Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Элементтер химиясы


$$$B

Мына иондар мен молекулалардың қайсысы болмайды:

А. Н2+

В.Н22-

С.Н2

D.Н2-

Е.Н2О

$$$D

Концентрлі күкірт қышқылы мына затпен әрекеттеседі:

А. CO2

B.HCl

C.Pt

D. P

E.Cl2O7

$$$A

Цинктің сұйытылған күкірт қышқылымен әрекеттесуі кезінде не түзіледі :

A. Н2

B. SO2

C. H2S

D. S

Е. SO3

 

$$$B

Өнеркәсіпте ас содасын алу үшін Сольве әдісін пайдаланады, соның реакция теңдеуін көрсет:

A. Na2SO4+C+CaCO3 ®

B. NaCl + NH3 + CO2 + H2O ®

C. NaOH + CO2 + H2O ®

D. Na2O + CO2 ®

Е. (NH4)2CO3 + NaOH ®

$$$B

Магний боридінің гидролизі кезінде не түзіледі:

A. H3BO3

B. B2H6

C. B2O3

D. H4B2O7

Е. HBO2

$$$C

Күкіртсутекті алу әдісін көрсет:

A. NaOH + S ®

B. S + H2O ®

C. FeS + HCl(конц) ®

D. CuS + H2SO4 (разб) ®

Е. CuS + HNO3 (разб) ®

$$$D

Қышқыл ангидриді болып келесі оксидтер табылады:

A. N2O

B. NO

C. N2O және NO

D. N2O3 және N2O5

Е. NO және N2O

$$$C

Өнеркәсіпте оттекті қандай әдіспен алатынын көрсет:

A. KМnO4 термиялық ыдыратумен

B. MnO2 термиялық ыдыратумен

C. сұйық ауаны фракциялық айдаумен

D. KClO3 ыдырауымен

Е. K2MnO4 ыдырауымен

$$$D

Мыс пластинкасын неде ерітуге болады:

A. HClсұйыт

B. NaOHсұйыт

C. H3PO4

D. HNO3 конц

Е. СН3СООН

$$$A

Марганецтің қай қосылысы текқана тотықтырғыштық қасиет көрсетеді:

A. KМnO4

B. K2MnO4

C. MnO2

D. MnO

Е. MnSO4

$$$C

Сынап-каломель қосылысының формуласы төмендегідей:

A. HgSO4

B. HgCl2

C. Hg2Cl2

D. Hg2(NO3)2

Е. HgO

$$$D

Суда неғұрлым жақсы еритін гидроксидті көрсет:

A. Mg(OH)2

B. Ca(OH)2

C. Sr(OH)2

D. Ba(OH)2

Е. Be(OH)2

$$$A

Хлорлылау қышқылының формуласын көрсет:

A. HClO

B. HClO2

C. HClO3

D. HClO4

Е. HCl

$$$D

Фтордың сумен реакциясында не түзілетінін көрсет:

A. HFO, HF

B. HFO

C. HF, O2, H2

D. HF, O2

Е. HFO, O2

$$$E

SiO2 –ні ерітетін қышқылды көрсет:

A. HCl

B. HNO3

C. H2SO4

D. H3PO4

Е. HF

$$$C

Күйдіргіш натрды кремний диосидімен балқытқанда не түзілетінін көрсет:

А. H2SiO3

B. NaHSiO3

C. Na2SiO3, H2OD. Na2SiO3 және H2

Е. Na2O және H2SiO3

$$$C

Са3(PO4)2 + C + SiO2 ® мына реакция қай затты алуға пайдаланылады:

A. Si

B. CaO

C. P

D. P2O5, CO2

Е. Ca, Si

$$$A

Аммоний нитратын қыздырғанда не түзілетінін көрсет:

A. N2O

B. N2

C. NO

D. NO2

Е. NH3

$$$B

Сілтілік металлдардың арасында неғұрлым тұрақты гидрид түзетінін көрсет:

A. К

B. Li

C. Na

D. Rb

Е. Cs

$$$E

Планетаның жылу баллансына және күннің УФ-сәулелердінің сіңірілуіне,

атмосфераның жоғарғы қабатында орналасқан қандай газ әсер етеді:

A. О2

B. СО

C. СО2

D. Н2

Е. О3

$$$C

Өнеркәсіпте күкірт (IV) оксидін алу үшін қандай реакция пайдаланылатын көрсет:

A. Cu + H2SO4 конц ®

B. Na2SO3 тв + H2SO4 ®

C. FeS2 + O2 ®

D. Na2S2O3 + HCl ®

Е. Na2SO4 + S + H2O (t0) ®

$$$E

Күкірт қосылыстарының ішіндегі, тек қана тотықсыздандарғыштық қасиет көрсететін затты көрсет:

A. SO2

B. H2SO3

C. H2SO4

D. S

Е. H2S

$$$B

Қыздыру арқылы ақ фосфордың күйдіргіш калий ерітіндісімен әрекеттесуі нәтижесінде не түзілетінін көрсет:

А. К3РО4

B. РН3, КН2РО2

C. К3РО4 және РН3

D. К2НРО3

Е. К3РО4 және Н2О

$$$C

Бөлме температурасында сутек қай затпен әрекеттеседі:A. О2

B. N2

C. F2

D. S

Е. P

$$$E

Қай реакция нәтижесінде көмірқышқыл газы түзілмейді:

A. СаСО3 (t0) ®

B. С + О2 (t0) ®

C. СО + О2 (t0) ®

D. Н2С2О4 (t0) ®

Е. НСООН (t0, H2SO4) ®

$$$D

Табиғатта темір қандай қосылыс түрінде кездеседі:

A. FeSO4*7H2O

B. FeCl3*6H2O

C. K4[Fe(CN)6]

D. Fe3O4, FeS2

Е. Fe(OH)3, Fe(OH)2

$$$D

SO2 + H2S ® әрекеттесуі нәтижесінде не түзіледі:

A. SO3, H2O

B. H2, SO3

C. H2SO3

D. S, H2O

Е. H2SO3, S

$$$C

Хлорлы сутекті лабораторияда қалай алады:

A. H2 + Cl2 ®

B. CaCl2 + H2SO4 ®

C. NaClTB + H2SO4 ®

D. BaCl2 + H2SO4 ®

Е. NaCl + HF ®

$$$C

Фосфор трихлориді РСl3 гидролизденгенде не түзіледі:

A. НРО3

B. Н3РО4

C. Н3РО3

D. Н3РО2

Е. Н4Р2О7

$$$E

Иодты лабораторияда алу үшін қай реакцияны қолданады:

A. KJp-p + F2 ®

B. KJTB + H2SO4 конц ®

C. KJp-p + Cl2 ®

D. KJO3 p-p + Cl2 ®

Е. HJO3 p-p + Cl2 ®

$$$B

Оттегінің аллотропиялық түрөзгерістері нешеу:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Е. 5

$$$B

Силан формуласын көрсет:

A. SiO2

B. SiH4

C. SiC

D. SiCl4

Е. CaSiO3

$$$A

Оттегі қай газ атмосферасында жанады:

A. F2

B. H2S

C. H2

D. N2

Е. CO2

$$$A

Кальцийдің ауада жануы кезінде не түзілетінін көрсет:

A. СаО

B. Са2О2

C. СаО2

D. Са3N2

Е. Са2О2 и Са3N2

$$$D

Темірді сұйытылған күкірт қышқылыда еріту кезінде не түзілетінін көрсет:

А. Fe2(SO4)3

B. SO2

C. SO2 и Fe2(SO4)3

D. FeSO4 және H2

Е. реакция жүрмейді

$$$B

Фосфин формуласын көрсет:

A. Р2О5

B. РН3

C. Са3Р2

D. Н3РО2

Е. РСl5

$$$C

Хлормен әрекеттеспейтін затты көрсет:

A. Na

B. H2

C. O2

D. KJ

Е. KBr

$$$B

SO2 және Cl2 қоспасы күн сәулесі түсуі нәтижесінде қандай зат түзіп, әрекеттеседі:

A. SO3

B. SO2Cl2

C. S

D. SOCl

Е. Cl2O7

$$$D

Аммиактың оттегімен каталитикалық тотығуы кезінде қандай зат түзіледі :

A. N2O

B. N2O3

C. N2O4

D. NO

Е. N2O5

$$$C

Ақ фосфор қандай еріткіште ериді:

A. H2O

B. HCl

C. CS2

D. CH3COOH

Е. NH4OH

$$$E

Қандай қосылыстарды карбонилдер деп атайды:

A. металлдар мен көміртекті

B. көмір қышқылының тұздарын

C. қымыздық қышқылының тұздарын

D. бейметаллдар мен көміртекті

Е. металлдар мен көміртек оксиді

$$$A

Натрийдің ауада жануы кезінде не түзіледі:

A. Na2O2

B. Na3N

C. Na2O

D. NaO2

Е. Na3N и Na2O

@@@

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.031 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал