Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шкала оцінювання: національна та ECTS.
Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90-100 А відмінно зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим вивченням дисципліни

 

Оцінку F (1 - 34 балів) – незадовільно з обов’язковим повторним курсом –заслуговують роботи, в яких відсутня чітка постановка проблеми, план складений неправильно або відсутній. Не визначені предмет, об'єкт, мета та завдання дослідження. У викладі матеріалу немає логіки, низький науково-теоретичний рівень, зустрічаються серйозні помилки та неточності, мало та поверхово опрацьована психологічна література, немає достатньої самостійності, дібрані випадкові приклади, не розроблена (або погано розроблена) методика дослідження, відсутня статистична обробка даних, робота написана неграмотно, неохайно, не дотримані норми виконання курсових робіт..

Оцінку FX (35-59 балів) – незадовільно з можливістю повторного складання –заслуговує робота, в якій відсутня чітка постановка проблеми, план складений неправильно або відсутній. Не визначені предмет, об'єкт, мета та завдання дослідження. У викладі матеріалу немає логіки, низький науково-теоретичний рівень, зустрічаються серйозні помилки та неточності, мало та поверхово опрацьована психологічна література, немає достатньої самостійності, дібрані випадкові приклади, не розроблена (або погано розроблена) методика дослідження, відсутня статистична обробка даних, робота написана неграмотно, неохайно, не дотримані норми виконання курсових робіт.

Оцінка Е (60-66 балів) – задовільно –свідчить про те, що у роботі питання теми висвітлені поверхово, зустрічається багато неточностей, нечітко визначені мета та завдання, предмет та об'єкт дослідження. Робота не відповідає основним вимогам написання, недбало оформлена.

Оцінки D (67-74 бали) – задовільно –заслуговує робота, у якій основні питання теми висвітлені непослідовно, зустрічається багато неточностей, нечітко визначені предмет та об'єкт дослідження. Студентом порушені вимоги до оформлення курсової роботи.

Оцінка C (75-81 бал) – добре –свідчить про те, що робота виконана на належному науково-теоретичному рівні. У ній досить повно висвітлені питання теми, основні положення переконливо аргументовані. Правильно визначені предмет, об'єкт, мета і завдання дослідження. Робота гарно оформлена, правильно складений план, вказані цитати та джерела.Оцінки В (82-89 балів) – добре –заслуговує робота, виконана на належному науково-теоретичному рівні, у якій досить повно та послідовно висвітлена наукова проблема дослідження. Оформлення відповідає вимогам. Підготовлено електронний варіант курсової роботи.

Оцінки А (90-100 балів) – відмінно –заслуговує робота, у якій чітко окреслені предмет, об'єкт, мета і завдання дослідження, правильно складений план, дається ґрунтовний самостійний аналіз теоретичного та фактичного матеріалу, вдало складена (дібрана) методика дослідження, правильно здійснений кількісний та якісний аналіз результатів дослідження, сформульовані та самостійно обґрунтовані за результатами теоретичного та емпіричного аналізу висновки та пропозиції.

Якщо тема розроблена самостійно та творчо і при цьому виділені на основі аналізу експериментальних даних питання для подальшого вивчення, то проблема може стати темою дипломної роботи.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал