Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛЕКЦІЯ 8. ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
(2 години)

План лекції

8.1. Поняття форм бухгалтерського обліку.

8.2. Поняття облікових регістрів та їх призначення.

8.3. Класифікація облікових регістрів.

8.4. Техніка облікової реєстрації.

8.5. Виправлення помилок в облікових регістрах.

Ключові поняття:форми обліку,облікові регістри – носії вторинної інформації, облікова реєстрація, класифікація облікових регістрів

 

Поняття форм бухгалтерського обліку

Форма бухгалтерського обліку –це система взаємопов’язаних облікових регістрів з певною послідовністю й способами облікових записів

Форма обліку залежить від:

- умов і особливостей господарської діяльності;

- технології обробки облікових даних;

- обсягів облікових робіт, їх складності;

- наявності кваліфікованих кадрів бухгалтерів;

- можливості використання автоматизованих систем обробки даних, обчислювальної техніки

Основні ознаки, що визначають особливості окремої форми обліку:

- зовнішній вигляд і будова облікових регістрів;

- взаємозв’язок хронологічних, систематичних, синтетичних та аналітичних облікових регістрів;

- послідовність і способи запису господарських операцій в облікові регістри

Форма бухгалтерського обліку має відповідати таким вимогам:

- забезпечення повноти та реальності в облікових регістрах господарських операцій;

- забезпечення раціонального розподілу облікових робіт між окремими працівниками для своєчасного їх виконання;

- забезпечення управлінців даними про виконання бізнес – планів у цілому на підприємстві й за кожним структурним підрозділом;

- забезпечення необхідними даними процесу складання звітності, здійснення контролю й економічного аналізу;

- забезпечення економічності облікового процесу шляхом його автоматизації та наукової організації праці обліковців

Сучасні форми обліку, що застосуються на підприємствах і в організаціях в Україні:

- Журнал – Головна;

- меморіально – ордерна;

- журнально – ордерна;

- журнальна;

- спрощена;

- комп’ютерна.

Облікові регістри зберігаютьсяпротягом трьох років за умови завершення перевірки державними податковими органами, дотримання податкового законодавства (п. 321-323 Переліку документальних матеріалів, встановленим Головним архівним управлінням України).

Питання 8.2. Поняття облікових регістрів та їх призначення

Регістр ( від лат. registrum – перелік) – це форма реєстрації, групування та узагальнення господарських операцій з первинних документів.

Облікові регістри – це носії вторинної інформації спеціальної форми та змісту:

- бухгалтерські книги;

- картки;

- окремі листки;

- машинні носії, потрібні для реєстрації,Облікові регістри призначенідля:

- хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення інформації;

- групування, узагальнення інформації про господарські операції, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах.

Облікова реєстрація - запис господарських операцій в облікові регістри на підставі даних первинних документів у порядку їх надходження до бухгалтерії.

Реквізити облікових регістрів:

- назву регістру;

- період реєстрації господарських операцій;

- прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

Форми облікових регістрів рекомендуються Міністерством Фінансів України та розробляються міністерствами і відомствами.

Використання облікових регістрів регламентовано

- Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16 липня 1999 р. № 966-ХІУ ( стаття 9);

- Методичними рекомендаціями щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. № 356;

- Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства Фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.

Регістри складаються щомісяця.

Регістри підписуються виконавцями та головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку.

Ведення облікових регістрів здійснюється:

- із застосуванням кодів відповідно класу рахунків і коду синтетичного рахунку Плану рахунків бухгалтерського обліку;

- аналітичні дані в облікових регістрах мають узгоджуватися з даними синтетичного обліку на останнє число місяця.

Дані облікових регістрів у згрупованому вигляді переносяться до бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал