Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Шкідливі умови праці




Працівники зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці безкоштовно забезпечуються:

ü лікувально-профілактичним харчуванням;

ü молоком або рівноцінними харчовими продуктами;

ü газованою солоною водою.

Ця категорія працівників також має право на:

ü оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

ü скорочення тривалості робочого часу;

ü додаткову оплачувану відпустку;

ü пільгову пенсію;

ü оплату праці у підвищеному розмірі, та на інші пільги та компен­сації, що надаються в передбаченому законодавством порядку.

Роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою) працівникам пільги і компенсації не передбачені чинним законодавством.

Протягом дії трудового договору роботодавець повинен своєчасно інформувати працівника про зміни у виробничих умовах та в розмірах пільг і компенсацій, зокрема й тих, що надаються йому додатково.

Основною задачею охорони праці на підприємствах є поліпшення умов праці і на цій основі зменшення частково або повністю всіх видів пільг і компенсацій, але доти, доки залишаються важкі фізичні робо­ти, доки залишаються робочі місця, на яких присутні шкідливі вироб­ничі фактори. Працюючим на них та їхнім роботодавцям необхідно дотримуватись правил надання всіх передбачених законом пільг і компенсацій для того, щоб зменшити негативний вплив цих чинників на здоров’я.

Лікувально-профілактичне харчування (ЛПХ) є засобом підви­щення опору організму людини впливу шкідливих виробничих фак­торів, зниження захворюваності і запобігання передчасній втомі. Без­коштовне ЛПХ надається лише тим працівникам, які виконують важку роботу в деяких спеціальних умовах (підземні роботи, металур­гія), згідно з Переліком виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безкоштовне одержання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, затвер­дженим Постановою Держкомпраці СРСР і Президією ВЦРПС від 7 січня 1977 р. № 4/П-1. Харчування надається працівникам у ті дні, коли вони фактично виконували роботи на виробництвах, передбаче­них цим Переліком.

Безкоштовне молоко в кількості 0,5 л видається працівникам, які перебувають у контакті з хімічними речовинами або фізичними вироб­ничими факторами відповідно до Медичних показників для безкош­товної видачі молока або інших рівноцінних продуктів робітникам і службовцям, безпосередньо зайнятим на роботах із шкідливими умо­вами праці, затвердженими Міністерством охорони здоров’я СРСР 22.05.1968 р. Робочим безкоштовно видають молоко для підвищення опору організму дії токсичних речовин та фізичних факторів, які викликають порушення функції печінки, білкового і мінерального обміну, подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Молоко нормалізує обмінні процеси і функції організму людини і сприяє швидшому відновленню нормальної діяльності всіх систем життєзабезпечення людини. Для працюючих, що мають кон­такт зі свинцем або речовинами, що містять свинець, замість молока видаються продукти, що містять 810 г пектину (киселі, мармелад, концентрат пектину з чаєм або фруктові соки).



Під час роботи в умовах підвищених температур та інфрачерво­ного випромінювання відбувається сильне потовиділення. З потом із організму працівника виділяються необхідні солі. Для збе­реження нормального стану організму в таких умовах велике зна­чення має раціональний питний режим. Вживання підсоленої газованої води разом з іншими санітарно-гігієнічними заходами дозво­ляє зменшити шкідливу дію високої температури і променистого тепла. Правила забезпечення працівників гарячих цехів газованою підсоленою водою затверджені постановою Секретаріату ВЦРПС від 11.06.1934 р.

Оплачувані перерви санітарно-гігієнічного призначення нада­ються тим, хто працює в холодну пору року на відкритому повітрі або в неопалюваних приміщеннях, вантажникам, розробникам програм та операторам із застосування ЕОМ, операторам комп’ютерного набору та деяким іншим категоріям працівників.

Скорочена тривалість робочого часу за роботу із шкідливими умовами праці надається згідно з Переліком виробництв, цехів, про­фесій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163.



Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важки­ми умовами праці тривалістю до 35 календарних днів згідно зі ст. 7 Закону України «Про відпустки» надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1290 зі змінами та доповненнями від 16.12.2004 р.

Конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колек­тивним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Право на пільгову пенсію регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 р. № 162 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах». Цією Поста­новою затверджено Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, та Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими і осо­бливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Пільгова пенсія надається за списком № 1 чоловікам при досягненні 50 років, жінкам 45, за списком № 2 чоловікам 55, жінкам 50.

За роботу в шкідливих умовах праці на підставі атестації робочих місць встановлюються надбавки до заробітної плати в розмірі до 12 %, а за роботу в особливо шкідливих умовах праці до 24 %.

1.3.3. Видача працівникам спецодягу, спецвзуття,


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал