Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Список першоджерел


для самостійної роботи студентів

1. Августин А. Про державу Божу.

2. Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевої "Політики".

3. Арістотель. Політика.

4. Бердяев Н. А. Истоки и смисл русского комунизма.

5. Берк Е. Роздуми про революцію у Франції.

6. Боден Ж. Шість книг про республіку.

7. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму.

8. Винниченко В. Відродження нації.

9. Гоббс Т. Левіафан або матерія, форма і влада держави церковної і громадянської.

10. Гегель Г. В. Ф. Философия права / розділ "Гражданское общество".

11. Гроцій Г. Про право війни і миру.

12. Грушевський М. На порозі нової України.

13. Дністрянсьий С. Загальна наука права і політики.

14. Донцов Д. Націоналізм.

15. Драгоманов М. Що таке українофільство?

16. Енгельс Ф. Походження сім'ї, приватної власності і держави.

17. Камю А. Бунтующий человек.

18. Конституція Української Народної Республіки (статут про державний устрій, права і вольності УНР).

19. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.

20. Ленін В. І. Держава і революція.

21. Липинський В. Україна на переломі (1657-1659). Замітки до історії українського державного будівництва в XVII ст.

22. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму.

23. Лок Д. Два трактати про врядування.

24. Макіавеллі Н. Державець.

25. Міл Джон Стюарт. Роздуми про представницьке врядування.

26. Міхел Р. Соціологія політичної партії в умовах сучасної демократії.

27. Міхновський М. Самостійна Україна.

28. Монтескье Ш.-Л. О духе законов.

29. Ніцше Ф. Воля до влади. Досвід преоцінки усіх цінностей.

30. Падуанський М. Захисник миру.

31. Платон. Держава.

32. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги.

33. Руссо Ж.-Ж. Про суспільний договір.

34. Старосольський В. Теорія нації.

35. Тойнбі А. Дж. Дослідження історії.

36. Токвіль А. Про демократію в Америці.

37. Франко І. Я. Соціялізм і соціял-демократизм.

38. Хвильовий (Фітільов) М. Україна чи Малоросія?

39. Ціцерон Марк Тулій. Про державу.

40. Шпенглер О. Присмерк Європи.

 

5.3. Методика написання контрольної роботи

студентами заочної форми навчання.

Однією з основних форм самостійної роботи студента заочної форми навчання при вивченні курсу «Політологія» є підготовка та написання контрольної роботи.

Теми контрольних робіт, рекомендована до них література, обсяг роботи, строки виконання доводяться до відома студентів під час настановчої сесії. Студент вибирає тему контрольної роботи. Перед написанням контрольної роботи необхідно опрацювати рекомендовану літературу. Після того, як буде вивчена література і зроблені необхідні виписки, можна розпочинати написання контрольної роботи.Виконувати контрольну роботу треба в окремому зошиті або подавати її в роздрукованій формі з відповідними редагуваннями. На титульній сторінці напишіть своє прізвище та ініціали, факультет, навчальну групу, а також номер та назву теми контрольної роботи.

Матеріали контрольної роботи слід подавати у такому порядку: план роботи, вступ, основна частина, висновки і список літератури, використаної у процесі написання контрольної роботи. Не забувайте, що контрольна робота повинна бути виконана у тій послідовності, яка передбачена планом. У вступі необхідно аргументувати важливість теми, її актуальність, подати короткий огляд літератури. Намагайтесь дати чітку відповідь на поставлені в плані питання. Робіть це послідовно, аргументовано, спираючись на науково-фактичну інформацію. Зверніть увагу на те, що рівень роботи значно знизиться, якщо питання плану будуть висвітлюватися поверхнево, без аналізу, узагальнень.

При написанні роботи не слід зловживати надто розширеними цитатами. Це вказує на низький рівень самостійності роботи, неглибоке знання проблеми, що значно знижує оцінку. Якщо в роботі наводяться цитати, цифрові дані чи документи, то в кінці сторінки, під лінією, робляться посилання на джерела, вони наводяться в порядку їх нумерації. В них вказується прізвище та ініціали автора, назва цитованого джерела, місце видання, рік видання, номер тому, сторінка, з якої цитується текст. Пам’ятайте: відсутність посилання на джерела, з яких наводяться цитати чи фактичний матеріал, є серйозним недоліком роботи i оцінка в такому paзi значно знижується.В кінці роботи обов’язково подаються короткі висновки, а також перелік літератури, яку Ви використали при написанні.

Контрольна робота повинна бути підписана i датована. Підпис автора ставиться в кінці тексту, перед списком літератури.

Контрольна робота повинна бути виконана грамотно, чітко, послідовно, з виділенням абзаців. Обсяг роботи повинен становити не менше 12 аркушів та не більше 15 аркушів учнівського зошита.

Увага: при не дотриманні ycix вищевказаних вимог, робота може бути повернена без рецензування.

Контрольну роботу студент захищає у визначений термін під час заліково-екземенаційної сесії. Якщо робота виконана незадовільно, слід її переробити чи доопрацювати.

Контрольна робота подається викладачу у термін не пізніше як за 10 днів до сесії. Вона перевіряється викладачем, оцінюється, що дає підстави складати іспит або залік. У деяких випадках студент захищає контрольну роботу під час сесії або готує і складає тему контрольної роботи усно.

5.4. Тематика контрольних робіт

Тeмa 1. Пoлiтoлoгія як наука.

1. Сутність політичного.

2. Основна проблематика політології. Методологічна база політології.

3. Значення політології в житті сучасного суспільства.

Література.

1. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина: [Монографія]. – К.: МАУП, 2003.

2. Брегеда А. Ю. Основи політології: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

3. Бодуен Ж. Вступ до політології. – К. : Основи, 1995.

4. Будье П. Социология политики. – М. : Наука, 1993.

5. Выдрин Д.И. Очерк практическойполитологии. –К. : Основи, 1991.

6. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М. : Логос, 1997.

7. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. посіб.- 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008.

8. Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

9. Короткий політологічний словник / За ред.. С. Г. Рябова, З. І. Тимошенко - / К.: Знання, 2008.

10. Муляр В.І. Політологія. Курс лекцій. – Житомир : ЖІТІ, 1999.

11. Муляр В.І. Політологія. Структурно-логічні схеми. –Житомир:ЖІТІ, 1999.

12. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. – К.: ВУЛ, 2003.

13. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків: Основа, 1993.

14. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

15. Політологія / За ред. К.М.Левківського, В.П.Горбатенка. – К. : Академія, 2001.

16. Політологія /За ред. О.І.Семківа. – Львів : Світ, 1994.

17. Політологія / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К. : Академія, 2001.

18. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.Федун Л. А. О предмете и методе политологии // Социально-политические науки. – 1991. – № 3.

Тема 2. Політична думка

стародавнього світу.

1.Періодизація політичних учень.

2.Політична думка стародавньої Греції.

3. Політичні мислителі стародавнього Риму.

Література.

1. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина: [Монографія]. – К.: МАУП, 2003.

2. Брегеда А. Ю. Основи політології: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

3. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. Посібник. 7-е вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2008.

4. Доватур А.М. Политика и политии Аристотеля. – М-Л. : Наука, 1965.

5. Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

6. История политических и правовых учений. Древний мир. – М. : Наука, 1985.

7. История политических и правовых учений /Под ред. В.М. Кудрявцева. –М.: Юридическая литература, 1987.

8. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основа, 1993.

9. Политические деятели античности, средневековья и Нового времени. – Л.: 1983.

10. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

11. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

12. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997.

13. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

14. Скиба В. Й.,Горбатенко М. В. Вступ до політології: екскурс в історію правничо-політичної думки. – К.: Тандем, 1996.

15. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. – М. : Наука, 1977.

 

Тема 3. Політичні погляди західноєвропейського Середньовіччя.

1. Особливості політичної думки західноєвропейського Середньовіччя.

2. Політична доктрина Августина.

3. Політичне вчення Фоми Аквінського.

Література.

1. Аквінський Тома. Коментарі до Арістотелевої "Політики" / Пер. з латини О. Кислюка; Перекл. В. Котусенка. – К.: Основи, 2000.

2. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина: [Монографія]. – К.: МАУП, 2003.

3. Брегеда А. Ю. Основи політології: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

4. Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

5. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основа, 1993.

6. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

7. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

8. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

9. Скиба В. Й.,Горбатенко М. В. Вступ до політології: екскурс в історію правничо-політичної думки. – К.: Тандем, 1996.

10. Себайн Джордж Г., Томас Торсон. Історія політичної думки / Пер. з англ.– К.: Основи, 1997.

11. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. посіб.- 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008.

12. История политических и правовых учений /Под ред. В.М. Кудрявцева. – М. : Юридическая литература, 1987.

13. История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение. – М.: 1986.

14. Политические деятели античности, средневековья и Нового времени. – Л. : Наука, 1983.

15. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм, демократія. – К. : Основи, 1995.

 

Тема 4. Політичні погляди Н. Макіавеллі.

1. Н.Макіавелліякполітичний діяч та мислитель.

2. Теорія політики Н. Макіавеллі.

Література.

1. Алексеев А.С. Макиавелли как политический деятель. – М. : Наука, 1980.

2. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М. : Высш. школа, 1980.

3. Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

4. История политических и правовых учений /Под ред. В.М. Кудрявцева. –М.: Юридическая литература, 1987.

5. Короткий політологічний словник/ За ред. С. Г. Рябова, З.І. Тимошенко.- К. : РОВО "Укрвузполіграф", 1991.

6. Мак'явеллі Ніколло. Флорентійські хроніки; Державець / Пер. з іт. А. Перепадя. – К.: Основи, 1998.

7. Муляр В.І. Проблема становлення особистості в системі "Індивід-суспільство" / філософсько-культурологічний аналіз / Житомир: ЖДТУ, 2005.

8. Політологія /За ред. О.І.Семківа. – Львів : Світ, 1994.

9. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основа, 1993.

10. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

11. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

12. Политические деятели античности, средневековья и Нового времени. – Л. : Наука, 1983.

13.Себайн Джордж Г. Історія політичної думки / пер. з англ. / Г. Джордж Себайн, Томас Торсон. – К.: Основи, 1997.

Тема 5. Політичні погляди Платона.

1. Життя i діяльність Платона.

2. Політична система Платона.

3. Платонівська теорія держави.

Література.

1. Асмус В.Р. Античная философия. – М. : Высш. школа, 1976.

2. Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

3. История политических и правовых учений. Древний мир. – М. : Наука, 1985.

4. Муляр В.І. Проблема становлення особистості в системі "Індивід-суспільство" / філософсько-культурологічний аналіз / Житомир: ЖДТУ, 2005.

5. Муляр В. І. Принцип справедливості в досконалій державі Платона // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 72 ()5

6. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основа, 1993.

7. Платон и его эпоха (отв. Ред. Р. Х. Кессиди) М.: Наука, 1979.

8. Політологія / За ред. О. І. Семківа. – Львів: Світ, 1994.

9. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

10. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

11. Политические деятели античности, средневековья и Нового времени. – Л. : Наука, 1983.

12. Поппер К. Відкрите суспільство і його вороги. В 2-т. – Т.1 – К.: Основи, 1994.

13. Себайн Джордж Г. Томас Торсон. Історія політичної думки / пер. з англ.,– К.: Основи, 1997.

Тема 6. Політичні мислителі нових часів.

1. Основна проблематика в розвитку політичної думки Нових часів.

2. Політичні погляди Т. Гоббса, Ш.-Л. Монтеск’є, А. Токвіля.

Література.

1. Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

2. Кирилюк Ф.М. Ковин А.Г. Западноевропейские социально-политические учения XIX века. – К. : Основи, 1991.

3. Лок, Джон. Два трактати про врядування / пер. з англ.. О. Терех, Р. Димерець. – К.: Основи, 2001.

4. Макиавелли - Монтескье. Диалог о власти // Диалог. – 1990. – №12.

5. Муляр В.І. До витоків громадянського суспільства: теоретичні моделі Т. Гоббса і Дж. Локка // Культура народов Причерноморья: Научный журнал. – №28. – Симферополь, 2002.

6. Муляр В.І. Філософія природного права та громадянського суспільства: концептуалізація Новоєвропейського варіанту // Zbiorraportownaukowych. "Wptyw badan naukowych (28.04.2013 – 30.04.2013) – Bydgoczcz: Wydawca: Sp. z o. o. "Diamond trading tour", 2013

7. Муляр В.І. Природне право: концептуалізація західноєвропейської моделі від софістів до Г. Гроція // StudiaPolitologica – Ucraino-Polona/ – Випуск 3. – Житомир – Київ – Краків: ФОП Євенок О. О., 2013.

8. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основа, 1994.

9. Политические учения: история и современность. Домарксистская политическая мысль. – М.: 1976.

10. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

11. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

12. Политические деятели античности, средневековья и Нового времени. – Л. : Наука, 1983.

13. Себайн Джордж Г. Томас Торсон. Історія політичної думки / пер. з англ.,– К.: Основи, 1997. – 838 с.

14. Токвиль А. О. Влияние демократических чувств и идей на политическое общество // Коммунист. – 1991 – №9.

15. Токвиль А. О. демократии в Америке. М., 1987.

Тема 7. Сучасна західна політична думка.

1. Політизація сучасного суспільного житгя i становлення політології як науки.

2. Основні напрямки сучасної західної політології та її теоретики.

Література.

1. Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

2. Из основ политологии Запада // Полис. – 1991. – № 2.

3. История политических и правовых учений /Под ред. В.М. Кудрявцева. –М.: Юридическая литература, 1987.

4. Комоцкая В. Д., Тихомирова Е.Б. Гарольд Дуайт Лассуел - классик американской политической науки//Социально - политические науки. – 1990. – №11.

5. Комодский Б. О. Мишель Крозье как политолог// Социально-политические науки. –1990. – №9.

6. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основа, 1993.

7. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

8. Политические деятели античности, средневековья и Нового времени. – Л. : Наука, 1983.

9. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

10. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

11. Себайн Джордж Г. Томас Торсон. Історія політичної думки / пер. з англ.,– К.: Основи, 1997. – 838 с.

12. Скиба В. Й.,Горбатенко М. В. Вступ до політології: екскурс в історію правничо-політичної думки. – К.: Тандем, 1996.

13. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм, демократія. – К. : Основи, 1995.

14. Федосеев А.А. Современная американская буржуазная политология: истоки, традиции, новации. –Л.: ЛГУ, 1989.

15. Циганков А. П. Политология Роберта Даля // Социально-политические науки. – 1990. – № 10.

 

Тема 8. Історія розвитку політичної

думки в Україні.

1. Зародження політичної думки в епоху Київської Pyci.

2. Політична думка в Україні в XVI - XVIII ст. (С.Оріховський-Роксолан,П. Орлик, Г. Сковорода).

3. Політична думка в Україні в XIX - XX ст.

Література.

1. Гуржій О. І. Гетьманська Україна. – К. : Альтернативи, 1999.

2. Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

3. Казьмирчук Г. Д. Рух декабристів: дискусійні питання та спроба їх розв’язання // Укр. іст. журн. – 2005. – № 6.

4. Калініченко В. В. Витоки світогляду та політичної свідомості революційних народників в Україні 70-х рр. ХІХ ст. (соціально-психологічний аспект) // Укр. іст. журн. – 2006. – № 2.

5. Кицюк О. В опозиції до всіх урядів і режимів. Микола Міхновський і його місце у боротьбі за розбудову Української національної держави // Історія україни. – 2001. – 18.

6. Лисяк-Рудницький І. С. Історичні есе. – К. : Основи, 1995. – Т. 1-2.

7. Націоналізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000.

8. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків: Основа, 1993.

9. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

10. Потульницький В.А. Історія української політології. – К. : Либідь, 1992.

11. Потульницький В.А. Теорія української політології. – К. : Либідь, 1993.

12. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

13. Скиба В. Й., Горбатенко М. В. Вступ до політології: екскурс в історію правничо-політичної думки. – К. : Тандем, 1996.

14. Старосольський В. Й. Теорія нації / Перекл. І. О. Кресіної. – Нью-Йорк; Київ: Наук. т-во ім.. Т. Шевченка: Вища шк., 1998.

Тема 9.Політична доктрина В. Липинського.

1. В. Липинський - один iз основоположників сучасної української політології.

2. Політична доктрина В. Липинського.

Література.

1. Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

2. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків: Основа, 1993.

3. Пеленський Я. В'ячеслав Липинський - засновник державницької школи в українській історіографії // Український історичний журнал. – 1993. – №2.

4. Політологія. Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія / За ред. О. І. Семківа. – Львів: Світ

5. Політологія / За ред. О. І. Семківа. – Львів: Світ, 1994.

5. Потульницький В.А. Історія української політології. – К. : Либідь, 1992.

6. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

7. Смолій В.А., Ручка В.М. В’ячеслав Липинський та його праця "Україна на зламі1657 - 1659" //Український історичний журнал. – 1993. – №2.

Тема 10. Політична система суспільства.

1. Сутність та функції політичної системи суспільства.

2. Структура політичної системи суспільства.

3. Проблеми демократизації політичної системи сучасного суспільства.

Література.

1. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна: Навчальний посібник. – К. : АМУПП, 1997.

2. Бориславська О. М., Різник С. В. Організація державної влади в сучасному світі: конституційно-правова енциклопедія. – Львів: ПАІС, 2012.

3. Бурлацкий Ф.М. Политические системы современности. – М.: Наука, 1988.

4. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М. : Логос, 1997.

5. Гегель Г. В. Ф. Философия права. – М., Мысль, 1990.

6. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. посіб.- 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008.

7. Гелей С., Рутар С., Кендус О. Політико-правові системи світу: Навч. Посіб. – Львів : Вид-во ЛКА , 2002.

8. Дербишайр Д., Дербишайр Я.Политические системы мира. – Том 1, 2. – М. : Мысль, 2004.

9. Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

10. Житенев В. А. Политическая культура: опыт формирования и проблемы. – М., 1990.

11. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз. – К. : Основи, 1996.

12. Критика немаркситских политических концепций. – М.: Наука, 1984.

13. Лассаль Ф. Что такое конституція? // Сочинения – Т.2 – М.: Круг, 1925.

14. Лісничий В. В. Політико-адміністративні системи зарубіжних країн. – Харків : Професіонал, 2001.

15. Малишко М. І. Конституції зарубіжних країн та України (основи конституціоналізму): Навч-метод. Довідник. – 2-е вид. , доп. – К.: МАУП, 2000.

16. Мельниченко В. Механізм стабільності стримування i противаги // Віче . – 1994 . – № 9.

17. Мигранян А. М. Реформа политической системы: вигляд політолога // Философские науки 1988. – №9.

18. Муляр В.І.Автритарність – не бальзам. Але й не анафема. // Віче, 1993. – №7.

19. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. – К.: ВУЛ, 2003.

20. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

21. Політологія / За ред. К.М.Левківського, В.П.Горбатенка. – К. : Академія, 1997.

22. Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – Київ: Програма Л., 1995.

Тема 11. Громадянське суспільство.

1. Становлення теорії громадянського суспільства.

2. Сутність та основні принципи громадянського суспільства.

3. Проблеми побудови громадянського суспільства в сучасній Україні.

Література.

1. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990.

2. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. посіб.- 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008.

3. Гелей С., Рутар С., Кендус О. Політико-правові системи світу: Навч. Посіб. – Львів : Вид-во ЛКА , 2002.

4. Джилас М. Лицо тоталитаризма. – М.: Новости, 1992.

5. Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

6. Капелюшников Р.И. "Дорога к рабству" и "Дорога к свободе": полемика Р.А. Хайека с тоталитаризмом// Вопросы философии. – 1990. – №№ 10, 11.

7. Лассаль Ф. Что такое конституція? // Сочинения – Т.2 – М: Круг, 1925.

8. Мигранян А. М. Реформа политической системы: вигляд політолога // Философские науки 1988. – №9.

9. Муляр В. І. Ще раз до питанняпро громадянське суспільство // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.:ВІР УАН, 2013. – Випуск 75(8)

10. Муляр В. І. Автритарність – не бальзам. Але й не анафема // Віче, 1993. – №7

11. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. – К.: ВУЛ, 2003.

12. Основи громадянського суспільства: Словник для студ. Вищ. Навч. Закл./ Н. Т. Джинчарадзе, М. А. Ожеван, А. В. Толстоухов, ....В. Ф. Загурська та ін. .- К. : Знання України, 2006.

13. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

14. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

15. Політологія / За ред. К.М.Левківського, В.П.Горбатенка. – К. : Академія, 1997.

16. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К.: Либідь, 2004.

17. Ильин М. В, Коваль Б. И. Две стороны одной медали: гражданское общество и государство // Полис. – 1992. – № 12.

Тема 12.Політичні режими.

1. Політичний режим як важливе поняття політичної науки.

2. Динаміка тоталітаризму, авторитаризму та плюралізму як політичних режимів.

Література.

1. Желев Ж. Авторитарный образ мышления и культ национального вождя//Диалог. –1991. – №6.

2. Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

3. Капелюшников Р.И. "Дорога к рабству" и "Дорога к свободе": полемика Р.А. Хайека с тоталитаризмом// Вопросы философии. – 1990. – №№ 10, 11.

4. Лассаль Ф. Что такое конституція? // Сочинения – Т.2 – М: Круг, 1925.

5. Мигранян А. М. Реформа политической системы: взгляд политолога// Философские науки. – 1988. –№9.

6. Муляр В. I. Авторитарність – не бальзам. Але й не анафема // Віче. – 1993. – №7.

7. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. – К.: ВУЛ, 2003.

8. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основа, 1993.

9. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

10. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

11. Політологія / За ред. О. І. Семківа. – Львів: Світ, 1994.

12. Почепцов Г.Г. Візуальний i вербальний простір тоталітаризму // Філософська i соціологічна думка. – 1993. – № 6.

13. Почепцов Г. Г. Метафоричний простір тоталітаризму // Філософська i соціологічна думка. – 1993. – № 11-12.

14. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К.: Либідь, 2004.

15. Сумбатян Ю.Г. Авторитаризм как категория политической социологии // Кентавр. – 1994. – № 5.

16. Шарп Дж. Від диктатури до демократії: концептуальні засади здобуття свободи / Ін-т ім. А. Ейнштейна. – Львів : Сполом, 2004.

 

Тема 13. Держава в політичній

системі суспільства.

1. Сутність держави,iї походження та функції.

2. Типологія держав.

Література.

1. Бориславська О. М., Різник С. В. Організація державної влади в сучасному світі: конституційно-правова енциклопедія. – Львів: ПАІС, 2012.

2. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. посіб.- 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008.

3. Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

4. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства//Маркс К., Энгельс Ф.Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. – М.: Политиздат, 1986.

5. Мамут Л.С. Наука о государстве и праве: необходимость радикального обновления // Философские науки. – 1989. – № 1.

6. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. – К.: ВУЛ, 2003.

7. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

8. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

9. Політологія / За ред. К.М.Левківського, В.П.Горбатенка. – К. : Академія, 1997.

10. Римаренко С. Федеративна держава .Чи можливо запозичити світовий досвід? // Політика i час. – 1994. – № 8.

11. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. – Л. : Тріада-плюс, 2004.

12. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

13. Рябов С. Г. Політологічна теорія держави: Навчальний посібник. – К. : Тандем, 1996.

14. Шаповал В.М.Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – Київ: Програма Л., 1995.

 

Тема 14. Правова держава.

1. Правова держава як явище сучасного політичного життя.

2. Основні ознаки правової держави.

3. Перспективи розвитку правової держави в сучасному українському суспільстві.

Література.

1. Берман Хорлд Дж. Верховенство права и правовое государство// Кентавр. – 1992. – №№ 9, 10.

2. Буткевич В.Г. Права людини в радянському суспільстві. Стаття третя. Права людини у правовій державі// Філософська i соціологічна думка. – 1990. – №2.

3. Голубева Г.А. Понятие правового государства: социально-философский аспект // Философские науки. – 1989. – №1.

4. Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

5. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. – К.: ВУЛ, 2003.

6. Нерсесянц B.C. Правовое государство: история и современность // Вопросы философии. – 1989. – № 2.

7. Основи політології. Курс лекцій /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основа, 1993.

8. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

9. Політологія / За ред. О. І. Семківа. – Львів: Світ, 1994.

10. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

11. Поппер К. відкрите суспільство та його вороги. Т. 1-2. – К.: Основи, 1994.

12. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

Тема 15.Партії у політичній

системі суспільства.

1. Поняття iфункції політичних партій.

2. Типологія політичних партій та партійних систем.

Література.

1. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. посіб.- 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008.

2. Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

3. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. – К. : Україна, 1996.

4. Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания. – М., 1989.

5. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. – К.: ВУЛ, 2003.

6. Партії та блоки: що у них в програмах // І. Підлуська, Л. Кудіна, Н. Демчук, Л. Яцюк. – К. : ГО Фонд «Європа XXI, ГО «Молодіжна Альтернатива», 2006.

7. Перегудов С., Холодковский К. Политическая партия, Мировой опыт и тенденции развития // Коммунист. –1991. – № 2.

8. Петренко Ф. Партия : функция в правовом государстве // Диалог. – 1990. – № 1.

9. Політичні партії України. – К., 1996.

10. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

11. Політологія / За ред. К.М.Левківського, В.П.Горбатенка. – К. : Академія, 1997.

12. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

13. Рябов С. Г. Політичні вибори: Навчальний посібник. – К. : Тандем, 1998.

14. Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів : Тріада плюс, 2004.

15. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм, демократія. – К. : Основи, 1995.

Тема 16. Політичні партії України.

1. Історія формування політичних партій України в XX ст.

2. Політичні партії сучасної України.

Література.

1. Абетка української політики: Довідник. – К.: Смолоскип, 2000.

2. Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст.: Програмні документи перших українських політичних партій. – К., 1992.

3. Базовкін Т., Кремінь В. Партії та громадські об`єднання України. – К. : Основи, 1994.

4. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. посіб.- 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008.

5. Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

6. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. – К. : Україна, 1996.

7. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. – К.: ВУЛ, 2003.

8. Партії та блоки: що у них в програмах // І. Підлуська, Л. Кудіна, Н. Демчук, Л. Яцюк. – К. : ГО Фонд «Європа XXI, ГО «Молодіжна Альтернатива», 2006.

9. Петренко Ф. Партия : функция в правовом государстве // Диалог. – 1990. – № 1.

10. Політичні партії України. – К., 1996.

11. Політичні партії України: Інформ.-довід. Вид. / редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін.. – К.: Центральна виборча комісія, 2001.

12. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

13. Політологія / За ред. К.М.Левківського, В.П.Горбатенка. – К. : Академія, 1997.

14. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

15. Рябов С. Г. Політичні вибори: Навчальний посібник. – К. : Тандем, 1998.

16. Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій і партійних систем: навч. Посібник. – Львів : Тріада плюс, 2004.

Тема 17. Політична культура суспільства.

1. Поняття політичної культури суспільства.

2. Типологія політичних культур.

3. Проблеми формування політичної культури сучасного українського суспільства.

Література.

1. Абетка української політики: Довідник. – К.: Смолоскип, 2000.

2. Житенев В.А. Политическая культура: опыт формирования и проблемы. – М. :Политиздат, 1990.

3. Енциклопедія політичної думки /Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

4. Кейзеров М. А. Политическая и правовая культура. – М. : Наука, 1989.

5. Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания. – М. : Наука, 1989.

6. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. – К. : ВУЛ, 2003.

7. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

8. Політологія / За ред. К.М.Левківського, В.П.Горбатенка. – К. : Академія, 1997.

9. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

10. Соловьев А.И. Политическая культура // Кентавр. – 1993. – №6.

11. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм, демократія. – К. : Основи, 1995.

12. Федосеев А.А. Современная американская буржуазная политология: истоки, традиции, новации. – Л.: ЛГУ, 1989.

 

Тема 18.Проблема влади в політології.

1. Влада як центральна проблема в політології.

2. Поняття i основні риси влади.

3. Механізм функціонування влади в демократичному суспільстві.

Література.

1. Амелин Б. Н. Власть как общественное явление // Социально-политические науки. – 1991. – № 2.

2. Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

3. Кривенко Л. Еволюція конститущйной моделі // Віче. – 1992. - № 11.

4. Мельниченко В. Механізм стабільності стримування i противаги // Віче. – 1994. – №9.

5. Монтескье Ш.-Л. О духе законов // Антология мировой философии: Сборник философских текстов. Т. 1. Ч. 2 / Сост. М. А. Парнюк, В. И. Даниленко. – К: УМКВО, 1991.

6. Муляр B.I. Політологія. Курс лекцій. – Житомир : ЖІТІ, 1999.

7. Політологія / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. – : Академія, 2001.

8. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

9. Політологія /За ред. О.I.Семківа. – Львів : Світ, 1993.

10. Політологія. Курс лекцій. /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основи, 1993.

11. Разделение властей и парламентаризм. – М. : Наука, 1990.

12. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

13. Славный Б.И. Проблема власти: новое измерение // Полис. – 1991. – №5.

Тема 19.Демократія як політичне явище.

1. Значення демократії в сучасному політичному житті.

2. Поняття демократії та його зміст.

3. Основні тенденції у побудові демократичного суспільства.

Література.

17. Вебер М. Протенстанська етика і дух капіталізму. – К.: Основи: 1994.

18. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. посіб.- 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008.

19. Гуттенбергер Б. Теория демократии // Диалог. – 1991. – № 4.

20. Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

21. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. –К.: ВУЛ, 2003.

22. Основи громадянського суспільства: Словник для студ. Вищ. Навч. Закл. / Н. Т.Джинчарадзе, М. А. Ожеван, А. В. Толстоухов, ... В. Ф. Загурська та ін. - К. : Знання України, 2006.

23. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

24. Політологія / За ред. К.М.Левківського, В.П.Горбатенка. –К. : Академія, 1997.

25. Політологія /За ред. О.І.Семківа. – Львів : Світ, 1993.

26. Політологія / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К. : Академія, 1997.

27. Рашковский Е. Пути демократии на рубеже веков // Вопросы философии. – 1993.– № 10.

28. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

29. Токвилль А. О демократии в Америке. – М. : Прогресс, 1987.

30. Шарп Дж. Від диктатури до демократії: концептуальні засади здобуття свободи / Ін-т ім. А. Ейнштейна. – Львів : Сполом, 2004.

31. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм, демократія. – К. : Основи, 1995.

Тема 20. Принципи поділу влад в теорії та політичній практиці.

1. Поділ влад як суттєвий принцип демократичного влаштування суспільства.

2. Поділ політичної та державної влад у сучасних демократичних країнах.

Література.

1. Амелин Б. Н. Власть как общественное явление // Социально-политические науки. – 1991. – № 2.

2. Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

3. Кривенко Л. Еволющя конститущйной моделі // Віче. – 1992. - № 11.

4. Крылов Б.С. США: федерализм, штаты и местное самоуправление. – М. : Из-во МО, 1968.

5. Мельниченко В. Механізм стабільності: стримування i противаги // Віче. – 1994. – №9.

6. Муляр B.I. Політологія: Навчальний посібник. – К.: ВУЛ, 2003.

7. Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів/ Авт. колектив: М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарчук та ін.; за заг. ред. А. Колодій; Міністерство освіти і науки України, Інститут вищої освіти АПН України, українсько-канадський проект «Демократична освіта», Інститут вищої освіти. – К. : вид-во «АйБі», 2002.

8. Перегудов С. Разделение властей по-британски// Мировая экономика и международные отношения. – 1993. – №6.

9. Разделение властей и парламентаризм. – М. : Наука, 1990.

10. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

14.Шарп Дж. Від диктатури до демократії: концептуальні засади здобуття свободи / Ін-т ім. А. Ейнштейна. – Львів : Сполом, 2004.

Тема 21.Основні принципи демократії.

1. Політичний плюралізм як засадний принцип демократії.

2. Принципи демократії: поділ влад , участь у політичній діяльності, право більшості та захисту прав меншості, верховенство права.

Література.

1. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. посіб.- 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008.

2. Гуттенбергер Б. Теория демократии // Диалог. – 1991. – № 4.

3. Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

4. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. –К.: ВУЛ, 2003.

5. Політологія / За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. –Харків : Єдінорог, 2001.

6. Політологія / За ред. К.М.Левківського, В.П.Горбатенка. –К. : Академія, 1997.

7. Політологія / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К. : Академія, 1997.

8. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

9. Сартори Дж. Вертикальная демократия // Полис. – 1993. – № 2.

10. Токвилль А. О демократии в Америке. – М. : Прогресс, 1987.

11. Шарп Дж. Від диктатури до демократії: концептуальні засади здобуття свободи / Ін-т ім. А. Ейнштейна. – Львів : Сполом, 2004.

12. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм, демократія. – К. : Основи, 1995.

Тема 22. Сучасні політичні доктрини.

1. Історичні умови виникнення політичних доктрин.

2. Соціал-демократія як політичний рух. Комуністична теорія.

3. Основний зміст політичної доктрини консерватизму.

4. Лібералізм серед сучасних політичних доктрин.

Література.

16. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М. : Наука, 1990.

17. Вьюницкий В. Либерализм - плюс - минус социализм ? // Диалог. – 1991. – № 11.

18. Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

19. Иванов В.М. Рынок и государство (некоторые аспекты теории либерализма) // Полис. – 1993. – № 3.

20. Мигранян А.М. Переосмысливая консерватизм // Вопросы философии. – 1990. – № 11.

21. Муляр B.I. Політологія: Навчальний посібник. – К.: ВУЛ, 2003.

22. Орлов Б. Социал-демократия Запада: ценности и ориентиры // Диалог. – 1990. – № 2.

23. Петренко Е. Л. Демократический социализм Э. Бернштейна // Социально-политические науки. – 1992. – № 2.

24. Політологія /За ред. О.I.Семківа. – Львів : Світ, 1994.

25. Політологія. Курс лекцій. /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основи, 1993.

26. Розенталь И. С. Социал-демократия // Использование парламентаризма.–1993.–№6.

27. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

28. Современный капитализм: критический анализ буржуазних политологических концепций. – М. : Наука, 1988.

29. Федорова М.М. Французский либерализм ( Руссо - Констан ) // Полис. – 1993. – № 6.

 

Тема 23.Сучасні моделі політичних

систем розвиненого світу.

1. Парламентська політична система.

2. Основні риси президентської республіки.

3. Змішані політичні системи: президентсько-парламентська і парламентсько-президентська моделі.

Література.

1. Бурлацкий Ф.М. Политические системы современности. – М.: Наука, 1988.

2. Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

3. Крылов Б. С. США: федерализм, штаты и местное самоуправление. М., 1968.

4. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. – К.: ВУЛ, 2003.

5. Парламентаризм и правителственная систма. Опредиление и разграничение // Политические исследования. – 1992. – №3.

6. Перегудов С. Разделение властей по-британски // Мировая экономика и международные отношения. – 1993. – №6.

7. Політологія. /За ред. О.I.Семківа. – Львів : Світ, 1994.

8. Політологія. Курс лекцій. /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основи, 1993.

9. Политическая система общества в Латинской Америке. М:: Мысль, 1982.

10. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

 

Тема 24.Соціально-політичні перспективи

сучасної цивілізації.

1. Єдність i різноманітність сучасного світу.

2. Основні соціально-політичні тенденції сучасної цивілізації.

Література.

1. Драганов М. XX век: волны диктатур // Философские науки. – 1991. – № 2.

2. Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

3. Загладин Н.В. Тоталитаризм и демократия: конфликт века // Кентавр. – 1992. – №№ 5 – 6; 7 – 8; 9 – 10.

4. Муляр В. Не капіталізм i не соціалізм. Що ж тоді ? // Віче. – 1994. – № 12.

5. Муляр B.I.Політологія: Навчальний посібник. – К.: ВУЛ, 2003.

6. Поздняков Э. Формационный и цивилизационный подходы // Мировая экономика и международные отношения. – 1990. – № 5.

 

Тема 25. Соціально-політичні проблеми

сучасної України.

1. Україна в світлі основних соціально-політичних тенденцій сучасного світу.

2. Основні проблеми політичного розвитку сучасної України.

Література.

1. Андрущенко В. П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самореалізації в період радикальних трансформацій в Україні: Досвід соціально-філософського аналізу. – К.: ТОВ "Атлант ЮЕмСі", 2005.

2. Брегеда А. Ю. Основи політології: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

3. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. посіб.- 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008.

4. Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

5. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії верховної ради України 28 червня. 1996 р. – К.: Преса України, 1997.

6. Кулик В. Тоталітаризм у традиції та сучасності Украни // Філософська i соціологічна думка. – 1993. – № 7 – 8.

7. Мельниченко В. Механізм стабільності. Стримування i противаги // Віче. – 1994. – № 9.

8. Муляр В. Не капіталізм i не соціалізм. Що ж тоді ? // Віче. – 1994. – № 12.

9. Політологія / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К. : Академія, 1997.

10. Політологія. /За ред. О.I.Семківа. – Львів : Світ, 1994.

11. Політологія. Курс лекцій. /За ред. М. Сазонова. – Харків : Основи, 1993.

12. Полохало В. Від України комуністично-тоталітарної до України неототалітарної // Політична думка. – 1994. № 2.

13. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – К. : Либідь, 2004.

14. Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій і партійних систем: навч. Посібник. – Львів : Тріада плюс, 2004.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.194 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал