Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 2 - Тестове завдання з аудиту
 

1. Аудиторська діяльність включає:

а) практичне виконання перевірок,

б) економічний аналіз діяльності підприємств,

в) організаційне і методологічне забезпечення аудиту,

г) консультації по економічній і правовій діяльності підприємства.

 

2. Організаційне забезпечення аудиту здійснюється:

а) суб'єктами господарювання,

б) аудиторською палатою України,

в) міністерством фінансів України,

г) аудиторськими фірмами.

 

3. Методологічне забезпечення аудиту є:

а) правила здійснення аудиторських перевірок,

б) методологічні принципи аудиту,

в) нормативну і правову базу аудиту,

г) документальне забезпечення аудиту.

 

4.Аудиторские послуги не можуть надаватися у формі:

а) аудиторських перевірок,

б) експертиз,

в) ревізій,

г) консультацій.

 

5. Аудит - це:

а) незалежна перевірка обліку, звітності й первинних документів з метою виявлення в них помилок і порушень,

б) комплексна перевірка обліку, звітності й первинних документів з метою виявлення в них помилок і порушень,

в) незалежна перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку і первинних документів з метою визначення їх повноти, достовірності й відповідності чинному законодавству,

г) повне і глибоке дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, що повністю або частково фінансуються з бюджету.

 

6. Аудит може здійснюватися:

а) незалежними аудиторами,

б) працівниками податкової інспекції,

в) працівниками підприємства,

г) аудиторськими фірмами.

 

7. Аудит може проводиться:

а) відповідно до вимог законодавства,

б) за ініціативою перевіряючих органів,

в) за ініціативою господарюючих суб'єктів,

г) за ініціативою матеріально зацікавлених осіб.

 

8. Обов'язковий аудит проводиться:

а) відповідно до вимог законодавства,

б) за ініціативою перевіряючих органів,

в) за ініціативою господарюючих суб'єктів,

г) за ініціативою матеріально зацікавлених осіб.

9. Зовнішній аудит проводиться:

а) незалежними аудиторами,

б) працівниками податкової інспекції,

в) працівниками підприємства,

г) аудиторськими фірмами.

 

10. Внутрішній аудит проводиться:

а) незалежними аудиторами,

б) працівниками податкової інспекції,

в) працівниками підприємства,

г) аудиторськими фірмами.

 

11. Користувачами фінансової інформації можуть бути:

а) власники суб'єктів господарювання,

б) матеріально зацікавлені фізичні і юридичні особи,

в) засновники суб'єктів господарювання,г) немає правильної відповіді.

 

12. Аудит характеризується:

а) як процес зменшення рівня інформаційного ризику,

б) прийняттям відповідальності за достовірність звітності підприємства,

в) незалежністю і об'єктивністю,

г) аудит звільняє керівництво підприємства від відповідальності.

 

13. До функціональних завдань аудиту відносяться:

а) завдання коректування і санації,

б) завдання поточного аналізу,

в) завдання оперативного аудиту,

г) завдання стратегічного аудиту.

 

14. Предметом аудиту є:

а) бухгалтерська і фінансова звітність підприємств,

б) господарські процеси і явища, їх економічна і кількісна оцінка,

в) стан різних характеристик системи, що знаходиться в полі зору аудиту,

г) активи і пасиви підприємства.

 

15. Методи аудиторської діяльності діляться на:

а) первинні,

б) вторинні,

в) загальнонаукові,

г) власне аудиторські.

 

 

16. Метод аудиту є:

а) визначення реального відповідного дійсності якісного і кількісного стану об'єктів, виявлення відхилень і їх оцінка по критеріях доцільності і ефективності,

б) визначення кількісного і якісного стану об'єкта,

в) визначення відхилень характеристик об'єкта від нормативного або базового рівня,

г) оцінку стану об'єкта в минулому, теперішньому часі й майбутньому.

 

17. Об'єкти аудиту - це:

а) бухгалтерська і фінансова звітність підприємств,

б) господарські процеси і явища, їх економічна і кількісна оцінка,

в) взаємозв'язані різні сторони функціонування підприємства, що перевіряється,г) немає правильної відповіді.

 

18. Об'єкти аудиту класифікують на:

а) активи і пасиви,

б) господарські факти як процеси,

в) економічні результати діяльності,

г) немає правильної відповіді.

 

19. За характером оцінки об'єкти аудиту класифікуються як об'єкти, що можуть бути оцінені:

а) тільки якісно,

б) тільки кількісно,

в) якісно і кількісно,

г) немає правильної відповіді.

 

20. Методологічні принципи аудиту включають:

а) планування аудиту,

б) принципи професійної етики,

в) дотримання методики і техніки аудиту,

г) дотримання конфіденційності.

 

21. При плануванні аудиту складаються такі документи:

а) договір на проведення аудиту,

б) загальний план аудиту,

в) програма аудиту,

г) проект аудиторського висновку.

 

22. Стадії аудиту включають:

а) дослідницьку,

б) основну,

в) заключну,

г) немає правильної відповіді.

23. Вивчення систем обліково-аналітичного і контрольного процесів на підприємстві здійснюється на стадії:

а) дослідницькій,

б) підготовчо-узгоджувальній,

в) основній,

г) заключній.

 

24. Узгодження із замовником рівня відповідальності аудиторів здійснюється на стадії:

а) дослідницькій,

б) підготовчо-узгоджувальній,

в) основній,

г) заключній.

 

25. Оформлення додаткової підсумкової документації здійснюється на стадії:

а) дослідницькій,

б) підготовчо-узгоджувальній,

в) основній,

г) заключній.

 

26. Визначення стану об'єкта аудиту в натуральному і вартісному вираженні - це:

а) стадія аудиту,

б) метод аудиту,

в) процедура аудиту,

г) немає правильної відповіді.

 

27. Аудиторський доказ – це:

а) документ, що підтверджує право надавати аудиторські послуги,

б) підтверджена інформація отримана аудиторами в ході перевірки,

в) робочий документ аудитора,

г) немає правильної відповіді.

 

28. Аудиторські докази класифікують на:

а) офіційні,

б) неофіційні,

в) прямі,

б) непрямі.

 

29. Який аудиторський доказ має найбільше доказове значення:

а) головна книга,

б) звітність,

в) первинні документи,

г) матеріали минулих перевірок і ревізій.

30. Який аудиторський доказ має найменше доказове значення:

а) головна книга,

б) звітність,

в) первинні документи,

г) матеріали минулих перевірок і ревізій.

 

31. Який аудиторський доказ має найбільше доказове значення:

а) звітність,

б) головна книга,

в) облікові записи,

г) матеріали минулих перевірок і ревізій.

 

32. Який аудиторський доказ має найменше доказове значення:

а) головна книга,

б) звітність,

в) облікові записи,

г) плани, кошториси, калькуляції.

 

33. Неофіційні й допоміжні документи можуть служити джерелом аудиторських доказів:

а) так,

б) ні,

в) у деяких випадках,

г) за вибором аудитора.

 

34. До процедур отримання аудиторських доказів відносяться:

а) перевірки,

б) підтвердження,

в) інвентаризації,

г) немає правильної відповіді.

 

35. Документальне оформлення аудиту включає:

а) первинну документацію,

б) робочу документацію,

в) підсумкову документацію,

г) немає правильної відповіді.

 

36. Записи, в яких аудитор фіксує використані процедури, тести, отриману інформацію і висновки, - це:

а) первинна документація,

б) робоча документація,

в) підсумкова документація,

г) немає правильної відповіді.

 

 

37. Робоча документація:

а) є власністю підприємства, що перевіряється,

б) є власністю аудитора,

в) може бути вилучений за рішенням суду,

г) передається замовнику після закінчення перевірки.

 

38. Робочі документи аудитора:

а) повинні включати документацію про планування аудиту,

б) в сукупності є аудиторським досьє,

в) не містить висновків аудитора,

г) не включає копії первинних та інших документів.

 

39. Підсумкова документація аудитора:

а) є власністю аудитора,

б) включає аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора),

в) є документом внутрішнього користування підприємства, що перевіряється,

г) включає додаткову підсумкову документацію, що передається замовнику.

 

40. Аудиторський висновок:

а) офіційний документ, що складається відповідно до встановлених вимог,

б) містить висновки аудитора про достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству обліку на підприємстві,

в) є власністю аудитора,

г) є документом внутрішнього користування підприємства, що перевіряється.

 

41. Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) містить наступні розділи:

а) заголовок,

б) адресат,

в) дата,

г) немає правильної відповіді.

 

42. Аудиторська думка може бути:

а) позитивна,

б) негативна,

в) умовно-позитивна,

г) немає правильної відповіді.

 

43. Наявність нефундаментальної незгоди веде до:

а) висловлення позитивної думки,

б) висловлення умовно-позитивної думки,

в) висловлення негативної думки,

г) відмові від висловлення думки

44. Наявність нефундаментальної невпевненості веде до:

а) висловлення позитивної думки,

б) висловлення умовно-позитивної думки,

в) висловлення негативної думки,

г) відмові від висловлення думки

 

45. Наявність фундаментальної невпевненості веде до:

а) висловлення позитивної думки,

б) висловлення умовно-позитивної думки,

в) висловлення негативної думки,

г) відмові від висловлення думки

 

46. Наявність нефундаментальної незгоди веде до:

а) висловлення позитивної думки,

б) висловлення умовно-позитивної думки,

в) висловлення негативної думки,

г) відмові від висловлення думки

 

47. Аудиторська діяльність:

а) вимагає ліцензування,

б) дохід від аудиторської діяльності не підлягає оподаткуванню,

в) здійснюється сертифікованими аудиторами,

г) полягає у виправленні помилок в бухгалтерському обліку.

 

48. Аудиторські фірми мають право займатися:

а) торгівлею,

б) аудиторською діяльністю,

в) посередницькою діяльністю,

г) виробничою діяльністю.

 

49. Аудиторська фірма може здійснювати свою діяльність:

а) за наявності в ній хоча б одного аудитора,

б) за відсутності в ній сертифікованих аудиторів,

в) якщо директор фірми – аудитор,

г) навіть якщо директор фірми - не аудитор.

 

50. Частка аудиторів у статутному фонді аудиторської фірми може бути:

а) менше 30%,

б) більше 30%,

в) менше 70 %,

г) більше 70%.

 


Перелік рекомендованих джерел

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Затверджено постановою Верховної Ради України від 16 липня 1999 р. №996-ХІV.

2. Закон України “Про аудиторську діяльність”. Затверджено постановою Верховної Ради України від 22 квітня 1993 р.(зі змінами та доповненнями від 14.09.2006 року № 140-V).

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999 р. № 291.

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999 р. № 291.

5. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2007 року – К.: ТОВ»ІАМЦ АУ «СТАТУС»,2007- 1172 с. .

6. Положення про сертифікацію аудиторів. Затверджено рішенням АПУ №116 19.11.02 р.

7. Положення про вибіркове тестування осіб, які бажають здавати іспити на отримання сертифікату аудитора, затв. АПУ , пр.№102 від 22.06.2001

8. Положення про реєстр суб’єктів аудиторської діяльності

9. Програма постійного обов’язкового удосконалення професійних знань аудиторів України, затв. АПУ,пр.№109 від 23.04.2002

10. Положення про постійне обов’язкове удосконалення професійних знань аудиторів України, затв. АПУ,пр.№109 від 23.04.2002

11. Програма підготовки до здачі кваліфікаційного екзамену для отримання сертифікату серії ”А” аудитора України, затв.ріш. АПУ №119 від 30.01.03

12. Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами и аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг», затв рішенням АПУ від 27.09.2007 р.№ 182/4

13. Перелік послуг, які можуть надавати аудитори(аудиторські фірми), затв. Рішенням АПУ від 27.09.2007 №182/5

14. Аудит. Опорний конспект лекцій. Навчально-методичне видання. Три частини. КДТНУ,2000

15. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. – М:.: Дело и Сервис, 1998. – 464 с.

16. Аудит: Практ. пособие./ А. Кузьминского. – К.:Учетинформ, 2000р

17. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навч.посіб./ Ф.Ф.Бутинець, та ін.; за ред. Проф.Ф.Ф.Бутинця- Житомир:ПП"Рута",2001

18. Білуха М.Т. Курс аудиту. – К.: Вища шк., 2001. – С. 3, 67,71, 55, 94.

19. Білик М.С.,Загородній А.Г., кіндраціка Г.І., та інші Облік, аналіз та аудит:Навчальний посібник.-К.,Кондор,2008.-618 с (с.420-597)

20. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. – К.: Блиц-Информ, 1995. – 832 с.

21. Завгородній А.Г. та інш. Аудит: теорія та практика. Львів, Львівська політехніка,2004

22. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. „Організація і методика аудиту”: навч. посіб.- К.: Каравела, 2007

23. Пантелєєв В.П. Аудит. Навчальний посібник.-К.:»Видавничий дім «Професіонал»,2008.-400 с

24. Утенкова К. Аудит з нуля/ Ред. Кавторєва.-Х.: Фактор, 2009.- 304с.

25. Електронний ресурс: htth//www.apu.org.ua.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал