Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Установчі документи господарських товариств: поняття, види, зміст.
Відповідно до ст. 82 ГК установчим документомповно­го товариства і командитного товариства є засновницький договір. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут.

Установчі документи господарського товариства відпо­відно до ст. 4 Закону «Про господарські товариства» по­винні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі

його діяльності, склад засновників та учасників, найменуня та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад і компетенцію органів товариства та порядок прий­няття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких не­обхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та поря­док ліквідації і реорганізації товариства.

Статут акціонерного товариства, крім зазначених в ст. 4 Закону «Про господарські товариства» відомостей, пови­нен містити також відомості про види акцій, що випуска­ються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновника­ми, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій.

Статут товариства з обмеженою відповідальністю, крім відомостей, зазначених у ст. 4 Закону «Про господарські товариства», повинен містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.

Статутом може бути встановлено порядок визначення розміру часток учасників залежно від зміни вартості май­на, внесеного як вклад, та додаткових внесків учасників.

Засновницький договір повного товариства і коман­дитного товариства, крім відомостей, зазначених у ст. 4 Закону «Про господарські товариства», повинні визнача­ти розмір частки кожного з учасників, форму їх участі у справах товариства, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів. Стосовно вкладників командитного товариства в засновницькому договорі вказуються тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства та розмір, склад і поря­док внесення ними вкладів.

Найменування господарського товариства повинно містити зазначення виду товариства, для повних товариств і командитних товариств - прізвища (найменування) учас­ників товариства, які несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, а також інші необхідні відомості. Найменування господарського това­риства не може вказувати на належність товариства до органів державної влади чи органів місцевого самовряду­вання.

До установчих документів можуть бути включені також відомості щодо інших умов діяльності господарського то вариства, які не суперечать закону. Якщо в установчих документах не вказано строк діяльності господарського товариства, воно вважається створеним на невизначений строк.

Установчі документи господарського товариства у пе­редбачених законом випадках погоджуються з Антимоно-польним комітетом України.

Порушення встановлених ст. 82 ГК вимог щодо змісту установчих документів господарського товариства є підста­вою для відмови у його державній реєстрації.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал