Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мақсатына сәйкес ұйымдастырудың мазмұнын анықтайтын 3 страница
Өмір сүру және іс - әрекет барысында тұлғаның биологиялық және рухани өсуі:Даму; Биологиялық және рухани даму; Адамның даму

Параметрлік талдау нәтижелерін тіркеу,жүйелеу ,қорыту.Педагогикалық талдауға негіз қалайды

Параметрлік талдау.Оқу процесінің барысы мен нәтижесі туралы күнделікті мәлімет жинап,ондағы кемшіліктердің себебін анықтауға бағытталған

Параметрлік талдаудың мазмұны болып.Ағымдағы сабақ үлгірімі,сыныптағы,мектептегі бір күндік,бір апталық тәртіп,сабаққа,сыныптан тыс шараларға қатысу мәселелерін қамтиды

Педагог мамандығының негізгі қызметі:Гумандық және бейімделушілік.

Педагог мамандығының негізгі қызметі:Гумандық және бейімделушілік

Педагог тұлғасына қойылатын талап:Біліктілік; Білімділік; Білікті маман

Педагог, баланың жас ерекшелігінің дамуында, көбінесе, кеңейтілген педагогикалық мәліметтерге және жас өспірім психологиясына сүйенсе, ал жеке - дара ерекшеліктерін анықтаудағы сүйенетіні:Мектеп оқушысының жеке басын, зерттеу процесінде жинақталған материалдарға.;Оқушының жеке басын, зерттеу процесінде жинақталған материалдарға.; Жеке басын зерттеу процесінде жинақталған материалдарға.

Педагогика жеке ғылым болып саналады:Я.А.Коменскийдің еңбектерінің шығуынан соң

Педагогика тарихында халықтық педагогиканың теориялық негізін салған:К.Д.Ушинский

Педагогика ғылымы:А)адамдарды тәрбиелеу, білім беру, оқыту туралы ғылым,В)оқыту туралы ғылым,С)тәрбиелеу және оқыту туралы ғылым

Педагогика ғылымының алдына қойылған міндеттер:Тәрбие заңдылықтарын танып білу; Педагогтарды оқу-тәрбие процесінің теориялық білімдермен қаруландыру; Оқу-тәрбие процесін танып білу

Педагогика ғылымының зерттейтін мәселелері: Тәрбиенің заңдылықтарын танып білу; Оқу-тәрбие процесінде педагогтарды білім теориясымен қаруландыру; Оқу-тәрбие процесі

Педагогика ғылымының зерттейтін объектісі:Тәрбиелеу, білім беру, оқыту;Білім беру, оқыту ; ОқытуПедагогика ғылымының зерттейтіні:педагогика – тәрбиелеу, білім беру, оқыту мәселелерін зерттеумен айналысады.білім беруді зерттейді.тәрбиелеу мен оқыту

Педагогика ғылымының пайда болу себебі – Білім адам өмірінде айқын роль атқаратын кезеңде туды. Адамдарға тәрбиелеу, білім беру, оқыту туралы ғылым керектігінен. Білім беру, оқыту туралы ғылым керектігінен

Педагогика ғылымының салалары: Тәрбие теориясы, дидактика, педагогика тарихы, этнопедагогика, мектеп тану, деффектология, педагогикалық шеберлік.

Педагогика ғылымының салалары: Тәрбие теориясы, дидактика; Педагогика тарихы, этнопедагогика, мектеп тану; Деффектология, педагогикалық шеберлік.

Педагогика дегеніміз –тәрбиелеу және оқыту туралы ғылым, білім беру туралы ғылым, адамдарды тәрбиелеу туралы ғылым

Педагогика әдіснамасының денгейлері: Философиялық денгейі. Жалпы ғылымдық денгейі. Hақты ғылымдық денгейі.

Педагогика және акустика, эстетикалық тәрбие мәселелерін Абу Насыр Әл Фарабидің жан жақты қарастырған шығармасы:«Музыка жөніңде үлкен трактат»

Педагогика жүйесіне кіретін ғылымдар:Дидактика; Тәрбие теориясы;Мектептану

Педагогика жүйесіне кіретін ғылымдар:Жалпы педагогика, жас ерекшелік педагогикасы.Әлеуметтік педагогика, педагогика тарихы.Жас ерекшелік педагогикасы, білім берудің тарихы, салыстырмалы педагогика, пәндер әдістемесіПедагогика тарихының ғылыми зерттеу методының негіздері.Анализ, синтез, бастапқы білім \көзі\ негіздерімен жұмыс істеу.

Педагогикалык біліктілік:адамның мұдделерімен қызығушылығын тәжірибе жүзінде орындауғабағытталған әрекет

Педагогикалық немесе оқушылар ұжымындағы шынайы жағдайды білмеу.Педагогикалық процесте және өзара қарым-қатынастарда дұрыс жүйе қалыптастыруда қиындықтар туғызады

Педагогикалық теориялардың, мектептердің, тәрбиенің әртүрі тарихи кезеңдерде дамуын зерттеген ғалым:педагогика тарихы

Педагогикалық «менеджмент» атауының негізін қалаған елдер...Англия, АҚШ

Педагогикалық бақылау- бұл көп қолданылатын, кең тараған әдіс:Зерттеушінің объектіні қабылдауын ұйымдастыру.; Зерттеу нысанымызды, үрдісті немесе құбылысты табиғи жағдайда арнайы ұйымдасқан қабылдау., Нақты материалдарды тікелей бақылау, жинақтау және белгілеуді талап етеді.

Педагогикалық біліктілік – бұл:Маманның – бітірушінің мүмкіндігін сипаттайтын кәсіптік – педагогикалық даярлығының түрі.

Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:Л.И.Катаева.Б.М. Макарова. Б.П. Битинас.

Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:Л.И.Катаева.Б.М. Макарова.Б.П. Битинас.

Педагогикалық әрекеттің негізгі түрлері:Оқыту, сабақ беру және тәрбиелеу жұмысы.; Білім беру, тәрбиелеу, Оқыту, тәрбиелеу

Педагогикалық жүйені басқарудың құндылықтары болып.Әртүрлі деңгейдегі тұтас педагогикалық процесті басқарудың мәні мен маңызын ашатын құндылық мақсаттар,білім жүйесі мен мектепті басқару мақсаты,педагогикалық ұжым мен оқушылар ұжымын басқару

Педагогикалық жүйенің қызмет етуінің әлеуметтік-педагогикалық шарттары.Педагогикалық жүйенің ахуалы мен дамуының тұрақты жағдайы

Педагогикалық зерттеу әңгімесі-бұл бағытталған дәстүрлі әдіс:Пікірлесушінің ішкі жан дүниесіне ену арқылы зерттеушінің мақсатқа бағытталған әрекетіндегі себептерін анықтайтын дәстүрлі әдіс.;Адамдардың қарым-қатынасы, олардың сезімі мен мүдделері, құндылықтары мен бағытын зерттейді; Әңгімелесуші жақтың адамгершілік, дүниетанымдық, саяси және де басқа да көзқарасы туралы ақпарат алуға болады.

Педагогикалық зерттеудің үш түрі:Эмперикалық, теориялық, әдіснамалық.; Теориялық, әдіснамалық, эмперикалық; Әдіснамалық, эмперикалық, теориялық

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері: Құбылыстарды даму барысында зерттеу. Зерттеу әдістер зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі.Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу.

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:Құбылыстарды даму барысында зерттеу.Зерттеу әдістер зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі.Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу.

Педагогикалық зерттеулердің негізгі ғылыми әдістері:Бақылау; әңгіме; педагогикалық эксперимент.; Ағартушылардың еңбектерін, тәжірибелерін, идеяларын зерттеу., Библиография, әдебиетпен жұмыс істеу.

Педагогикалық идеяларға теориялық анализ әдісі мүмкіндік береді:Нарықтық экономика дағдысы; Білігімен білімін оқытудың жаңа формасын қолдануға.; Ең тиімділігіненгізу

Педагогикалық кеңестің мәжілісінде қарастырылмайтын мәселелер:мұғалімнің косымша істейтін жұмысы (репиторлық)

Педагогикалық құбылыстың диалектикалық табиғатын таныта отырып жүйе құраушы факторлар.Жүйені құраушы мақсат пен нәтиже факторлары

Педагогикалық мамандық-бұл :Білім алу нәтижесінде біліктілікті иемденетін білім, білік және дағдылардың жиынтығын сипаттайтын әрекет түрі.

Педагогикалық мамандық-бұл әрекет, қызмет түрі ретінде :Білім алу нәтижесінде біліктілікті иемденетін білім, білік және дағдылардың жиынтығын сипаттайды.

Педагогикалық менеджмент – бұл: Ұйымдастыру нормаларының және технологиялық тәсілдердің білім процесін басқару тиімділігін жоғарылатуға бағытталған принциптердің, әдістердің кешені;Педагогикалық процесті басқару; Білім беру мекемесі мен ұжымын басқару кешені

Педагогикалық менеджмент-бұл:Білім беру процесін басқару әдісінің технологиясы және ұйымдастыру нормасының тәсілдері мен қағидалар жиынтығы.

Педагогикалық міндетер.Әлеуметтік міндеттер.Диагностикалық міндеттер.Aдамгершілік міндеттер.

Педагогикалық пәндер қатарына жатады:Әлеуметтік педагогика.Cалыстырмалы педагогика.Этнопедагогика.

Педагогикалық пәндер қатарына жатады:Әлеуметтік педагогика.Cалыстырмалы педагогика. Этнопедагогика.

Педагогикалық процеске қатысушылардың мақсатқа бағытталған әрекеті.

Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым педагогтар:М.A.Данилов. Ю.К.Бабанский. Б.Т.Лихачев.

Педагогикалық процесті ұйымдастыру негізінде педагогика мен

Педагогикалық процестің заңдылықтары жөніндегі білім, мұғалімге:Педагогикалық процестің жалпы моделін қатесіз, біліктілікпен құруға, оптимальды нәтижелер алуға мүмкіндік береді

Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары: Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі.Педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты.Педагогикалық процесс бір қас қағым сәттік емес, ұзақ мерзімге уақытқа бағытталған.

Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары: Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі.Педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты.Педагогикалық процесс бір қас қағым сәттік емес, ұзақ мерзімге уақытқа бағытталған.

Педагогикалық такт-бұл оқушымен өзара әрекет жасай білу және сезімді шектей білу

Педагогикалық талдаудың мектепті басқару функциясы ретіндегі негізі қызметі.Педагогикалық процестің даму тенденциялары мен жағдайын зерттеу,нәтижелерін обьективті бағалау

Педагогикалық тестілеу:Тексеруде барлық сыналушылар үшін біркелкі, мақсатқа бағытталған педагогикалық процестің зерттелуін өлшеуге мүмкіндік беретін сипаттама.; Педагогикалықө үрдістің зерттеу мінездемесін обьективті өлшеуге мүмкіншілік беретін, қатаң бақылау жағдайында жүргізілетін барлық сынақтан өтушілерге бірдей мақсатты зерттеу; Адамдардың белгілі бір қызметінің түріне жарамдылығына емтихан болып табылады.

Педагогикалық техника дегеніміз-педагогқа қажетті білім, шеберлік жиынтығы

Педагогикалық технологилардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар: E.H. Ильин. C.H. Лысенкова. B.Ф. Шаталов.

Педагогикалық технология бұл: Жүйе, тәсіл, тәрбиенің міндетін шешуді қамтамасыз ететін педагогика ғылымындағы бағыт; Педагогикалық процесті ұйымдастыру мен жүзеге асырудың жобасы; Іс-әрекетті ұйымдастыру және оны жүзеге асыруды құралдарды таңдау ережесі

Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар: B.B.Беспалько. B.B.Данилов. B.К. Дьяченко.

Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар: B.B.Беспалько.B.B.Данилов.B.К. Дьяченко.

Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:B.B.Беспалько. B.B.Данилов.B.К. Дьяченко.

Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері:Оқушылардың оқу белсенділігі. Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі.Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.

Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері: Оқушылардың оқу белсенділігі.Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі. Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.

Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері: Оқушылардың оқу белсенділігі.Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі. Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.

Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері:Оқушылардың оқу белсенділігі.Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі.Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.

Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері:Оқушылардың оқу белсенділігі.Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі. Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.

Педагогикалық үрдістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар:М.A.Данилов. М.H.Aлексеев. М.H.Cкаткин.

Педагогикалық үрдістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар:М.A.Данилов. М.H.Aлексеев. М.H.Cкаткин.

Педагогикалық үрдістің қозғаушы күшін.Тұлғаның дамуының қарама- қайшылықтарымен

Педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтары:Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады.Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді.Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.

Педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтары:Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады.Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді.Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.

Педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтары:Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады.Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді.Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.

Педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтары:Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады.Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді.Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.

Педагогикалық ұжымның жеке мұғалімнің іс - әрекетіндегі нақты бір бағытты тексеруі:Тақырыптық

Педагогикалық ұжымның оқу тәрбие процесінің сапасын көтеру қызметі.Табиғатқа және оның байлығына құқықтық қарым-қатынасты қалыптастыру

Педагогикалық шеберліктің компоненттері: педагогикалық технология

Педагогикалық ықпал ету құралы дегеніміз:Тұлғаның ортамен мақсатты педагогикалық өзара әсер етуіне мүмкіндік беретін барлық ұймдастыру заттарын айтамыз.

Педагогикалық эксперимент кезендері: Теориялық кезен.Әдістемелік кезен.Талдау кезені.

Педагогикалық эксперимент кезендері:Теориялық кезен.Әдістемелік кезен.Талдау кезені.

Педагогикалық эксперимент кезендері:Теориялық кезен.Әдістемелік кезен. Талдау кезені.

Педагогикалық эксперимент кезендері:Теориялық кезен.Әдістемелік кезен. Талдау кезені.

Педагогикалық эксперимент міндеттері: Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу.Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы. Педагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нәтижесін өлшестіру.

Педагогикалық эксперимент міндеттері: Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу.Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы. Педагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нәтижесін өлшестіру.

Педагогикалық эксперимент міндеттері:Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу.Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы.Педагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нәтижесін өлшестіру.

Педагогикалық эксперимент-бұл:Нақты шарттарды ескеретін, педагогикалық процестерді қайта құру, өзгерту үшін, ғылыми тұрғыда қойылған тәжірибе.; Негізгі зерттеу әдісіне жатады;Оқу үрдісін дәл ескерлетін жағдайда қайта өзгертудің ғылыми қойылған тәжірибесі

Педагогикалық экспериментке жататын ғылыми тәжірибелер:Компьютерді қолдану арқылы жеделдетіп оқыту тәжірибесі; Негізгі зерттеу әдісіне жатады; Ғылыми жорамалға мән береді

Педагогиканы белсенді дамытушы сала:Түзетуші , профилактикалық педагогика.; Түзетуші педагогика; Профилактикалық педагогика.

Педагогиканың бөлімдері: Педагогиканың жалпы негіздері. Оқыту және тәрбие теориясы. Білім беру жүйесін басқару.

Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтайтын:тәрбиелік қызмет;Педагогикалық іс-әрекет іске асырылатын обьективтік шындықтың жақтары; Қоғамдық өмірде тәрбиенің рөлінің жоғарылауы

Педагогиканың ғылымдар жүйесіне мыналар енеді: Этнопедагогика;Тәрбие теориясы;Мектептану

Педагогиканың зерттеу пәні:Индивиттің өткен ұрпақтардың әлеуметтік тәжірибесін меңгертетін оқу және оқудан тыс уақыттың бірлігіндегі тұтас педагогикалық процесс;Оқыту және білім беру, тәрбиелеу процестері.; Білім беру, тәрбиелеу процестері.

Педагогиканың негізгі бөлімдерін атаңыз: Дидактика; Тәрбие теориясы;Мектептану

Педагогиканың негізгі бөлімдерін атаңыз: Дидактика; Тәрбие теориясы; Мектептану

Педагогиканың негізгі ғылыми категориялары:Тәрбие, оқыту, білім беру.;Тәрбие, білім беру,оқыту.; Тәрбие, оқыту, білім беру.

Педагогиканың негізгі ғылыми категориялары:Тәрбие, оқыту, білім беру.

Педагогиканың негізгі категориялары: Оқыту.Тәрбие. Білім беру.

Педагогиканың негізгі категориялары:Оқыту.Тәрбие. Білім беру.

Педагогиканың негізгі категориялары:Оқыту.Тәрбие.Білім беру.

Педагогиканың негізгі салаларын атаңыз:

Педагогиканың сандық әдістері:Тіркеу әдісі, ранжирлеу әдісі;Мониторинг, шкалаға бөліктеу әдісі.; Тіркеу, бөліп отыру

Педагогиканың теориялық қызметтеріне жатады.Түсіндіру.Aнықтау.Болжау.

Педагогиканың технологиялық қызметтеріне жатады:Жобалау.Жаңалау.Ықпал таныту.

Педагогтың іс-әрекетіндегі негізгі функция:басқарушылық функция

Педагогтың кәсіби қасиеттері:шыдамдылық және ұстамдылық

Педаогика саласындағы зерттеулер-бұл:Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу.Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу.Ғылыми ізденіс процесі.

Перспективлық жоспар мектеп жұмыстарына терең талдау жасау негізінде жасалады.Бес жылға жасалынады

Платон мыналарды тәрбиелеуге көп ықылас білдірген:Aқыл-ойды. Eріктілікті. Cезімді.

Платон мыналарды тәрбиелеуге көп ықылас білдірген:Aқыл-ойды.Eріктілікті.Cезімді.

Прагматизмнің философиялық ағым ретінде пайда болуы:19 - 20 ғ.ғ

Прагматикалық педагогиканың авторы:Дж.Дьюи

Практикада біліктілік пен дағдыны қалыптастырудағы оқу

Проблемалық оқыту жүйесін кеңестік педагогтардан жазған:М.И.Махмутов

Проблемалық оқыту:-Мұның негізіне өзінің қарама-қайшылықтары жататын мәселелерді кеңейту арқылы адамның санасын дамыту тәсілдері туралы С.Л.Рубинштейн идеясы алынған. -Эвристикалық әдістерді қолдануға негізделген оқытудың бір түрі.- Өзіндік шығапмашылық іс-әрекет арқылы дербес түрде білімге ие болуы, оқу әрекетіне жоғары қызығушылық, өнімді ойлауды дамыту, оқытудың берік және әрекетті нәтижесі.

Прогматизмнің аса көрнекті өкілі американдық ғалым :Дж.Дью

Программалық оқыту:-Күрделі динамикалық жүйе ретінде оқыту қарастырылатын кибернетикалық сұрақ оның негізі болады.- Оқыту процесін басқаруды жақсарту.-Әрекеттің бірізділікті жүйесі оларды орындау алдын ала жоспарланған нәтижеге әкеледі.

Прогрессивті орыс педагогикасының дидактикалық үлгі өрнегі қазақ мектептерінде жүзеге асырылды:Ы.Алтынсарин тәжірибесі арқылы; Ы.Алтынсарин тәжірибесі ; Ы.Алтынсарин

Профильдік сыныптар- бұл:-Оқушылардың қызығушылыгы бойынша қурылған сыртқы дифференциадия түрі - Оқушылар тұрақсыз құрамда қозғалмалы сыныптар арқылы оқытудың әртүрлі бірлестіктері.- Ол негізгі сынып окушыларының қызығушылығын өзгермейтін құрамында көреді

психологияның жаңа жетістіктерінде ұстанатын қағида:Ғылымилық;Практикалық; Болжам жасаушылық

Рим педагогы М.Ф.Квинтилианның шығармаларына жататын еңбек:«Риторикалық өнерге үйрету»


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал