Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи контролю
Основними контрольними заходами, що застосовуються для студентів є: поточний контроль і підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль, який проводиться у формі семестрового заліку і модульного контролю. Семестровий залік проводиться в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом. Семестровий залік- це форма підсумкового контролю, що ураховує при оцінюванні засвоєння студентами навчального матеріалу результати виконання ними завдань і певних видів роботи під час практичних, семінарських занять. Ці результати можуть зараховуватися як підсумок поточного контролю без додаткового опитування студентів. Семестровий екзамен ‒ це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. Підсумковий контроль здійснюється також у формі модульного контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять з дисципліни і їх результати враховується при виставленні підсумкової оцінки.

Підсумковий контроль здійснюється також у формі модульного контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять з дисципліни і їх результати враховується при виставленні підсумкової оцінки.

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Екзамен
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 T6 Т7 Т8   Т9    
   

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал