Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи досліджень: загальнонаукові, серед яких: спостереження , постановки гіпотез, хімічні і біохімічні, метод експертних оцінок.
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Моніторинг довкілля»

 

На тему:

«Організація моніторингу забруднення ґрунтів важкими металами»

 

 

Студента 3 курсу В групи

Денної форми навчання

Напряму підготовки:

6.040106 Екологія, охорона

навколишнього середовища

та збалансоване природокористування

Мірошника А.О.

Науковий керівник:

Доктор с.-г. наук, професор Білоножко В. Я.

Національна шкала_______________

Кількість балів:___Оцінка ECTS:___

Члени комісії:_____________________

_____________________

_____________________

 

 

м. Черкаси – 2015 рік
ЗМІСТ

 

ВСТУП......................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ МОНІТОРИНГУ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ..........................................................................................................6

1.1. Класифікація важких металів та їхня роль у біоценозах ........................6

1.2. Міграція важких металів у ґрунтовому профілі ..........................................8

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ ҐРУНТУ............11

2.1. Техніко-екологічне обґрунтовування ґрунтового моніторингу ................12

2.2. Джерела і види деградації ґрунту.................................................................15

2.3. Принципи організації спостережень за рівнем забруднення ґрунтів

важкими металами................................................................................................17

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ ҐРУНТУ ВІД ВАЖКИХ МЕТАЛІВ...............................................................................................................20

3.1.Основні показники визначення забруднення ґрунтів важкими металами.................................................................................................................20

3.2. Методи очистки ґрунту від важких металів................................................25

3.3. Технології очистки ґрунту від важких металів...........................................26

ВИСНОВКИ............................................................................................................28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................29


ВСТУП

 

Актуальність теми.Забруднення ґрунтів - вид антропогенної деградації, при якій вміст хімічних речовин в ґрунтах, схильних до антропогенному впливу, перевищує природний регіональний фоновий рівень. Перевищення вмісту певних хімічних речовин в навколишньому середовищі людини за рахунок їх надходження з антропогенних джерел становить екологічну небезпеку.Необхідно відмітити, що забруднення ґрунтів, як об’єкт спостережень, має цілий ряд важливих специфічних особливостей. По-перше,ґрунт - це найменш рухоме природне середовище порівняно, наприклад, з атмосферою або поверхневими водами. Міграція забруднюючих речовин в ґрунті протікає відносно повільно. Як наслідок цього, високі рівні забруднення ґрунтів деякими речовинами локалізуються в місцях їх викиду в зовнішнє середовище. Окрім того, можлива поступова зміна хімічного складу ґрунтів, порушення єдності геохімічного середовища та живих організмів. Найбільш інтенсивним шляхом переносу забруднень, які попадають на ґрунт, може бути перенос з атмосферним повітрям у випадку попадання забруднень з ґрунту в атмосферу через випарювання або разом з пилом. Іншим відносно швидким шляхом розповсюдження забруднювачів є змив їх проточними водами. Але далеко не всі ці механізми переносу грають суттєву роль у забрудненні ґрунтів. Під впливом фізико-хімічних факторів і, головним чином, в результаті діяльності мікроорганізмів, здійснюється розпад забруднюючих речовин органічного складу. У ряді випадків, можливе навіть встановлення рівноваги між попаданням на ґрунт та їх розпадом у ґрунті.

За оцінкою науковців на сьогодні понад 9,0 млн. га сільськогосподарських угідь зазнали радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи на ЧАЕС, значні площі ґрунтів щорічно забруднюються пестицидами та близько 20% орних земель забруднено важкими металами.

Мета і задачі дослідження.Метою дослідження було з’ясувати особливості моніторингу забруднення ґрунтів важкими металами (ВМ).Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання:

- проаналізувати структуру і типи важких металів і їхню міграцію у ґрунті ;

- розглянути практичне застосування моніторингу забруднення ґрунтів важкими металами ;

- визначити методи і технології очистки ґрунту від важких металів ;

Об’єктом дослідження єорганізація моніторингу ґрунтів, забруднених важкими металами

Предмет дослідження.Предметом дослідження є забруднені ґрунти важкими металами, важкі метали, ґрунтові профілі, фактори, що впливають на кількість важких металів у ґрунті.

Методи досліджень: загальнонаукові, серед яких: спостереження , постановки гіпотез, хімічні і біохімічні, метод експертних оцінок.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в курсовій роботі визначена організація моніторингу забруднення ґрунтів важкими металами. Відповідно до цього в курсовій роботі здійснено наступне.

- проаналізувано структуру і типи важких металів і їхню міграцію у ґрунті ;

- розглянуто практичне застосування моніторингу забруднення ґрунтів важкими металами ;

- визначено методи і технології очистки ґрунту від важких металів ;

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання результатів дослідження у процесі навчання, в процесі підготовки до дипломного проектування

Структура курсової роботи: Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальний об’єм роботи: 28 сторінок..

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал