Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 6 Операції комерційних банків із цінними паперами


 

6.1 Класифікація операцій комерційних банків із цінними паперами.

6.2 Випуск цінних паперів комерційними банками.

6.3 Посередницькі операції комерційних банків з цінними паперами.

6.3.1 Емісійно-посередницькі операції.

6.3.2 Торгово-посередницькі операції комерційних банків із цінними паперами.

6.4 Інфраструктурні операції комерційних банків з цінними паперами.

6.5 Операція банків з векселями.

 

Під банківськими інвестиціями розуміють, як правило, вкладання коштів у цінні папери з терміном погашення понад один рік. Однак деякі науковці, зважаючи на інфляційні процеси та недостатній розвиток ринку цінних паперів, враховуючи низьку ліквідність більшості об’єктів інвестиційних вкладань, до банківських інвестицій також відносять вклади у ЦП терміном обігу до одного року.

Вітчизняні фахівці пропонують таку класифікацію банківських інвестицій:

1. За складом:

- прямі інвестиції;

- портфельні інвестиції.

2. За терміном:

- короткострокові;

- середньострокові.

- Довгострокові

з видами цінних паперів;

- вкладення в акції;

- вкладення в облігації;

- вкладення в інші боргові зобов’язання.

Також окремо виділяються вкладення коштів у похідні цінні папери (фінансові деривативи), такі як ф’ючерси, опціони, варанти.

Цілі інвестиційної діяльності комерційного банку:

- отримання доходу;

- диверсифікація банківських коштів;

- збереження капіталу і забезпечення його приросту на основі росту курсової вартості ЦП;

- регулювання та забезпечення ліквідності банку.

Класифікація операцій комерційних банків із цінними паперами

Чинне законодавство України у сфері банківської діяльності, цінних паперів, операцій з ними та фондового ринку не передбачає будь-яких принципових обмежень для здійснення операцій із цінними паперами комерційними банками. Таким чином, банки України мають можливість здійснювати увесь спектр операцій із ЦП.

 

Рисунок 6.1 – Класифікація операцій комерційних банків із цінними паперами

 

На базі приведеної класифікації можна виділити такі напрями діяльності комерційних банків на фондовому ринку:

- операції з державними цінними паперами;

- купівля-продаж цінних паперів;

- депозитарно-реєстраторські функції;

- операції на ринку приватизації;

- випуск власних цінних паперів;

- операції по довірчому управлінню коштами клієнтів.

 

На ринку державних цінних паперів банки вико­нують функції:

- інвестора,

- торговельного та платіжного агента,

- дилера та комісіонера,

- депозитарію державних цінних паперів.

Як торговцю цінними паперами банкові притаманні такі функції:- комісійна діяльність із цінними паперами інших емітентів;

- комерційна діяльність із власними цінними папе­рами та паперами інших емітентів;

- управління фондовими портфелями на довірчих засадах.

 

Розвиток фондового ринку в Україні призвів до не­обхідності роботи на ньому депозитаріїв та незалежних реєстраторів. При здійсненні банками цих операцій можна виділити такі напрями, як: виконання депозитарно-реєстраторського обслуговування власних цінних па­перів, депозитарне обслуговування клієнтів банку, виконання функцій депозитарію інвестиційного фонду або інвестиційної компанії та виконання функції не­залежного реєстратора.

На ринку приватизації банки виконують функції інвестиційного керуючого, агента фінансових посередників, обліково-розрахункове обслуговування клієнтів при проведенні приватизації, надання консалтингових послуг.

 

Функції банку як емітента з обслуговування власних цінних паперів полягають у:

 

- випуску цінних паперів;

- організації розміщення;

- забезпечення ліквідності;

- виплаті дивідендів акціонерам і доходів за власними борговими зобов’язаннями;

- веденні реєстру за іменними цінними паперами.

 

Операції банків із цінними паперами ще можна поділити на балансові та позабалансові. У свою чергу, балансові операції класифікують на:

 

- пасивні операції;

- активні операції.

 

Позабалансові операції з цінними паперами розпо­діляються на:

- андерайтинг – операції, пов’язані з первинним випуском і розміщенням цінних паперів іншого емітента;

- брокерські операції – виконання банками доручень клієнтів про продаж (купівлю) цінних паперів;- дилерські операції – комерційна діяльність банків з купівлі-продажу цінних паперів від свого імені та за свій рахунок;

- депозитарні операції – зберігання й управління цінними паперами.

 

 

Таблиця 6.1 – Завдання та інтереси банку при здійсненні операцій з цінними паперами

 

№ .   Найменування операції Інтерес банку
  Емісія банком за­сновницьких акцій чи власних облігацій, інших цінних паперів власного боргу - сформувати статутний капітал у необхідному розмірі; - вигідно залучити кошти за наймен­шу ціну та ефективно їх використовувати в по­дальшому
  Короткострокові і довгострокові ломбардні креди­ти під заставу цін­них паперів - одержати дохід від кредитних операцій; - диверсифікувати кредитний ризик; - використати цінні папери із власних інвестиційних портфелів
  Врахування векселів   - одержати дохід як дисконт; - диверсифікувати кредитний ризик; - використати цінні па­пери у власних інвестиційних портфелях
  Операції репо: - пряме репо; - зворотне репо - продати Національ­ному банку державні цінні папери для одер­жання ліквідних кош­тів на умовах зворот­ної угоди; - купити в Національ­ному банку ДЦП для ефективного вкладен­ня кредитних ресурсів на умовах зворотної угоди
5.     Викуп банком на ринку власних цінних паперів з нас­тупним їх перепро­дажем - стабілізувати ринковий курс власних цінних паперів; - заохотити співпраців­ників, залучити їх до управління, продавши їм цінні папери; - зменшити статутний капітал і кількість акціонерів, погасивши цінні папери; - погасити борг у зв’язку з кон’юнктурою ринку, якщо цінні папери відкликано; - надати інвесторам альтернативу вкладень розширити інвестиційні можливості, замінивши папери іншими.
6. Дилерська (комер­ційна) діяльність банку на вторинно­му ринку при тор­гівлі цінними паперами   - підтримати власний інвестиційний портфель; - збільшити різницю між ціною купівлі і продажу цінних паперів, орієнтуючись на короткострокових коливаннях цін; - передбачити рух ринкової ціни цінного папера і призначити ціни продавця й покупця так, щоб одержати дохід від різниці в цінах, нічого не втративши при підвищенні чи зниженні ринкової ціни;
7. Брокерська діяльність на вторинному ринку при торгівлі цінними паперами Точно і швидко купити чи продати для клієнта цінні папери, щоб одержати максимальну винагороду
8. Посередництво банку з емісії цінних паперів інших емітентів Розповсюдити найбільший обсяг цінних паперів серед інвесторів, щоб одержати за це максимальну комісійну винагороду, або перепродати найбільший обсяг цінних паперів за максимально можливою ціною (при повному викупі банком паперів емітента)
9. Зберігання цінних паперів клієнтів банку та власних цінних паперів, ведення позабалансових рахунків у цінних паперах Одержати максимальну винагороду від клієнтів за цей вид діяльності
10. Управління цінними паперами, тобто виконання тих функцій, які випливають із володіння цінними паперами - одержати максимально можливу винагороду від клієнтів за виконання їх доручень; - одержати комплексне обслуговування та професійне управління цінними паперами.

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал