Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток Д. ____________________________________ підприємство-одержувач і його адреса ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________________
 

____________________________________ підприємство-одержувач і його адреса ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________________ ____________________________________ підприємство-платник і його адреса рахунок ___________ МФО ____________ ____________________________________ (найменування банку) Типова форма N М-2 ЗАТВЕРДЖЕНА наказом Мінстату України від 21 червня 1996 р. N 192
Код за УКУД  
Довіреність дійсна до _________199_ р.

ДОВІРЕНІСТЬ N

Дата видачі __________________ 200 _ р.

 

Видано ________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

документ, що засвідчує особу _____________________________________________

серія _________________ N ________________ від _____________________ 20 _ р.

виданий _______________________________________________________________

(ким виданий документ)

на отримання від _______________________________________________________

(найменування організації постачальника)

цінностей за ___________________________________________________________

(N і дата наряду)

Перелік цінностей, які належить отримати:

NN п/п Найменування цінностей Одиниця виміру Кількість (прописом)
       
       
       
       

 

 

Підпис _________________________________________ (зразок підпису особи, що одержала довіреність) засвідчую
Керівник підприємства Головний бухгалтер Місце печатки  

ГОЛОВНА КНИГА

РАХУНОК _________________________ номер і назва рахунку

Місяці ОБОРОТИ ЗА ДЕБЕТОМ
З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

Горизонтальне продовження ГОЛОВНОЇ КНИГИМісяці ОБОРОТИ ЗА ДЕБЕТОМ Обороти за кредитом разом ЗАЛИШОК Місяці
З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ З кредиту рахунку N ____ за Журналом-ордером N ____ РАЗОМ Дебет Кредит
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 
Додаток Ж

Фінансова звітність

    Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»  
  КОДИ
Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство ________________________________________ за ЄДРПОУ  
Територія ____________________________________________ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання ____________ за КОПФГ  
Вид економічної діяльності _____________________________ за КВЕД  
     
Середня кількість працівників-1 _____________________________________
Адреса, телефон _________________________________________________
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
           

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал