Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 6. Міжнародне регулювання світового ринку


 

1. Визначте рівень, на якому здійснюється регулювання розвитку світового ринку:

1) національний;

2) регіональний;

3) міжнародний;

4) усі відповіді правильні.

 

2. Визначте заходи державного впливу на міжнародну торгівлю:

1) встановлення торговельних бар’єрів, мобілізація внутрішніх ре­сурсів конкурентної позиції національних фірм на різних сег­ментах світового ринку;

2) сприяння вільній торгівлі або впровадження протекціоністсь­ких обмежень;

3) обидві відповіді правильні.

 

3. Політика вільної торгівлі полягає у:

1) невтручанні держави у регулювання зовнішньої торгівлі;

2) регуляторній ролі зовнішньої торгівлі;

3) усі відповіді правильні.

 

4. Протекціонізм – це політика, що спрямована:

1) на захист національного ринку і власного товаровиробника від іноземної конкуренції;

2) на розвиток індустріалізації в країні;

3) на скорочення рівня безробіття в країні.

5. Нетарифні бар’єри – це:

1) обмеження міжнародної торгівлі за допомогою мита;

2) обмеження міжнародної торгівлі за допомогою квот, системи ліцензування, субсидій, стандартів тощо;

3) інструменти обмеження міжнародної торгівлі сільськогос­подарською продукцією.

 

6. Визначте організації, які відіграють регуляторну роль міжнародної торговельної політики:

1) СЕПТА, СІПЕК, ЮНІСЕФ, РМС, ОПЕК;

2) ГАТТ/СОТ, ЮНКТАД, МТЦ, ЮНСІТРАЛ, МТП;

3) СПАРТЕКА, АТЕС, АФТА, САРІКОМ.

 

7. Що стало основою світової організації з тарифів та торгівлі:

1) генеральна угода з тарифів і торгівлі;

2) генеральна угода про регіональні торговельні домовленості;

3) генеральна угода з антидемпінгового регулювання.

 

8. Скільки країн підписали протокол Генеральної угоди з тарифів і торгівлі в Женеві?

1) 20;

2) 23;

3) 25;

4) 30.

 

9. Коли була підписана Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ)?

1) 1947 р.;

2) 1957 р.;

3) 1967 р.;

4) 1987 р.

 

10. Основною формою діяльності ГАТТ/СОТ є проведення:

1) міжнародних симпозіумів;

2) міжнародних багатосторонніх торговельних переговорів (раундів);

3) міжнародних сесій сторін, що домовляються.

 

11. Визначте головну мету створення ГАТТ:

1) розширення міжнародної торгівлі, встановлення порядку мит­ного оподаткування, нагляд за торговельною політикою країн;

2) розробка і прийняття світових стандартів торгівлі, сприяння розвиткові зовнішньої торгівлі країн, що розвиваються, обґрун­тування тарифних і нетарифних бар’єрів;

3) забезпечення умов для розвитку міжнародної торгівлі, послаб­лення торговельних бар’єрів, регулювання торговельних спорів. 

12. Визначте країну – ініціатора створення ГАТТ:

1) США;

2) Велика Британія;

3) Німеччина;

4) Японія.

 

13. Угода про створення Світової організації торгівлі (СОТ) була підписана у 1994 р. на:

1) Уругвайському раунді;

2) Кеннеді – раунді;

3) Токіо – раунді.

 

14. Світова організація торгівлі почала свою діяльність з 1.01 ...

1) 2000 р.;

2) 1995 р.;

3) 1990 р.

 

15. Головною метою діяльності СОТ є:

1) зміцнення світової економіки, зростання інвестицій, підвищен­ня рівня зайнятості й доходів у всьому світі;

2) лібералізація міжнародної торгівлі, усунення дискримінації товарних потоків, вільний доступ до національних ринків і джерел сировини;

3) розробка і прийняття світових стандартів торгівлі, послаблення митних та інших торговельних бар’єрів щодо міжнародної тор­гівлі, встановлення регіональних торговельних домовле­ностей.

 

16. Чи правильне твердження, що сфера діяльності ГАТТ обмежу­валася міжнародною торгівлею лише товарами?

1) так;

2) ні.

 

17. Чи правильне твердження, що сфера діяльності СОТ обмежується міжнародною торгівлею лише товарами?

1) так;

2) ні.

 

 

18. З наведеного визначте головні принципи діяльності ГАТТ/СОТ:

1) відмова від дискримінації, національного режиму, відкритості, сприяння справедливій конкуренції;

2) протекціонізм, лібералізація світової торгівлі, забезпечення рів­них можливостей щодо доступу до світових джерел сировини, угод за гарантіями;

3) суверенітет і рівність держав, координація діяльності у сфері міжнародної торгівлі, взаємовигода. 

19. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) була засно­вана у:

1) 1964 р.;

2) 1984 р.;

3) 1994 р.

 

20. Серед членів ЮНКТАД чисельно переважають країни:

1) економічно розвинуті;

2) що розвиваються;

3) з перехідною економікою.

 

21. Спільно з ГАТТ/СОТ ЮНКТАД регулює діяльність:

1) міжнародної організації з урегулювання світових товарних ринків;

2) спільного фонду для сировинних товарів;

3) міжнародного торговельного центру.

 

22. Головна мета Міжнародного торговельного центру (МТЦ) – це:

1) усунення дублювання й паралелізму в діяльності ГАТТ/СОТ і ЮНКТАД, сприяння розвиткові торгівлі в країнах, що розви­ваються;

2) стимулювання торгівлі на багатосторонній основі, технічне співробітництво з національними торговими палатами;

3) забезпечення країн-членів інформацією про ринкові можливості для традиційних і нетрадиційних товарів, здійснення наукових досліджень з питань зовнішньої торгівлі.

 

23. Комісія ООН з прав міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) заснована у:

1) 1956 р.;

2) 1966 р.;

3) 1976 р.;

4) 1996 р.

24. Головною функцією діяльності ЮНСІТРАЛ є:

1) уніфікація права міжнародної торгівлі;

2) підготовка кадрів у галузі міжнародної торгівлі для країн, що розвиваються;

3) створення спеціалізованих національних служб сприяння тор­гівлі.

 

25. Головним правовим органом ООН у галузі прав міжнародної тор­гівлі є:

1) ГАТТ/СОТ;

2) ЮНСІТРАЛ;

3) ЮНКТАД.

 

26. Які документи розробляє й приймає ЮНСІТРАЛ?

1) угоди;

2) програми;

3) конвенції.

 

27. Визначте важливіший захід ЮНКТАД у галузі торгівлі готовими виробами і напівфабрикатами:

1) проведення торговельних раундів;

2) надання технічної допомоги країнам, що розвивається;

3) створення Генеральної (загальної системи преференцій).

 

28. Генеральна система преференцій передбачає:

1) зниження або відміну мита усіма промислово розвинутими країнами у торгівлі з країнами, що розвиваються без вимог з боку останніх зустрічних торговельно-політичних поступок;

2) розробку багатосторонніх правил у зовнішній торгівлі;

3) захист національних виробників шляхом встановлення митних тарифів з поступовою відмовою від нетарифних заходів регу­лювання.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.019 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал