Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Электромагниттік толқындардың заттарда таралуы
Модуль-28

$$$ 537

Шыныдан күн жарығы белгілі бұрышпен шағылған кезде...

А) табиғи жарық жазық поляризацияланған болып табылады

В) жазық поляризацияланған жарық сфералы поляризацияланған жарыққа ауысады

С) поляризацияланған жарық поляризацияланбаған жарыққа ауысады

D) шағылған сәуле кәдімгі сәулеге ауысады

E) шағылған сәуле кәдімгі емес сәулеге ауысады

 

$$$ 538

Малюс заңын көрсетіңіз.

А)

B) tgіБр=n21

C)

D) ІA = Іp cos2a

E)

 

$$$ 539

Брюстер шартын көрсетіңіз.

А)

B) tgіБр=n21

C)

D) ІA = Іp cos2a

E)

 

$$$ 540

Жарық екі ортаның шекарасына Брюстер бұрышымен түскен кезде шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең болады?

А) 300

В) 450

С) 600

D) 900

Е) 1800

 

$$$ 541

Табиғи жарық ауадан сыну көрсеткіші n= -ке тең оптикалық ортаға түседі. Қандай түсу бұрышы кезінде шағылған сәуле толық поляризацияланған болады?

А) 300

В) 450

С) 600

D) 750

Е) 900

 

$$$ 542

Шыны призмасы ақ жарықты шашыратқан кездегі сәулелер жүрісі қай суретте дұрыс берілген? А - ақ; Қ - қызыл; Ж - жасыл; К - күлгін.

 
 


A)

 

Қ

Ж

К

 

 

B)

 

К

Ж

Қ

 

C)

 

К

Қ

Ж

D)

 

Ж

 

К

 

Қ

 

E)

 
 


Ж

Қ

 

К

 

$$$ 543

Вакуумдағы қызыл (қ) және күлгін (к) сәулелердің таралу жылдамдығын салыстырыңыз.

А) жауап біреу ғана емес

В) uқ < uк

С) uқ = uк

D) uқ << uк

Е) uқ > uк

 

$$$ 544

Судағы қызыл (қ) және күлгін (к) сәулелердің таралу жылдамдығын салыстырыңыз.

А) жауап біреу ғана емес

В) uқ < uк

С) uқ = uк

D) uқ » uк

Е) uқ > uк

 

$$$ 545

Нормаль дисперсия қалай анықталады?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 546

Затта жарықтың жұтылуы … сипатталады.

А) Ньютон заңымен

В) Ом заңыменС) Малюс заңымен

D) Бугер заңымен

E) Брюстер заңымен

 

$$$ 547

Жарық векторының барлық бағытта тең тербелетін жарық … деп аталады.

А) табиғи

В) поляризацияланған

С) жартылай поляризацияланған

D) жазық поляризацияланған

E) эллиптикалық поляризацияланған

 

$$$ 548

Жарық векторы тербелістерінің бағыттары қандай да бір жолмен реттелген болса, онда мұндай жарық

А) табиғи

В) поляризацияланған

С) көрінетін

D) поляризацияланбаған

E) жауаптардың ішінде дұрысы жоқ

 

$$$ 549

Поляризацияланған жарық интенсивтігін … бойынша анықтауға болады.

А) Ньютон заңы

В) Ом заңы

С) Малюс заңы

D) Бугер заңы

E) Брюстер заңы

 

$$$ 550

Табиғи жарықты жазық поляризацияланған жарыққа айналдыратын құрал … деп аталады.

А) спектрометр

В) интерферометр

С) дифракциялық тор

D) поляризатор

E) анализатор

 

$$$ 551

Поляризациялану дәрежесін анықтауға қолданылатын құрал … деп аталады.

А) спектрометр

В) интерферометр

С) дифракциялық тор

D) поляризатор

Е) анализатор

 

$$$ 552

Табиғи жарықты поляризацияланған жарыққа түрлендіретін құрал:

А) спектрометр

В) интерферометр

С) дифракциялық тор

D) Николь призмасыЕ) амперметр

 

$$$ 553

Жарықтың поляризациялану жазықтығын бұруға қабілеттілігі бар заттар қалай аталады?

А) оптикалық активті

В) оптикалық активті емес

С) ферромагнетиктер

D) шалаөткізгіштер

E) радиоактивті

 

$$$ 554

Поляризатор мен анализатордың оптикалық осьтері арасындағы бұрыш 30о. Егер осьтер арасындағы бұрыш 45о болса, олардан өтетін жарық интенсивтігінің қатынасын анықтаңыз.

А) 1,0

В) 1,5

С) 2,0

D) 2,5

E) 3,0

 

$$$ 555

Оптикалық осьтері бір-біріне перпендикуляр поляризатор мен анализатор арқылы өтетін табиғи жарықтың интенсивтілігі неге тең?

A) І=1/2 Ітаб

B) І=0

C) І= Ітаб

D) І=1/4 Ітаб

E) І=4 Ітаб

 

$$$ 556

Анализатор мен поляризатордың бас жазықтықтарының арасындағы бұрыш 450. Егер бұрышты 600-қа арттырсақ, онда анализатордан шығатын жарықтың интенсивтілігі қанша есе кемиді?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 6

E) 8

 

$$$ 557

Поляризатор мен анализатордың бас жазықтықтарының арасындағы бұрыш 600. Егер анализатор мен поляризатор абсолют мөлдір болса,онда поляризатор мен анализатордан өткен табиғи жарықтың интенсивтілігі неше есе кемиді?

А) өзгермейді

В) 2 есеге

С) 3 есеге

D) 4 есеге

Е) 8 есеге

 

$$$ 558

Поляризатордан келетін жарық интенсивтілігін анализатор 2 есе кемітеді. Поляризатор мен анализатор жазықтықтарының арасындағы өткізу бұрышын анықтаңыз?

A) 00

B) 300

C) 450

D) 600

E) 900

 

$$$ 559

Егер поляризатор және анализатор арқылы өтетін табиғи жарықтың интенсивтілігі 4 есе кемісе, онда поляризатор мен анализатор бас жазықтықтары арасындағы бұрышты анықтаңыз?

A) 00

B) 300

C) 450

D) 600

E) 900

 

$$$ 560

Үш қырлы призма арқылы ақ жарықты жіберген кезде дисперсия спектрі алынған. Қай жарық сәулесі максималь бұрышпен сынады?

A) қызыл

B) сары

C) жасыл

D) күлгін

E) көк

 

$$$ 561

Қызыл сәулелер үшін көрінетін жарық спектрінің шыныдағы таралу жылдамдығы 2×105 км/c. Шыныдағы қызыл сәулелер үшін сыну көрсеткішін анықтаңыз.

A) 1,54

B) 1,53

C) 1,52

D) 1,51

E) 1,50

 

$$$ 562

Егер фотометрлік өрістердің бірдей жарықтылығында 8 мм қалыңдық кезінде 3% эталонды ерітіндіні, ал 24 мм қалыңдықтағы зерттелетін ерітінді алынған болса, онда зерттелетін ерітіндінің концентрациясы қандай?

A) 50%

B) 25 %

C) 9%

D) 3%

E) 1%

 

$$$ 563

Өрнектердің қайсысы заттағы жарық жұтылуын сипаттайды? (Бугер заңы)

A)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 564

Табиғи жарық ауадан сыну көрсеткіші n=1/ болатын кейбір оптикалық ортаға өтеді. Қандай түсу бұрышы кезінде шағылған сәуле толық поляризацияланады?

A) 30о

B) 45о

C) 60о

D) 75о

E) 90о

 

$$$ 565

Егер поляризатор мен анализатор арқылы өтетін табиғи жарық интенсивтілігі 8 есе кемісе, онда поляризатор мен анализатордың бас жазықтықтарының арасындағы j бұрышы қандай болады?

A) 45о

B) 60о

C) 30о

D) 0о

E) 90о

 

$$$ 566

Барлық жарық толқындарының ішіндегі қалыпты дисперсиясы бар ортада таралу жылдамдығы үлкен сәулені атаңыз.

A) сары

B) жасыл

C) көк

D) қызыл

E) күлгін

 

$$$ 567

Жарық екі ортаның бөліну шекарасына 46о24¢-қа тең Брюстер бұрышымен түседі. Шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең?

A) 46о24¢

B) 92о48¢

C) 90о

D) 43о36¢

E) 45о

 

$$$ 568

Кейбір зат үшін толық ішкі шағылудың шекті бұрышы і=45о. Бұл зат үшін толық поляризация бұрышын іБр табыңыз.

A) arctg2

B) arctg

C) arctg

D) arcsіn

E) arcsіn

 

$$$ 569

Ауадан шыны бетіне a=60° бұрышпен жарық шоғы түседі. Егер шағылған жарық толық поляризацияланған болса, онда шыныдағы жарықтың сыну бұрышы қандай болар еді?

A) 60о

B) 90о

C) 45о

D) 30о

E) 180о

 

$$$ 570

Жарықтың аномаль дисперсиясы қандай формуламен өрнектеледі?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 571

Нормаль дисперсиясы бар ортада ең үлкен таралу жылдамдығына қандай сәулелер ие болады?

А) сары

В) жасыл

С) қызыл

D) көк

Е) күлгін

 

$$$ 572

Жарық шыны бетінен шағылғанда, толық поляризацияланады. Егер сыну бұрышы болса, шынының сыну көрсеткіші қандай болады?

А)

В)

С)

D)

Е) 1,5

 

$$$ 573

Жарық ауадан кристалға түскенде Брюстер бұрышы 600-қа тең болады. Кристалдың сыну көрсеткіші қандай болады?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 574

Брюстер бұрышына тең бұрышпен түскенде, шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш қандай болады?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 575

Тербеліс векторы жылдамдыққа перпендикуляр, бір жазықтықта реттелген жарық толқыны қалай аталады?

А) монохромат

В) когерентті

С) жазықполяризацияланған

D) табиғи

Е) көлденең

 

$$$ 576

Поляризатордан түскен жарықтың интенсивтілігін анализатор екі есе азайтады. Поляризатор мен анализатор жазықтықтары арасындағы бұрышты анықтаңыз. Поляризатор мен анализатор - абсолют мөлдір.

А) 00

В) 300

С) 450

D) 600

Е) 900

 

$$$ 577

Анализатор мен поляризатор жазықтықтары арасындағы бұрыш 600-қа тең. Анализатор арқылы өткен жарық интенсивтілігі поляризаторға түскен табиғи жарықпен салыстырғанда неше есе азаяды?

А) 2 есе

В) 3 есе

С) интенсивтілік өзгермейді

D) 4 есе

Е) 8 есе

 

$$$ 578

Поляризатор мен анализатордың өткізу жазықтықтары арасындағы бұрыш a=450-қа тең. Бұл бұрышты a=600-қа дейін өсіргенде, анализатордан шығатын жарық интенсивтілігі қанша есе азаяды?

А) 5 есе

В) 2 есе

С) өзгермейді

D) 1,4 есе

Е) 0,5 есе

 

$$$ 579

Көрінетін жарықтың спектріндегі қызыл сәулелердің шыныдағы таралу жылдамдығы 1,5×105 км/с-ке тең. Шыныдағы қызыл сәулелер үшін сыну көрсеткішін анықтаңыз.

А) 1,55

В) 1,53

С) 1,51

D) 1,50

Е) 2,00

 

$$$ 580

Оптикалық активті сұйықтар – ертінділер көмегімен поляризация жазықтығын бұру бұрышы қай өрнекпен айқындалады?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 581

Николь призмалары арқылы өткенде жұтылатын жарықтың үлесі k болсын. Табиғи жарық интенсивтілігі І0 болғанда, Николь призмасы арқылы өткен жарық интенсивтілігі І1 қалай анықталады?

А)

В)

С)

D) анықтау мүмкін емес

Е) І1=0

 

$$$ 582

Екі ортаны бөліп тұрған шекараға жарық Брюстер заңы бойынша түссе, қандай жарық толқындары толық поляризацияланады?

А) шағылған жарық толқыны

В) сынған жарық толқыны

С) түскен жарық толқыны

D) түскен және сынған толқындар

Е) барлық жарық толқындары

 

$$$ 583

Судың бетіне табиғи жарықтың параллель шоғы түссін. Судың сыну көрсеткіші 1,33-ке тең деп алып, Брюстер заңын көрсетіңіз.

А) tg іБр=0,75

В) tg іБр=1,33

С) tg іБр=1,00

D) tg іБр=0,00

Е) tg іБр=0,33

 

$$$ 584

Жарық дисперсиясы дегеніміз:

A) толқындардың кедергілерді орап өтуі

B) ортаның сыну көрсеткішінің толқын ұзындығына тәуелділігі
C) толқын ұзындығының жиілікке тәуелділігі
D) жарық жылдамдығының таралу бағытына тәуелділігі
E) толқын ұзындығының жиілікке тәуелділігі және жарық жылдамдығының таралу бағытына тәуелділігі

 

$$$ 585

Ақ жарық дифракциялық торға түседі. Дифракциялық тор қай сәулені көбірек ауытқытады?

A) қызыл

B) сары

C) жасыл

D) көк

E) күлгін

 

$$$ 586

Ақ жарық призмаға түседі. Призма қай сәулені аз ауытқытады?

A) қызыл

B) сары

C) жасыл

D) көк

E) күлгін

 

$$$ 587

Жарық поляризацияланған болып табылады, егер:

A) жарық векторының тербелістері гармониялық заң бойынша таралатын болса

B) жарық толқыны жазық болса
C) жарық векторының тербелістері бағыты мен амплитудасы бойынша реттелген болса
D) жарық толқыны көлденең болса
E) жарық векторының тербелістері бір жазықтықта жүзеге асатын болса

 

$$$ 588

Егер поляризатор мен анализатор арасындағы бұрыш 30о болса, онда анализатор арқылы өтетін жарық интенсивтігі табиғи жарық интенсивтігінен неше есе кіші?

A) 4/3 есе

B) 2 есе

C) 8/3 есе

D) 3 есе

E) 4 есе

 

$$$ 589

Электромагниттік толқынның , және векторлары бір-біріне қатысты қалай орналасқан?

A) пен қарама-қарсы бағытталған, оларға перпендикуляр

B) және параллель, оларға перпендикуляр
C) және қарама-қарсы бағытталған, векторы векторына параллель
D) , және өзара перпендикуляр
E) жауаптардың ішінде дұрысы жоқ

 

$$$ 590

Табиғи жарық диэлектрикке Брюстер бұрышымен түскен кезде:

A) шағылған сәуле жартылай поляризацияланған болады

B) шағылған сәуле толық поляризацияланған болады
C) сынған сәуле толық поляризацияланған болады
D) сынған сәуле максимал поляризацияланған болады
E) шағылған және сынған сәулелер толық поляризацияланған болады

 

$$$ 591

Егер жарық түсетін диэлектриктің сыну көрсеткішін екі есе өсірсе, онда Брюстер бұрышының тангенсі қалай өзгереді?

A) 2 есе өседі

B) 2 есе кемиді

C) өзгермейді

D) есе өседі

E) есе кемиді

 

$$$ 592

Жарық диэлектрикке 30о-қа тең Брюстер бұрышымен түскен кездегі шағылу бұрышы неге тең?

A) 300

B) 450

C) 600

D) 900

E) 1200

$$$ 593

Төменде көрсетілген қасиеттердің қайсысы электромагниттік толқындарға тән?

A) бұл көлденең толқындар

B) бұл қума толқындар

C) вакуумда тарала алмайды

D) таралу жылдамдығы ортаның серпімділік қасиеттеріне байланысты
E) жауаптардың ішінде дұрысы жоқ

 

$$$ 594

Вакуумнан сыну көрсеткіші 2-ге тең ортаға өткенде жарық жылдамдығы қалай өзгереді?

A) 2 есе артады

B) өзгермейді

C) 2 есе азаяды

D) 4 есе артады

E) 4 есе азаяды

 

$$$ 595

Оптикалық актив кристалдан қиып алынған пластинканың қалыңдығын 3 есе арттырса, одан жарықты өткізген кезде поляризация жазықтығының бұрылу бұрышы қалай өзгереді?

A) 3 есе артады

B) 3 есе азаяды

C) өзгермейді

D) 1,5 есе артады

E) 1,5 есе азаяды

 

$$$ 596

Қандай түстің жиілігі ең үлкен?

A) күлгін

B) қызыл

C) сары

D) жасыл

E) көк

 

$$$ 597

Жарықтың ең үлкен толқын ұзындығына қандай түс сәйкес келеді?

A) күлгін түске

B) қызыл түске

C) сары түске

D) жасыл түске

E) көк түске

$$$ 598

Анализатор мен поляризатор арасындағы бұрыш 45о болса, анализатордан шығатын жарық интенсивтігі табиғи жарық интенсивтігінен неше есе кіші болады?

A) 2 есе

B) 4 есе

C) 3 есе

D) есе

E) есе

 

$$$ 599

Анализатор мен поляризатор арасындағы бұрышты 0о-тан 60о-қа дейін өзгертсе, анализатордан шығатын жарық интенсивтігі неше есе азаяды?

A) 4 есе азаяды

B) 4 есе артады

C) өзгермейді

D) 3 есе азаяды

E) 3 есе артады

 

$$$ 600

Оптикалық актив ерітіндінің концентрациясын 3 есе азайтса, поляризация жазықтығының бұрылу бұрышы қалай өзгереді?

A) 3 есе ұлғаяды

B) 3 есе кішірейеді

C) 6 есе ұлғаяды

D) 9 есе кішірейеді

E) өзгермейді

 

$$$ 601

Электрмагниттік толқындағы және векторлары бір-біріне қатысты қалай орналасады?

A) векторы векторына перпендикуляр және векторына параллель

B) және қарама-қарсы бағытталған, және параллель

C) , және өзара перпендикуляр

D) , және қарама-қарсы бағытталған

E) және параллель, оларға перпендикуляр бағытталған

 

$$$ 602

Біртекті изотропты ортада ( ) таралатын жазық электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығын анықтау керек.

А) 3×108м/с

В) 3,46×108м/с

С) 1,0×108м/с

D) 2,1×108м/с

Е) 1,73×108м/с

 

$$$ 603

Поляризацияланған жарықтың табиғи жарықтан айырмашалағы неде?

A) Жарық толқындарының монохроматтылығында

B) Жарық толқындарының интенсивтілігінде

C) Жарық векторының тербелісінің белгілі бір бағыттылығында

D) Тербеліс фазасы мен амплитудасында

E) Тербелістің когоренттілігінде

 

$$$ 604

Малюс заңын көрсетіңіз.

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 605

Зат қызыл жарықты күшті жұтады, оны ақ жарықпен жарықтандырғанда, ол ..... болып көрінеді.

А) Қара

В) Сары

С) Көк
D) Қызыл
Е) Ақ

 

$$$ 606

Қалыпты емес дисперсиясының құбылысын зерттеген:

А) Максвелл

В) Рождественский

С) Лоренц
D) Ньютон
Е) Эйнштейн

 

$$$ 607

Шағылған сәуленің толық поляризациясы болғандағы Брюстер заңын көрсетіңіз.

А)

В)

С)
D)
Е)

 

$$$ 608

Жарықтың қандай сәулесі спектроскоп призмасында көп ауытқиды?

А) Күлгін

B) Жасыл

C) Барлығы бірдей

D) Көк

E) Қызыл

 

$$$ 609

Кварц, скипидар сияқты актив заттар қабілеттігін атаңыз.

А) Радиотолқындарды жұту

В) Екінші ретті жұтылуды жүзеге асыру

С) Энергияны жұтуды.
D) Поляризация жазықтығын айналдыру
Е) Толық ішкі шағылу құбылысын жүзеге асыру

 

$$$ 610

Керр эффектісі дегеніміз не?

А) Изотропты кристалға электр өрісімен әсер еткен кездегі пайда болатын жарықтың қосарланып сынуы

В) Анизотропты кристалдардағы жарықтың қосарланып сынуы

С) Изотропты кристалдарды бір бағытты сығу немесе созу кезіндегі жарықтың қосарланып сынуы

D) Изотропты кристалдарға магнит өрісімен әсер еткен кезде пайда болатын жарықтың қосарланып сынуы

Е) Жазық толқындардың дифракциясы

 

$$$ 611

Жазық толқынының теңдеуін көрсетіңіз.

A)

B)

C)

D)

E)

 

 

$$$ 612

Төменде келтірілген құбылыстың қайсысы электромагниттік толқындардың көлденеңдігін дәлелдейді?

А) Дисперсия

В) Шағылу

С) Интерференция

D) Поляризация

Е) Дифракция

 

$$$ 613

Төменде келтірілген қасиеттердің қайсысы электромагниттік толқындарға тән?

А) Толқынның таралу жылдамдығы ортаның серпімді қасиеттеріне байланысты

В) Бұл толқындар әрқашан қума толқындар болады

С) Бұл толқындар әрқашан көлденең

D) Вакуумде тарала алмайды

Е) Физикалық табиғаты жоқ (материялы емес)

 

$$$ 614

Дисперсия дегеніміз не?

А)Толқынның жиілігі мен ұзындығының байланыс өрнегі

B)Ортаның тығыздығы мен жылдамдығының байланыс өрнегі

С)Жарық сәулесінің түсу бұрышының өзгеруінен сыну көрсеткішінің қаншалықты өзгеретіндігі

D)Сыну көсеткішінің толқын ұзындығынына тәуелділігі

E)Фазалық жылдамдықтың топтық жылдамдыққа тәуелділігі

 

$$$ 615

Толқындық өріс деген не?

А) Электромагниттік өріс

В) Сұйықтар

С) Толқындар таралатын серпімді орта

D) Толқындар тарамайтын орта

Е) Қатты дене

 

$$$ 616

Зат көк жарықты күшті жұтады, оны ақ жарықпен жарықтандырғанда, ол ..... болып көрінеді.

A) Ақ

B) Көк

C) Қара

D) Сары

E) Қызыл

 

$$$ 617

векторының тербелісі жүзеге асатын жазықтығы .... деп аталады:

А) Дифракция жазықтығы

B) Поляризация жазықтығы

C) Атомдық жазықтығы

D) Электромагниттік
E) Дисперсия жазықтығы

 

$$$ 618

Бугер заңын көрсетіңіз.

А)

B)

C)

D)

E)

 

$$$ 619

Төменде келтірілген толқындардың қайсысы көлденең толқындар болып табылады?

1. Электромагниттік толқындар

2. Су бетіндегі толқындар

3. Газдардағы дыбыс толқындары

4. Сұйықтардағы дыбыс толқындары

А) 4

B) 2 және 4

C) 1 және 2

D) 3

E) 3 және 4

 

$$$ 620

Брюстер шартын көрсетіңіз:

А)

B) tgiБр=n21

 

C)

D) IA = Ip cos2a

E)

 

$$$ 621

Жарық екі ортаның шекарасына Брюстер бұрышымен түскен кезде шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең?

А) 300

В) 450

С) 600

D) 900

Е) 1800

 

$$$ 622

Нормаль дисперсия қалай анықталады?

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 623

Поляризацияланған жарық интенсивтігін ... бойынша анықтауға болады:

А) Ньютон заңы

В) Ом заңы

С) Малюс заңы

D) Бугер заңы

E) Брюстер заңы

 

$$$ 624

Поляризацияланған жарық деп айтылады, егер:

А) жарық векторы тербелістерінің бағыттары гармоникалық заңмен өзгерсе

В) жарық толқыны – жазық болса

С) жарық векторы тербелістерінің бағыттары амплитудасы мен бағыты жағынан реттелген болса

D) жарық толқыны көлденең болса

E) жарық векторы тербелістерінің бағыттары бір жазықтықта өтетін болса

 

$$$ 625

Жұтылу коэффициенті … тәуелді.

A) Жарық толқынының ұзындығынан, заттың химиялық табиғаты мен агрегаттық куйіне

B) Түскен толқынның энергиясына

C) Заттың химиялық табиғаты мен агрегаттық күйіне

D) Жарық толқынының ұзындығына және толқынның жылдамдығына

E) Заттың массасына


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.092 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал