Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
В курсовій роботі студенти повинні показати глибоку теоретичну підготовленість, вірне розуміння ними економічної основи розглянутих питань, уміння узагальнювати літературні джерела, самостійно систематизувати, аналітично обробляти практичні матеріали, пов'язувати теоретичні положення з життям, сформувати і обгрунтувати відповідні висновки.

Першим кроком виконання курсової роботи є підбір і вивчення літературних джерел, конспектування відносно до основних питань теми роботи. При виконанні курсових робіт багато студентів використовують тільки підручники по курсу. Тому рекомендуємо, для більш поглибленої розробки теми курсової роботи, також вивчати всю літературу, періодичні видання і відомчі інструктивні та нормативні акти. Особливу увагу слід звернути на вивчення постанов Кабінету Міністрів України, Законів, прийнятих Верховною Радою України, Указів Президента України, спрямованих на подальший розвиток ринкових відносин, стабілізацію економіки, покращання соціального стану населення.

Тільки в результаті послідовного вивчення необхідної літератури і практичних матеріалів по відповідній темі студент може підготуватися до виконання курсової роботи на потрібному рівні.

На другому етапі слід приступити до підбору звітних і інших матеріалів, які характеризують діяльність конкретної фірми, біржі, банку, підприємства або організації, на підставі яких виконується курсова робота.

На третьому етапі розробляються форми аналітичних таблиць, вносяться в них дані і обробляються. По одержаним результатам робляться попередні висновки.

Четвертий етап-написання курсової роботи, узагальнення наявних матеріалів, виявлення внутрішніх господарських резервів, розробка заходів, спрямованих на покрашення господарської діяльності.

Курсові роботи, в яких використовуються тільки підручники, учбові посібники або ілюстрації, повертаються студентам, як незадовільні.

В курсовій роботі аналіз конкретних матеріалів не повинен обмежуватись тільки порівнянням плану і фактичних показників (звітних) , необхідно використовувати методи ланцюгової підстановки, балансового взаємозв'язку, економіко-математичних методів та інші прийоми аналітичної роботи.

Поряд з вивченням загальних показників підприємства необхідно звернути увагу на аналіз роботи окремих структурних підрозділів, які входять до їх складу. Для такої мети необхідно згрупувати окремі показники їх діяльності, скласти відповідні таблиці і зробити необхідні висновки. В курсовій роботі слід привести форми фінансової звітності, які відносяться до теми курсової роботи. Це дозволить викладачеві перевірити обгрунтованість проведеного аналізу. Всі аналітичні розрахунки, таблиці повинні бути приведені в тексті курсової роботи з необхідними поясненнями. Висновки повинні витікати із таблиць і аналітичних розрахунків. Курсова робота повинна завершуватися короткими висновками і пропозиціями. Пропозиції повинні бути спрямовані на усунення виявлених в процесі аналізу недоліків в роботі суб'єктів господарювання, по матеріалах яких виконана курсова робота. Текст курсової роботи повинен бути написаний одним кольором чорнил (пасти) , розбірливо, акуратно, грамотно. Приводимо розгорнуті плани деяких тем курсових робіт. 

VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємствдля усіх студентів одна «Аналіз фінансового стану підприємства ……….» (назву вигадує студент самостійно) згідно варіанту фінансової звітності в додатка 2.1 та 2.2


Список рекомендованої літератури:

1. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями.

2. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР. З наступними змінами і доповненнями. Наказ Мінфіну України "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів" від 30.09.2003 р. №561

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. №92.

4. Аранчій В.І. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – К.:ВД «Професіонал», 2004. – 304с.

5. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – Київ: «Знання Пресс»,2009 -299с.6. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник .- 3е изд., перераб.- М.: Финансы и статистика, 2004.- 288с.:ил.

7. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 2006.

8. Беликов Ю. А. Диагностика ризику банкрутства підприємства (на прикладі підприємств) : дис. к. є. н. /Іркутська держ. економ, акад., 2008. —133 с.

9. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. - М.: Финансы, 2006.

10. Білик М.Д., Бабяк Н.Д., Соколова О.Б. Фінанси підприємств: практикум. – К.- Центр учебной литературы, 2008. – 196 с.

11. Борщ Н., Шроженко О. Як нараховується амортизація в податковому та бухгалтерському обліку. — X.: Фактор, 2004. — 148 с.

12. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.

13. Горицька Н. Порядок використання чинних з 01.07.2000 р. методів нарахування амортизації згідно з П(С) БО 7 та порівняння його з існуючою міжнародною практикою.// Дебет-Кредит. -2000. -№25.

14. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. Навчальний посібник.-3-є вид.,перероб. і допов.- Київ: «Знання Пресс»,2006.-423с.

15. Данілов О.Д., Паєнтко Т.В. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. – К.:КНГ, 2009. – 272с.

16. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.

17. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000.— 528 с.

18. Ефимова О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия. М.: АО”Бизнес-школа”Интел-Сит,2004.

19. Карлин Т.Р. Анализ финансовых отчетов ( на основе GААР) : Учебник. -М.: ИНФРА-М,2007.-448с.

20. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.

21. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.

22. Любенко Н.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – К.:Центр учебной литературы, 2009. – 264с.

23. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2008.

24. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. -Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 265 с.

25. Парыгина В.А. Налоговое право (конспект лекций) / В.А. Парыгина, А.А. Тедеев, А.В. Чуркин. -М.: Приор-издат, 2004. -176 с.

26. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів) : Навч. посіб. - К.: ІДУЛ, 2002. - 300 с.

27. Податок на прибуток: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №17.

28. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-ХП.

29. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 №2121-га.

30. Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні: по­ложення, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

31. Про господарські товариства: Закон України від 19.01.91 р. № 1576-XII.

32. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулю­ванню обігу готівки: Указ Президента України від 12.06.1995 р. ї* 436/95.

33. Про затвердження Методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та орга­нізацій: Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.1997 р. № 81.

34. Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народно­му господарстві України: Указ Президента України від 16.03.1995 р. X» 227/95.

35. Про методичні рекомендації щодо виявленні ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дії приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Наказ Міністерства економіки України від 17.01.2001 № 10.

36. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-ХП.

37. Про платіжні системи і переказ грошових коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-ІП.

38. Про повернення помилково зарахованих грошових коштів: Лист НБУ від 23.04.2002 р. № 25 - 113/635.

39. Примакова О., Піроженко О. Основні засоби: бухгалтерський та податковий облік. — 4-те вид., перероб. і доп. — X.: Фактор, 2004. — 148 с.

40. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия/ Пер. с франц. под ред. Л.П.Белых.-М.: Аудит, ЮНИТИ, 2007.- 375с.

41. Родионова В. М., Федотова М. А. Финансовая устойчивость предприятий в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 2005.

42. Русак Н.А. Финансовый анализ: Программа курса. Мн.: БГЭУ, 1996.

43. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности. - Минск: ИЗС, 2007.

44. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности промышленного предприятия. - Минск: ИЗС,2006.

45. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. –Херсон: Олді-плюс,- 2007.- 480с.

46. Стоун Д., Хитгенг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Пер.с англ. - Санкт - Петербург: АОЗТ “Литера плюс”, 2004.

47. Сторожук О. Довгостроковий кредит як джерело формування та відтворення основних фондів підприємства // Вісник податкової служби. –2004. –№32.

48. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприєм- ства:навчально-методичний посібник. —К: КНЕУ, 2000. —412с.

49. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання, перероблене. –Львів: „Новий Світ -2000”, 2004. -344 с.

50. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с. Федонін О. С, Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. —К.:КНЕУ, 2003. —316 с.

51. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.

52. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2006. - 460 с.

53. Хелферт Э. Техника финансового анализа / Пер.с англ. под ред. Л.П. Белых.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.- 663с.

54. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа предприятия. - М.: ИНФРА - М, 2006.

55. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М.: ИНФРА - М, 2004.- 343с.

56. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Г.В.Митрофанов, Г.О.Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т: 2002, - 301 с.

57. Фінансовий менеджмент. / За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.

58. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.

59. Фінанси підприємств: тести, задачи, методичні рекомендації. Навчальний посібник/ В.З.Готій, Н.Д. Бабяк, Г.Ю. Жолнерчик. – К.:КНЕУ,2005. – 244с..

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал