Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


II ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Задача 1

Лабораторний скляний термометр наповнений пентаном, показує на шкалі – 35 0С, занурений у середовище до відмітки – 100 0С. Температура виступаючого стовпчика - +20 0С. Коефіцієнт об'ємного розширення пентану в склі j =0,0012 К-1. Визначити дійсну температуру середовища.

Задача 2

Таблиці градуювання стандартних термоелектричних термометрів складені при температурі вільних кінців 0 0С. Тому в термо-ЕРС, що розвивається термометрами, необхідно вводити поправку на температуру вільних кінців, якщо ця температура не дорівнює 0 0С. Які принципові основи введення поправки на температуру вільних кінців і який сигнал повинен виробляти пристрій для введення поправки?

Задача 3

Дайте відповідь, чи можливо ртутним скляним термометром виміряти температуру 500 0С, якщо температура кипіння ртуті 356,6 0С? Яким чином можливо збільшити верхню межу вимірювання ртутних термометрів?

Задача 4

Визначити показання манометричного ртутного термометра, якщо при градуюванні термобалон і прилад, що показує, були на одному рівні, а в реальних умовах прилад, що показує, вище термобалону на 5,5 м. Шкала термометра 0…500 0С. При зміні температури від 0 до 500 0С тиск ртуті змінюється від 4,47 до 12, 28 МПа, а густина ртуті дорівнює rр=1,36·104 кг/м3.

Задача 5

Визначити зміну показань газового термометра, що викликана підвищенням температури капіляра на 50 0С та вимірювальної пружини приладу на 15 0С . Об'єм порожнини капіляра Wk = 2,1 cм3, пружини Wп = 1,6 cм3, а термобалона Wб = 150 см3.

Задача 6

Визначити поправку на показання термоелектричного термометра типу S (платинородiй-платина), якщо термо-ЕРС дорівнює 3,75 мВ, а температура вільних кінців 32 0С.

Задача 7

Термопара типу S (платинородiй-платина) з’єднана з вимірювальним приладом мідними проводами. Температура робочого кінця 700 0С, вільних кінців 20 0С. Чи зміниться термо-ЕРС, якщо температура місця вмикання мідного дроту до платинородiйового електроду збільшилася до 100 0С, а температура вмикання мідного дроту до платинового електроду залишилася 20 0С.

Задача 8

Температура вимірюється термопарою типу К (нікель-алюмінієва), що за допомогою з’єднуючих дротів, сполучена з мілівольтметром. Температура в місці знаходження установки мілівольтметра 20 0С. Опір мілівольтметру 323 Ом, термопари в робочих умовах 0,35 Ом, лінії - 5 Ом при 20 0С. Опір з’єднуючих дротів 3,47 Ом при довжині 150 м (у тому числі 3 м усередині щита). Оцініть відносну зміну показань мілівольтметра, що викликана зміною температури від 20 до 65 0С. b =2,4·10-3 K-1.

Задача 9

Визначити коефіцієнт пірометричного ослаблення скла квазімонохроматичного пірометра, якщо відлік температури по одній і тій самій шкалі дорівнює 1103 0С без поглинаючого скла і 806 0С - із поглинаючим склом.Задача 10

При вимірюванні температури сталевого зливка квазімонохроматичним пірометром на довжинi хвилі l = 0,66 + 0,01 мкм, монохроматичний коефіцієнт теплового випромінювання el=0,65 ± 0,05. Температура по пірометру 1100 0С. Визначити систематичну похибку, викликану «нечорнотою зливка».

Задача 11

Визначте систематичну похибку вимірювання температури радіаційним методом. Радіаційна температура 0С, коефіцієнт теплового випромінювання .

Задача 12

У U-образному манометрі з водяним заповненням діаметри трубок дорівнюють 8 і 8,4 мм. У трубці діаметром 8 мм стовпчик води піднявся на 204 мм. Підведений тиск рахувався рівним 4 кПа. Оцінити розмір похибки, викликаний нерівністю діаметрів.

Задача 13

Ртутний барометр з латунною шкалою в Санкт-Петербурзі показує кПа при температурі 30 0С. Приведіть показання барометра до нормальних умов. Географічна широта Санкт-Петербургу 600, він розташований на рівні моря.

Задача 14

Чашковий трубчастий манометр, заповнений ртуттю густиною 13600 кг/м3, має мінусову трубку d1= 6 мм і чашу d2 = 60 мм. Прискорення сили ваги g = 9,80665 м/с2. Визначити ціну поділки шкали.

Задача 15

Тиск відлічено по шкалі спиртового мікроманометру при робочих умовах: Т = 40 0С і g = 9,8156 м/с2. Відлік по шкалі n = 195, ціна поділки шкали К = 0,8 кгс/м2. Густина спирту r20 = 808 кг/м3, r50 = 790 кг/м3. Градуювання проводилося при Т = 20 0С і g = 9,80665 м/с2. Визначите дійсний тиск.Задача 16

У сильфонному манометрі різниця тисків урівноважується пружністю сильфона і пружини. Ефективна площа сильфону Sеф = 31,5 мм2, жорсткість пружини Кп = 9,2·103 Н/м, жорсткість одного гофру сильфона Кс = 2,5·104 Н /м, кількість гофрiв Z = 8. Визначте межі виміру манометра. Найбільше укорочення сильфона l = 4,5 мм.

Задача 17

Визначите похибку манометра з струмовим виходом сигналу 0…5 мА з межею виміру 0…4 МПа, якщо вимірюваний тиск дорівнює 3,2 МПа при вихідному сигналі Iр = 3,93 мA.

Задача 18

Манометр для виміру тиску пари встановлено на рівні 6,5 м нижче точки відбору. Манометр показує Р = 5,2 МПа. Середнє значення температури конденсату Т = 60 0С. Визначте дійсний тиск.

Задача 19

Рівень води в барабані парогенератора вимірюється водоміром. Тиск у барабані 6,0 МПа. Вода в барабані знаходиться при температурі насичення. Н = 0,5 м. Визначити рівень води h у водомірі, якщо температура води у водомірі складає 130 0С.

Задача 20

Для виміру рівня води у відкритому баці застосовують диференційний манометр. Установка градуювалася при 30 0С води в баці та імпульсних трубках. Чи зміниться показання приладу, що вимірює рівень, якщо температура води в баці збільшиться до 70 0С, а в трубках залишилася старою?

Задача 21

Зміну рівня води в барабані котла вимірюють за допомогою двокамерного рівнеміра. Температура в зрівняльній судині дорівнює температурі води в барабані. Чи буде зміна густини води впливати на показання? Тиск у барабані дорівнює 0,1 МПа.

Задача 22

Визначити витрату димових газів у трубі діаметром 200 мм, якщо густина газів r = 0,405 кг/м3. Трубку з коефіцієнтом Кт = 0,98 встановлено на відстані а = 23,8 мм від стінки труби. Кінематична в’язкість газів V = 93,6·10-6 м2/с. Перепад тиску на вимірювальній трубці Dрт = 50 кгс/м2.

Задача 23

Витрата води в трубопроводі діаметром 80 мм вимірюється бронзовою діафрагмою з отвором 58 мм. Температура води 150 0С, тиск води 2 МПа, перепад тиску на діафрагмі Р = 40 кПа. Визначити, як зміниться витрата, якщо температура води знизиться до 20 0С. Діаметр трубопроводу, коефіцієнт витрати і перепад тиску вважати постійними. Температурний коефіцієнт розширення води Кт = 1,0023.

Задача 24

Вода з витратою Qm = 100 т/год протікає по трубі діаметром 200 мм. Ступінь стиснення по площі m = 0,5. Тиск води P = 10 МПа при температурі 200 0С. Визначити перепад тиску на діафрагмі.

Задача 25

Густина азоту у формулі витрати для даних Р та Т визначають по формулі

,

де Тн = 293 К, Рн = 1,0332 кг/см2, rн = 1,168 кг/м3.

Максимальна абсолютна похибка показання барометра Dро = 0,1 мм.рт.ст. Тиск вимірюється манометром із шкалою (0…1) МПа та класом точності 1,5. Показання манометра Р = 0,8 МПа. Температура вимірюється термометром із похибкою DТ = ±2 0С. Поточне значення температури Т = 100 0С, барометричний тиск 101,3 кПа. Оцініть середню квадратичну похибку визначення густини азоту.

Задача 26

Визначити ріг конусності j трубки ротаметру для води зі шкалою від 10 до 500 л/год. Розрахункова густина води rу = 998,2 кг/м3 для шкали Н = 160 мм. Перетин поплавця f = 78,6 мм2, його об’єм 600 мм3, густина матеріалу поплавця rп = 7870 кг/м3, коефіцієнт витрати ротаметру m = 0,98.

Задача 27

Визначити значення термо-ЕРС електромагнітного витратоміра з діаметром прохідного отвору d = 0,1 м при витраті води Q = 200 м3/год. Індукція магнітного поля I = 0,01 Тл.

Задача 28

Для виміру термо-ЕРС на клемах електромагнітного витратоміра застосували мілівольтметр зі шкалою 0…20 мВ і вхідним опором R = 200 Ом. Термо-ЕРС витратоміра Е = 15 мВ. Опір води між електронами R = 10 Ом. Зневажаючи похибкою мілівольтметра, визначити похибку виміру термо-ЕРС.

Задача 29

У трубопроводі d = 0,1 м витрата води змінюється від 0 до 300 м3/год. Витрата вимірюється ультразвуковим витратоміром. Відстань між випромінювачем і приймачем l = 300 мм. Швидкість звуку у воді v = 1500 м/с. Визначите час проходження ультразвуку при розташуванні п’єзоелемнтів по потоку і проти потоку.

Задача 30

Електролітичний осередок заповнений розчином із питомою електропровідністю c = 12,1 Ом/м. Визначити постійну осередку, якщо його опір Rc = 13,7 Ом.

Задача 31

Мілівольтметр, який має клас точності 1,0 при 20 0С має опір Rм = 300 Ом, яке складається з опору обмотки рамки Rр = 75 Ом та додаткового манганінового опору Rд = 225 Ом. Температурний коеціфієнт електричного опору мідного дроту К = 0,00425 0С-1. Визначте температурний коеціфієнт електричного опору мілівольтметра.

Задача 32

Поправка у свідоцтві, яка відноситься до 300 0С, дорівнює -0,2 0С, положення нульової точки 0С. Положення нульової точки, яке було знову знайдене дорівнює, 0С. Знайдіть значення нової поправки в точці 300 0С при новому положенні нульової точки.

Задача 33

Лабораторний ртутний термометр, занурений до відмітки 200 0С, показує 300 0С, причому температура виступаючого стовпчика, яка визначається допоміжним термометром, дорівнює 40 0С. Розрахуйте нове значення температури, яке буде показувати ртутний термометр з урахуванням виправлення на виступаючий стовпчик.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал