Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛЕКЦІЯ 9. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
(2 години)

План лекції

9.1. Поняття та принципи побудови фінансової звітності.

9.2. Класифікація звітності.

9.3. Порядок подання й оприлюднення фінансової звітності.

Питання на самостійне опрацювання

9.4. Аналіз фінансової звітності.

Ключові терміни: Баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до річної фінансової звітності; консолідована фінансова звітність; річна фінансова звітність; проміжна (місячна, квартальна) фінансова звітність; ліквідаційний баланс

 

Питання 9.1. Поняття та принципи побудови фінансової звітності

Фінансова звітність – це сукупність форм звітності, складених на основі даних бухгалтерського обліку, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам (внутрішнім та зовнішнім) для прийняття управлінських рішень повної, правдивої та неупередженої інформації щодо:

- придбання, продажу та володіння цінними паперами ;

- участі в капіталі підприємства;

- оцінки якості управління;

- спроможності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;

- визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

- регулювання діяльності підприємства;

- інших рішень.

Фінансова звітність підприємства охоплює: Баланс (т.ф. 1), Звіт про фінансові результати (т.ф. 2), Звіт про власний капітал (т.ф. 3), Звіт про рух грошових коштів (т.ф. 4) та Примітки до звітів (т.ф. 5).

Для підприємств форми фінансової звітності і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

Звітним періодом для подання фінансової звітності є календарний рік.

Інформація, яка надається у фінансових звітах, має бути дохідлива, розрахована на однозначне тлумачення її користувачами, містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу об’єктивно оцінити події.

Основні принципи фінансової звітності визначені у ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (табл. 1).

Таблиця 1

Принципи фінансової звітності

Обачність застосування методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства. Але при цьому не повинні створюватися приховані резерви.
Повне висвітлення фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні і потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення , що приймаються на її основі
Автономність кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства
Послідовність постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності
Безперервність оцінка активів і пасивів підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі
Нарахування та відповідність доходів і витрат доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансової звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів
Превалювання сутності над формою операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми
Історична (фактична) собівартість пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання
Єдиний грошовий вимірник вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці
Періодичність можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності

Питання 9.2. Класифікація звітностіФінансова звітність є складовою бухгалтерської звітності. Крім фінансової звітності бухгалтерська звітність містить статистичну та податкову звітність.Статистична звітність включає систему показників , призначених для статистичного вивчення діяльності підприємства і галузей виробництва по державі в цілому. Вона складається за єдиними формами на підставі даних бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку.

Податкова звітність характеризує стан зобов’язань підприємства, пов’язаних з нарахування та сплатою податків і зборів. Вона подається органам податкової служби й позабюджетних фондів.

Звітність класифікується за наступними ознаками:

- за строками подання: проміжна (за місяць, квартал) і річна;

- за ступенем узагальнення: індивідуальна, консолідована, зведена;

- за місцем складання: внутрішня і зовнішня;

- за змістом звітних даних: типова і спеціалізована;

- за обсягом показників: коротка і повна;

- за способом відправлення: поштова, особисто передана, електронна звітність.

Питання 9.3. Порядок подання й оприлюднення фінансової звітності

Фінансова звітність подається:

- органам, до сфери управління яких належать підприємства;

- трудовим колективам на їх вимогу;

- власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;

- органам державної статистики.

Квартальна фінансова звітність подається підприємствами не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

Перед складанням річної звітності проводиться відповідна підготовча робота: завершуються облікові записи за рік, уточнюється розподіл витрат і доходів між суміжними звітними періодами, визначається фактична собівартість продукції і фінансовий результат , списуються калькуляційні різниці, закриваються рахунки тощо.

Перед складанням річної фінансової звітності обов’язково проводиться інвентаризація активів та зобов’язань підприємства і її наслідки відображаються в обліку.

Внесення змін до фінансової звітності називається реформацією балансу.

Контрольні питання

1. Дайте визначення фінансової звітності.

2. В чому полягає мета складання фінансової звітності?

3. Назвіть складові фінансової звітності.

4. Який орган встановлює форми фінансової звітності і порядок їх заповнення?

5. Яким є звітний період для подання фінансової звітності?

6. Які є вимоги до інформації, яка надається у фінансових звітах?

7. Назвіть та поясніть основні принципи фінансової звітності.

8. Як класифікується звітність підприємства?

9. Який встановлений порядок подання й оприлюднення фінансової звітності?

 

 

 

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал