Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Контрольна робота
З дисципліни «Правознавство»

на тему «Походження держави та права»

 

Виконав (ла)

студент (ка) ____ курсу, групи ______________

 

_________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Перевірив:

__________________________________________________________________

(оцінка, дата, підпис викладача) (прізвище, ім’я, по батькові викладача)

 

м. Запоріжжя, 20__ р.

Додаток Д

 

Зразок оформлення змісту контрольної за темою

“Правове виховання молоді в Україні”

 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………….……………………..………...2

ПИТАННЯ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ....….........3

1.1 Правосвідомість як головний об’єкт впливу правового виховання….........................................................................................…3

1.2 Правове виховання і правова культура. Ознаки, функції, система та

механізм правового виховання..........…......................………….....….6

ПИТАННЯ 2. ФАКТОРИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ..........…..…..9

2.1. Сімейне виховання .................................................................................9

2.2. Правове виховання в системі освіти ...................................................13

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……...………….………....……..............16

ДОДАТКИ..................................................................................................................17

 


Додаток Ж

 

Зразок оформлення вступу за темою “Правове виховання молоді в Україні”

 

 

ВСТУП

Актуальність теми. Розбудова правової держави зумовлює необхідність посилення правової освіти і виховання населення взагалі та підростаючого покоління зокрема. На жаль, у наш час значно скоротилася питома вага правовиховної роботи. У зв’язку з цим набуває особливого значення теоретичне та практичне осмислення проблеми правового виховання.

Огляд літератури. У нашій державі, як і в державах ближнього зарубіжжя, стан наукових розробок з проблем правового виховання щодалі набуває позитивної динаміки. Їх вивченням за радянських часів займалися такі дослідники, як Балін Н.Є. [7], Головченко В.В. [8], Міцкевич А.В. [9], Татаринцева Є.В.[14] та інші. Не втратили своєї актуальності праці з організації, ефективності правового виховання [11], правовому вихованню та соціальній активності населення [12]. У пострадянський період проблеми правового виховання знайшли відображення у роботах таких російських науковців, як М.Н. Марченко, Н.І. Матузов, А.В. Малько, В.М. Корельський, В.Д. Перевалов та ін. Вони розкрили теоретичні засади правового виховання . В наш час у вітчизняній науці проблемами правового виховання займаються такі дослідники, як Васькович Й., Веселуха В., Вінгловська О., Кравченко О., Мороз В., Полешко А., Савченко Я., Фіцула М., Ягодинський В., Яницька Н., Яровий А. Їх науковий доробок містить як роботи загального характеру [17, 22, 24, 26], так і праці з окремих проблем. Слід зазначити, що коло проблем, які потребують дослідження не обмежується зазначеним переліком. 

 

Додаток З

 

Знаки для внесення виправлень в оригінал документів

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПЛАНІВ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА

Тема 1. ФОРМА ПРАВЛІННЯ

 

Вступ.

1. Форма правління: поняття, види.

2. Монархія та її різновиди.

3. Республіка та її різновиди.

 

 

Тема 2. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ

 

Вступ.

1. Форма державного устрою: поняття, види.

2. Унітаризм та його різновиди.

3. Федералізм та його різновиди.

 

 

Тема 3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ

 

Вступ.

1. Поняття і призначення механізму держави, його співвідношення з апаратом держави.

2. Апарат соціально-демократично орієнтованої держави, принципи його організації та діяльності.

3. Правоохоронні органи у механізмі української держави.

 

 

Тема 4. ПРАВО І МОРАЛЬ

 

Вступ.

1. Соціальні норми: поняття, види, функції.

2. Право і мораль їх співвідношення та взаємодія у правовому регулюванні.

 

 

Тема 5. ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА

 

Вступ.

1. Поняття і види форм (джерела) права.2. Нормативно-правовий акт - основне джерело права України.

3. Удосконалювання системи законодавства на сучасному етапі розвитку України.

 

 

Тема 6. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА

 

Вступ.

1. Поняття структури права і його основні частини.

2. Система права і її елементи.

3. Система права і система законодавства.

 

Тема 7. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

Вступ.

1. Поняття, види і зміст правовідносин.

2. Суб'єкт та об'єкт правовідносин.

3. Юридичні факти.

 

 

Тема 8. ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

Вступ.

1. Поняття правопорушення, його ознаки, види.

2. Склад правопорушення і характеристика його елементів.

 

 

Тема 9. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Вступ.

1. Поняття, принципи і види юридичної відповідальності.

2. Підстави юридичної відповідальності.

Тема 10. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ

 

Вступ.

1. Поняття, ознаки і види нормативно-правових актів, їх відмінність від інших актів-документів правового характеру.

2. Система нормативно-правових актів України, межі їхньої дії.

 

 

Тема 11. КОНСТИТУЦІЯ - ОСНОВНИЙ ЗАКОН ДЕРЖАВИ

 

Вступ.

1. Структура Конституції від 28.06.96. і правове призначення її складових частин.

2. Поняття конституційного ладу і його загальні правові основи в Україні. Конституційне закріплення форми української держави.

3. Конституція - основа подальшого розвитку законодавства.

 

 

Тема. 12ДЕРЖАВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

 

Вступ.

1. Поняття форми держави.

2. Унітарна Україна і АР Крим в її складі.

3. Загальна характеристика адміністративно-територіального устрою України.

 

 

Тема 13.ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Вступ.

1. Державний орган як суб’єкт конституційно-правових відносин. Система державних органів України та їх види

2. Загальні засади функціонування системи державних органів України.

3. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

 

 


Тема 14.КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал