Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Абракітов В.Е. Актуальність проблеми боротьби з шумом і створення за­собів акустичного моделювання як один з способів рішення даної пробле-ми//Коммунальное
1. Абракітов В.Е. Актуальність проблеми боротьби з шумом і створення за­собів акустичного моделювання як один з способів рішення даної пробле-ми//Коммунальное хоз-во:науч.-техн. сб.№63.-К.:Техника,2005-С.316-320

2. Безпека об'єктів будівництва. - К.: Основа, 2003. - 208с.

3. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник / За ред.. М.П. Гандзюка. - К.: Каравела, 2004. - 408с.

4. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці: Навчальний посібник. 2-ге вид. -Львів «Новий Світ - 2000», 2005. - 232с.

5. ГОСТ 12.0.0003 - 74. ССБТ. Опасные и вредные производственные фак­торы. Классификация.

6. Горох Н.П. Экологическая оценка вредных веществ при комплексной ути­лизации муниципальных отходов // Коммунальное хозяйство городов: На­уч. - техн. сб. Вип. 63. - К.: Техника, 2005. - С. 172 - 181.

7. Гриценко А.В., Рибалова О.В., Єльченко Л.Ю. Оцінка потенційного ризи­ку здоров'ю населення України при несприятливому впливі факторів на­вколишнього середовища // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вип. 63.-К.: Техника, 2005.-С. 161-171.

8. ДБН В. 1Л. - 7 - 2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва.

9. ДБН В. 1.4 - 1.01 - 97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні.

10.ДБН В. 1.4 - 2.01 - 97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний конт­роль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва.

11.ДБН В.2.2 - 5 - 97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони.

12.Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: На-вч. посіб./ За ред. СП. Желібо і В.М. Пічі. - Київ «Каравела»; Львів «Но­вий Світ - 2000», 2001. - 320с.

13.Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: На-вч. посіб./ За ред. СП. Желібо. 4-е вид. - Київ «Каравела», 2005. - 344с.

14.Закон Украины от 25.06.1991г. №1264 - XII «Об охране окружающей природной среды», с изменениями и дополнениями.

15.Закон Украины от 14.10.1992г. №2694 - XII «Об охране труда», с измене­ниями и дополнениями.

16.Закон України «Про Цивільну оборону України» ВРУ№297-ХП.- К., 1993

17.3акон Украины от 23.09.1999г. № 1105 - XIV «Об общеобязательном го­сударственном социальном страховании от несчастного случая на произ­водстве и профессионального заболевания, которые повлекли утрату тру­доспособности, с изменениями и дополнениями.

18.Закон України « Про захист населення і територій від надзвичайних ситу­ації техногенного та природного характеру» №1809 - III. - К., 2000.19.Конституція України. -К.: Юрінком, 1996.


20.Закон Украины от 21.06.2001г. №2556 - III «Об охране атмосферного воз­духа», с изменениями и дополнениями.

21.Концепція освіти з напрямку «Безпека життєдіяльності» (затверджено Міносвіти і науки 12.03.2001р.) і програми Міносвіти України.

22.Концепція захисту населення і території у разі загрози та виникнення над­звичайних ситуацій. Затверджено Указом Президента України від 26.03.1989р. №284-99.

23.Коптев Д.В., Орлов Г.Г., Булыгин В.И. Безопасность труда в строительст­ве: Учебное пособие. - М.: Изд-во АСВ, 2003. - 352с.

24.Крикунов Г.Н., Беликов А.С., Залунин В.Ф. Безопасность жизнедеятель­ности. - Днепропетровск «Пороги», 1992. - 416с.

25.Навчальна програма нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих закладів освіти від 04.12.1998р. Розробники В.В. Зацарний, В.Г. Мазур, В.М. Мостовий. - К.: Мін. освіти, 1999.

26.Науменко І.М., Кузнецов В.О., Свято В.П. Концепція змісту синтетичної світоглядно-професійної фундаментальної навчальної дисципліни «Безпе­ка життєдіяльності» для вищих навчальних закладів України. Газета «Освіта», 23.09.1996.

27.НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України. Державні нормативи.

28.Овчаров О.В. Харчування - засіб забезпечення первинних основ безпеки життєдіяльності // Науковий вісник будівництва. Вип. 31. Харьків: ХДТУ-БА ХОТВ АБУ, 2005. - С. 340 - 353.

29.Овчаров А.В., Овчаров Е.А. Мониторинг атмосферного воздуха - первая ступень в обеспечении безопасности жизнедеятельности Харькова // Ком­мунальное хозяйство: Науч.-техн. сб. №63.-К.:Техника, 2005.-С.213-216.30.Положення про редакційно-видавничу діяльність в ОДАБА. Ухвалено Вченою радою 22.12.2005р. (протокол № 5). Одеса, 2005. - 6с.

31.Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. - 2-ге вид. -Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 301с.

32.СанПиН 1304-75 Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах

33.СанПиН 2152-80 Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений.

34.СанПиН 2605 - 82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки.

35.СанПиН 3077 - 84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки.

36.СН 4948 - 89 Санитарные нормы допустимих уровней инфразвука и низ­кочастотного шума на территории жилой настройки.

37.СНиП II - 12 - 77 Здания и сооружения. Защита от шума.

38.Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності. - Київ: Кондор, 2003. - 424с.

39.Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. -К.: Знання, 2004.-490с.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал