Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


F• А К М D
Уявлення про пряму лінію в пер­шокласників формують у процесі виконан­ня ними різних практичних вправ. При цьо­му пряму лінію зіставляють з кривою. Наприклад, натягують нитку (шнур, шпагат), потім ослаблюють її так, щоб вона звисала; розглядають рисунки, на яких зображена, наприклад, пряма дорога і звивиста стежка, розрізають аркуш па­перу по лінії, утвореній перегинанням аркуша, і т. д. Щоразу з'я­совують, яку дістали лінію — Пряму чи криву.

Діти повинні навчитися впізнавати пряму лінію, накреслену в будь-якому положенні, відрізняти її від кривої, вміти проводити прямі, використовуючи лінійку. Для вироблення таких умінь учні креслять у зошитах прямі і криві лінії, знаходять і показують їх на навколишніх предметах, а також серед ліній, накреслених на дошці.

У процесі виконання вправ діти ознайомлюються з деякими властивостями прямої. Наприклад, виконуючи вправи на прове­дення ліній через точки, діти узагальнюють свої спостереження: через одну точку можна провести скільки завгодно прямих або кривих ліній, через дві точки можна провести тільки одну пряму, а кривих скільки завгодно. '

 

З відрізком прямої учні ознайомлюються також практич­но: позначають на прямій дві точки і вчитель пояснює, що цю ча­стину прямої від одної точки до другої називають відрізком пря­мої, або, коротко, — відрізком, а точки —• кінцями відрізка. Діти ставлять точки на інших прямих, накреслених на дошці, і показу­ють утворені відрізки і кінці відрізків. Потім учитель показує, як зобразити на кресленні відрізок (кінці відрізка позначають точка­ми або штрихами), порівнює із зображенням прямої. Учні показу­ють на кресленнях і самі креслять прямі і відрізки прямих і посту­пово усвідомлюють, що відрізок обмежений, а пряма не обмежена, на папері зображуємо тільки частину прямої. Закріпленню поняття про відрізок сприяють такі вправи: показати відрізки прямої на навколишніх предметах; з'єднати відрізком дві точки; провести відрізок через три точки, що лежать на одній прямій; показати всі утворені при цьому відрізки. До розгляду вимірювання відрізків вводять поняття про рівні і нерівні відрізки, пояснюють спосіб установлення цих відношень (накладанням). Потім після ознайом­лення з сантиметром, дециметром, метром і т. д. учні виконують велику кількість вправ на вимірювання і креслення відрізків, роз­в'язують задачі з відрізками (на збільшення 'і зменшення на кіль­ка одиниць і в кілька разів, на різницеве і кратне порівняння). По­ступово учні переконуються, що рівні відрізки мають однакове чис­ло взятих одиниць довжини, а нерівні — неоднакове число: той відрізок має більше одиниць, який довший. Отже, можна говорити про рівність і нерівність відрізків на основі порівняння чисел, які визначають довжину цих відрізків.Виділяючи елементи многокутників, учні встановлюють, що сто­рони многокутників — відрізки. Вправи на виділення відрізків тре­ба ускладнювати поступово, щоб вони були посильні учням. Так, щоб діти змогли побачити і показати всі відрізки на таких рисун­ках, як третій, треба навчити їх виконувати легші завдан­ня, називати і показувати відрізки на рисунках, подібних до першого і другого.


1 2 3

Коли учні ознайомляться в IIІ класі з позначенням відрізків буквами, їм дають письмові вправи, які закріплюють уміння виді­ляти відрізки, що є частинами інших відрізків, а також відрізки, складені з інших відрізків. Наприклад, пропонують записати всі відрізки, які є на рисунку, записати відрізки з початком у точці 0 ; виміряти за допомогою лінійки і виписати од­накові відрізки.

D•

С•

В •

А •

Поступово учні усвідомлюють, що відрізок може бути спільною стороною кількох многокутників і, спираючись на це, у II—IV кла­сах виконують вправи на побудову відрізків всередині многокутни­ків так, щоб при цьому утворювались нові фігури; наприклад, про­вести всередині п'ятикутника один відрізок так, щоб у процесі розв'язування дістати трикутник і чотирикутник або два чотири­кутники, або трикутник і шестикутник . Учні виконують завдання в зошитах, а потім з'ясовують і демонструють на дошці різні розв'язання кожної задачі.

Такі вирази розвивають у дітей уяву і просторові уявлення, а також закріплюють геометричні поняття.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал