Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура органів управління будівельних організацій.
. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Начальник управління безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови, йому підконтрольний та підзвітний.

Структуру управління, штатну чисельність та положення про його структурні підрозділи затверджує начальник управління.

Начальник управління має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду та звільняється (звільняються) з посади міським головою в порядку, визначеному законодавством.

Заступник (заступники) начальника управління виконує (виконують) функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління у порядку, визначеному законодавством. Інших посадових осіб місцевого самоврядування управління призначає та звільняє з посади міський голова у порядку, визначеному законодавством.

. Начальник управління:

Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом міської ради та заступником міського голови за виконання покладених на управління завдань.

Визначає ступінь відповідальності заступника (заступників) начальника управління, керівників його структурних підрозділів.

Затверджує структуру і штатний розпис управління, погоджений заступником міського голови за підпорядкуванням.

Приймає на роботу і звільняє в установленому порядку працівників управління, які не є посадовими особами місцевого самоврядування.

Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

. Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління.

Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління.

Забезпечує своєчасний розгляд та вирішення пропозицій, заяв, скарг громадян, вживає заходів щодо усунення причин, що їх викликають.

Заохочує працівників управління і притягує їх до дисциплінарної відповідальності згідно

Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

Нині структура управління будівельним комплексом України є такою: Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики (далі — Держбуд), державні корпорації, обласні об’єднання, концерни, трести. Реформувати створені на базі галузевих міністерств концерни і асоціації, що є локальними монополістами, недоцільно через заінте-ресованість підприємств у збереженні тісних технологічних зв’язків і необхідність концентрації фінансових ресурсів. Існуючі концерни та асо-ціації можна зберегти, але їх діяльність має будуватися за такими прин-ципами:


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал