Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ


ТЕМА «НОРМУВАННЯ ПРАЦІ»

Регламентація праці в часі здійснюється через норми праці.

Норми праці: норма часу; норма виробітку; норма чисельності; норма обслуговування.

Норма часу (Нч) – кількість робочого часу, об'єктивно потрібного для виконання конкретної роботи.

Норма часу обчислюється за форму­лою:

 

, один.; (1)

 

де Т – тривалість зміни;

Нвир – норма виробітку.

Норма виробітку(Нвир) – кількість продукції, яка повин­на бути вироблена за одиницю часу.

Якщо норма виробітку збільшується на а %, то норма часу зменшується :

 

, %; (2)

 

а якщо норма виробітку зменшується на а%, то норма часу зростає:

 

, %; (3)

 

Норма обслуговування (Ноб) — встановлена кількість одиниць обладнання (робочих місць, квадратних метрів площі), яка обслуговується одним робітником або бригадою на про­тязі зміни.

Норма чисельності (Нч) — необхідна для виконання певної
роботи чисельність персоналу.

На підприємстві необхідну чисельність працівників визначають на основі встановлених норм праці.

Чисельність основних робітників визна­чається трьома методами:

1. За трудомісткістю виробничої програми:

 

, чол.; (4)

 

де — сумарна трудомісткість виробничої програми, н-год.;

- дійсний фонд часу роботи одного середньоспискового робітника (визначається за балансом робочого часу середньоспискового робітника);

- середній коефіцієнт виконання норм по підприємству.

2. За нормами обслуговування:

 

, чол.; (5)

 

де - загальна кількість одиниць устаткування, яка обслуговується, одиниць;

— кількість змін роботи устаткування;

- коефіцієнт списового складу, який обчислюється як відношення явочної чисельності робітників до їх списової чисельності;

— норма обслуговування на одного робітника, одиниць.

3. За нормами виробітку:

 

, чол.; (6)

 

де — планова кількість виробів, натур. один;

— годинна норма виробітку одного робітника, на­тур.один.

Планова чисельність допоміжних робітників ( ) визна­чається аналогічно чисельності основних робітників, якщо для них встановлені певні норми виробітку чи обслуговуван­ня. Якщо ж такі норми не встановлені, то чисельність допо­міжних робітників обчислюється:

 

, чол.; (7)

 

де — кількість робочих місць допоміжних робітників.

 

Задача1

Норма виробітку збільшилась на 25%. На скільки відсотків зменшиться норма часу? Норма виробітку зменшилась на 25%. На скільки відсотків збільшиться норма часу?

 

Задача2

Підприємство виготовляє вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва виробів - 900тис. шт., а трудомісткість одного виробу 0,35 н-год. Тривалість робочої зміни 8 год. при однозмінному режимі роботи. Внутрізмінні втрати часу з вини робітників – 1,5%, а на регламентовані простої – 3%. Відсоток виконання норм виробітку – 105%. Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників. 

Задача3

Визначити норму часу і норму виробітку за 8-годинну робо­чу зміну для токаря на операції виготовлення бронзового вкла­диша підшипника ковзання із заготовки, виготовленої за удос­коналеною технологією. Ця технологія передбачає отримання заготовки методом лиття в багаторазову металеву форму (ко­кіль) замість одноразової піщано-глинистої форми, що дає змо­гу зменшити припуски на механічну обробку і відповідно ско­ротити трудомісткість токарної обробки вкладиша на 25 % .

Базова норма виробітку становить 12 вкладишів за зміну.

 

Задача4

Розрахувати кількість трубопровідних фланців, яку зможе виготовити верстатник до кінця 8-годинної зміни при ко­ефіцієнті виконання ним норм виробітку 1,25. Врахувати, що з початку зміни верстатник має виготовити кілька інших дета­лей, сумарна нормована трудомісткість яких становить 6,5 нормо-години, а після цього приступити до виготовлення фланців. Повна норма часу на виготовлення одного фланця становить 0,5 нормо-години.

 

Задача5

На виробничій дільниці треба обробити за квартал 620 комплектів деталей. На обробку одного комплекту витрачається на токарних роботах 8,2 год., на фрезерувальних – 7,1 год. Коефіцієнт виконання норм виробітку планується відповідно 110 і 115 %. Фонд робочого часу одного працівника за квартал – 458 год. Визначте, скільки працівників потребує виробнича дільниця для виконання квартальної програми. 

Задача6

Планова трудомісткість одного виробу рівна 0,8 н-год., річний обсяг виробництва - 1 млн. шт. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни - 8.1 год. Втрати на регламентовані простої - 5%. Середній процент виконання норм виробітку 118%. Визначити планову чисельність робітників.

 

Задача7

Планова трудомісткість виробничої програми -6520 н-год., корисний фонд часу робітника — 1865 год. Середній процент виконання норм виробітку – 110%. Якою повинна бути планова чисельність робітників?

 

Задача8

Розрахувати планову чисельність робітників за професіями на основі таких даних: виробнича програма підприємства складає — 60 тис. шт./рік. Трудомісткість виконання окремих видів робіт на один виріб складає:

- токарні роботи — 10 н-год.,

- свердлильні роботи — 17 н-год.,

- фрезерні роботи — 8 н-год.,

- шліфувальні роботи — 6 н-год.,

- складальні роботи — 16 н-год.

Середній процент виконання норм складає — 104%, а річний дійсний фонд робочого часу одного робітника складає — 1780 год. Чисельність допоміжних робітників — 30% від числа підрядників.

 

 

Задача9

Розрахувати чисельність ремонтної бригади для ремонту обладнання підприємства, якщо згідно кошторису трудомісткість ремонту 20 000 чол -год, тривалість ремонтного періоду 150 днів. Додаткова відпустка робітника – 6 днів, а планові неявки на роботу – 2 дні. Коефіцієнт виконання норм 110%.

 

Задача10

Розрахувати чисельність робітників для наклейки етикеток:

- змінна норма виробітку одного робітника – 800 шт;

- планова норма виробітку – 110 %;

- змінне виробниче завдання на дільниці – 4000 шт.

 

Задача11

Визначити планову середньосписову чисельність основних робітників і промислово-виробничого персоналу заго­тівельного цеху, якщо нормативна трудомісткість випуску на початок планового періоду – 480 тис. н-год, зниження нормативної трудомісткості – 11 %. Корисний фонд часу одного робітника 1810 год. Виконання норм виробітку 105,6 %. Питома вага основних робітників в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу цеху – 72%.

 

Задача12

Визначити планову кількість основних робітників, якщо технологічна трудомісткість випуску на початок планового періоду – 638 н-год., планове зниження технологічної трудомісткості – 12,7 %. Плановий корисний фонд часу одного робітника 1840 год. Плановий коефіцієнт виконання норм виробітку 1,02.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал