Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Функції органів державного управління охороною праці в Україні
Однією з функцій сучасної держави є проведення соціальної полі­тики, спрямованої на підвищення безпеки праці. Здійснення цієї функції неможливе без відповідного державного управління охоро­ною праці. Державне управління охороною праці здійснюють:

· Кабінет Міністрів України;

· спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці;

· міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

· Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці, спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо ство­рення безпечних і здорових умов праці та нагляду за охороною праці. З метою координації діяльності органів державного управління охо­роною праці при Кабінеті Міністрів створена Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює віце-прем’єр-міністр України.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці:

· здійснює комплексні управління охороною праці на державному рінні, реалізує державну політику в цій галузі та здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міні­стерствами, відомствами, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

· розробляє за участю міністерств, відомств, ФССНВ, всеукра­їнських об'єднань роботодавців та профспілок загальнодержавну про­граму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середо­вища і контролює її виконання;

· здійснює нормотворчу діяльність, розробляє та затверджує НПАОП або зміни до них;

· координує роботу міністерств, відомств, місцевих держадміні­страцій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб’єктів підприємницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

· одержує безоплатно від міністерств, відомств, місцевих держ­адміністрацій, органів статистики, підприємств, інших суб’єктів під­приємницької діяльності відомості та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

· бере участь у міжнародному співробітництві та в організації виконання міжнародних договорів з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, вивчає, узагальнює і поширює світовий дос­від з цих питань.

Рішення, прийняті спеціально уповноваженим центральним орга­ном виконавчої влади з нагляду за охороною праці в межах його ком­петенції, є обов'язковими для виконання.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади роз­робляють і реалізують за участю профспілок галузеві програми поліп­шення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, здій­снюють методичне керівництво діяльністю підприємств галузі з охо­рони праці, створюють у разі потреби аварійно-рятувальні служби, здійснюють керівництво їх діяльністю, здійснюють відомчий кон­троль за станом охорони праці на підприємствах галузі, забезпечують виконання інших вимог законодавства, що регулює відносини у сфері рятувальної справи.Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці і контролю за цією роботою в міністерствах та інших центральних органах вико­навчої влади створюються структурні підрозділи з охорони праці.

Крім вищеперелічених функцій, які покладаються на всі міністер­ства та інші центральні органи виконавчої влади, деякі міністерства, зокрема Мінпраці, МОЗ, МНС з 6 квітня 2011 р. «Міністерство над­звичайних ситуацій» виконують спеціальні функції охорони праці.

Мінпраці забезпечує проведення державної експертизи умов праці із залученням служб санітарного епідеміологічного нагляду Міністер­ства охорони здоров'я, визначає порядок та здійснює контроль за які­стю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності норма­тивно-правовим актам з охорони праці.

МОЗ розробляє гігієнічно обґрунтовані нормативи показників шкідливих факторів на робочих місцях та у межах робочої зони під­приємств, опрацьовує санітарні норми щодо нормативів та методик визначення показників шкідливих факторів, проводить контроль виконання вимог гігієни праці та виробничого середовища, розробляє методику атестації робочих місць тощо.МНС здійснює також заходи щодо запобігання виникненню над­звичайних ситуацій техногенного характеру і зменшення збитків під час аварій та катастроф, проводить оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та інформування його про наяв­ну обстановку, організовує та проводить рятувальні та інші невідклад­ні роботи.

Діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місце­вих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядуван­ня спрямовується на те, щоб у повсякденному житті набував практич­ного змісту та підтверджувався найголовніший принцип державної політики у сфері охорони праці пріоритет життя і здоров’я праців­ників. В умовах ринкової економіки, створення численних підприємств та інших господарств з недержавними формами власності, що не мають галузевого підпорядкування, незмірно зростає значення місце­вих органів державної виконавчої влади в організації безпечних і здо­рових умов праці, усуненні причин виробничого травматизму та про­фесійних захворювань.

Законами «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування» передбачено, що захист прав, свобод і законних інте­ресів громадян є одним з головних принципів, па яких ґрунтується міс­цеве та регіональне самоврядування. Отже, забезпечення виконання вимог законодавства про охорону праці є об’єктом та предметом діяль­ності місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал