Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДОДАТКИ. Засоби текстового зв’язку в науковій праці
 

Додаток А

 

Засоби текстового зв’язку в науковій праці

 

Мовна функція Мовні засоби
Послідовність викладу По-перше, по-друге, по-третє; з одного боку, з іншого боку; насамперед, наостанок; передусім; спочатку; також; тепер; далі; нарешті; на завершення; водночас; після того як ...
Ступінь вірогідності повідомлення Очевидно; безумовно; без сумніву; безперечно; напевне; певно; певна річ; звичайно; (як) відомо; мабуть
Послідовність у часі Спочатку, потім, тепер; насамперед; перш ніж; після того як ...; одночасно; наприкінці
Причина і наслідок, умова і наслідок Якщо ..., то; оскільки; тому; (а) відтак; таким чином; унаслідок; завдяки тому, що ...; у зв’язку з тим, що ...; через те, що ...; у результаті це пов’язано з ...; отже; зважаючи на те, що ...; з огляду на вищевикладене; це залежить від того що ...; зважаючи на викладене вище; це спричинене тим, що ...
Зіставлення, протиставлення Так само, як і ...; як ..., так і ...; (а) проте; але; навпаки; водночас; однак; утім
Доповнення, уточнення Водночас; зокрема; крім того; щоправда; наприклад; як-то; разом з тим; точніше; зауважимо; як-от
Узагальнення, висновок Отже; таким чином; відтак; узагальнюючи сказане; з розглянутого можна зробити такі висновки; зважаючи на викладене вище; звідси; звідси випливає висновок; підсумовуючи
Ілюстрація до сказаного Наприклад; так; проілюструємо це на ...; кілька прикладів; опишемо кілька випадків, коли
Перехід до нової думки розглянемо ...; перейдемо до ...; ще одне: ...

 


Додаток Б

 

Мовні засоби, до яких вдаються при цитуванні та переказі

використаних джерел

 

Цитування Переказ
К. писав (пише): „...” Як пише (писав) К., „...” Як стверджував ще К., „...” Як підкреслює К., „...” Згідно з К., „...” Згідно з уявленнями К., „...” За словами К., „...” На думку К., „...” Як (справедливо, слушно) зазначив К., „...” К. зазначав з цього приводу, що „...” К. так характеризує...: „...” „..., - зазначає К., - ...” „..., - читаємо в К., - ...” „..., - резюмує К., - ...” Як не згадати слова К...”...” Можна навести такі слова видатного педагога: „...” У К. знаходимо таку цитату: „...” Причину такої ситуації К. бачить у тому, що „...” Проте, К. відстоює іншу точку зору, згідно з якою „...” К. вважав (стверджував), що... К. вказує на... Автор наголошує на... К. виділяє (зазначає / вважає / підкреслює / пропонує / стверджує / рекомендує / розрізняє ./ нагадує), що... За К., ... За словами К.,... На думку К.,... З точки зору К.,... Згідно з К. (концепцією авторів),... К. вбачає головну причину...в... К. дійшов висновку, що... У цій статті автор доходить висновку, що... Якщо йти за К., то... К. зазначав (зазначає) з цього приводу, що... К. у своїй книзі „...” зазначає, що... Відповідно до класифікації К,...

  


Додаток В

Приклади оформлення бібліографічних описів використаних джерел

 

І. «ПАПЕРОВІ» ВИДАННЯ
1.1. Однотомні книжкові видання
1.1.1. З вказівкою автора на титульному аркуші
Один автор 1. Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики : монографія / Сергій Костянтинович Бостан – Запоріжжя : Юридичний ін.-т я, 2005. – 540 с.
Два автори 2. Лукашевич В. Г. Моделювання у криміналістиці та пізнавальній діяльності слідчого : монографія / Віталій Григорович Лукашевич, Олександр Володимирович Юнацький – Запорізький юридичний ін-т ДДУВС. – К. : КНТ, 2008. – 184 c.
Три автори 1. Салтевський М. В. Навчально-довідковий посібник з криміналістики : для студ. юрид. спеціальностей / Михайло Васильович Салтевський, Віталій Григорович Лукашевич, Василь Миколайович Глібко. – ІСДО; Українська юридична академія. – К., 1994. – 180 с.
Чотири автори Российское государство и правовая система : современное развитие, проблемы, перспективы / Баев О. Я., Баулин О. В., Бирюков П. Н., Бялкина Т. М. – Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1999. – 704 с.
П’ять і більше авторів 1. Законодавство : проблеми ефективності / Авер'янов В. Б., Бобровник С. В., Головченко В. В. та ін. – К. : Наукова думка, 1995. – 231 с.
1.1.2. Без вказівки автора на титульному аркуші
Законодавчі акти Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. : за станом на 9 вересня 2010 р. // ВВР України. – 2010. – № 41-42, 43, 44-45. – Ст. 529
Колективні монографії Покарання та його карально-виправний вплив на засуджених, колишніх співробітників правоохоронних органів : монографія / за заг. ред. Т. А. Денисової. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – 270 с.
Збірки наукових праць Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності / Збірник наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України : Вип. 2 (45). – 2011. – 244 с.
Матеріали конференцій 1. Усенко И. Б. Проблема эффективности права в научных исследованиях украинских учених : историографический аспект / И. Б. Усенко // Проблемы эффективности права. Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции (г. Курск, 26-27 ноября 2010 г.). – Курск : РОСИ, 2011. – С. 24–32.
Словники 1. Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. — 992 с.
1.2. Багатотомні книжкові видання
Однорівневий опис багатотомного документа Антологія української юридичної думки : в 10 т. / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; заг. ред. Ю.С. Шемшученко. – К. : Юридична книга, 2002–2004. – Т. 10.
Окремий том багатотомного документа Під назвою багатотомного документа 1. Антологія української юридичної думки : в 10 т. / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К. : Юридична книга, 2002–2004. – Т. 1 : Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. – 2002. – 568 с.
Під власною назвою тома   1. Антологія української юридичної думки. В 10 т. Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія прав / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К. : Юридична книга, 2002. – Т. 1. – 568 с.
1.3. Частина книги, періодичного продовжуваного видання
Один автор 1. Рябчинська О. П. Ретроспективний аналіз підходів щодо визначення ефективності системи покарань / О. П. Рябчинська // Держава та регіони. Серія : Право. – 2010. – № 4. – С. 199–203.
Два, три автори 2. Микієвич М. М. Деякі аспекти впровадження європейських стандартів у процесі реформування судової системи України / М. М. Микієвич, О.С. Москаленко // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – №9 – С. 11–15.
Чотири та більше авторів 4. Система законодавства України: стан та шляхи вдосконалення / Т. Подковенко [та ін.] // Підприемництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 40–44.
1.4. Дисертації та автореферати дисертацій
Дисертації 1. Скомороха В. Є. Конституційний Суд України в механізмі державної влади : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / В. Є. Скомороха. – Х., 2001. – 205 с.
Автореферати дисертацій 1. Портнов А. В. Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні : теоретичні та практичні проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / А. В. Портнов. – К., 2009. – 42 с.
1.5. Періодика
Журнали 1. Мучник А. Выбор формы правления – выбор исторической судьбы / А. Мучник. – Тижневик «2000». – 2007. – № 50 (394). – 14–20 декабря
Газети Президентська, парламентська, змішана...Яка форма правління нам підходить? / В. Костюкевич, Г. Хрипункова, В. Рижков, В. Костюкевич // День. – 2008. – 14 березня.    
ІІ. Електронні ресурси
2.1. Електронні ресурси локального доступу
(на компакт-лиску CD, DVD) Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України. – Електрон. дані. – К. : Унфодиск, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрана.
2.2. Електронні ресурси віддаленого доступу
Опис книги, журналу, розміщених в Інтернет   ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : метод. реком. з впровадження / М-во освіти і науки України, Львів. Націон. ун-т ім. Івана Франка, Наук. біб-ка ; уклад. Голевич О.К., Штогрин І.М. – Текст. дані. – Львів : [б. в.], 2008. – 20 с. – Режим доступу до вид.: http://www.franko.lviv.ua/library/doc/metodichka.pdf (16.05.2009). – Назва з екрана.
Опис частини документа (сторінки, статті із друкованого видання), розміщеної в Інтернет   1. Зозуля І. В. Нормативно-правові засади діяльності Секретаріату Президента України [Електронний ресурс] / І. В. Зозуля, О. І. Зозуля // Форум права. – 2006. –№2. – C.65 –72. – Режим доступу до статті: http:// nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-2/zivspu.pdf.

Додаток Г. 

Оформлення титульного листа контрольної роботи

 

 

Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

Кафедра українознавства

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал