Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організаційно-тактичні основи очної ставки.
 

Відповідно до вимог етапі 172 КПК України слідчий вправі провести очну ставку між двома раніше допитаними особами, в показаннях яких є супереч­ності. Загальновизнаною є думка, що метою проведення очної ставки є усу­нення суперечностей у показаннях допитаних осіб та встановлення дійсного стану речей, причому ці суперечності повинні бути істотними. За своєю сутністю очна ставка є нічим іншим, як одночасним допитом двох осіб. Процесуальний порядок проведення очної ставки визначається ст. 173 КПК України, а тактика її проведення поряд із загальними прийомами допиту має деякі свої особливості.

У ході підготовки до проведення очної ставки слідчий визначає: які є істотні суперечності у показаннях раніше допитаних осіб; які суперечності необхідно усунути; між якими особами для цього необхідно провести очну ставку; в якій послідовності допитувати осіб на очній ставці; які необхідно по­ставити їм запитання; які тактичні прийоми буде доцільно застосувати. За загальним правилом першою необхідно допитувати ту особу, показання якої є правдивими або викликають довіру.

Слідчий повинен забезпечити психологічну готовність учасників до про­ведення очної ставки, якої особливо потребують потерпілі та свідки, які впер­ше залучаються до сфери кримінального процесу і можуть неадекватно зре­агувати на спілкування з підозрюваним або обвинуваченим, внаслідок чого мета очної ставки не буде досягнута. У необхідних випадках, для уточнення та деталізації показань осіб, у яких є суперечності, слідчий може їх додатково допитати перед проведенням очної ставки.

Сутність очної ставки полягає в тому, що слідчий по черзі пропонує кож­ному з допитуваних дати показання про обставини, щодо яких виявлено іс­тотні суперечності. Допит здійснюється за кожним суперечливим епізодом окремо, з дотриманням певної послідовності їх дослідження. З дозволу слід­чого допитувані можуть ставити запитання один одному.

У ході проведення очної ставки слідчий повинен уважно спостерігати за поведінкою допитуваних з метою фіксації їх реакції на поставлені запитання, запобіганню можливій змові між ними або впливу одного з них на іншого. Як­що перебіг очної ставки вийшов з-під контролю слідчого, її необхідно негайно зупинити або перервати.

У випадку, коли у проведенні очної ставки беруть участь і інші особи (за­хисник, спеціаліст, педагог тощо), вони з дозволу слідчого можуть ставити запитання кожному з допитуваних.

Перехресний допит є специфічним видом судового допиту, особливість якого полягає в тому, що допитуваному можуть ставити запитання: суддя, прокурор, захисник, експерт, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники, а також підсудні і потерпілі. Допит є перехресним, так як у ньо­му беруть участь рівноправні учасники кримінального процесу (суддя, пред­ставники обвинувачення та захисту). Кожний з учасників судового розгляду може ставити допитуваному додаткові запитання для з'ясування чи допов­нення відповідей, які були дані на запитання інших осіб.На перехресному допиті можуть бути допитані всі учасники процесу (під­судні, свідки, потерпілі, цивільні позивачі і цивільні відповідачі, експерти), які допитуються у судовому засіданні. Перехресний допит має сильний вплив на психіку допитуваного, так як передбачає одночасний допит учасниками про­цесу однієї особи стосовно одних і тих самих обставин. Особлива роль у пе­рехресному допиті належить суду, який виконує регулятивну функцію.

Необхідно зазначити, що перехресний допит збільшує небезпеку навію­вання, яка пов'язана з поставленням однотипних запитань та різною тактикою допитуючих.

 

52. Організаційно-тактичні основи пред'явлення для впізнання живих осіб. (+)

53. Організаційно-тактичні особливості пред'явлення для впізнання особи за фото- відеозображенням. (+)


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал