Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток В. Підприємство Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт»
Підприємство Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт»

Територія Одеська

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

Орган державного управління Міністерство інфраструктури України

Б А Л А Н С

за 2 0 1 3 рік

Форма № 1 Код ДКУД

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи Нематеріальні активи   8 514 10 522
первісна вартість 18 390 22 580
накопичена амортизація ( 9 876 ) ( 12 058 )
Незавершені капітальні інвестиції 122 561 110 925
Основні засоби 1 520 526 1 634 810
первісна вартість 3 617 161 3 926 252
знос ( 2 096 635 ) ( 2 291 442 )
Інвестиційна нерухомість    
Довгострокові біологічні активи    
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість 8 587 8 206
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом I 1 660 256 1 764 533
II. Оборотні активи Запаси   109 639 111 296
Поточні біологічні активи    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 36 111 32 709
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 138 665 133 471
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток    
Інша поточна дебіторська заборгованість 16 614 13 058
Поточні фінансові інвестиції    
Гроші та їх еквіваленти 46 304 38 579
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи 2 125 3 548
Усього за розділом II 349 746 332 901
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття    
Баланс 2 010 002 2 097 434
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал     287 772 287 772
Капітал у дооцінках    
Додатковий капітал 1 294 639 1 371 201
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 199 520 200 934
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом I 1 781 931 1 859 907
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання     59 661 68 621
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові зобов’язання 59 525 65 138
Довгострокові забезпечення    
Цільове фінансування 13 156 13 983
Усього за розділом II 132 342 147 742
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків     7 953 3 048
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями    
товари, роботи, послуги 15 885 13 792
розрахунками з бюджетом 30 208 27 177
у тому числі з податку на прибуток    
розрахунками зі страхування 7 339 7 909
розрахунками з оплати праці 12 400 14 030
Поточні забезпечення 3 531 3 778
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання 18 376 20 003
Усього за розділом IІІ 95 729 89 785
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття    
Баланс 2 010 002 2 097 434

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)За 2013 р.Форма № 2 Код за ДКУД

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал