Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема лекції: Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства


1.Завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів

2.Аналіз фінансових результатів

1. Завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів

 

В умовах ринкової економіки метою діяльності будь-якого суб'єкта господарювання, що працює за принципами самофінансу­вання, у підсумку є отримання прибутку в обсязі, достатньому для подальшого розвитку.

Прибуток (збиток) є якісним узагальнювальним показником ро­боти підприємства, в якому концентрується ефективність всіх видів його діяльності.

Прибутковість це не тільки основна мета, але і головна умова ділової активності підприємства, результат ефективного здійснення ним своїх функцій. Досвід діяльності підприємств у країнах з роз­винутою ринковою економікою свідчить, що стійкого зростання прибутковості вони досягають тільки тоді, коли реалізують страте­гію свого розвитку, враховуючи не тільки свої інтереси, але також й інтереси суспільства. Такі підприємства здійснюють цінову полі­тику, спрямовану не на короткочасне отримання вигод від максимізації цін, а на стабільний розвиток. Для зростання прибутковості вони, враховуючи ринкову кон'юнктуру, оновлюють всі параметри своєї діяльності, всіляко використовують внутрішні джерела розви­тку, надають додаткові вигоди споживачам.

Однак поряд з підприємствами, які успішно працюють, є і збит­кові. Збиток виникає в разі перевищення суми витрат, здійснених для отримання доходів, над сумою цих доходів. Наявність збитку свідчить про неефективну роботу підприємства. Хоча можуть бути й інші причини, пов'язані із порушенням прав суб'єкта господарю­вання чи виникненням якихось надзвичайних обставин. У будь- якому випадку збитковість негативно впливає на фінансовий стан підприємства, а довготривала збитковість може призвести навіть до банкрутства. Тому аналітичне забезпечення менеджменту на під­приємстві повинне бути таким, щоб можна було вчасно спрогнозу- вати можливість виникнення збитковості і вжити заходів для її не­допущення. А якщо уникнути збитковості неможливо, то хоч би звести її до мінімуму. У цьому одна з основних функцій аналізу фі­нансових результатів.

У процесі формування фінансового результату діяльності під­приємства виникають такі види прибутку (збитку): валовий; від операційної діяльності; від звичайної діяльності; від надзвичайної діяльності; чистий прибуток (збиток).

У складі чистого прибутку торговельного підприємства основ­ним, а в багатьох випадках єдиним елементом його формування є прибуток, отриманий від торговельної діяльності. Тому під час аналізу фінансових результатів торговельного підприємства голо­вна увага приділяється якраз результату, отриманому від основного виду діяльності.До найважливіших завдань аналізу фінансових результатів на­лежать:

· обґрунтування варіантів планового (прогнозного) обсягу, якості та структури фінансових результатів;

· систематичний контроль за формуванням фінансових резуль­татів;

· загальна оцінка виконання плану прибутку і рентабельності та виявлення основних тенденцій їх динаміки;

· вивчення змін у джерелах і структурі формування фінансових результатів;

· кількісна оцінка впливу основних факторів на фінансові ре­зультати;

· виявлення резервів зростання прибутку і рентабельності та розробка заходів щодо їх мобілізації;

· оцінка раціональності розподілу і використання прибутку підприємства.

Для проведення аналізу фінансових результатів використовують такі джерела інформації: фінансовий план підприємства, фінансову і статистичну звітність, податкову звітність, дані відповідних раху­нків бухгалтерського обліку та інші джерела.

Основним джерелом інформації для аналізу є фінансова звіт­ність підприємств. Під час аналізу фінансових результатів тією чи іншою мірою використовується інформація кожної з її форм. Од­нак найбільше застосування мають: Ф№ 1 «Баланс», Ф№ 1-м «Ба­ланс», Ф№ 2 «Звіт про фінансові результати», Ф№ 2-м «Звіт про фінансові результати», Ф№ 5 «Примітки до річної фінансової зві­тності». Крім цього, у споживчій кооперації використовуються ві­домчі форми звітності, введені Укоопспілкою. Це Ф№ 1 ФП «Звіт про фінансові результати» і Ф№ 2 ФП «Звіт про витрати, пов'язані з реалізацією та управлінням у галузях діяльності». Ці форми складають кооперативні підприємства, які здійснюють ба­гатогалузеву діяльність.Відомча форма № 1-ФП «Звіт про фінансові результати» роз­криває формування фінансових результатів у кожній з галузей дія­льності підприємств споживчої кооперації (торгівлі, ресторанному господарстві, промисловості та ін.), що необхідно для поглиблення контролю прибутковості.

Більш детальну інформацію про прибуток і його використання містять дані рахунків бухгалтерського обліку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», рахунки класів 7 «Доходи і резуль­тати діяльності», 8 «Витрати за елементами», 9 «Витрати діяльнос­ті». Інформація рахунків бухгалтерського обліку, розрахунки і до­відки бухгалтерії, первинні документи є підставою для оперативного аналізу фінансових результатів.

Із податкової звітності використовують «Декларацію про пода­ток на прибуток підприємства».

Під час аналізу фінансових результатів важливою також є інфо­рмація статистичної звітності підприємства: Ф№ 1 «Звіт про основ­ні показники діяльності підприємства», Ф№ 1-Б «Звіт про фінансо­ві результати і дебіторську та кредиторську заборгованість», Ф№ 1- ПП «Звіт про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду податку» та ін.

В аналізі фінансових результатів використовуються також інші джерела інформації: бізнес — плани, внутрішня управлінська звіт­ність, матеріали документальних ревізій і аудиторських перевірок, результати маркетингових досліджень, накази, постанови органів управління, протоколи і рішення зборів акціонерів, пайовиків, за­сновників, договори на постачання товарів тощо.

 

2. Аналіз фінансових результатів

Чистий прибуток (збиток) являє собою кінцевий фінансовий ре­зультат діяльності підприємства. Тому, приступаючи до аналізу фі­нансових результатів, насамперед необхідно вивчити його рівень, динаміку і структуру, виявити тенденції зміни складових частин формування прибутку, вплив факторів на нього, а також оцінити використання чистого прибутку.

Якщо кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємст­ва у звітному періоді був збиток, необхідно грунтовно вивчити причини його виникнення, намітити шляхи поліпшення роботи з метою подолання збитковості.

Аналіз виконання плану прибутку самостійні торговельні під­приємства проводять наростаючим підсумком за квартал, півріччя, дев'ять місяців і рік на основі даних квартальної і річної фінансової звітності, планових даних. У ринкових умовах планування прибут­ку, як і інших показників діяльності, підприємства здійснюють са­мостійно. Однак, незважаючи на індикативний характер плану, він має враховувати реальні можливості отримання прибутку у най­ближчій перспективі, бути інструментом перспективного аналізу.

Контроль за виконанням плану отримання прибутку повинен здійснюватися не тільки після, але й у під час його виконання. Для цього необхідно систематично відстежувати темпи зростання това­рообороту, добиватися поліпшення якісних показників роботи.

У разі відсутності планування прибутку оцінку досягнутого підприємством рівня прибутковості здійснюють, порівнюючи його результати діяльності за звітний період з попередніми періодами, а також за наявності інформації з показниками інших однотипних підприємств чи середньогалузевими показниками.

Для оцінки виконання плану з чистого прибутку роздрібною то­ргівлею споживчого товариства використовують дані відомчої бух­галтерської звітності Ф № 1-ФП «Звіт про фінансові результати» і фінансового плану. На їх основі необхідно розрахувати рівень при­бутку, динаміку рівня прибутку, абсолютний його приріст, темп приросту, суму приросту, або зниження прибутку. Результати роз­рахунку цих показників наведені у табл. 2.

Абсолютна сума чистого прибутку у звітному році порівняно з попереднім збільшилася у 2,8 раза або на 4.6 тис. грн, а порівняно з планом на 6,0 % або на 0,4 тис. грн, що є позитивним. Однак об'єктивно оцінити ці зміни з економічної погляду без урахування впливу інфляції неможливо.

Значно меншою мірою від інфляції залежать показники рівня прибутковості (рентабельності), оскільки вони виражають співвід­ношення прибутку до товарообороту чи інших показників у відпо­відних періодах. Тому зміна їх рівнів більш об'єктивно характери­зує динаміку прибутковості господарської діяльності.

Дані табл. 2 свідчать, що рівень рентабельності роздрібної то­ргівлі споживчого товариства за чистим прибутком у звітному році становив 1,51 % до товарообороту. Він зріс порівняно з попереднім роком на 0,87 %, а порівняно з планом на 0,05 % до обороту. Темп приросту рівня прибутку до попереднього року був дуже високим. Він збільшився у 2,4 раза при запланованому його зростанні у 2,3 раза. Темп приросту рівня прибутку порівняно з планом стано­вить 3,4 %.

Таблиця 2

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

Показники Попере­дній рік Звітний рік Виконання плану, %
за планом фактично
Дохід (виручка) від реалі­зації (товарооборот), тис. грн 387,9 458,0 469,9 102,6
Чистий прибуток: в тис. грн в % до обороту 2,5 0,64 6,7 1,46 7,1 1,51 106,0
Динаміка рівня прибутку: порівняно з попереднім роком, % порівняно з планом, % 100,0 228,1 235,9 103,4 -
Абсолютний приріст рів­ня прибутку: порівняно з попереднім роком, % порівняно з планом, % - +0,82 +0,87 +0,05 106,1
Темп приросту рівнів прибутку: порівняно з попереднім роком, % порівняно з планом, % - 128,1 135,9 3,4 106,1
Сума приросту прибутку, тис. грн - 3,8 4,1 107,9

Аналіз рівня чистого прибутку необхідно доповнити дослі­дженням факторів, які вплинули на його величину. Для цього вико­ристаємо дані табл.2.

Дані цієї таблиці дають можливість визначити вплив факторів на рентабельність товарообороту, розраховану за чистим прибут­ком та іншими його видами. У склад цих факторів входять усі на­ведені в таблиці показники, які формують рівень чистого прибутку, виражені у відсотках до товарообороту. Кількісний вираз їх впливу дорівнює відхиленням звітних рівнів значень цих показників від базисних чи планових з урахуванням характеру і спрямованості дії факторів. А тому знак (+, -) при відповідних показниках — факто­рах може бути іншим ніж у відхиленнях.

У споживчому товаристві позитивно вплинули на рентабель­ність товарообороту за чистим прибутком: зменшення рівня ад­міністративних витрат (+0,24 %); зменшення рівня витрат на збут (+2,13 %); зменшення рівня інших операційних витрат (+0,15 %); наявність інших доходів (+1,05 %). Загальний позити­вний вплив цих факторів на рентабельність товарообороту ста­новив +3,57 %.

Негативно вплинули: зниження рівня реалізованої торгової на­цінки (-0,56 %); збільшення рівня собівартості реалізованих това­рів (-0,26); зменшення рівня інших операційних доходів (-0,20 %); зростання рівня фінансових витрат (-0,44 %); наявність інших ви­трат (-0,84 %); збільшення рівня податку на прибуток від звичайної діяльності (-0,40 %). Сукупний негативний вплив факторів на рен­табельність становив -2,7 %. Перевага позитивних факторів забез­печила зростання рентабельності товарообороту порівняно з попе­реднім роком на 0,87 % до обороту (3,57 - 2,7 %).

За даними гр. 8 табл. 5.6 можна без додаткових розрахунків за розглянутою вище методикою визначити вплив факторів на відхи­лення значень рівнів показників, які є проміжними алгебраїчними підсумками у формуванні чистого прибутку (збитку), таких як рі­вень валового прибутку (збитку), рівень прибутку (збитку) від опе­раційної діяльності, рівень прибутку (збитку) від звичайної діяль­ності.

Крім цього, дані про зміни у структурі фінансових результатів (табл. 3) дають можливість способом абсолютних різниць розра­хувати вплив факторів на відхилення суми чистого прибутку (збит­ку) від базисного чи планового значень цього показника, а також на зміну сум проміжних фінансово — результативних показників.

Таблиця 3

ЗМІНИ У СТРУКТУРІ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+, -)   Вплив факторів на рівень при­бутку, % до обороту
сума, тис. грн у % ДО обороту сума, тис. грн у % ДО обороту сума, тис. грн у % ДО обороту
Дохід (виручка) від реалізації товарів (товарооборот) 387,9 100,0 469,9 100,0 +82,0 - -
Дохід (виручка) від реалізації товарів за виключенням непря­мих податків та інших вираху­вань (торгова націнка на реалі­зовані товари) 106,3 27,40 126,1 26,84 +19,8 -0,56 -0,56
Собівартість реалізованих то­варів (транспортно-заготівель­ні витрати) 6,4 1,65 9,0 1,91 +2,6 +0,26 -0,26
Валовий прибуток (збиток) 99,9 25,75 117,1 24,93 +17,2 -0,82 -0,82
Інші операційні доходи 15,3 3,94 17,6 3,74 +2,3 -0,20 -0,20
Адміністративні витрати 10,0 2,58 11,0 2,34 +1,0 -0,24 +0,24
Витрати на збут 93,8 24,18 103,6 22,05 +9,8 -2,13 +2,13
Інші операційні витрати 6,5 1,67 7,1 1,52 +0,6 -0,15 +0,15
Прибуток (збиток) від опера­ційної діяльності 4,9 1,26 13,0 2,76 +8,1 +1,50 + 1,50
Дохід від участі в капіталі - - - - - - -
Інші фінансові доходи - - - - - - -
Інші доходи - - 4,9 1,05 +4,9 +1,05 + 1,05
Фінансові витрати 1,3 0,34 3,7 0,78 +2,4 +0,44 -0,44
Інші витрати - - 3,9 0,84 +3,9 +0,84 -0,84
Прибуток (збиток) від звичай­ної діяльності 3,6 0,92 10,3 2,19 +6,7 +1,27 + 1,27
Податок на прибуток від зви­чайної діяльності 1,1 0,28 3,2 0,68 +2,1 +0,40 -0,40
Чистий прибуток від звичайної діяльності 2,5 0,64 7,1 1,51 +4,6 +0,87 +0,87
Надзвичайні доходи - - - - - - -
Надзвичайні витрати - - - - - - -
Податки з надзвичайного при­бутку - - - - - - -
Чистий прибуток (збиток) 2,5 0,64 7,1 1,51 +4,6 +0,87 +0,87

Одним з основних факторів, що впливають на динаміку суми прибутку (збитку), є зміна обсягу доходу (виручки) від реалізації. Якщо реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) прибуткова, зро­стання її обсягу за інших рівних умов веде до збільшення прибутку. І навпаки, якщо реалізація збиткова — збільшення її обсягу за не­змінності інших факторів сприяє зростанню збитків.

Фінансові результати підприємств безпосередньо залежать та­кож і від зміни рівнів якісних показників діяльності: валового при­бутку, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних доходів і витрат, а також доходів і витрат від інвестиційної, фінан­сової діяльності, надзвичайних доходів і витрат.

У нашому прикладі за рахунок зниження рівня валового прибу­тку на 0,82 % до обороту сума прибутку від операційної звичайної діяльності, а також чистого прибутку зменшилася на 3,8 тис. грн (0,82 * 469,9 / 100).

За такою ж методикою розраховують вплив рівня кожного виду доходів на зміну суми прибутку (збитку) підприємства. Так, зни­ження рівня інших операційних доходів на 0,20 % до обороту спри­яло зменшенню суми прибутку на 0,9 тис. грн, (0,20 * 469,9 / 100).

Згідно з даними табл. 3, фактичний рівень адміністративних витрат торгівлі споживчого товариства у звітному році знизився порівняно з попереднім на 0,24 %, а рівень витрат на збут — на 2,13 % до обороту, що позитивно вплинуло на динаміку прибутку.

Зниження рівня адміністративних витрат привело до збільшення обсягу прибутку роздрібної торгівлі порівняно з попереднім роком на 1,1 тис. грн (0,24 * 469,9 / 100).За рахунок економії витрат на збут прибуток зріс на 10,0 тис. грн (2,13 * 469,9 / 100). Зменшення рівня інших операційних витрат на 0,15 % до обороту сприяло збі­льшенню прибутку на 0,7 тис. грн (0,15 * 469,9 / 100).

Алгебраїчна сума впливу всіх факторів дає загальне збільшення прибутку від операційної діяльності у звітному році порівняно з попереднім на 8,1 тис. грн (1,0 - 3,8 - 0,9 + 1,1 + 10,0 + 0,7).

Отже, позитивна динаміка прибутку від операційної діяльності була досягнута споживчим товариством за рахунок зниження рівня витрат на збут, адміністративних витрат та інших операційних ви­трат, а також збільшення доходу (виручки) від реалізації. Разом з тим негативний вплив на прибуток від операційної діяльності мало зниження рівня валового прибутку і рівня інших операційних до­ходів.

Дані табл. 3 свідчать, що зниження рівня валового прибутку роздрібної торгівлі споживчого товариства у звітному році було зумовлене зменшенням середнього відсотка реалізованого накла­дання (торговельного доходу) і зростанням рівня транспортно- заготівельних витрат. Власне валовий прибуток у торгівлі є скла­довою частиною торговельного доходу, який більший від валово­го прибутку на суму транспортно — заготівельних витрат, що входять у собівартість реалізованих товарів. Тому в торгівлі осно­вну увагу приділяють аналізу торговельного доходу, а не валово­му прибутку.

Доповнивши проведений аналіз розрахунками впливу динаміки рівнів доходів і витрат від інвестиційної й фінансової діяльності, які проводяться за розглянутою вище методикою, можна вияснити причини зміни у звітному році прибутку (збитку) від звичайної дія­льності. Врахувавши, крім цього, ще зміни рівнів надзвичайних до­ходів і витрат та податку на прибуток, можна узагальнити вплив основних факторів на обсяг абсолютної суми і рівня чистого при­бутку (збитку) підприємства у звітному періоді (табл. 4).

Із даних табл. 4 видно, що вирішальну роль у зростанні абсо­лютної суми чистого прибутку, отриманого роздрібною торгівлею споживчого товариства у звітному році, відіграло зміцнення режи­му економії, про що свідчить значне зниження рівнів витрат на збут, адміністративних витрат та інших операційних витрат.

Сумарний вплив економії цих витрат на збільшення прибутку становив 11,8 тис. грн, що складає майже 70 % від загальної суми його збільшення за рахунок позитивних факторів. Серед факторів негативного впливу на чистий прибуток найзначнішими були: зни­ження рівня валового прибутку, зростання рівня інших витрат, не пов'язаних з операційною діяльністю, а також зростання рівня фі­нансових витрат. Негативний вплив останніх двох факторів потре­бує детальнішого вивчення під час аналізу фінансових результатів від інших видів діяльності.

Таблиця 4

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЧИСТИЙ ПРИБУТОК РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ

    Зміна чистого прибутку
№ з/п Фактори збільшення зменшення
    тис. грн % до обороту тис. грн % до обороту
Зростання обсягу доходу (виручки) від реалізації 0,5 - - -
Зниження рівня валового прибутку - - 3,8 0,82
Зменшення рівня інших операційних доходів - - 0,9 0,20
Зниження рівня адмініс­тративних витрат 1,1 0,24 - -
Зменшення рівня витрат на збут 10,0 2,13 - -
Зниження рівня інших операційних витрат 0,7 0,15 - -
Збільшення рівня інших доходів 4,9 1,05 - -
Зростання рівня фінансо­вих витрат - - 2,1 0,44
Зростання рівня інших витрат - - 3,9 0,84
Зміна рівня податку на прибуток - - 1,9 0,40
Разом 17,2 3,57 12,6 2,70
Загальне відхилення чистого прибутку звітного року від попе­реднього 4,6 0,87    

Аналіз рівня, динаміки та структури прибутку, який залишаєть­ся у розпорядженні підприємства, необхідно доповнити аналізом напрямів його використання.

Отриманий чистий прибуток підприємство розподіляє і викори­стовує згідно з потребами. За рахунок чистого прибутку нарахову­ються дивідендом чи проводиться інший його розподіл учасникам (власникам) підприємства. Він спрямовується до статутного капі­талу, резервного капіталу тощо. Дані про фактичний розподіл при­бутку наводяться у формі № 4 річної фінансової звітності «Звіт про власний капітал».

Аналіз використання чистого прибутку не повинен обмежува­тися вивченням зміни його абсолютних сум, спрямованих на ті чи інші потреби. Під час його проведення необхідно також розглянути зміни в структурі використання прибутку звітного року порівняно з попередніми роками, оцінити тенденції цих змін. Критерієм для оцінки правильності досягнутих пропорцій між основними напря­мами використання прибутку виступає їх відповідність поточним і стратегічним завданням розвитку підприємства і насамперед дося­гненню необхідного співвідношення між накопиченням і спожи­ванням.

Аналізуючи фінансові результати кожного з видів діяльності, необхідно враховувати особливості їх формування, зумовлені спе­цифікою того чи іншого виду діяльності. При цьому найбільш сут­тєву увагу приділяють фінансовому результату від основної діяль­ності підприємства, що є визначальною метою його створення та операції від якої забезпечують основну частку доходу. Для торго­вельних підприємств такими є операції з придбання та реалізації товарів. Отже, в торгівлі фінансовим результатом основної діяль­ності є прибуток або збиток, отриманий від реалізації товарів. Вын може розраховуватись двома способами:

1)Прибуток від реалізації товарів = Чистий дохід (виручка від реалізації товарів) – Собівартість реалізованих товарів – Адміністративні витрати – Витрати на збут

2)Прибуток від реалізації товарів = Реалізовані торговельні націнки (торговельний дохід) – Транспортно-заготівельні витрати на реалізовані товари – Адміністративні витрати – Витрати на збут

Аналізуючи фінансові результати від реалізації товарів, необхідно визначити, якою мірою перевиконання чи недовиконання планового за­вдання з прибутку було забезпечене за рахунок зміни обсягу товарообо­роту і якою — за рахунок якісних показників торговельної діяльності.

Операційна діяльність підприємства крім основної, охоплює й іншу діяльність, фінансові результати якої становлять суттєву част­ку загального результату. Вони містять прибутки (збитки) від реа­лізації іноземної валюти, реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій). До них належать також прибутки (збитки) від операційної оренди активів від операційної курсової різниці, від списаних раніше активів, від визнаних штрафів, пені, неустойок. Складником формування фінансових результатів іншої операційної діяльності є також втрати від знецінення запасів, нестач, псування цінностей тощо.

Поглиблення аналізу результатів кожного з видів іншої опера­ційної діяльності вимагає використання інформації облікових регі­стрів і первинних документів. При цьому застосовуються прийоми документальної ревізії та аудиту. Передусім підлягають детальному аналізу результати тих видів іншої операційної діяльності, які були збитковими або мали негативну динаміку прибутковості.

Якщо виникли збитки від іншої реалізації, то необхідно у кож­ному конкретному випадку встановити причини і винуватців їх ви­никнення. Наприклад, причинами збитковості реалізації надлишків сировини чи матеріалів може бути зниження їх якості внаслідок тривалого і недбалого зберігання. Збитковість таких операцій іноді виникає у зв'язку із заниженням ціни реалізації внаслідок зловжи­вань чи недостатньої кваліфікації менеджерів.

Отже, аналізуючи фінансові результати від іншої реалізації, не­обхідно перевірити доцільність та законність цих операцій, переко­натися у правильності оцінки реалізованого майна та обгрунтова­ності відображених витрат.

Виходячи з наявних доходів і витрат прибуток виробничого підприємства має склад, показаний в табл. .

Дані таблиці показують, що найбільшу абсолютну суму має прибуток від реалізації продукції (валовий): він зріс проти минулого року на 130 тис. грн, або на 425 %. Прибуток до оподаткування теж зріс на 105 тис. грн. У результаті чистий прибуток у звітному році становив 80 тис. грн.

Таблиця 5.

ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн

Показник За минулий рік За звітний рік Відхилення
1.Прибуток від реалізації продукції (валовий дохід) + 130
2.Прибуток від операційної діяльності – 56 – 60 – 4
3.Прибуток від звичайної діяльності + 1 +9
4.Усього прибутку до оподаткування (ряд. 1 + ряд. (– 2) + ряд 1) – 15 + 105
5.Податок на прибуток (30 %) + 36
6.Усього прибутку від звичайної діяльності (ряд. 4 – ряд. 5) + 84
7.Прибуток від надзвичайних подій – 4 + 6
8.Податки на прибуток від надзвичайних подій
9.Чистий прибуток (ряд. 6 – ряд. 7) + 78

 

Чистий прибуток (ЧП) сформувався в такий спосіб:

ЧП — це фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування мінус податок на прибуток від звичайної діяльності, плюс дохід від надзвичайної діяльності, мінус податок на прибуток від надзвичайної діяльності, мінус втрати від надзвичайних подій, плюс зменшення податку на прибуток через збитки від надзвичайних подій.

Прибуток від реалізації товарної продукції визначається як різниця між чистим доходом (Дч) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої (Ср) продукції (товарів, робіт, послуг).

Пр = Дч – Ср.

Чистий дохід розраховується як різниця між доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Др і податком на додану вартість (ПДВ), акцизним збором (Ак) та іншими відрахуваннями з доходу (Ді):

Дч = Др – ПДВ – Ак – Ді.

Аналіз виконання плану прибутку від реалізації продукції проводиться за даними форми № 2 і за обліковими даними підприємств.

Вхідні дані для аналізу подано в таблиці 6.

За даними табл. 6, план по прибутку виконано на 190 тис. грн (390 – 200), або на 195 %. Відхилення фактичного прибутку від планового сталося в результаті змін обсягу реалізації, собівартості, структури й асортименту продукції та оптових цін на продукцію.

 

Таблиця 6.

АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, тис. грн

Показник За планом За планом на фактично реалізовану продукцію Звіт
Виручка від реалізації продукції
Собівартість реалізованої продукції
Прибуток

Порівнюючи суму прибутку планову і суму прибутку, розраховану за плановими цінами і плановою собівартістю, але за фактичним обсягом і асортиментом продукції, обчислимо, наскільки вона змінилась унаслідок зміни обсягу й структури реалізованої продукції:mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.022 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал