Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


V O C A B U L A R YA

ability n здатність

above adv зверху; prep над

absorbv вбирати, всмоктувати

abrasion n стирання, шліфовка, зношення

abrasive а абразивний, шліфувальний

accelerate v прискорювати

accompany v супроводжувати

accomplish v завершувати, виконувати

accumulatev накопичувати, акумулювати

accurate а точний, ретельний

according adv згідно, відповідно

account n рахунок, думка

to take into account брати до уваги

acetylene n ацетилен

achieve v досягати

acid n кислота

acoustica акустичний, звуковий

acquire v набувати, оволодівати, опановувати

actv діяти

activity n активність, діяльність

actual а дійсний, дієвий

actuate v збуджувати, приводити в рух

adapt v прилаштовувати, адаптувати

add v додавати

addition n додавання

adequate а відповідний, адекватний

adherev прилипати, приставати

adjacent а суміжний

adjust v пристосовувати, регулювати

adjustable а регульований

admit v допускати, впускати

advance v просуватись, розвивати

advantagen перевага

adventn прихід, поява

affect v впливати, діяти на

affinity n спорідненість, близькість

aid n допомога

aim n ціль

airn повітря

aircraftn літак

allocationn розміщення, призначення

align v вирівнювати, регулювати

alkalineа лужний

alloy n сплав

allow v допускати, дозволяти

allowance n допуск, припуск

alternating а змінний

alternately adv поперемінно

although adv хоча, незважаючи

aluminum n алюміній

ammonian аміак

amount n кількість

amperage n сила струму

ancientа древній

angle n кут

angularn кутовий

anneal v відпалювати

anvil n ковадло

apart adv окремо

apparatus n апарат, пристрій

apparent a видимий, очевидний

appear v з’являтись,

application n застосування

applyv застосовувати

appreciable а помітний, відчутний

appreciatev оцінювати, приймати до уваги

appropriateа відповідний, належний

apron n фартух

approximately adv приблизно

apt а схильний

aqueousа водний

arc n дуга

arean площа, зона

arise v підніматись, виникати

around adv навколо

arrange v розміщувати, налагоджувати

art n мистецтво

as (well) as... так же як

assemble v збирати, монтувати

associate v зв’язувати, з’єднувати(ся)

assume v приймати

assurance n впевненість

assurev гарантувати, забезпечувати

atom n атом

attach v прикріплювати, приєднувати

attachment n пристрій, пристосування

attack n вплив; v піддавати впливу

attention n увага

automatic а автоматичний

availableа доступний, наявний

averagen середнє числоaxial а осьовий

axis (pl.axes) n вісь

axle n вісь, вал

В

back adv назад; п задня частина

back and forth вперед і назад

balancen баланс, рівновага

bar n брусок, стрижень

barrel n бочка

basen база, основа

basis n базис; основа

bath n ванна

bear(bore, borne) v нести, породжувати

bearingn підшипник

bed n станина, ліжко

behaviour n поведінка

believe v вірити, думати, вважати

below adv внизу, нижче

benchn лавка, верстак, стіл

bend v згинати(ся)

besides adv крім, крім того

Bessemer converter Бессемерівський конвертер

beta n бета

billetn заготівка, болванка

bind v зв’язувати, з’єднувати

binder n зв’язуюча речовина

bit n ріжучий край, кромка

blade n полотно, лезо

blank n заготівка

blast n дуття

blast furnace доменна піч

blast furnace gases колошникові гази

blockn блок, болванка, брус;

blow(blew, blown)v дути

board n плита, дошка

body n тіло

boil v кипіти

boiler n паровий котел

bolt n болт

bond n зв’язок

bore v свердлити

bottom n дно, днище

boundary n межа

box n коробка, кожух

brass n латунь

break v ламати

break down v руйнувати(ся)

brick n цегла

bring(brought, brought) v приносити

bring about v викликати, призводити до

brittle а крихкий

bubble n бульба

building n будівля

bulk n об’єм, місткість

bulky а об’ємистий, громіздкий

burden n ноша, вантаж

burn v горіти

burner n пальник

by-product n побічний продукт

С

cable n кабель

cadmium n кадмій

calculate v обраховувати

cam n палець, кулачокcan n жерстяна коробка

capable а здатний

capacity n місткість, здатність

capture n захоплення, уловлення

carat n карат, проба золота

carbide n карбід

carbon n вуглець

care n турбота, обережність

take care піклуватись

careful а уважний, ретельний

carry v нести, переносити

carry out виконувати

case n оболонка, кожух; випадок

cast(cast, cast) v лити, відливати

casting n лиття, виливка

cast iron n ливарний чавун

cause n причина; v викликати, cavity n впадина, порожнина

ceramics n кераміка, керамічний матеріал

certain а певний

chain n ланцюг

chance n випадок, можливість, шанс

channel n канал

characteristic a характерний, типовий

chargev вантажити, n шихта

cheap а дешевий

check v перевіряти, контролювати

chemical а хімічний

chemistry n хімія

chief а головний, основний

chip n стружка

chisel n зубило

choice n вибір, відбір

choose(chose, chosen) v вибирати

chromium n хром

circle n круг, окружність

coal n вугілля

coarse а грубий, крупний

coat v покривати

coil n виток, котушка

coke n кокс

cold-work v піддавати холодній обробці

collapse n руйнування

collide v ударяти, стикатися

column n колонна

combination n поєднання, комбінація

combine v поєднувати(ся)

combustion n горіння

commercial а технічний, промисловий

common а звичайний, загальний

compare v порівнювати

compensate v компенсувати

complete v закінчувати, завершувати; а повний, закінчений

complicate v ускладнювати

complex а складний

compose v складати

composition n склад

compound а складний; n поєднання, сполука

compress v стискати

concentrate v концентрувати

conclude v робити висновок, завершувати

concrete n бетон

condition n умова, стан

conduct v вести, проводити confine v обмежувати

conical а конічний

conjunction n з’єднання, зв’язок

connect v з’єднувати

consequence n наслідок

consequent а послідуючий, послідовний

consequently adv отже

consider v вважати, приймати до уваги

considerable а значний, важливий

consist v складатися з

consistency n послідовність

consonant n приголосна

constant а постійний

constituent n складова

constitute v складати

consume v споживати

consumption n споживання

contact n контакт

contain v містити

contaminate v забруднювати

content n зміст, вміст

continuous а безперервний, постійний

contour n контур, обрис

control n контроль, регулювання

convection n конвекція

convenient а зручний

conventional a стандартний, традиційний

conversion n перетворення

convert v перетворювати

convex а випуклий

convey v передавати

cool v охолодження; а прохолодний

coolant n охолоджувач

cope n кришка, кожух, ковпак

copper n мідь

core n сердечник, стрижень

cornern куток

correct а правильний

correspond v співвідноситись, відповідати

corrode v ржавіти, кородувати

corrosion n корозія

cost n ціна

counterclockwise adv проти часової стрілки

couple n пара

course n курс, напрямок, хід

of course звичайно

crack v тріскатися

create v створювати

creep v повзти

cross а поперечний, перехресний

cross section поперечний розріз

crosswise adv поперек

crucible n тигель

crude а необроблений

cube n куб

cupola n вагранка

cuprous oxide n окис міді

current n струм

curl v вити(ся), завиватися

curve v гнути(ся), згинати(ся)

cutv різати

cuttern різець,

cycle n цикл, круг

D

damage v пошкоджувати, псувати

damp a сирий, вологий; v приглушувати, послаблювати

danger n небезпека

dead n мертвий

decomposition n розпад

deep а глибокий

define v визначати

definite а певний, ясний. чіткий

deform v деформувати

deformation n деформація

degree n ступінь, градус

delta n дельта

denote v означати, вказувати на

dense а густий, щільний

depend v залежати від

dependent а залежний

deposit v осаджувати

depress v знижувати, опускати, подавляти

depth n глибина

describe v описувати

design v призначати, конструювати, проектувати

designate v призначати

desire v бажати

despite prep незважаючи на

destroy v руйнувати, нищити

destruction n руйнування, знищення

detail n деталь

detect v визначати місцезнаходження

determine v визначати, встановлювати

develop v розвивати(ся)

development n розвиток

device n механізм, пристрій

dial n шкала

diameter n діаметр

dictate v диктувати, нав’язувати

differ v розрізняти, відрізнятись

different а різний, відмінний

differential а диференціальний

diffuse v розсіювати, розповсюджувати

diffusion n дифузія, розповсюдження

dig v копати, рити, врізатися

dimension n розмір, величина

dioxide n двоокис

dip v занурювати

direct v направляти

direction n напрямок

disappear v зникати

disjoinv роз’єднуватись

disperse v розсіювати(ся)

dissimilar а несхожий

dissolve v розчинювати

distance n відстань

distinguish v розрізняти

distortion n викривлення

distribute v розподіляти

divide v ділити, розділяти

division n розділення, відділ

dominant а домінуючий, переважний

dose n доза

double а подвійний

doubt n сумнів

no doubt без сумніву

dozen n дюжина

drag v тягнути

drastic а сильно діючий, інтенсивний

draw (drew, drawn)v креслити, тягнути

drill n сверло

drive(drove, driven) v приводити в рух, двигати

drop v падати, опускати

dry а сухий; v сушити

ductile а ковкий, в’язкий, тягнучий

due а належний, зумовлений, відповідний

due to завдяки

dull а тупий, тьмяний

duplicate n подвійний, однаковий

durability n міцність, довговічність

dust n пил

E

early а ранній, давній

earth n земля

eccentric а ексцентричний

edge n край, кромка

effect n дія, результат

efficient а ефективний, дієвий

either adv любий, один з двох

eject v видаляти

electroplate v наносити гальванічним способом

electrolysis n електроліз

electronic tube електронна лампа

element n елемент

elevate v піднімати

eliminate v ліквідувати, знищувати, усувати

elongate n видовжувати

else a ще

embed v вставляти, прикріплювати

embrittle v робити крихким

emission n виділення, випромінювання

empty а порожній

emulsion n емульсія

end v закінчувати(ся)

energy n енергія, сила

engage v піддаватись, включати(ся)

engine n двигун

engineering n техніка

enlarge v збільшувати

ensure v забезпечувати, гарантувати

enter v входить

entire а весь, повний

enrich v збагачувати

equal а рівний, однаковий

equip v обладнувати

equipment n обладнання

era n ера, епоха

escape v виходити, витікати

especially adv особливо

essential а суттєвий, невід’ємний

essentially adv в основному

etc. (Lat. "et cetera") і так далі

ethyl n етил

eutectic n евтектика

evacuate v викачувати повітря, розріджувати

evaporate v випаровувати

even а рівний, парний

evenly adv рівно, гладко, однаково; без залишку

event n випадок, подія

ever adv завжди, коли-небудь

exact а точний

exceed v перевищувати

excellent а чудовий, неперевершений

except v виключати; adv крім

exception n виключення

excess n надлишок

exchange v обмінювати

exclude v виключати

exert v впливати, застосовувати вплив

exhaust v випускати (газ), викачувати

exhibit v проявляти, показувати

exist v існувати

expansion n розширювати

expect v очікувати, розраховувати

expensive а дорогий

expose v виставляти, піддавати впливу

express v виражати

extend v розповсюджувати, простягатись

extensive а просторий, екстенсивний

extent n протяжність, ступінь

exterior n зовнішність

external а зовнішній

extra а додатковий, понад

extract v видобувати, витягувати

extraordinary а незвичайний

extreme а крайній, надзвичайний

extrude v витісняти, видавлювати, штампувати

eye n око, вушко

G

gallon n галон; англ. - 4,54 л; gamma n гамма

gas fired отоплюваний газом

gate n впуск, прохід

gear n шестерня

gear box коробка скоростей

general а загальний

generate v виробляти, породжувати

glance n погляд

glass n скло

go on v продовжувати

gold n золото

graden сорт, ступінь, градус; v сортувати

graduate v градуювати

graduation n ступінь, градація, градуювання

grain n зерно, зернистість

gravity n вага, сила тяжіння

greasy а сальний, мастильний

great deal adv багато

grind (ground, ground) v шліфувати, точити

grinder n шліфувальний станок

groove n жолоб

grooved a калібрований

grow (grew, grown) v рости

growth n ріст

guide v вести; n направляюча

H

hammer n молоток, молот

handle n ручка, завантаження; v управляти, доставляти

happen v траплятися

hard а твердий

harden v загартовувати

hardly adv ледве

harmful а шкідливий

hearth n горн (печі)

hearth bottom под (печі)

heat n жар, нагрів, плавка; v нагрівати

heat-treat v термообробляти

heavy а важкий масивний

heavy duty machine станок важкого типу

helical а спіральний

heterogeneous а різнорідний

hexagon n шестикутник

high а високий; adv в великій степені

high-speed steel швидкоріжуча сталь

hinge n петля, шарнір; v повертатися

hold (held, held) v держати, утримувати

hole n отвір, дірка

hollow n пустота, впадина; а порожній, пустотілий

homogeneity n однорідність

hook n крюк, зачіпка

hot а гарячий, розпечений

howeveradv однак

hub n втулка

human а людський

humidity n вологість

hydrogen n водень

hydraulic а гідравлічний

hydrostatic а гідростатичний

hydroxide n гідроокис

I

idea n думка, ідея

identical a однаковий, ідентичний

i.e. (Lat. "id est") - that is тобто

imaginary а уявний

immediate а негайний

impact n удар, поштовх

impact strength ударна в’язкість

impart v придавати, наділяти

important а важливий

impossible а неможливий

impress v штампувати, видруковувати

impression n відтиск

improve v покращувати

impurity n домішка

inaccessible а недосяжний

inasmuch adv так як

inch n дюйм - 25,4 мм

include v включати

increase v збільшувати

independent а незалежний

index n показник, стрілка; v показувати, ділити

indicate v показувати, означати

induce v збурювати, викликати

inductor n індуктор, котушка індукції

industryn промисловість

infinite а безкінечний

influence n вплив; v вливати

ingot n злиток, болванка, чушка

ingot mold виливниця

ingredient n складова частина

inhibit v перешкоджати

inject v вводити, вдувати, вбризкувати

innumerable а незчисленний

input n вхід

insertion n вставка, включення

inside adv всередині

inspect v оглядати, перевіряти

installation n установка, пристрій

instead adv замість

insulate v ізолювати

insure v забезпечувати

intensity n інтенсивність

interaction n взаємодія

interfere v втручатися, заважати

interior n внутрішня частина

interface n поверхня розділу

internal а внутрішній

intersectv пересікатися

intricate а складний, заплутаний

introduce v вводити

invent v винаходити

inversely adv в зворотному напрямку

investigate v досліджувати

investment n внесок

involve v включати в себе

iron n залізо, чавун

irradiation n випромінювання, іррадіація, опромінення

irregular a нерівний, несиметричний, неправильний

J

jar v вібрувати, тремтіти

jaw n кулачок (патрона)

jet v бити струменем; n струмінь; а реактивний

job n робота, виріб, деталь

join v з’єднувати, зрощувати

joint n шов, з’єднання, шарнір

judge v судити

just adv щойно, точно; а точний, вірний

justify v виправдовувати, пояснювати

К

kind n вид, рід, сорт, клас

knee n коліно

knob n кнопка, ручка

knowledge n знання

L

lack n недолік, відсутність

ladle n ківш

lap v притирати, полірувати

last v продовжуватись, слугувати

lathe n токарний станок

lattice n гратка

lay (laid, laid) v класти

layer n прошарок

lb(s) - (Lat. "libros") - pound n фунт

lead (led, led) v вести

lead n свинець

leak v просочуватись, витікати

leakage n просочування

least а найменший; adv менш за все

at least в крайньому разі

leave (left, left) v залишати

lengthwise adv вздовж

length n довжина

lengthen v подовжувати

lense n лінза, лупа

level n рівень

lever n ручка, рукоятка, важіль

liable а схильний до

liberate n вивільняти

lift v піднімати

likewise adv подібно

lime n вапно

limestone n вапняк

limit n межа; v обмежувати

line n лінія

linear а лінійний

lip n ріжуча кромка

liquid n рідина

list n список

load n навантаження

local а місцевий

localize v визначати місце

locate v розміщувати, встановлювати

location n розміщення

lock v замикати; n замок

longitudinal а розташований впродовж

long-term а довгостроковий

lose (lost, lost) v втрачати

loss n втрата

lost а втрачений

lot n частина, партія, кількість

a lot ofбагато

low а низький

lower v знижувати

lubricant n мастило, змащувальний матеріал

lubricate v змазувати

M

machine n станок, машина; v піддавати механічній обробці, обробляти

machine tool станок (механічний)

machinist n механік, слюсар

magnesium n магній

magnet n магніт

magnetize v намагнічувати

main а головний, основний

maintatn v підтримувати

maintenance n обслуговування, ремонт

major а великий, більший

malleable а ковкий, тягучий, гнучкий

manganese n марганець

manner n спосіб, метод

manufacture n виробництво, виготовлення

margin n гранична смуга, межа допустимого

mark v відмічати, маркерувати

marked а помітний, відмічений

mass n маса, скупчення

master а головний; n майстер

master patternеталона модель

material n матеріал

matter n речовина, матерія,

as a matter of fact фактично

it does not matter не має значення

mean (meant, meant) v означати, значити

means n засоби

by means засобами

measure v вимірювати; n міра

measurement n вимірювання

mechanism n механізм,

medium а середній; n середовище pl media

melt v плавити(ся); n плавка

merely adv тільки, просто

metallurgy n металургія

meter n метр, вимірювач

middle n середина

mile n миля—1,609 м

mill n завод, фабрика

minor а малий, менший

mirror n дзеркало

mix v змішувати

mixture n суміш

moderate v регулювати, стримувати,

modern а сучасний

modification n зміна, модифікація

mold (Br. "mould") n форма

molten а розплавлений

molybdenum n молібден

momentarily adv негайно, короткочасно

monoxide n одноокис

moreover adv крім того, більш того

motion n рух, хід

mount v встановлювати, монтувати

move v рухати(ся), пересувати(ся)

movement n рух, пересування

multiple а багато-чисельний

multiply v множити

N

namely adv а саме

narrowа вузький, обмежений

naturen природа, характер

necessary а необхідний

neck n шийка

neither … nor ні ... ні

needle-likeadv голкоподібний

negative а негативний

neutron n нейтрон

newborn а новоутворений

newcomer а новачок

nickeln нікель

nitride v азотувати

nitrogen n азот

nominal а номінальний

nondeformable а не піддається деформації

nonferrous metals кольорові метали

normal а нормальний

nucleus n (pl. nuclei) ядро

numerator n числівник, обчислювач

numerous а багато-чисельний

nut n гайка

О

object n предмет, ціль

observe v спостерігати

obtain v отримувати

obvious а явний, очевидний

occasional а випадковий, рідкий

occupy v займати(ся)

occur v траплятися, зустрічатись

occurrence n випадок, розповсюдження

offer v пропонувати

off-grade а низькосортний

oil n масло

open-hearth furnace мартенівська піч

opening n отвір

opportunity n можливість

opposite а протилежний

ordinary а звичайний

ore n руда

organic а органічний

origin n походження, початок

original а початковий, первинний

ornament n прикраса

otherwise adv інакше

ounce n унція - 28,35 гр

outer а зовнішній

outline n обрис, контур

output n випуск, продуктивність

outside adv зовні

outstanding а видатний

over prep над, через, вище

over-all a повний, загальний

overcome v переборювати

over-run v переходити, переповнювати

oversize збільшений розмір

own а власний

oxidation n окислення

oxide n окис, окисел

oxygen n кисень

Р

packv пакувати, заповнювати

pairn пара

paint n фарба; v фарбувати

parallel а паралельний

part n частина; v ділити на частини

partial а частковий

particle n часточка

particular а особливий

pass v проходити

paste n паста, мастика

pattern n модель

pearlite n перліт

peculiar а особливий, незвичайний

peel v стругати, знімати стружку

pendulum n маятник

penetrate v проникати

per cent n відсоток

percentage n відсотковий вміст

perfect а досконалий

perform v виконувати, звершувати

perhaps adv очевидно, вірогідно

periphery n периферія, окружність

permanent а постійний

permit v дозволяти, допускати

person n людина, особа

phase n фаза, стадія

phosphate n фосфат, сіль фосфорної кислоти

piece n кусок, штука, деталь

pig iron n чавун у чушках

pile n пачка; батарея;

pin n палець, стрижень, шип

pipe n труба

piston n клапан

pit n яма, шахта

pitch n крок

place n місце; v розміщувати

take place мати місце, відбуватись

plain а звичайний

plane n площина, проекція

plant n установка, завод

plaster n гіпс

plasticity n пластичність

plate n плита, лист

platinum n платина

plug n втулка, палець; v закривати

plunge v занурювати(ся)

pneumatic а пневматичний

point n точка, вершина, кінець

point of view точка зору

polish v полірувати

poor а поганий, слабкий, бідний

popularа популярний

porous а пористий

porosity n пористість

portion n частина, ділянка

position n положення

positive а позитивний

possess v володіти

post n стійка, підпорка

pot n тигель, чаша

potassium n калій

pound a фунт — 453,6 г

pour v лити, заливати

powder n порошок

power n міць, сила, енергія

practice n практика, досвід

practical а практичний

precipitate v випадати в осад; n осад

precede v передувати

precise а точний

precisionn точність

prefer v віддавати перевагу

press v давити, пресувати; n прес

pressure n тиск

prevent v запобігати

previous а попередній

price n ціна

principal а головний, основний

principle n принцип, правило

probable adv вірогідний

proceed v продовжувати

process n процес, прийом, спосіб

processing n обробка

produce v виробляти

production n виробництво

progress v розвивати(ся); n розвиток, просування

promote v сприяти, підтримувати

proper а належний, відповідний

property n властивість

proportion n пропорція, відношення

protect v захищати

prove v доводити, виявлятися

provide v забезпечувати

provided conj за умови, якщо тільки

pull v тягнути, волочити

pull out n витягувати

pump n насос

punch v пробивати

pure а чистий

purpose n ціль, намір

push v штовхати, натискати

pyramid n піраміда

Q

quality n якість

quantity n кількість

quench v загартовувати, швидко охолоджувати

quenchingn закалювання

quick а швидкий

quiet а спокійний, рівний

R

radial а радіальний

radiate v випромінювати, виходити з однієї точки

rail n рейка, балка

raise v піднімати

range n інтервал, межі; v коливатися в межах

rapid а швидкий

rate n швидкість, темп, міра, розмір

rather adv скоріше, бажано, краще, досить

rating n номінальна величина

ratio n відношення, пропорція

raw а сирий, необроблений

ray n промінь; v випромінювати

reach v досягати

react v діяти на, реагувати. впливати

reaction n реакція

readily adv легко, охоче, вільно

reality n дійсність

realize v здійснювати, розуміти

recall v нагадувати

receive v отримувати, приймати

recent а недавній

reciprocating а зворотно-поступальний

recognize v пізнавати, признавати

record n запис, повідомлення; v реєструвати

rectangular а прямокутний

red-hot а розпечений до красна

reduce v зменшувати, знижувати

reduction n зменшення, стискання, редукція

refer v відносити(ся), приписувати, мати відношення, reference n посилання до, відношення

refine v очищувати

reflect v відбивати

refrigeration n охолодження

regardless adv незважаючи на

regular а правильний, звичайний, регулярний

relation n відношення, зв’язок

relationship n відношення, схожість

relative а відносний

release v вивільнювати, відпускати

relieve v полегшувати, допомагати

remain v залишатися

remainder n залишок

remark v відмічати

remarkableа видатний, чудовий, помітний

remove v видаляти

render v перетворювати, обертати

repair v ремонтувати

repeat v повторювати

replace v переміщати

replica n точна копія

report v повідомляти

represent v представляти

require v потребувати

research v досліджувати

resemble v походити на

reserve v зберігати

residue n залишок, осад

resistv чинити опір, протистояти

respect v відноситися

respectiveа відносний

restn підпорка; залишок

restorationn відновлення

result n результат, підсумок; v слідувати, мати результатом

resume v відновлювати

retain v підтримувати, стримувати

return v повертати(ся)

reveal v розкривати

reverseа зворотній; n зворотній хід; v змінювати напрямок

reversible а зворотній, реверсивний

revolution n оборот, обертання

revolve v обертати(ся)

rigid а жорсткий, стійкий

rim n край, обід

ring n кільце

rise (rose, risen) v підніматися, вставати

rod n стрижень

roll v прокатувати; n вал, циліндр

rollern вал, ролик

rolling mill прокатний стан

root n основа, корінь

rotaryа обертальний

rotate v обертатися

rough а грубий, шорсткий, чорновий

round а круглий

rub v терти(ся)

rulen правило

run v запускати (машину), працювати (про машину)

runner n бігунок; ливник

rupture n розрив, тріщина, поломка

rust n ржа, корозія; ржавіти

S

saddlen сідло

safeа безпечний

safety n безпека, надійність

saltn сіль

sample n зразок

sand n пісок

sand mold піщана форма

satisfactory а задовільний

satisfy v задовольняти

saturate v насичувати

save v зберігати, економити

say v говорити

saw n пилка

scalen окалина, плівка; шкала, масштаб

science n наука

scientist n вчений

scrap n лом, скрап

scratch v шкрябати

screwn гвинт, болт; v пригвинчувати

seal v запломбувати, закупорити

seam n шов, стик

section n поперечний розріз

secure v забезпечувати. гарантувати

seem v здаватися

segregate v відділяти, ізолювати

selectv вибирати

selection n відбір

self-hardening steel n само-загартована сталь

self-lubricant а самозмащувальний

semi- напів-

sensitive а чутливий

separate v відокремлювати

series n ряд, серія, комплект

serve v слугувати, обслуговувати

service n служба, застосування

set v встановлювати

severalа декілька

severe а суворий, жорсткий, сильний

shaftn вал, стрижень, вісь

shallowа мілкий, поверхневий

shape n форма, профіль; v придавати форму

shapingn обробка тиском, формовка

sharp а гострий

sharpen v точити, загострювати

shearn зсувати; п зсув

sheathn оболонка, обшивка

sheet n лист

ship n корабель

shock n удар

shock resistance ударна в’язкість

shopn цех, майстерня

machine shop механічний цех

tool shopінструментальний цех

short а короткий

shouldv допоміжне дієслово, повинен

shrink n давати усадку

shrinkage n усадка

shut(shut, shut) v закривати

siden сторона, бік

signn знак, відмітка; v відмічати

significant а важливий, значний

silica n кремнезем, окис кремнію

silicon n кремній

silvern срібло

similar а подібний, однорідний

simplify v спрощувати

simultaneous а одночасний

since prep після, з; conj з тих пір як, так як

single а одиночний, одинарний

size n розмір, калібр; v сортувати, обробляти по розміру

skill n кваліфікація, майстерність

skip n ківш, скип, вагонетка

slag n шлак

slag hole шлакова летка

slide (slid, slid) v ковзати

slightа легкий, слабкий, незначний

slip v ковзати

slot n канавка, жолобок, канал

slow а повільний

smoothа гладкий, спокійний

so far до сих пір; поки

socket n муфта, затискний патрон

sodium n натрій

softaм’який

solida цільний твердий

solidifyv кристалізуватись, затвердівати

solutionn вирішення; розчин

solvev вирішувати, розчиняти

solventn розчинник

somewhatadv частково, в деякій мірі

somewhereadv куди-небудь, де-небудь

soundn звук; міцний, якісний

sourcen джерело

spacen простір

sparkn іскра

speciala спеціальний

specifica особливий, питомий

specifyv детально пояснювати

specimenn зразок

speedn швидкість

spirala спіральний

spotn пляма

sprayv розбризкувати

spreadv розповсюджувати(ся)

springn весна; пружина

squarea квадратний

stabilizev робити стійким, стабілізувати

stablea стійкий

stagen період, фаза, стадія

stainlessa нержавіючий

stampv штампувати

standv витримувати

standpointn точка зору

staten стан

stationarya нерухомий

stayv зупинятись, залишатись

steadya стійкий, постійний

steamn пар

steeln сталь

stickv приклеюватись

stiffa жорсткий

stockn матеріал, основа, запас

stonen камінь

stopv зупинятись

storagen зберігання

storev зберігати, наповнювати

stoven плита

straighta прямий, правильний

strainn напруження, деформація

streamn потік

strengthn міцність

stressn напруження

strikev ударяти

stripn полоска

stroken удар

stronga міцний

structuren структура

subjectv піддавати

subsequenta послідовний

substancenречовина, матерія

substitutev замінювати

successn успіх

successfula успішний

successionn послідовність

successivea послідовний

suddena неочікуваний, раптовий

sufferv зазнавати

sufficienta достатній

suitv годитись, підходити

suitablea придатний, підходящий

sulphiden сульфід

sulphurn сірка

sulphuric acidсірчана кислота

superiora кращий, вищий

supplyv постачати, подавати

supportv підтримувати

surea впевнений

surfacen поверхня

surroundv оточувати

surroundingsn середовище, оточення

suspendv вішати, підвішувати, відкладати

swingv гойдатись

systemn система

T

tablen стіл, таблиця

tankn бак, цистерна

tantalumn тантал

tapv випускати метал із печі

tapera конічний

tearv розривати

teemv лити, виливати

temperv відпускати сталь

temperaturen температура

tendv мати схильність до

tendencyn тенденція, схильність

tensilea розтягнутий

tensionn розтяг

termn термін, строк

testn випробовування

thatpron той

that isтобто

that is whyось чому

thermala тепловий, термічний

thereforeadv тому, звідси

thina тонкий

thoughprep хоча

throughout adv всюди

throw(threw, thrown) v кидати

thusadv таким чином

tighta щільний, непроникний

tightenv ущільнювати, робити непроникним

tiltv нахиляти

tinn олово

tiny aкрихітний

tipn кінцівка, наконечник

titaniumn титан

tolerancen допуск

ton n тонна (британська) 1016 кг

too adv також; надто

tool n інструмент, різець

tooth (teeth) n зуб, зубець,

torch n пальник

total а повний, загальний

tough а тугий, пружний, гнучкий в’язкий

toughen v робити в’язким, пружним, зміцнювати

towards prep до, у напрямку до

trace n слід, риса

train n поїзд, стан, передача

transfer v передавати, переносити

transform v перетворювати

transformation n перетворення

transmit v передавати

transverse а поперечний; n поперечник

travel n рух, хід; v пересуватися

traverse v пересікати

treat v обробляти

treatment n обробка

triple а потрійний, трьохкратний

true а правильний, вірний

try v пробувати, намагатися

tube n труба

tubing n труби, трубопровід

tungsten n вольфрам

turn v повертати(ся)

in turn в свою чергу

tuyer n фурма

twist v крутити скручувати

type n тип

U

ultimate а крайній, кінцевий, максимальний

undercool v переохолоджувати

undergo v зазнавати

undersize а неповномірний, менший номінального розміру

uneven а нерівний, непарний, неоднаковий

uniform а однорідний, рівномірний, постійний

unit n одиниця

unite v з’єднувати(ся)

universal а універсальний

unless conj якщо не

until conj до тих пір поки ... не

upon prep на

upper adv верхній

upright а прямий, вертикальний

upside downadv вверх дном, перевернутий

use v використовувати

usually adv звичайно

utilize v використовувати

valuable а цінний

value n цінність

valve n клапан, вентиль

vanadium n ванадій

vapour n випаровування, пар

variable n змінна (величина)

variation n зміна, відхилення

various а різний, різноманітний

vary v змінювати(ся), різнитися

velocity n швидкість

vertical а вертикальний

vibration n вібрація, коливання

view n вид, поле зору

point of view точка зору

violence n сила, стрімкість

viscosity n в’язкість

visible а видимий

visual а візуальний, що сприймається зором

volatile а летючий, що випаровується

volume n об’єм

voltage a напруга

vowel n голосна літера

W

warp v коробити(ся), викривляти(ся)

waste v витрачати, губити, псувати

wax n віск

way n шлях, спосіб

weak а слабкий

wear v зношувати(ся); n знос

web n перегородка

wheel n колесо, круг

weigh v важити, зважувати

weight n вага

weld v зварювати; n зварний шов

wet а мокрий, вологий; v змочувати

whereas adv тоді як

whereby conj за допомогою чого

whether conj чи

while conj тоді як

whole а весь, цілий

wholly adv повністю, цілком

widespread а широко розповсюджений

wire n дріт

wish v бажати

withdrawal n видалення

within prep в межах, всередині

withstand v витримувати, протистояти

wobble v коливатись, бити

wood n дерево

wooden а дерев’яний

work n виріб, деталь, робота

works n завод

worm n черв’як

wrap v обгортати

wrench n гайковий ключ

wrought iron n зварне залізо

Y

yield v випускати, піддаватися

yet adv все ще

Z

zero n нуль

zinc n цинкmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.514 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал