Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Электрохимиялық процесстер.


$$$D

Стандартты сутекті электродтың потенциалын көрсет (В) :

A. 1,66

B. 1,36

C. –0,76

D. 0

E. 1,4

$$$B

Гальваникалық элементте жүретін реакциялар:

A. алмасу реакциясы

B. тотығу-тотықсыздану реакциясы

C. нейтралдау реакциясы

D. қайтымды реакциялар

E. диссоциация

$$$E

Ионының концентрациясы қай шамаға тең болғанда, металдың электродты потенциалы стандартты деп аталады:

A. 0,1 моль/л

B. 0,2 моль/л

C. 3 моль/л

D. 2 моль/л

E. 1 моль/л

$$$C

Магний тұзы ерітіндісіндегі Мg+2 концентрациясы 0,001 моль/л (Е= -2,38 B). Магнийдің электродты потенциалын тап:

A. –2,38 В

B. 3,85 В

C. –2,47 В

D. –4,12 В

E. –3,61 В

$$$C

Электродта түзілген зат массасы, өткізілген электр мөлшеріне пропорционал:

A. Генри заңы

B. Рауль заңы

C. Фарадейдің І-ші заңы

D. Вант-Гофф заңы

Е. Оствальд заңы

$$$C

CuSO4 ерітіндісінің электролизі кезінде 350мл О2 қ.ж. бөлінсе,

катодта неше грамм мыс бөлінеді?

А. 9,96

В. 5,94

С. 0,99

D. 4,97

Е. 1,98

$$$D

Фарадей заңы бойынша электролиз кезінде бөлінген зат мөлшері төмендегі теңдеумен өрнектеледі:

A.

B.

C. q=JtM

D.

Е. q=D

$$$A

Нернст теңдеуін көрсет:

A. Е = E0+ 0,059 /n . lgC

B. E = mc2

C. E = h×g

D. E = A/b

E. l = h/mv

$$$D

Химиялық реакция энергиясы, электрлік энергияға айналатын қондырғы қалай аталады:

A. ионометр

B. потенциометр

C. вольметр

D. гальваникалық элемент

E. электролизер

$$$C

Қорғасын мен мырыштың стандартты электродты потенциалы –0,12 В, -0,76В.

Стандартты жағдайдағы қорғасын- мырыштық гальваникалық элементтің электр қозғаушы күшінің шамасын көрсет:

A. 0,43 В

B. 6,3 В

C. 0,64 В

D. –0,88 В

E. 0,76 В

$$$E

Тепе- теңдік орнаған кезде, өз тұзының ерітіндісіне батырылған металл мен оны қоршаған орта арасында туындайтын потенциал айырмашылығы:

A. стандартты потенциал

B. диффузды потенциал

C. кинетикалық потенциал

D. тепе-теңдік потенциал

E. электродты потенциал

$$$B

Металдың электродты потенциалы қай шартқа тәуелсіз:

A. металл табиғатына

B. ерітінді көлеміне

C. ерітіндідегі металл иондарының концентрациясына

D. температурағаE. металл иондарының активтілігіне

$$$A

Алюминий мен никель пластинкаларынан құрылған және осы тұздардың ерітіндісіне батырылған гальваникалық элементтің электрохимиялық схемасын

көрсет:

A. (-)А1/А1+3//Ni+2/Ni/ (+)

B. (-)Al/Al+3//Ni (+)

C. (-)Al+3//Ni+2/ (+)

D. (-)Al//Ni (+)

E. (+)Ni/Ni+2//Al+3/Al (-)

$$$C

Магний мен мырыштың стандартты потенциалдары –2,38 В, -0,76 В екенін ескере отырып, мына элементтің (-) Mg/Mg+2//Zn+2/Zn (+) концентрация СMg+2= 1 моль/л, СZn+2 = 0,1 моль/л боғандағы, электр қозғаушы күшінің шамасын көрсет:

A. 1,8 В

B. 1,7 В

C. 1,6 В

D. 1,5 В

E. 1,3 В

$$$D

Қай элементтер жұбынан неғұрлым жоғары электр қозғаушы күштің шамасын байқауға болады:

A. Na-Ca

B. K-Mg

C. Ag-Cu

D. Ca-Ag

E. Ag-Au

$$$D

Электролиз барысында түзілетін зат мөлшері қай шартқа пропорционал

A. ерітінді концентрациясына

B. температураға

C. балқыма көлеміне

D. өткен тоқ мөлшеріне

E. қысымға

$$$A

Фарадей заңының математикалық теңдеуі:

A. m = Э×I×t/F

B. m = k

C. m = a× F

D. m = i × t

E. m = Na× e

$$$E

СuSO4 ерітіндісі арқылы 10 минут арасында 5А тоқ өткізгенде бөлінген мыс массасын анықта:

A. 0,58 г

B. 0,69 г

C. 0,73 г

D. 0,86 г

E. 0,99 г.

$$$C

Қоршаған орта әсерінен металл немесе оның балқымасының бүлінуін қалай атайды:A. электролиз

B. диссоциация

C. коррозия

D. коагуляция

E. дисперсия

$$$B

Na2SO4 ерітіндісінің электролизі кезінде анодта бөлінетін зат:

A. Н2

B. О2

C. Na

D. S

E. SO2

$$$E

Натрий хлориді балқымасында анодта мына реакция жүреді:

А. Na+ +1e- ® Na0

B. NaCl = Na+ + Cl-

C. Cl- +1e- = ½ Cl2

D. 2NaCl = 2Na+Cl2

E. 2Cl- -2e- = Cl2

$$$D

Хром (ІІІ) оксидінен 1т хром алу үшін алюмотермия әдісінде

қанша алюминий керек:

А. 1т

В. 0,4т

С. 0,68т

D. 0,52т

Е. 3,87т

$$$E

Егер элементтердің кернеулік қатарында мына метыллдар K-Ca-Na-Mg-Al,

былай орналысқан болса, NaCl, K2SO4, CaCl2, MgCl2 тұздарының сулы ерітінділерінің электролизі кезінде катодта тотықсызданатын зат:

A. K

B. Ca

C. Na

D. Mg

E. H2

$$$C

Калий бромиді ерітіндісінде m (KBr) = 238 г болса, электролиз

кезінде мына заттар бөлінеді:

А. m (K) = 78г, m (Br2) = 160г

В. m (HBr) = 162г, m (KOH) = 56г

С. m (Br2) = 160г, m (H2) = 2г

D. m (KOH) = 112г, m (H2O) = 36г

Е. m (H2O) = 18г, m (HBr) = 162гmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал