Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Передмова
В передмові необхідно указати мету, яка постав­лена студентом-дипломником при складанні розділу "Охорона праці і навколишнього середовища", а також перелік нормативно-технічної документації згідно з якою розроблене цей розділ.

Обсяг передмови не повинен перевищувати 1 сторінки тексту.

Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

В цьому підрозділі необхідно розкрити небезпе­чні та шкідливі чинники, які мають місце в цеху (на ді­льниці), чий вплив на робітників може привести до травм, або до захворювань. Необхідно визначити:

- наявність потенційно небезпечних міст для праців­ників (машини, механізми, матеріали, заготовки, вироби і таке інше, що рухаються, незахищені ру­хомі елементи виробничого устаткування).

- наявність технологічного устаткування, яке працює під тиском повітря, газу, рідини.

- можливі джерела травматизму при використанні механізмів для підняття та переміщення вантажів (кранів, тельферів, транспортерів, рольгангів, мані­пуляторів, шлеперів і таке інше).

- можливі надзвичайні виробничі ситуації, аварії (вибухи, пожежі, руйнування конструкцій).

- можливість ураження електричним струмом; нако­пичення статичного струму на обладнані, спецодягу і таке інше.

- небезпечність отримання працівниками опіків.

- метеорологічні умови на робочих місцях: температуру навколишнього повітря, відносну вологість, швидкість переміщення повітря, при цьому необ­хідно вказати норми по цим параметрам, ЗГІДНО : ДСТУ 12.1.005-88.ССБП "Загальні санітарно - гігієнічні вимоги до повітря робочої зони ".

- характеристику і джерела теплового випроміню­вання (на яких робочих місцях та при яких робочих операціях робітники піддаються тепловому опромі­нюванню).

- забруднення повітря парами та газами (наявність парів та газу у повітрі робочої зони, джерела за­бруднення).

- джерела виділення пилу, концентрацію пилу і ПГД згідно з ГОСТ-12.1.005-88, а також наявність ток­сичних речовин у пилу та характер впливу пилу на організм людини, можливі професійні захворю­вання.

- Джерела шуму, їх кількість, рівень шуму загальний і на робочих місцях в порівнянні з нормативними вимогами СН-245-71, ГОСТ-12.1.003-83 " Шум. Общие требования безопасности ".

- характеристику вібрації (загальна, локальна) дже­рела (інструмент, механізми, устаткування), її рі­вень в порівнянні з нормативними вимогами СН-245-71 та вилив на організм працюючих.

- характеристику і джерела електромагнітних полів та інших випромінювань.

Обсяг підрозділу не повинен перевищувати 4 сто­рінок тексту.

Заходи з виробничої санітарії.

В цьому підрозділі необхідно розробити чи за­пропонувати заходи і засоби виробничої санітарії, оха­рактеризувати :- розташування цеху (ділянки) на майданчику заводу з урахуванням напряму вітру, що переважає.

- тип будівлі, кількість поверхів, прольотів.

- стан інтер'єру, внутрішньої поверхні стін, підлоги (колір, матеріал), наявність воріт, тамбурів, дверей (їх кількість і розміри), повітряних завіс.

- система опалення (вид, параметри теплоносія, тип

нагрівальних приладів).

- питтєве водопостачання (кількість питтєвих точок, питтєвих фонтанчиків, кіосків, автоматів), їх відпо­відність санітарним вимогам, наявність профілак­тичного водопостачання (газовано-підсоленої води, білково-вітамінного напою, чаю та ін.)

- стан екстер'єру, благоустрій території (асфальто­вані дороги, пішохідні доріжки, озеленення).

- заходи по оздоровленню повітряного середовища (нормалізація параметрів мікроклімату і склад пові­тря робочої зони), засоби захисту від теплового ви­промінювання, вентиляція природна (провітрю­вання, аерація), штучна (припливна, витяжна, зага­льна, місцева, змішана), кондиціювання повітря, душуюче устаткування.

- виробниче освітлення.

- природне освітлення.

Стан світових прорізів, світлового ліхтаря, їх розміри, загальна площа, відношення до площі примі­щення. Коефіцієнт природного освітлення (К.П.О.) з урахуванням характеру зорової роботи. Засоби очи­щення вікон від забруднення.

- штучне освітлення.

Згідно з вимогами ГОСТ 12.3.005-80, відповідно до характеру зорової роботи на основних робочих міс­цях установити вимоганий розмір освітлення, систему освітлення (загальне, комбіноване, місцеве). Дати ха­рактеристику освітлювальних приладів (тип, потуж­ність, кількість, висота підвісу).- засоби захисту від шуму, ультразвуку, вібрації (зву­коізоляція, звукопоглинання, екранізування, засоби ін­дивідуального захисту та ін.).

- засоби захисту від електромагнітних полів (захис­не обладнання, екранізуючи улаштування, дистанційне управління, засоби індивідуального захисту тощо).

- санітарно-побутові приміщення: гардеробна (кіль­кість шаф), душова (кількість сіток), умивальня, санву­зли, кімнати особистої гігієни жінки.

Заходи з безпечної техніки та безпеки праці

В цьому підрозділі необхідно запропонувати технічні та організаційні засоби і заходи що запобіга­ють вплив на робітників небезпечних та шкідливих ви­робничих чинників, попереджують можливі надзви­чайні техногенні ситуації, аварії. Особливу увагу необ­хідно приділити:

- оснащенню робочих місць захисними запобіж­ними пристроями від механічних травм (огородження, блоківки, знаки безпеки), наявність засобів сигналізації (світової, звукової), засобам, що знижають важкість робіт, вантажопідіймальним засобам і механізмам (крани, тельфери та ін.), засобам пропаганди техніки безпеки.

Тут же необхідно розкрити питання безпечної експлуатації (обслуговування, ремонту, монтажу, де­монтажу) механічного обладнання, дії в умовах надзви­чайних ситуацій.

- електробезпеці, заходам боротьби з електротравматизмом (улаштування електросистем і електро­установок при якому струмоведучі частини, що норма­льно знаходяться під напругою, не доступні для випад­кового приторкання завдяки гарної ізоляції, наявності огородження, розташування на недоступній висоті, за­стосування малих напруг (до 42 В), застосування засо­бів індивідуального захисту ( діелектричні рукавиці, килимці, ізолювальні штанги, електровимірювальні кліщі та ін.), улаштування захисного заземлення, занулення, захисного автоматичного відключення пошко­дженої електроустановки.

- заходам безпечної експлуатації систем, що знаходяться під тиском.

- заходам безпеки при виконанні газонебезпеч­них робіт.

- захисту від впливу теплового випроміню­вання (герметизація, термоізоляція устаткування та ро­бочих місць, дистанційне управління та ін.)

- захисту від шкідливих виділень газу, пару, пилу (герметизація устаткування, засоби індивідуаль­ного захисту робітників, спецодяг та ін.)

- раціоналізації режиму відпочинку в роботі, заходам по зниженню стомлення.

Рішення по захисту від шкідливих і небезпечних виробничих чинників повинні бути надані студентом-дипломником конкретно по кожному виявленому чин­нику.

 

Заходи з протипожежної безпеки.

В цьому підрозділі необхідно указати: категорію виробництва з пожежної безпеки та вибухової небез­пеки; ступень вогнестійкості виробничих приміщень і .споруд; системи і засоби пожежогасіння, кількість пер­винних засобів пожежогасіння, засоби пожежної сигналізації та зв'язку; причини виникнення пожеж на ви­робничих ділянках і заходи по їх попередженню та усу­ненню. Особливу увагу необхідно звернути на питання займання матеріалів, причини вибухів в металургійних цехах, захисту від статичної електрики та грозозахисту, заходам і маршрутам безпечної евакуації людей із приміщення.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал