Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахункова частина. Основними етапами підготовки студентів до виконання дипломного проекту є|з'являється,являється| переддипломна практика
Вступ

Основними етапами підготовки студентів до виконання дипломного проекту є|з'являється,являється| переддипломна практика, підбір і вивчення літературних джерел і проектних матеріалів. Загальний|спільний| зміст|вміст,утримання| роботи в період переддипломної практики розподіляється програмою практики.

Переддипломна практика проводиться після|потім| закінчення теоретичного курсу навчання|вчення| студентів: здачі всіх іспитів|екзаменів| і заліків. Перед виходом на практику студент повинен бути присутнім на зборах|зібраннях|, одержати інструкції з питань практики, ознайомитися з|із| завданнями|задачами| і метою практики.

2 Завдання|задачі| практики

Переддипломна практика є|з'являється,являється| останньою частиною|часткою| виробничої практики студента і має наступну мету|ціль|:

- систематизувати, закріпити і розширити теоретичні і практичні знання студентів за фахом і застосовувати ці знання для самостійного вирішення реальних завдань|задач|;

- ознайомитися з|із| передовою технологією, організацією праці і економікою виробництва;

- вивчити передовий досвід|дослід| і систему організації ремонтів на заводі і в цеху;

- набути навички організаторської роботи при виконанні обов'язків майстра, помічника майстра, механіка цеху (дільниці) з ремонту і експлуатації обладнання|обладнання|.

Проходження переддипломної практики

Під час переддипломної практики студенти повинні вивчити роботу підприємства в наступних|слідуючих| напрямах|направленнях|:

Виконання обов'язків дублерів

майстрів з ремонту і експлуатації обладнання в основному цеху

Вивчення посадових обов'язків і прав майстра з ремонту обладнання|обладнання|, механіка дільниці (цеху).

Вивчення структури цеху, технологічної схеми виробництва, обладнання цеху. Підбір і друкування креслень.

Ознайомлення з технічними характеристиками обладнання дільниці. Складання кінематичних схем основного обладнання дільниці.

Вивчення організації ремонтної служби цеху,складання технічної документації на ремонт (графіка ремонту, відомості дефектів, кошторису на ремонт); визначення потреби в матеріалах, запчастинах і робочій силі. Використання вузлів і деталей при ремонтах.

Вивчення заходів для збільшення термінів служби обладнання |обладнання|, покращення конструкцій окремих вузлів. Профілактика обладнання |обладнання|, способи усунення дефектів.

Вивчення організації змащувального|мастильного| господарства цеху, дільниці. Складання карти та схеми змащування|змащування| обладнання |обладнання|.

Вивчення методів проведення капітальних ремонтів обладнання |обладнання|, розстановка|розставляння| робочої сили. Прийом обладнання після|потім| ремонту, випробування, ДЕСТи і інструкції по ремонту.Ознайомлення з|із| охороною праці в цеху при роботі і ремонті обладнання |обладнання|. Протипожежна техніка в цеху.

Вивчення нових видів обладнання в цеху. Інтенсифікація роботи обладнання |обладнання|. Удосконалення конструкцій машин. Перспективи розвитку обладнання цеху.

Вивчення штату ремонтного персоналу і оплати праці. Механізація ремонтних робіт, передові методи ремонтів. Заходи щодо наукової організації праці. Техніко-економічні показники роботи цеху.

Вивчення роботи відділів

Ознайомлення з|із| роботою планово-економічного відділу заводу.

Ознайомлення з|із| роботою відділу праці і заробітної платні|плати|.

Ознайомлення з|із| роботою ВГМ|.

Ознайомлення з|із| роботою ВГЕ.

В період практики студенти зобов'язані вести щоденник, в який заносяться: перелік виконуваних ними робіт, зауваження і висновки|виведення| з окремих питань технології і організації виробництва, а так само фіксується зміст|вміст,утримання| занять, консультацій і виробничих екскурсій. Щоденник перевіряється керівником практики від заводу.

Після закінчення практики студент складає звіт.

 

Інструкція з модульно – рейтингового контролю знань студентів з переддипломної практики

  Елемент звіту Кількість балів
Мінімум Максимум
Вступ.
1 Загальна частина.
1.1. Коротка характеристика цеху.
1.2 Короткий опис обладнання дільниці.
2 Спеціальна частина.
2.1 Опис проектованої машини.
2.2 Змащування|змащування| проектованої машини.
2.3 Ревізія і ремонт машини.
2.4 Недоліки в роботі або будові машини (механізма) і заходи для збільшення стійкості деталей.
2.5 Складання технічної документації на ремонт.
2.6 Технологічний процес капітального ремонту обладнання.
3 Розрахункова частина.
3.1 Вихідні дані.
4 Охорона праці на дільниці при експлуатації і ремонті обладнання.
4.1 Заходи щодо охорони навколишнього середовища, здійснювані на підприємстві і в цеху.
4.2 Протипожежна техніка на дільниці і при ремонті машини.
5 Економічна частина.
5.1 Організація виробництва.
5.2 Економіка виробництва.
6 Графічна частина.
Разом за практику.

Зміст|вміст,утримання| звітуЗміст|вміст,утримання| (1стор.).

Вступ (1-2стор.). Повинно бути пов'язано з темою проекту. Описати організацію і проведення капремонтів, значення ТПКР

1 Загальна частина

1.1. Коротка характеристика цеху (3-4стор.). Призначення цеху, його продукція (сортамент), кількість і характеристика печей (клітей), відділення (дільниці) цеху, продуктивність.

1.2 Короткий опис обладнання дільниці в технологічній послідовності (13-15стор.):

а) опис кожної машини повинен бути в такій послідовності||ладі|:

- найменування машин (у вигляді заголовка). Призначення машини, основні її частини|частки|, механізми; основні параметри і характеристики (вантажопідйомність, максимальне зусилля, хід; двигун - тип, потужність, частота обертів|зворотів,обертів|, редуктор - тип, передаточне число, інші передачі тощо).

б) опис обладнання має супроводжуватися|супроводитися| - кінематичними схемами механізмів (не менше 6-8 схем).Елементи схеми мають бути розшифровані. Кожна схема повинна мати підпис.

Наприклад: Рисунок 1 - Кінематична схема механізму пересування крана Q=5Т. Схеми виконуються на окремих аркушах звіту і відповідно до умовних позначень на кінематичних схемах по ГОСТу 2.770 – 68

2 Спеціальна частина

2.1 Опис проектованої машини (механізма) (4-6 стор.).

При описі необхідно особливо виділити, що нове запропоноване в проекті, після|потім| реконструкції, або в результаті механізації, які заходи запропоновані для збільшення зносостійкості деталей, для збільшення продуктивності механізма (машини): для скорочення тривалості ремонту та ін.

Привести кінематичні схеми механізмів машини, яка ремонтується, основні параметри і характеристики. Описати роботу машини.

2.2 Змащування|змащування| проектованої машини (механізма) (1-2 стор.). Вказати систему змащування|змащування|, сорт|гатунок| змащувального|мастильного| матеріалу, періодичність заміни. Скласти карту і схему змащування|змащування|.

2.3 Ревізія і ремонт машини (механізма) (2-3 стор.). Описати правила технічної експлуатації механізма – вказати допустимі зноси основних деталей.

2.4 Недоліки в роботі або будові машини (механізма) і заходи для збільшення стійкості деталей (1-2 стор.).

2.5 Складання технічної документації на ремонт (4-5 стор.). Описати, на підставі яких документів складається технічна документація та яку саме необхідно складати перед проведенням капітального ремонту. Скласти відомість дефектів, поопераційний графік, відомість допоміжного обладнання.

2.6 Технологічний процес капітального ремонту обладнання (3-4 стор.). Описати організацію і послідовність технологічного процесу капітального ремонту (згідно з поопераційним графіком).

Розрахункова частина.

3.1 Вихідні дані

Слід виписати з технічної характеристики машини (механізма) основні дані для проведення подальших розрахунків.

Наприклад:

а) Для механізма підйому

Q = кН – вантажопідйомність;

G = кН – вага вантажозахватного органу;

V = м/с – швидкість підйому;

Дб = мм – діаметр барабана;

іп = - кратність поліспаста;

dк = мм – діаметр каната.

ГОСТ канату

Двигун – тип, потужність (Рдв), частота обертання (пдв).

Редуктор – тип, передаточне число.

б) Для механізма пересування машини (візка)

Q = кН – вага вантажу;

G = кН – вага машини (візка);

V = м/с – швидкість пересування;

Дх.к. = мм – діаметр ходового колеса.

Двигун – тип, потужність (Рдв), частота обертання (пдв).

Редуктор – тип, передаточне число.

в) Для штовхачів, зіштовхувачів:

V = м/с – швидкість пересування;

Др.ш. = мм – діаметр рейкової шестерні;

Q = кН – вага металу, який переміщується;

F = кН - зусилля зіштовхування.

Двигун – тип, потужність (Рдв), частота обертання (пдв).

Редуктор – тип, передаточне число.

 

г) Для рольгангів

Q = кН – вага металу, який переміщується;

Gр = кН – вага ролика;

V = м/с – швидкість пересування;

Др. = мм – діаметр ролика;

L = мм – довжина бочки ролика;

K = - число роликів, які приводяться від одного двигуна;

t = мм – крок роликів;

l = мм – довжина розкату металу.

Ролик – суцільний ( або порожнистий)

Двигун – тип, потужність (Рдв), частота обертання (пдв).

Редуктор – тип, передаточне число.

 

4 Охорона праці на дільниці при експлуатації і ремонті обладнання (3-4 стор.).

4.1 Заходи щодо охорони навколишнього середовища, здійснювані на підприємстві і в цеху.

4.2 Протипожежна техніка на дільниці і при ремонті машини.

Рекомендується наступний зміст розділу "Охо­рона праці і навколишнього середовища":

- передмова;

- аналіз небезпечних і шкідливих фактів;

- заходи з виробничої санітарії;

- заходи з безпечної техніки та безпеки праці;

- заходи з протипожежної безпеки;

- заходи з захисту навколишнього середовища.

Примітка:

Основні завдання в галузі охорони праці і охо­рони навколишнього середовища що викладені в Кон­ституції України та інших нормативних документах потрібно викласти в загальній передмові до дипломного проекту.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал