Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Липолиздіѕ јсерленуі
Хемоаттрактанттарєа рецептордыѕ болмауы

Лейкоциттер бетінде селектиндер мен интегриндердіѕ болмауы

Лейкоциттердіѕ жиырылтатын аппаратыныѕ тўќымќуатын жеткіліксіздігі

\/

/\

Фагоцитоздыѕ тўќымќуатын жеткіліксіздігі дамиды:

+ЛАА -1 синдромында (лейкоциттердіѕ ажгезиясы аќауы)

ЛАА -2 синдромында

Чедиак-Хигаси синдромында

Антты диабетте

Полигиповитаминоздарда

Жаѕатуылєандарда

Сјулесоќ ауруында

Ґспе ґсуінде

\/

/\

Фагоцитоздыќ белсенділік кґрсететіні:

Нейтрофилдер

Моноциттер

Купфер жасушалары

Эритроциттер

Лимфоциттер

Кардиомиоциттер

Нейрондар

Миоциттер

\/

/\

Макрофагтарєа жататыны:

Моноциттер

Лимфоциттер

Нейтрофилдер

Купфер жасушалары

Микроглия жасушалары

Кардиомиоциттер

Нейрондар

Миоциттер

\/

/\

Пролиферацияныѕ јсерлендіргіштері болып табылады:

Адгезиялыќ молекулалар

Соматотропин

Фибробластардыѕ ґсу жайты

Ґспе тіршілігін жоятын жайт

Тромбоциттердіѕ ґсу жайты

Гамма-интерферон

Кейлондар

Гепарин

\/

/\

Ќабынудыѕ жергілікті белгілері болып табылады:

Ісіну

Жергілікті температураныѕ жоєарылауы

Ызба

Гамма глобулиндердіѕ жоєарылауы

Ауыру сезімі

ЭТЖ жоєарылауы

Лейкоцитоз

С-реактивті нјруыздыѕ артуы

\/

/\

Тізе буыныныѕ артриті бар науќаста аныќталєан ќабынудыѕ жалпы белгілері тјн:

Буынныѕ ісінуі

Жергілікті температураныѕ жоєарылауы

Ызба

Буындаєы ауыру сезімі

Буын ќызметініѕ бўзылуы

ЭТЖ жоєарылауы

Лейкоцитоз

Буын їстіндегі терініѕ ќызаруы

\/

/\

Ќабынуда жергілікті температураныѕ кґтерілу патогенезін тїсіндіреді:

Артериялыќ гиперемия дамуы

Артериялыќ ќанныѕ аєып келуі кїшеюі

Экссудация їрдісініѕ јсерленуі

Абыну ошаєына лейкоциттер эмиграциясыныѕ јсерленуі

Веналыќ гиперемия дамуы

Абыну ошаєында тотыєу-тотыќсыздану їрдістерініѕ јсерленуі

Тамыр ќабырєасы ґткізгіштігініѕ артуы

Митохондрий ферменттерініѕ јсерсізденуі

\/

/\

Созылмалы ќабынуєа тјн:

Негізінен нейтрофилдер маѕызды рґл атќарады

Экссудация їрдісі айќынСклероздану їрдісімен аяќталады

Тамырлыќ серпілістер айќын

Пролиферация їрдісі айќын

Клиникалыќ кґріністері ќарќынды кґрінеді

Заќымданєан тінніѕ ќалпына келуімен аяќталады

Макрофагтар негізгі рґл атќарады

\/

/\

Экзогенді пирогендер болып табылады:

Мукополисахаридтер

Гликопротеидтер

Липополисахаридтер

Фосфолипидтер

Липопротеидтер

Эндотоксиндер

Нуклеин ќышќылдары

Їшглицеридтер

\/

/\

Алєашќы пирогендер болып табылады:

Тіндердіѕ асептикалыќ ќабыну ґнімдері

Интерлейкин -1

Микробтыќ эндотоксиндер

Ґспелер тіршілігін жоятын жайт

Иммундыќ кешендер

Интерлейкин -4

Интерлейкин -8


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал