Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи ведення конкурентної політики
...

Тема Аналіз конкурентоспроможності підприємства

План

1. Поняття та види конкуренції

2. Методи ведення конкурентної політики

3. Конкурентоспроможність підприємства і дослідження конкурентів

Поняття та види конкуренції

Конкуренція – це економічна боротьба між товаровиробниками за вигідніші умови виробництва і збуту товарів та послуг споживачам.

Конкуренція має велике значення, оскільки:

- є основою механізму ринкової економіки;

- спонукає до орієнтації на потреби ринку, на забезпечення високої якості товарів, створення нових товарів;

- є могутньою альтернативою монополізації;

- сприяє розвитку науково-технічного прогресу.

 

Види конкуренції

Ознака класифікації Види конкуренції Сутність конкуренції
1. Родова ознака Вільна (досконала) Боротьба між великою кількістю відно­сно невеликих підприємств
    Монополістична Боротьба між великими підприємства­ми, які утворились у результаті концен­трації виробництва
2. Межі взаємоза­мінності продукції Конкуренція торго­вих марок Боротьба між підприємствами, які про­понують подібні продукти тим самим цільовим групам покупців за однакови­ми цінами
    Галузева Боротьба між підприємствами, які пра­цюють в одній галузі
    Формальна Боротьба між підприємствами, що про­понують продукцію з такими самими характеристиками
    Загальна Боротьба між різними підприємствами, які працюють на тому самому ринку
3. Головні форми виявлення Цінова пряма Безпосереднє зниження цін
    Цінова непряма Виведення на ринок нових товарів за цінами попередніх, тобто менш ефек­тивних
    Товарна функціо­нальна Конкурування різних товарів, що задо­вольняють однакові потреби
    Товарна видова Конкурування товарів, що різняться за певним суттєвим параметром, але при­значені для задоволення однакових по­треб
    Товарна предметна Конкуренція між ідентичними товарами

 

Конкуренція може розглядатися в трьох напрямках:

- функціональна - в основі лежить здатність різних товарів задовольняти одну й ту ж потребу;

- видова - означає, що краще задовольняє потребу товар з високими споживчими характеристиками;

- фірмова - підприємства випускають ідентичні товари, які можуть розрізнятися за якістю, а можуть і не розрізнятись.

 

Методи ведення конкурентної політики

Існує два методи ведення конкурентної політики: цінові та нецінові.


...

Серед цінових методів розрізняють явну цінову конкуренцію та приховану. При явній ціновій конкуренції підприємства широко оповіщають про зниження цін (на 20-60%). При прихованій ціновій конкуренції підприємства вводять новий товар з істотно поліпшеними споживчими властивостями, але ціну підвищують непропорційно мало.

Нецінові методи підрозділяються на законні і незаконні методи.

Законні методи: нецінова конкуренція на перше місце висуває більш високу надійність, більш сучасний дизайн, меншу «ціну споживання», надання покупцям більшої кількості послуг, менше енергоспоживання, запобігання забруднення природного середовища, поліпшення споживчих властивостей. Все це вивело нецінові методи боротьби на перше місце.

До незаконних методів відносяться: промислове шпигунство, переманювання провідних спеціалістів, випуск підроблених товарів -«імітаторів» з більш низькою ціною, закупівля товарів з метою їх копіювання.

Маркетингові методи також можна віднести до нецінових методів конкуренції.

...

...

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал