку на додану вартість, його місце в системі оподаткування споживання. Платники податку на додану вартість. Ставки податку на додану вартість.

2. Об'єкт та база оподаткування податком на додану вартість. Операції, що не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість та операції звільнені від оподаткування податком на додану вартість

3. Порядок визначення сум податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету. Строки декларування та сплати податку на додану вартість.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.027 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал